Totalitaryzmy – porównaniePobieranie 45.4 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar45.4 Kb.

OD 1914 DO DZIŚ

TOTALITARYZMY – PORÓWNANIE


Zagadnienie

Włochy

Niemcy

ZSRR

Chin

Rozważany okres

1922-43

1933-45

1929-53

1949-76

Potoczna nazwa ideologii

Faszyzm

Narodowy socjalizm, nazizm

Komunizm, stalinizm

Komunizm,

maoizm


Wódz

Benito Mussolini (1883-1945)

Adolf Hitlera

(1889-1945)Józef Stalinb

(1879-1953)Mao Zedong

(1893-1976)Tytuły wodza

Duce

Führer

Generalissimus

Przewodniczący

Oficjalna nazwa partii

Narodowa Partia Faszystowska

Narodowo-

- Socjalistyczna Niemiecka Partia PracyWszechzwiązkowa Komunistyczna Pa­rtia (bolszewików)c

Komunistyczna Partia Chin

Inne partie polityczne

Zakazane

Zakazane

Zakazane

Zakazane

Sytuacja kraju przed zdobyciem władzy

Zła sytuacja gospo­darcza, rosnące wpły­wy komunistów

Wielki kryzys gospodar­czy, chęć rewanżu za klę­skę w I wojnie światowej

Wyczerpanie kraju

I wojną światową, porażki na froncieZamęt po wielolet- nich wojnach domo­wych i okupacji jap.

Sposób zdobycia władzy

„Marsz na Rzym” i wymuszenie zgody króla Wiktora Ema­nuela III na przejęcie władzy (1922)

Sukces w demokratycz­nych wyborach powsze­chnych i objęcie urzędu kanclerza (1933) i prezy­denta (1934) przez Hitlera

Zamach stanu w sto­licy („rewolucja paź­dziernikowa” 1917) a nast. zwycięstwo w wojnie domowej

Zwycięstwo w wojnie domowej

Deklarowane cele, hasła ideologiczne

Eliminacja konflik­tów społecznych, har­monijny rozwój spo­łeczeństwa. Wspólne organizacje pracow­ników i pracodaw­ców (korporacjonizm)

Zapewnienie wszystkim Niemcom pracy, godzi­wych warunków życia, opieki socjalnej. Dąże­nie do eliminacji konfli­któw klasowych. Rasizm, antysemityzm

Zniesienie wyzysku robotników, zapew­nienie wszystkim pra­cy, godziwych warun­ków życia i opieki socjalnej. Wytępienie klas posiadających

Wyzwolenie spo­łeczne chłopstwa, reforma rolna, uprzemysłowienie kraju, niezależność od zagranicy

Główni deklarowa­ni przeciwnicy

Komuniści, kapitaliści

Żydzi, komuniści

Kapitaliści, obszar­nicy, imperialiści

Rodzimi kapitaliści, zagran. imperialiści

ObozyObozy koncentracyjne

Obozy pracy

Obozy reedukacyjne

Środki masowego przekazu

Znaczna kontrola polityczna

Pod pełną kontrolą partii

Monopol państwa

i partii


Monopol państwa

i partii


Przedsiębiorstwa przemysłowe

Prywatne, pod silną kontrolą

Prywatne, pod silną kontrolą państwa

Wyłącznie państwowe

Wyłącznie państwowe

Własność ziemi

Prywatna

Prywatna

Państwowa

Państwowa

Stosunek do religii

Brak konfliktów

Niechętny

Prześladowania

Prześladowania

Organizacje młodzieżowe

Balila

Hitlerjugend

Komsomoł, pionierzy

Pionierzy, hunwejbini

Policja polityczna

Niewielkie znaczenie

Gestapo; bardzo silne

NKWD i in., wszechwładne

Bardzo silna

Cele polityki zagranicznej

Dominacja w basenie M. Śródziemnego

Panowanie w Europie („przestrzeń życiowa”)

Rozszerzenie komu­nizmu na cały świat

Polityka zagr. mało aktywna

Pierwsze ofiary agresji

Etiopia, Albania, Grecja

Austria, Czecho- słowacja, Polska

Polska, kraje bał­tyckie, Finlandia

Likwidacja auto­nomii Tybetu

Rozgrywki w łonie władz

Stała rywalizacja między radykałami i umiarkowanymi

„Noc długich noży”

30 VI 1934 (wymordo­wanie przywódców SA)Wymordowanie (do 1940) dawnych współ­pracowników Lenina

Śmierć Lin Piao

po próbie przejęcia władzy (1971)Losy wodza

Powieszony przez partyzantów

Samobójstwo w oblężonym Berlinie

Śmierć naturalna (?)

Śmierć naturalna

Dalsze losy kraju

Przewrót w 1943,

po wojnie kraj demokratycznyPo klęsce w wojnie kilkudziesięcioletni po­dział kraju (NRD, RFN)

Stopniowe, trwa­jące dziesięciolecia, łagodzenie reżimu

Stopniowe, trwa­jące dziesięciolecia, łagodzenie reżimu

a – wł. A. Schicklgruber; b – wł. J. Dżugaszwili: c – od 1952 Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego

Pobieranie 45.4 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna