Treści Programowe Przedmiotów Standardowych Na Kierunku Farmacja, Wykładanych Na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w łodzi Od 2002 RPobieranie 263.23 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar263.23 Kb.
  1   2   3   4
Treści Programowe Przedmiotów Standardowych Na Kierunku Farmacja, Wykładanych Na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego W Łodzi

Od 2002 R.

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Historia farmacji

Pracownia Historii Farmacji i Muzeum w Katedrze Historii Medycyny i Farmacji UM w Łodzi

Wzbogacenie wiedzy fachowej studenta w elementy historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowych tradycji zawodowych; rozwijanie intelektu; kształtowanie odpowiednich postaw zawodowych. Głównym założeniem nauczania przedmiotu jest humanizacja zawoduZasadnicze treści przedmiotu:

Wprowadzenie do historii farmacji. Symbolika i etymologia pojęć w medycynie i farmacji. Początki stosowania środków leczniczych. Dawne terapie. Lek, jego formy oraz sposoby wytwarzania do XVIIIw. Postęp w dziedzinie badań nad lekami w XIX i XX w. oraz ich związek z innymi dyscyplinami naukowymi. Dawne apteki i aptekarze. Etapy kształtowania się zawodu. Dzieje nauk farmaceutycznych w Polsce w XIX i XX wieku. Ewolucja nauczania farmaceutycznego w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Tradycje i kultura medyczno-farmaceutyczna. 1. Etyka zawodowa

Pracownia Historii Farmacji i Muzeum w Katedrze Historii Medycyny i Farmacji UM w Łodzi

Zapoznanie studentów z zasadami etyki i deontologii zawodu farmaceutycznego w przeszłości i obecnie. Kształtowanie wrażliwości i pożądanych postaw moralnych, niezbędnych do etycznie słusznego rozstrzygania moralnych dylematów. Wyrabianie umiejętności łączenia uzyskanej wiedzy z codzienną praktyką zawodową.Zasadnicze treści przedmiotu:

Wprowadzenie do ogólnoludzkiej etyki normatywnej. Zagadnienia etyczno - moralne w systemach filozoficznych. Rozwój etyki i deontologii farmaceutycznej na tle poprzedzającej je etyki lekarskiej w dziejach powszechnych. Kształtowanie się zasad etyki i deontologii zawodu farmaceutycznego w Polsce (cz. I - do 1939r.). Kształtowanie się zasad etyki i deontologii zawodu farmaceutycznego w Polsce (cz. II - po 1945r.). Kodyfikacja zasad etyki i deontologii zawodu farmaceutycznego. Kodeksy etyczno - deontologiczne - problemy definicyjne, cele i zadania, ich ocena przez różne środowiska w Europie i w Polsce. Aktualnie obowiązujące w Polsce kodeksy etyki i deontologii za­wodu farmaceutycznego oraz ogólna ich charakterystyka (Zasady etyczne i deontologiczne polskiego farmaceuty, Kodeks etyki ap­tekarza RP, Dobre obyczaje w nauce, Kodeks marketingu farmaceu­tyków). Problemy etyczne odpowiedzialności zawodowej aptekarza. Odpowiedzialność za leki sporządzane i wydawane z apteki. Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy, rola rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz wybrane przy­kłady wykroczeń. Zasady postępowania aptekarza wobec pacjenta. Analiza wybranych przy­kładów z praktyki aptekarskiej pod względem ich zgodności z obowiązującymi kodeksami etyczno - deontologicznymi i normami mo­ralności ogólnoludzkiej. 1. Psychologia z socjologią

Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM w Łodzi

Zapoznanie z przedmiotem i problematyką badawczą socjologii i socjologii medycyny oraz wybranymi aspektami patologii życia społecznego (dezorganizacja, zmiana społeczna, anomia).Zasadnicze treści przedmiotu:

