Trędowaty Wajikra 14,1-15: 33 Streszczenie ParszyPobieranie 167.9 Kb.
Strona1/4
Data04.05.2016
Rozmiar167.9 Kb.
  1   2   3   4
28. Cotygodniowe czytanie Tory

Parsza Mecora מְצרָע (Trędowaty) Wajikra 14,1-15:33
Streszczenie Parszy:

Tora opisuje procedurę kończenia okresu izolacji przez mecorę (osobę dotkniętą schorzeniem caarat). Proces ten trwa przez tydzień i zawiera w sobie składanie ofiar (korbanos) i zanurzenia w mykwie. Mojżesz podaje kolejne instrukcje, jak ten, który został uzdrowiony z takich dolegliwości skóry (tzw. ha-Mecora) jest uroczyście oczyszczony przez kapłana, poprzez rytuału pomazania krwią z udziałem dwóch ptaków, wody źródlanej w glinianym naczyniu, kawałka drewna cedrowego, szkarłatnej nitki i gałązki hyzopu. Potem kohen (kapłan) musi ogłosić, że mecora jest już duchowo czysty. Mecora który posiada ograniczone środki finansowe może zastąpić składanie w ofierze droższych zwierząt przez mniejsze ofiary. Przed diagnozą kapłana, że dom dotknięty jest caras, usuwa się z niego rzeczy będące własnością domowników, aby uniknąć ogłoszenia także i ich rytualnie nieczystymi. Carat usuwa się przez zniszczenie i odbudowanie części domu; jeśli pojawia się ponownie, cały dom musi być zrównany z ziemią. Tora wymienia też wydzieliny cielesne, które czynią osobę duchowo nieczystą, a zatem uniemożliwiają jego kontakt ze świętymi obiektami, i mówi jak można odzyskać stan rytualnej czystości.

Here Moses gives further instructions about how one who has recovered from such a skin affliction (called ha-Metzora) is ceremonially purified by a priest with a blood ritual involving two birds, spring water in an earthen vessel, a piece of cedar wood, scarlet thread and a hyssop branch.

Parsza zaczyna się słowami:
Rzekł JHWH do Mojżesza, mówiąc: "To jest prawo dotyczące trędowatego for the day of his cleansing. w dniu jego oczyszczenia,He shall be brought to the priest..." (Leviticus 14:1-2) będzie przyprowadzony do kapłana ... "(Księga Kapłańska 14:1-2)
Jeszcze o Laszon Hara

Dowiedzieliśmy się w ubiegłym tygodniu z Parszy Tazrija, że laszon hara (לָשׁוֹן הָרָה) oznacza "zły język", który jak widzieliśmy oznacza mówienie czegoś złego o innej osobie, nawet jeśli jest to faktycznie prawda. Innymi słowy, laszon hara jest plotką, szerzącą zło (nawet jeśli jest prawdziwa) to wszelkie donosy, lub wyrażanie się w krytycznie lub w negatywny sposób o innych. Takie zachowanie jest wyraźnie zabronione (Księga Kapłańska 19:16 ).

An old midrash tells about a Jewish peddler who went city to city selling an elixir that promised the user a long and happy life. Stary midrasz opowiada o żydowskim handlarzu, który chodził od miasta do miasta sprzedając eliksir, który obiecał użytkownikowi długie i szczęśliwe życie. A certain Rabbi Yanai heard the peddler and asked to buy some of this wonderful medicine. Pewien rabin Janai usłyszał handlarza i poprosił, aby sprzedał mu ten cudowny lek. The man replied that such a rabbi would have no need for such, but at Rabbi Yanai's insistence, the peddler gave him the formula: Mężczyzna odpowiedział, że rabin nie ma takiej potrzeby, ale pod naciskiem Rabina Janai, ten handlarz dał mu recepturę:mi-ha'isz on-Chafec Chaim, yamim tov oheiv lir'ot?
netzor l'shonekha meira, u'sefatekha midabeir mirmah. netzor l'szonekha meira, u'sefatekha mirmah midabeir.

Kim jest człowiek, który pragnie życia i miłości, aby zobaczyć dzień dobry?


Guard your tongue from evil, your lips from deceitful speech! Strzeże swój język od złego, usta przed kłamliwym słowem!”
Król Salomon zgadza się z tym, i wiele z jego maszalach (przysłowia) potwierdza to:szomeir pin u'liszono - szomeir mitzarot nafiszo.

Kto strzeże swoich ust i języka strzeże swej duszy od kłopotów.”


Bóg domaga się od nas prawdy w słowach, ponieważ plotki i próżne gadanie zawsze prowadzą ludzi do urazy i kłótni. Notice something important, however. Zauważ co jeszcze jest ważne.Truthful speech doesn't always mean "accurately" reporting everything you see others. Mówienie Prawdy nie zawsze oznacza "dokładnie" sprawozdanie ze wszystkiego co można zobaczyć u innych.For instance, you might see a character defect or fault in someone, but love constrains you to overlook the fault and regard them in the best possible light. Na przykład, można zobaczyć wady lub niedoskonałości w kimś, ale miłość nie ogranicza się do winy i wypowiada się na ich temat w najlepszym świetle. We are all frail and we all stumble in this life, and a gracious attitude toward the (real or imagined) shortcomings of others is crucial for a life of harmony and peace.... Wszyscy jesteśmy słabi i wszyscy potykamy się w tym życiu, dlatego łaskawy stosunek do (prawdziwych czy rzekomych) wad innych ma kluczowe znaczenie dla życia w harmonii i pokoju .... This is the "do unto others..." To jest zasada "Czyń innym ..." principle.. Yeshua told us that "out of the abundance of the heart the mouth speaks" ( Matt. 12:34 ), and further warned us about the unthinking use of our words: Jeszua powiedział nam, że "z obfitości serca usta mówią" ( Mt 12:34. ), a ponadto ostrzegł nas przed wykorzystaniem naszych słów do bezmyślnej gadaniny:va'ani omeir lakhem: ki 'al-kol tapeil si'ach ye'vate'u aszer v'nei ha'adam
yitenu cheshbon b'yom hamishpat. cheszbon yitenu hamiszpat b'jom. ki bidvareyka titzadeik u'vidvareykha te'sham. ki bidvareyka ticadeik te'szam u'vidvareykha. y

Ale mówię wam, że z każdego słowa próżnego, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. For by your words you shalt be justified, and by you words you shalt be condemned. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na postawie słów twoich będziesz potępiony.” Mat 12,36-37

W tradycyjnej myśli żydowskiej, laszon hara jest jednym z najgorszych grzechów, a Bóg zapowiedział karę dla tych, którzy tak mówią. Karani są wg sprawiedliwej zasady middah-keneged-middah - "Miarka za miarkę". Since spreading evil reports divided others and caused isolation and loneliness, the metzora shall be afflicted (with tzuris, troubles) and separated from the fellowship of Israel. Ponieważ ten kto rozprzestrzenia zło przez plotki powoduje podziały innych prowadzące do izolacji i samotności, zostaje dotknięty metzora (z tzuris, kłopoty) i oddzielony od wspólnoty Izraela. Indeed, some of the sages point out that the word metzora (one afflicted with tzara'at) is related to the phrase, motzi ra (one who speaks evil), and thereby conclude that evil speech is the principal cause of the disease itself. Rzeczywiście, niektórzy mędrcy podkreślają, że słowo metzora (ten cierpiący na cara'at) jest podobne do zdania: motzi ra (kto mówi zło), a tym samym uznają, że zła mowa jest główną przyczyną tej choroby. Obviously we should flee from the sin of lashon hara! Oczywiście powinniśmy uciekać od grzechu laszon hara! May the LORD help each of us to always "speak the truth in love" ( Eph 4:15, 25 ). Niech Bóg pomoże każdemu z nas zawsze "mówić prawdę w miłości" ( Ef 4:15, 25 ).

Note that the foregoing does not mean that we are excused from making righteous judgments ( John 7:24 ). Należy pamiętać, że powyższe nie oznacza, że zawsze jesteśmy zwolnieni z podejmowania sprawiedliwych wyroków ( Jan 7:24 ). Sometimes it is the mark of a coward to refrain from speaking the truth. Czasami jest oznaką tchórzostwa, powstrzymanie się od mówienia prawdy. As Einstein once said, "The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing." Albert Einstein powiedział kiedyś: "Świat jest niebezpiecznym miejscem nie z powodu tych, którzy czynią zło, ale z powodu tych, którzy patrzą i nic nie robią."
Oczyszczanie z Cara'at

Jeśli ktoś cierpi na cara'at przeszedł teszuwa (pokuta) i najwyraźniej został uzdrowiony, to najpierw wzywa on kapłana i zostaje ponownie przebadany. If the priest saw no sign of tumah (uncleanness), a second examination was scheduled seven days later, and if the metzora was free from the disease, the process of tahara (purification) would begin. Jeśli kohen nie widział oznak tumah (nieczystość), drugie badanie przeprowadza siedem dni później, a jeśli mecora był faktycznie wolny od choroby, rozpoczynano proces tahara (oczyszczania).