Przedmiot i problematyka badawcza socjologii. Pojęcie „życie społeczne” i jego rzyrodnicze i ekonomiczne podstawy. Socjologia potoczna i naukowa – wzajemne relacje. Zakres i metody badań socjologicznych. Szczegółowe dyscypliny socjologiczne i ich związek z socjologią ogólną. Przedmiot i problematyka badawcza socjologii medycyny. Socjologia medycy jako szczegółowa dyscyplina socjologiczna. Relacja: medycyna – socjologia; warunki przydatności wiedzy socjologicznej w medycynie, główne kierunki badań. Kultura. Socjologiczna interpretacja zjawiska. Definicje. Struktura wewnętrzna kultury. Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne. Osobowość. Socjologiczna koncepcja człowieka. Pojęcie „natura ludzka”. Osobowość społeczna i jej elementy składowe. Rola uczestnictwa w życiu społecznym w kształtowaniu cech osobowości jednostki. Przemiany w medycynie a problemy kontroli społecznej. Modele organizacji i usług w opiece zdrowotnej. Ekspansja medycyny w życie społeczne (medykalizacja). Społeczne skutki przerostu tzw. orientacji inżynieryjnej w medycynie. Zdrowie i choroba jako pojęcia społeczne; ewolucja tych pojęć. Norma i dewiacja. Rola medycyny w identyfikacji tych stanów. Wybrane aspekty patologii życia społecznego. Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu. Narkomania. Społeczne przyczyny i autodestrukcyjne skutki uzależnienia. Działania zapobiegawcze i rehabilitacyjne wobec narkomanów. Samobójstwo (socjologiczna interpretacja zjawiska). 1. Matematyka

Pracownia Matematyki, Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej UM w Łodzi

Rozszerzenie wiadomości ze szkoły średniej o te elementy rachunku różniczkowego i całkowego, które są wykorzystywane na zajęciach z innych przedmiotów. Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.Zasadnicze treści przedmiotu:

Rozszerzenie wiadomości o funkcjach ze szczególnym uwzględnieniem funkcji y=lnx oraz y=ex. Badanie monotoniczności funkcji. Ekstrema lokalne funkcji jednej zmiennej. Wyznaczanie przedziałów wypukłości, wklęsłości oraz punktów przegięcia krzywej. Różniczka funkcji jednej zmiennej. Definicja i własności całki nieoznaczonej. Całkowanie przez podstawienie. Rozkład wybranych funkcji wymiernych na ułamki proste pierwszego rodzaju. Całka niewłaściwa na przedziale niewłaściwym. Definicja funkcji dwóch zmiennych. Dziedzina. Wykres. Pochodne cząstkowe rzędu pierwszego i drugiego. Wyznaczanie ekstremów lokalnych funkcji dwóch zmiennych. Różniczka zupełna. Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego. Całka ogólna i całka szczególna równania różniczkowego. Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. Równania różniczkowe liniowe. Metoda uzmiennienia stałej. Aproksymacja metodą najmniejszych kwadratów. Siatki funkcyjne. 1. Statystyka

Pracownia Matematyki, Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej UM w Łodzi

Zapoznanie studentów z pojęciami statystyki matematycznej i podstawowymi metodami wnioskowania statystycznego.Zasadnicze treści przedmiotu:

Zmienna losowa jednowymiarowa. Dystrybuanta zmiennej losowej. Zmienna losowa ciągła. Charakterystyki liczbowe zmiennej losowej. Rozkład normalny, normalny standaryzowany, t Studenta, χ2, Fischera – Snedecora. Statystyka opisowa. Estymacja przedziałowa. Test zgodności Kołmogorowa – Lillieforsa. Testy parametryczne: test dla wartości oczekiwanej, test t Studenta, test Cochrana – Coxa, test różnic. Testy nieparametryczne: test Wilcoxona, test niezależności χ2. Korelacja i regresja. 1. Informatyka

Pracownia Informatyki - Komputerowej Analizy Leku (Katedra Chemii Medycznej)

Przyswojenie terminologii informatycznej i biostatystycznej w zakresie zastosowań do różnorodnych zagadnień w nauce, doświadczalnictwie i przyszłej pracy zawodowej farmaceuty. Umiejętność opracowania wyników doświadczenia biologicznego i chemicznego przy pomocy standardowych i ewentualnie dostępnych profesjonalnych programów komputerowych.Zasadnicze treści przedmiotu

Przyswojenie terminologii informatycznej, umiejętność korzystania z komputera pracującego w sieci LAN w systemie Windows. Umiejętność znajdowania informacji w Internecie. Opanowanie zasad posługiwania się typowymi programami komputerowymi: edytorem tekstu Word, arkuszem kalkulacyjnym Excel do graficznej prezentacji danych i opracowywania statystycznego wyników badań biologicznych, oraz programem do prezentacji Power Point, wchodzących w skład pakietu Microsoft Office. Przenoszenie elementów prac pomiędzy wymienionymi aplikacjami. Używanie profesjonalnych programów statystycznych. Praca z programem Statgraphics, pokaz pracy programu Statistica. 1. Historia filozofii

Zakład Etyki i Filozofii Medycyny UM w Łodzi.

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi filozoficznymi modelami bytu w kulturze Zachodu.

Pokazanie ich wpływu na samowiedzę współczesnego człowieka, w szczególności na jego pojmowanie cierpienia, choroby, śmierci i zła moralnego. Danie filozoficznych podstaw etyki farmaceutycznej. Wyrobienie umiejętności dostrzegania i dyskutowania problematyki filozoficzno-moralnej.