Procedura była następująca: Po drugim badaniu, kohen wymagał, aby mecora przyniósł następujące przedmioty na swoje oczyszczenie:

  1. An earthenware bowl filled with spring water (mayim chayim) Gliniane naczynie napełnione wodą żywą (Chaim mayim)

  2. Two birds of the same type (whether turtledoves or pigeons) Dwa ptaki tego samego rodzaju (synogarlice lub gołębie)

  3. A stick of cedar wood kawałek drewna cedrowego

  4. A hyssop branch Gałązki hyzopu

  5. A scarlet thread Czerwoną nitkę

W pierwszej kolejności kapłan rytualnie zabijał, jednego z ptaków nad glinianym naczyniem wypełnionym świeżą źródlaną wodą , a jego krew mieszano z wodą. The living bird, the piece of cedar, and the hyssop branch were then tied together using the scarlet thread, and the entire bundle was dipped into the earthen vessel. Dalej, żywego ptaka, kawałek drewna cedrowego, i gałązkę hyzopu łączył ze sobą za pomocą czerwonej nitki, a cały pakiet był zanurzony w naczyniu glinianym. The blood and water mixture was then sprinkled seven times on the healed metzora, and the other bird was then set free.Następnie mieszaniną krwi i wody, kropiono siedem razy uzdrowionego mecora, a żywy ptak, był puszczany wolno.

Następnie, oczyszczany człowiek prał swoje szaty, golił wszystkie włosy na ciele ( nawet brwi) i kąpał się w mykwie (basen do rytuał oczyszczeń). After that he may return to the general camp - but he may not return to his home for another seven days. Potem może on powrócić do ogólnego obozu - ale on nie może wrócić do domu jeszcze przez siedem dni. On the eighth day he would bathe again and offer a several offerings (a chatat , an asham , an olah , and a minchah ), but the blood from the asham (guilt) offering was sprinkled on his earlobe, thumb and foot. Ósmego dnia musiał wykąpać się ponownie i złożyć kilka ofiar ( chatat , Aszam , Olah i minchah ), a krwią z ofiary Aszam (za winę), pomazywano płatek jego ucha, kciuk i duży palec stopy.Only after all this was he pronounced tahor (clean) by the priest. Dopiero po tym wszystkim był on uznany przez kapłana za tahor (czysty). His life of uncleanness would be over, and he would be like a man who was brought back from the dead to renewed life. Jego życie w stanie nieczystości kończyło się, a on jest jak człowiek, który został sprowadzony z martwych do ponownego życia.

Why this strange ritual? Dlaczego ten dziwny rytuał? Well, it is chok - beyond the range of human reason, though some of the sages speculate that the cedar wood represents pride (it is one of the grandest of trees) whereas the hyssop represents humility (it is one of the lowest lying of branches). Cóż, to jest przepis Chuk - poza zasięgiem ludzkiego rozumu, choć niektórzy mędrcy spekulują, że drewno cedrowe symbolizuje dumę (jest to jedno z najwspanialszych drzew), podczas gdy hyzopu oznacza pokorę (jest to jedna z najniżej rosnących roślin). The blood ritual clearly indicates the atonement of the sinner, not unlike that performed for the consecration of Aaron and his sons as priests in the mishkan, which indicates the full restoration of the metzora back to the community. Rytuał krwi w obrzędzie oczyszczenia grzesznika wyraźnie wskazuje , na podobieństwo do konsekracji Aarona i jego synów na kapłanów w Miszkan, co wskazuje na pełne przywrócenie mecora z powrotem do wspólnoty. The scarlet thread represents Yeshua - His blood that holds everything together (the blood and the water) that makes the atonement possible. Czerwona nić reprezentuje Jeszua – krew Jego ofiary, która posiada wszystko razem (krew i woda) co sprawia, że ​​oczyszczenie jest możliwe i prawdziwie skuteczne.

In addition to the ritual for cleansing the metzora, both clothing and houses could be infected (this was thought to be a warning to the owners of God's impending judgment should they disregard their need for teshuvah). Oprócz rytuał oczyszczenia mecora, zarówno odzież jak i domy mogą być zainfekowane (było to uważane za ostrzeżenie dla ich właścicieli przed zbliżającym się wyrokiem Boga, że nie powinny dłużej lekceważyć potrzeby teszuwa). Both are made unclean by the appearance of colored patches, and in both cases only the priest could determine whether an affected garment or house can be purified or must be destroyed. Rzeczy są nieczyste jeśli pojawią się na nich kolorowe plamy (zielonkawe lub czerwonawe), w takich przypadkach tylko kapłan może określić, czy odzież lub dom mogą być oczyszczone czy muszą zostać zniszczone w całości.

Na szczęście paradoksalnie, czasem cara'at w domu faktycznie był zapowiedzią Bożego błogosławieństwa!When the Canaanites heard that the Jews were about to enter the land of Israel, they sometimes hid their gold, silver, and precious stones in the walls of a house. Gdy, Kananejczycy widzieli Żydów wkraczających do ziemi Izraela, czasami ukrywali złoto, srebro i kamienie szlachetne w ścianach domu. If a Jew was deserving, God caused tzara'at to appear at the very place that the treasure was stored, so when the stones were being removed to be examined by the priest, the family found the treasure that was left behind! Jeśli Żyd zasłużył na to, Bóg sprawił, że cara'at pojawiał się na tym samym miejscu, gdzie ukryty był skarb, więc gdy kamienie były usuwane do rozpatrzenia przez kapłana, rodzina odnajdywała skarb, który został z ten sposób wydobyty!

A midrash states that when the children of Israel first heard the laws of tzara'at, they despaired and became very afraid. Pewien midrasz mówi, że gdy Izraelici po raz pierwszy usłyszeli prawa cara'at, byli zrozpaczeni i bardzo się bali. Moses reassured them by telling them that tzara'at was a sign from God that they were indeed a holy nation, since it is His way of encouraging them to do teshuvah in order to be in fellowship with Him. Mojżesz zapewnił ich, mówiąc im, że cara'at to znak od Boga, że ​​rzeczywiście są narodem świętym, ponieważ jest to Jego sposób zachęcania ich do teszuwa aby być w komunii z Nim. Likewise God sometimes disciplines us for our sins ( Heb. 12:7-8 ) for the purpose of granting us the gift of teshuvah ( 2 Cor. 7:10 ). Podobnie Bóg czasami dyscyplinuje nas za nasze grzechy ( por. Hbr. 12:7-8 ) w celu przyznania nam daru teszuwa ( 2 Kor. 7:10 ). We must therefore strive to make our conversation and the inmost intent of our hearts "captive to the obedience of the Mashiach," blessed be He ( Matt. 5:37; Eph. 4:29; Col. 3:8; 2 Cor. 10:5; 1 Tim. 4:2 ; etc.). May the LORD God of Israel help us all. Trzeba więc dążyć w naszej modlitwie i głębi intencji w naszych sercach "utrzymywane do posłuszeństwa Mesjasza," niech będzie błogosławiony ( Mat 5:37;. Ef. 4:29; Kol. 3:8; 2 Kor. 10:5, 1 Tm 4:2. .;) itd. Niech Pan, Bóg Izraela pomoże nam wszystkim.