Zasadnicze treści przedmiotu

Powstanie i szczytowy okres filozofii greckiej. Bóg, człowiek i świat w filozofii św. Augustyna i św. Tomasza. Kartezjański przełom w filozofii nowożytnej. Etyka rygorystyczna Kanta. Kultura i jednostka w ujęciu Freuda. Teoria prawdy. Pojęcie filozoficznego modelu bytu. Przedmiot i funkcje filozofii. Problem istnienia zła we wszechświecie. Prawda i dobro w ujęciu filozofii metafizycznej. Problem istnienia zła w ujęciu mitu. Dobro i prawda w filozofii niemetafizycznej. Kant, Nietzsche. Postęp jako kategoria filozoficzna. Utopia świata bez chorób. Zło i cierpienie. Ontologiczne i fizjologiczne (funkcjonalne) ujęcie choroby. Choroba jako metafora. Moralne problemy śmierci i umierania. Wstęp do tanatologii. 1. Język obcy

Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi

Głównym zadaniem nauczania języków obcych na poziomie zaawansowanym (francuskiego, angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego) jest doskonalenie praktycznej znajomości danego języka w ramach czterech podstawowych sprawności językowych - mówienia, rozumienia, czytania i pisania. Celem prowadzonych zajęć jest: wyrównanie różnic w stopniu opanowanie języka obcego pomiędzy poszczególnymi studentami poprzez powtórzenie materiału leksykalnego i gramatycznego ze szkoły średniej; usprawnienie kompetencji komunikacyjnej w sytuacjach codziennych (hotel, pociąg, lotnisko, sklep, rozmowa telefoniczna, prośba o informację, etc.); wprowadzenie podstawowego słownictwa specjalistycznego; wdrażanie do samodzielnego korzystania z piśmiennictwa fachowego pod kątem przyszłych potrzeb zawodowych ((indywidualna praca z piśmiennictwem profesjonalnym); ćwiczenie umiejętności porozumiewania się na tematy zawodowe; prowadzenie podstawowej korespondencji handlowej Zasadnicze treści przedmiotu Kursy na poziomie zaawansowanym:I semestr: tematyka ogólna (sytuacje codzienne, podróż, rozmowa towarzyska,etc.) i para-medyczna (zdrowy styl życia, diety, witaminy i minerały, palenie, cholesterol etc.)

II semestr: słownictwo anatomiczne i fizjologiczne ( części ciała, budowa komórki, krew), III i IV semestr: słownictwo anatomiczne i fizjologiczne (układ trawienny, krążenia, oddechowy) ogólna klasyfikacje chorób, podstawowe badania diagnostyczne typy leków , informacje o lekach.

Czasy, strona bierna, czasowniki modalne, zdania warunkowe, tworzenie pytań, rozkazów, zdania grzecznościowe, tryb przypuszczający, zdania pytające

Materiał gramatyczny i ćwiczenia dostosowane do poziomu grupy i aktualnych potrzeb

8a. Język łaciński

Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi

Kursy na poziomie podstawowym:

Głównym zadaniem nauczania języka łacińskiego na poziomie podstawowym jest zapoznanie studentów za słownictwem medycznym oraz z zasadami fleksji i słowotwórstwa z zakresu terminologii medycznej.

Cele nauczania: opanowanie podstawowych zasad gramatyki łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki łaciny medycznej; wprowadzanie ogólnego mianownictwa anatomicznego oraz farmaceutycznego; wprowadzenie podstawowych zwrotów i skrótów używanych w terminologii medycznej; wykształcenie umiejętności pisania i przekładu krótkiego tekstu łacińskiego – w szczególności recepty; zapoznanie z sentencjami łacińskimi. Zasady wymowy i akcentowanie w języku łacińskim ; Czasownik – idicativus praesentis activi et passive; Rzeczownik – deklinacja I- III ; Przymiotnik – odmiana, miejsce oraz zgodność z rzeczownikiem; Budowa zdania łacińskiego; Przyimki łacińskie i ich reakcja; Przedrostki i przyrostki używane w terminologii medycznej; Wybrane skróty i zwroty medyczne; Rzeczownik – deklinacje III – V; Przymiotnik – stopniowanie; Liczebnik; Czasownik – coniunctivus praesentis activi et passivi; Wybrane sentencje łacińskie; Pisanie recepty


 1. Wychowanie fizyczne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Wyrabianie umiejętności samodzielnego wyboru formy aktywności ruchowej w zależności od sprawności psycho-fizycznej, stanu zdrowia i umiejętności. Wyrabianie nawyku systematycznego uprawiania aktywności fizycznej. Wyrabianie prawidłowego stosunku do działań prozdrowotnych: dbanie o sprawność psycho-fizyczną i higieniczny tryb życia. Kształtowanie cech osobowości wyrabianych podczas uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu: wpływu różnych form aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne; roli systematycznej aktywności fizycznej w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych; relaksacji, gimnastyki korekcyjnej, oddychania i wyrównywania napięć mięśniowych; nowych form rekreakcji i fitnessu.Zasadnicze treści przedmiotu:

Technika, taktyka i podstawowe przepisy w grach zespołowych (siatkówka, koszykówka, mini hokej salowy, tenis ziemny i stołowy, piłka nożna mężczyzn. Pływanie (styl klasyczny, dowolny, grzbietowy i delfin), podstawy ratownictwa wodnego. Zajęcia ogólnorozwojowe: lekkoatletyczne, wolne i w siłowni. Kształtowanie sylwetki na zajęciach gimanstycznych przy muzyce (callanetics, calisthenics, body – scup, stretching) oraz w siłowni. Zajęcia relaksujące ciało i umysł oparte na technikach oddychania i medytacji, elementach stretchingu, Hatha Yoga i Tai Chi. Stretching i zajęcia korekcyjne oddechowe i wyrównujące napięcia mięśniowe. Narciarstwo zjazdowe (szkoleniowe obozy zimowe). Sport akademicki przy współpracy z Klubem Uczelnianym AZS

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE


 1. Chemia ogólna i nieorganiczna

Zakład Chemii Bionieorganicznej.

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami chemii roztworów, właściwościami pierwiastków, wykształcenie umiejętności wykonywania obliczeń chemicznych, poznanie charakterystycznych reakcji identyfikacji (kationy i aniony) i wykształcenie umiejętności przeprowadzania jakościowej analizy związków nieorganicznych w roztworach i substancjach stałych w skali półmikro. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby stanowiły podstawę do nauki innych przedmiotów kontynuowanych czasie studiów. Szczególną uwagę zwrócono na pierwiastki mające znaczenie biologiczne.Zasadnicze treści przedmiotu:

Wykłady: W dwu semestralnym cyklu wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej przedstawione są następujące główne zagadnienia: Podstawowe prawa chemiczne. Reakcje odwracalne i nieodwracalne. Szybkość reakcji chemicznych. Prawo działania mas Guldberga i Waage'go. Elekrolity i dysocjacja elektrolityczna. Stała i stopień dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Rola elektrolitów w organizmie. Kwasy i zasady - teorie Brönsteda, Lewisa, Pearsona. Iloczyn jonowy wody - pojęcie pH i pOH. Wskaźniki kwasowo-zasadowe. Hydroliza soli. Roztwory buforowe – zastosowanie w medycynie. Rozpuszczalność związków i iloczyn rozpuszczalności. Wykorzystanie tych zagadnień w medycynie. Przenoszenie elektronów w reakcjach chemicznych (reakcje utlenienia i redukcji). Szereg elektrochemiczny metali. Budowa atomu. Liczby kwantowe. Zakaz Pauliego i reguła Hunda. Budowa pierwiastków a układ okresowy - przewidywanie właściwości pierwiastków na podstawie konfiguracji elektronowej, promieni atomowych i jonowych, elektroujemności, potencjałów jonizacyjnych, powinowactwa elektronowego. Teoria orbitali. Hybrydyzacja. Rodzaje wiązań chemicznych (jonowe, atomowe, spolaryzowane, koordynacyjne, wodorowe). Systematyka pierwiastków - struktury elektronowe pierwiastków w stanie podstawowym i wzbudzonym, występowanie w przyrodzie, otrzymywanie, właściwości fizyko-chemiczne*/. Wodór: Wodór atomowy, cząsteczkowy, izotopy, tworzenie połączeń z pierwiastkami – wodorki Fluorowce: Tlenki. Fluorowcowodory. Kwasy tlenowe i ich sole. Związki między- halogenowe. Płyn Lugola, jodyna, 5-fluorouracyl. Tlenowce: Tlen, siarka (alotropia). Woda - struktura wody i lodu, hydraty, związki higroskopijne. Nadtlenek wodoru - struktura, właściwości (woda utleniona, perhydrol). Tlenowe kwasy siarki, selenu, telluru i ich sole. Połączenia z fluorowcami. Związki tlenohalogenowe siarki. Azotowce: Amoniak. Tlenki. Kwasy azotu i ich sole. Woda królewska. Amidki, imidki, azotki, hydrazyna, hydroksyloamina. Fosfor (alotropia). Kwasy i sole fosforu, arsenu. Rola jonów fosforanowych w strukturze DNA. Związki bizmutu i jego preparaty farmaceutyczne. Węglowce: Alotropia węgla. Wodorki węgla i krzemu (węglowodory, krzemowodory). Tlenki (CO) i ditlenki. Połączenia węgla z siarką (CS2) i azotem. Kwasy - węglowy, tiowęglowy, cyjanowodorowy, tiocyjanowy, izotiocyjanowy i ich sole. Pojęcie mezomerii i tautomerii. Węgliki. Karbonylki. Właściwości związków cyny i ołowiu (reakcje redoks, amfoteryczność). Borowce: Związki deficytoelektronowe. Efekt nieczynnej pary elektronowej. Borowodory. Kwas borowy, boraks. Właściwości glinu - reakcje z tlenem, kwasami i zasadami, glin jako reduktor. Preparaty glinu w medycynie. Berylowce: Tlenki, wodorotlenki, wodorki, halogenki. Rola jonów wapnia i magnezu. Preparaty wapnia i magnezu stosowane w medycynie. Litowce: Tlenki, nadtlenki, ponadtlenki. Wodorotlenki i sole litowców - zastosowanie. Kompleksy litowców. Ogólna charakterystyka skandowców i lantanowców. Pierwiastki przejściowe: paramagnetyzm, diamagnetyzm, ferromagnetyzm. Związki koordynacyjne. Jony metali przejściowych w diagnostyce i medycynie np. związki technetu (Cardiolite), srebra. Kompleksy w biologii i medycynie np. leki złota (Solganal, Myocrisin), platyny (cis-platyna, karboplatyna). Rola biopierwiastków w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Terapia chelatowa w detoksykacji metali toksycznych. Ćwiczenia: Zajęcia laboratoryjne prowadzone wg opracowanego w Zakładzie skryptu p.t. „Ćwiczenia z chemii ogólnej z elementami chemii nieorganicznej i bionieorganicznej (rok wyd. 2002). Wstęp teoretyczny (60 min) poprzedza wykonanie doświadczeń związanych z tematyką danego ćwiczenia. Ćwiczenia obejmują nastepujące zagadnienia: Podstawy obliczeń chemicznych. Szybkość reakcji chemicznych a stan równowagi. Kwasy i zasady. Hydroliza soli i roztwory buforowe. Iloczyn rozpuszczalności. Przenoszenie elektronów, reakcje utlenienia i redukcji. Związki kompleksowe. Chromatografia. Obliczenia chemiczne – zajęcia prowadzone według w/w skryptu, w którym zawarte są przykłady obliczeń rachunkowych związanych z danych ćwiczeniem oraz dodatkowe uzupełnienie wiedzy z innych podręczników. Program zajęć obejmuje: Obliczanie stężeń roztworów (procentowe, molowe), uwzględnienie zmian objętości i wzajemnego przeliczania stężeń. Obliczenia związane z szybkością reakcji i stanem równowagi. Obliczenia wartości pH różnych związków chemicznych (mocne, słabe elektrolity, bufory). Dysocjacja kwasów i zasad. Obliczenia związane z rozpuszczalnością związków (iloczyn rozpuszczalności). Obliczenia oparte na prawidłowym zapisie reakcji red-oks. Istota związków kompleksowych (tworzenie, budowa, nomenklatura, stałe trwałości). Związki nieorganiczne stosowane w lecznictwie, biopierwiastki, związki toksyczne. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii jakościowej związków nieorganicznych prowadzone są w oparciu o wiadomości z zakresu chemii roztworów. Systematyczna metoda jakościowa analizy jonów polega na rozdzieleniu ich na grupy za pomocą selektywnych reakcji strąceniowych i potwierdzeniu ich obecności charakterystycznymi reakcjami. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują samodzielne wykonanie 14 analiz jakościowych związków nieorganicznych: 5 analiz kationów w tym 1 złożona, 4 analizy anionów w tym jedna złożona, 1 zadanie kontrolne (kationy + aniony), 3 identyfikacje substancji stałych, 1 analiza kwasu lub zasady.

 1. Chemia analityczna

Zakład Chemii Analitycznej Katedra Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Celem nauczania chemii analitycznej i instrumentalnej jest przedstawienie oraz ugruntowanie podstaw teoretycznych, na których opierają się metody analityczne i wdrożenie zasadniczych umiejętności praktycznych umożliwiających kompetentną pracę analityka w pełnym zakresie potrzeb zawodu farmaceuty. Ma to pozwolić na wybór i wykorzystanie odpowiedniej metody analitycznej takiej, która będzie ściśle odpowiadać na pytania stawiane przez problem badawczy lub zleceniodawcę. Przeprowadzenie wiarygodnych badań rodzaju i składu substancji chemicznych (leczniczych) wraz z krytyczną oceną wartości otrzymanych wyników, zgodnie z zasadami GLP.Zasadnicze treści przedmiotu:

Wykłady: analiza klasyczna: metody oparte na reakcjach: I – wytrącania; II – kwasowo-zasadowych; III – utleniania i redukcji; IV – kompleksowania

analiza instrumentalna: I – ogólne zasady analizy instrumentalnej; II – metody pektroskopowe; III – elektroanaliza; IV – metody radiometryczne; V – metody rozdzielcze; VI – opracowanie wyników; VII – automatyzacja w analizie chemicznej.

Ćwiczenia Analiza klasyczna; a). Analiza wagowa: 1. Oznaczanie magnezu w postaci hydroksychinolanu Mg(C9H6NO)2 b). Analiza miareczkowa (w każdym dziale analizy miareczkowej student przyrządza roztwór mianowany): 1. Alkacymetria - oznaczanie: 1. węglanów - K2CO3; 2. mocnego kwasu – HCl. 2. Nadmanganometria – oznaczanie wody utlenionej H2O2. 3. Jodometria 4. Argentometria – oznaczanie chlorków metodą Mohra – NaCl 5. Kompleksometria – oznaczanie cynku – ZnSO4. Analiza instrumentalna. Studenci zapoznają się z działaniem i obsługą współczesnej aparatury, przy czym szczególną uwagę zwraca się na stosowanie wzorców i przeprowadzanie krzywych kalibrowania. Ponadto każdy student otrzymuje zadanie do oznaczenia wydane przez asystenta prowadzącego ćwiczenie. a). Oznaczanie zawartości słabego kwasu metodą potencjometryczną – kwas octowy, kwas salicylowy, kwas cytrynowy. b).Pomiary pH metodą potencjometryczną. Pehametryczne oznaczanie zawartości węglanów i wodorowęglanów w mieszaninie, oznaczanie siarczany atropiny. c). Potencjometryczne miareczkowanie red-ox Oznaczanie Fe2+ roztworem Miareczkowanie potencjometryczne wytrąceniowe: oznaczanie Ag+ lub Cl-. d). Elektrody jonoselektywne. Charakterystyka chlorkowej elektrody jonoselektywnej. e). Miareczkowanie konduktometrczne – kwas borowy, kwas barbiturowy. f). Kolorymetria: oznaczanie charakterystyki spektralnej barwnika; kolorymetryczne oznaczanie Fe3+ metodą rodankową; charakterystyka spektralna ryboflawiny (UV/VIS). g). Metody spektrofotometryczne. Spektrofotometryczne badania zmian krzywych absorpcji w funkcji pH na przykładzie aldehydu p-hydroksybenzoesowego (UV/VIS). h). Spektroskopia w podczerwieni – Specord M-40. Analiza strukturalna chloramfenikolu metodą spektrofotometrii w podczerwieni. i). Fotometria płomieniowa. Oznaczanie niskich stężeń sodu, potasu i wapnia w mieszaninie – oznaczenia w wodach mineralnych. j). Oznaczenie fluorymetryczne chininy. k). Nefelometria i turbidymetria. Nefelometryczne oznaczanie chlorków przy użyciu spektrofotometru Specol. Badanie zawiesin (związki glinu w zawiesinach leczniczych – Alugastrin, Malox, Manti) przy użyciu mętnościomierza. l). Chromatografia cienkowarstwowa i bibułowa.

Seminaria Ćwiczenia rachunkowe z zakresu analizy chemicznej na bazie własnego skryptu.


 1. Chemia organiczna

Zakład Chemii Bioorganicznej

Poznanie nazewnictwa, budowy, właściwości fizycznych i reaktywności poszczególnych klas związkow organicznych oraz produktów naturalnych; nabycie umiejętności wykonywania syntez związków organicznych i opanowanie podstawowych metod wyodrębniania, oczyszczania i analizy związków organicznych.Zasadnicze treści przedmiotu:

Wykłady Wstęp do chemii organicznej. Wiązania chemiczne. Węglowodory (alkany, alkeny, alkadieny, alkiny). Izomeria. Konformacja. Reakcje rodnikowe i jonowe. Wolne rodniki. Nukleofile i elektrofile. Karbokationy. Przegrupowania. Teoria rezonansu. Tautomeria. Polimeryzacja. Stereochemia. Chiralność. Konfiguracja - względna i absolutna. Enancjomery, diastereoizomery i związki mezo. Projekcje Fishera. R/S i E/Z. Prochiralność. Stereochemia i mechanizmy reakcji. Cykloalkany. Izomeria mono i dwupodstawionych cykloalkanów. Analiza konformacyjna. Stereochemia cyklopentanów, cykloheksanów, dekalin i cykloheksenu. Węglowodory aromatyczne. Aromatyczność. Elektrofilowe podstawienie aromatyczne. Chlorowcopochodne. Podstawienie nukleofilowe. Związki metaloorganiczne. Alkohole i fenole. Kwasy i zasady. Wiązania wodorowe. Tiole. Etery i oksirany. Aminy. Aldehydy i ketony. Addycje do grupy karbonylowej. Kondensacje aldolowe. Enolany. Kwasy karboksylowe i pochodne (estry, amidy, chlorki i bezwodniki). Estryfikacja i hydroliza estrów. Tłuszcze. Lipidy. Hydroliza amidów. Mocznik. Związki -nienasycone. Reakcja Michaela. Chinony. Nitryle. Związki nitrowe. Guanidyna. Nazewnictwo związków organicznych - podsumowanie. Weglowodany. Aldozy i ketozy. Hemiacetale. Konformacja piranoz. Mutarotacja. Efekt anomeryczny. Epimeryzacja monosacharydów. Disacharydy. Polisacharydy. Aminokwasy i peptydy. Konfiguracja absolutna. Punkt izoelektryczny. Grupy ochronne. Konformacja wiązania amidowego. Analiza i synteza peptydów. Związki heterocykliczne. Pirol. Furan. Tiofen. Pirydyna. Indol. Pirazol. Imidazol. Chinolina. Pirymidyna. Puryna. Tiazol. Adenina. Guanina. Uracyl. Tymina. Cytydyna. Nukleozydy. Nukleotydy. AMP. ATP. RNA. DNA. Alkaloidy. Terpeny. Steroidy. Prostaglandyny.Pracownia syntezy i analizy organicznej

Podstawowe przekształcenia organiczne - syntezy i oczyszczanie siedmiu związków. Jakościowa analiza organiczna - identyfikacja trzech nieznanych związków. 1. Chemia fizyczna

Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej

Nauczenie wielu zagadnień i pojęć przydatnych do opanowania innych przedmiotów podstawowych i farmaceutycznych. Zapoznanie ze sprzętem i aparaturą pomiarową. Wdrożenie ścisłości rozumowania w zakresie wiedzy przyrodniczej oraz bezbłędnego posługiwania się wartościami liczbowymi.Zasadnicze treści przedmiotu

Miejsce chemii fizycznej w naukach chemicznych, metody badawcze. Znaczenie chemii fi­zycz­nej dla farmacji i ana­lityki medycznej. Materia. Stany skupienia. Subs­tancje. Mieszaniny. Równanie stanu gazu doskonałego. Prawo Avogad­ra. Gęstość i masa molowa gazu doskonałego. Dyfuzja i efuzja. Ciepło molowe gazu doskona­łego. Gazy rzeczywiste - równanie van der Waalsa. Ciecze. Adhezja i kohezja, kąt zwilżania, zależ­ność nap. pow. od temperatury, lepkość - ciecze niutonowskie i nieniutonowskie. Ciepło reakcji chemicznych - termochemia. Prawo Hessa. Równanie Gibbsa-Helmholtza. Prawo działania mas, izoterma van¢t Hoffa. Powinowactwo chemiczne. Reakcje odwracalne i stan równowagi. Izobara van¢t Hoffa - zależność stałej równowagi od temperatury. Współrzędna reakcji. Wpływ ciśnienia na położenie stanu równowagi. Potencjał chemiczny. Prawo działania mas w przypadku ogólnym. Elementy termodynamiki roztworów. Równowagi fazowe. Układy jednoskładnikowe dwufazowe. Skrapla­nie gazów, parametry krytyczne. Prężność pary nasyconej - równanie Clau­siusa-Clapeyrona. Układy jednoskładnikowe trójfazowe, reguła faz, wykresy fa­zowe. Równowagi fazowe w układach dwuskładnikowych. Roztwory gazów w gazach (prawo Daltona). Roztwory gazów w cieczach - prawo Henry¢ego. Roztwory cieczy w cieczach - ciecze mieszające się nieograniczenie. Prawo Raoulta. Roztwory doskonałe. Układy zeotropowe i azeotropowe. Roztwory ciał stałych w cieczach. Rozpuszczalność ciał stałych. Prężność pary nasyconej nad roztworem. Podwyższenie temperatury wrzenia (ebuliometria). Obniżenie temperatury krzepnięcia (kriometria). Osmoza i ciśnienie osmotycz­ne. Właściwości koligatywne. Ograniczona mieszalność dwóch cieczy. Ciecze niemieszające się wzajemnie - destylacja z parą wodną, równowaga podziału Nernsta. Równowagi w układach ciało stałe - ciecz. Równowagi w układach trójskładnikowych (układ trzech cieczy). Zjawiska powierzchniowe. Adsorpcja na granicy faz: ciało stałe-gaz, izotermy adsorpcji. Adsorpcja na granicy faz: ciecz-ciało stałe (wymiana jono­wa). Adsorpcja na granicy faz: ciecz-gaz (tenzydy), równanie Gibbsa. Solubilizacja. Kinetyka chemiczna. Podstawowe pojęcia kinetyki chemicznej. Równania kinetyczne reakcji prostych. Reakcje złożone. Elementy farma­kokinetyki - model jednokompartmentowy podania dożylnego i po­za­naczyniowego. Metody wyznaczania rzędu reakcji. Wpływ temperatury na szybkość reakcji - równanie Arrheniusa. Metoda przyspieszonego sta­rze­nia. Teoria zderzeń aktywnych. Kataliza jednofazowa i wielofazowa. Autokataliza. Kataliza enzy­matyczna. Szybkość rozpuszczania się ciał stałych. Roztwory elektrolitów. Dysocjacja i stopień dysocjacji elektrolitów. Dysocjacja wody - wykładnik jonów wodorowych (pH). Aktywność i współ­czyn­nik aktywności. Elektrolity mocne i słabe. Dysocjacja słabych kwasów i zasad. Roztwory buforowe. Miareczkowanie potencjometryczne. Amfolity - punkt izo­jo­no­wy i punkt izoelektryczny. Miareczkowanie aminokwasów. Elektrochemia. Ruchliwość jonów, liczby przenoszenia. Przewod­nictwo elektryczne elektrolitów. Prze­wodnictwo właściwe i równoważnikowe (molowe) elektrolitów. Przewod­nictwo molowe graniczne. Ogniwa galwaniczne. Termodynamika ogniw galwanicznych. Elektroliza. Polaryzacja. Polarografia. Układy dyspersyjne. Koloidy. Otrzymywanie i oczyszczanie koloidów. Właściwości układów koloidalnych - ruchy Browna, dyfuzja, se­dy­mentacja, ultrawirowanie, równowagi Donnana, własności optyczne, włas­ności elektryczne - elektroforeza. Koagulacja zoli. Działanie ochronne i sen­sybilizacja. Emulsje - budowa i znaczenie emulsji, emulgowanie, fizyczna trwa­łość emulsji, zawiesiny - trwałość zawiesin. Wybrane fizyczne metody badania struktury molekuł. Wielkości addytywne. Refrakcja molowa. parachora. Czynność optyczna związków. Polaryzacja liniowa światła. Fotochemia i chemia radiacyjna - elementarne pojęcia.

 1. Doraźna pomoc Medyczna

Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Łodzi

Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów studentów zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.Zasadnicze treści przedmiotu :

Program: Pojęcie śmierci klinicznej, definicja reanimacji. Przyczyny i mechanizmy zatrzymania krążenia i oddechu. ABC w resuscytacji. Wytyczne Europejskiej Rady ds. Resuscytacji. Rozpoznawanie zatrzymania oddechu i krążenia. Podstawowe czynności reanimacyjne : techniki bezprzyrządowe udrażniania dróg oddechowych i wentylacji płuc; technika masażu pośredniego serca. Zaawansowane czynności reanimacyjne : techniki przyrządowe udrażniania dróg oddechowych i wentylacji płuc. Farmakoterapia w resuscytacji, drogi podawania leków. Zastosowanie wczesnej defibrylacji. Resuscytacja noworodków i dzieci. Pozycja boczna ustalona. Ćwiczenia na fantomach 1. Biofizyka

Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej

Przypomnienie i nauczenie wybranych elementów fizyki w aspekcie funkcjonowania organizmów żywych, wykorzystywanych w innych przedmiotach, a także w działaniu praktycznymZasadnicze treści przedmiotu :

Układy materialne jednoskładnikowe i jednofazowe. Gazy - gaz dos­konały i gazy rzeczywiste. Ciecze, oddziaływania międzycząsteczkowe, napięcie powierzchniowe, lepkość dynamiczna i kinetyczna. Ciekłe krysz­tały. Ciała stałe - krystaliczne i  bezpostaciowe, izomorfizm, poli­