One final note of hope: In the Brit Chadashah, we read how Yeshua healed various "lepers" and even touched them ( Matt. 8:2-3, Mark 1:40-41 ). Ostatnia uwaga: W Brit Chadasza czytamy jak Jeszua uzdrawiał różnych "trędowatych", a nawet dotknął ich ( Mat 1:40-41, Mar 8:2-3, ). But how could He do this without Himself becoming tamei (unclean)? Ale jak mógł to zrobić bez uczynienia siebie tamei (nieczysty)? Ah, this is a good sheilah (question), but it is directly answered when we apprehend that Yeshua is none other than YHVH who came in the flesh.To dobre Szeilah (pytanie), Tak mógł czynić tylko jednorodzony Syn Boży Prawdziwy Mesjasz Izraela, zesłany przez Boga Ojca Jahwe. For remember, it was the prerogative of the LORD God of Israel to "touch" those afflicted with tzara'at and heal them based on their teshuvah, and in like measure, Yeshua entered the "leper colony" of humanity to heal those who cried out to Him. Pamiętajmy, było to w gestii Pana, Boga Izraela, aby "dotknąć" osoby w stanie cara'at i leczyć ich na podstawie teszuwa w podobny sposób. Jeszua wstąpił do "kolonii trędowatych" ludzi by leczyć tych, którzy wołali do Niego. He is the same yesterday, today, and forever, and His love reaches down to those who are afflicted and oppressed on account of their uncleanness. On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, a Jego miłość dociera aż do tych, którzy są dotknięci i uciśnieni ze względu na swą nieczystość. If you call upon Him, He will likewise touch you and restore you to fellowship with God. Blessed be His Name forever. Jeśli Go wzywają, będzie on w stanie również dziś dotknąć i przywrócić ich do wspólnoty z Bogiem. Niech będzie błogosławione Jego imię.The Torah portion concludes with laws about purity and impurity regarding male and female reproductive organs (ie, bodily discharges). Fragment Tory kończy się prawem dotyczącym różnych nieczystości w zakresie męskich i żeńskich narządów płciowych (np. z powodu wycieków z ciała).
Czytanie z haftory (II Melachim/II Królów 7:3-20):

Czytania poprzedniej Haftory odnosiło się do historii Gechaziego, sługi Elizeusza, który cierpiał na cara'at za chciwość (zob. 2 Krl 5:20-27), Dzisiejsza haftora wspomina o czterech ludziach dotkniętych caarat, którzy odkryli, że Bóg wydał w ręce Izraela, Aramejczyków, którzy oblegali ich. The skeptical captain of Israel, who doubted Elisha's words about Israel's deliverance was killed by the mob rushing out to plunder the camp of the Syrians. Sceptyczny dowódca Izraela, którzy wątpili w słowa proroka Elizeusza o wyzwoleniu Izraela został zadeptany na śmierć przez tłum pędzący do plądrowania obozu aramejskiego.

Opisane w parszy Mecora osoby rytualnie nieczyste znajdują się na marginesie przebywającego na pustyni ludu Izraela. Żyją poza obozem i nie uczestniczą w życiu religijnym społeczności. Jakkolwiek rozumiemy związek pomiędzy chorobą a ich statusem jako rytualnie nieczystych, ich marginalizacja domaga się naszej uwagi. Jak byli postrzegani przez swoją społeczność? Czy możemy założyć, że inni widzieli w nich niewinne osoby, których choroba wymagała izolacji? A może sądzili, że są to nosiciele niebezpiecznej zarazy, która także ich mogła odciąć od reszty społeczności? Bardzo realna jest ta druga możliwość. Być może właśnie dlatego czytamy dziś tę haftarę. Opowiada ona o czterech trędowatych w kraju Izraela zniszczonym przez wojny i głód. Ich sytuacja jest tak rozpaczliwa, że nie stoi przed nimi wybór pomiędzy życiem i śmiercią. Chodzi już tylko o to, gdzie umrzeć. Decydują się więc na dezercję i oddanie swojego życia w ręce Aramejczyków. Idą do obozu wroga i znajdują go opustoszałym. Jedzą do syta, kieszenie wypełniają złotem i srebrem. To oni przynoszą innym wieść o tym, że Aramejczyków nie ma i prowadzą ludzi do ich obozu - w ten sposób kładą koniec i wojnie, i głodowi. Ci sami mężczyźni, których choroba zmusiła do mieszkania poza obozem współbraci, przynieśli im wyzwolenie. Każda społeczność ma swoje granice, a zatem i tych, którzy znajdują się poza jej granicami. Pytanie brzmi: jak często mylimy tych, którzy są na zewnątrz z tymi, którzy są rzekomo mniej ludźmi, którzy nie są w stanie wzbogacić życia nas samych i naszej wspólnoty?

Czytanie z Brith Chadasza (Nowy Testament) Ew. Mateusza 8,1-17:

Dzisiejsze czytanie z NT zawiera odniesienie do parszy Mecora. Wspomina kilka cudów Mesjasza Jeszua dokonanych podczas jego Pierwszego Przyjścia, w tym uzdrowienie trędowatego. Matthew connects the healing ministry of Yeshua as the fulfillment of what was spoken by the prophet Isaiah: "He took our illnesses and bore our diseases" (Isaiah 53:4). Mateusz łączy służbę uzdrawiania Jeszui ze spełnieniem tego, co było zapowiedziane przez proroka Izajasza: "On wziął na siebie nasze choroby i nosił nasze cierpienia" (Iz 53,4).


A doctor friend of mine recently reminded me that tzara'at was an infectious condition. Mój przyjaciel lekarz ostatnio przypomniał mi, że cara'at był podobny do zakaźnej choroby. As long as the affliction was spreading across the body, the person was metzora and therefore tamei (unclean), but if the tzara'at (finally) covered the person from head to toe, he was to be considered "clean" ( Lev. 13:12-13 ). Jeśli ta nieszczęśliwa przypadłość, występowała na niektórych częściach ciała osoby mecora była ona tamei (nieczysta), ale jeśli cara'at obejmował całą osobę, od stóp do głowy, miał być uznany za "czystego" ( 3 Moj. 13:12-13 ).In other words, in some cases the metzora needed to be entirely covered with their affliction before they were set free, and this further reminds me of our need to be fully identified with the death of Yeshua in order to experience the resurrection life! Innymi słowy, w niektórych przypadkach mecora musiał być w całości pokryty swym nieszczęściem, zanim został uwolniony, a to przypomina nam że musimy się w pełni utożsamić się ze śmiercią Jeszui, aby doświadczyć całkowicie życia Jego zmartwychwstania!

It is only by understanding how radical the need for our deliverance that Jesus' healing touch can be manifest... To jest wiedza, jak radykalne potrzeba nam oczyszczenia, wyzwolenia i uzdrowienia, które może dać tylko nasz Mesjasz Jezus ...DALSZE MYŚLI O PARSZY MECORA 3 Mojż. 14:1-15:33

Ofiara oczyszczenia trędowatego (14:1-32) • Trąd na domu (14:33-48) • Oczyszczenie „trędowatego” domu (14:49-53) • Nieczystość chorobliwego upływu nasienia (15:1-12) • Oczyszczenie nieczystości płynienia nasienia (15:13-14) • Nieczystość wypływu nasienia (15:16-18) • Nieczystość chorobliwego krwawienia u kobiet (15:19-27) • Oczyszczenie nieczystości krwawienia (15:28-30) •

Parsza rozpoczyna się opisem rytualnego oczyszczenia mecory, Izraelity dotkniętego choroba skóry. Mecora musi przebywać poza obozem Izraelitów dopóki nie minie choroba. W dniu, w którym może zostać rytualnie oczyszczony, wedle Tory, powinien zostać "przyprowadzony do kapłana" (Kpł 14:2). W następnym wersie czytamy jednak, że "kapłan wyjdzie poza obóz" i uda się w miejsce, gdzie mecora przebywał podczas choroby. Klasyczne komentarze objaśniają tę sprzeczność wskazując na to, że kapłan musi pójść do mecory, ponieważ ten nie może wrócić do obozu przed dokonaniem rytualnego oczyszczenia.

Do wyjaśnienia komentatorów możemy dodać jeszcze jedną uwagę. Mecora, z powodu swojej choroby, został postawiony poza społecznością. Środki ostrożności zostały podjęte zapewne po to, by zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby. Nie ulega jednak wątpliwości, że w tej sytuacji mecora - chory - był osamotniony tak psychicznie, jak i fizycznie. Po wyzdrowieniu może powrócić do społeczności, ale okres izolacji mógł zrodzić gniew i niechęć. Kapłan opuszcza obóz i idzie do mecora między innymi po to, aby na nowo wprowadzić go do społeczności. Powrót jest procesem stopniowym i odzwierciedla trudności, jakich doświadcza mecora wracając pomiędzy ludzi.

W naszych społecznościach są ludzie, którzy z różnych powodów czują się osamotnieni. Nie możemy ich ignorować i w ten sposób pogłębiać poczucia izolacji. Obawa, jaką możemy odczuwać przed tym, co ich dręczy, nie usprawiedliwia sprawiania im dodatkowego bólu. Tak samo jak kapłan szedł do mecory, tak samo my musimy iść do tych, którzy znaleźli się daleko, aby na nowo wprowadzić ich do społeczności.
  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna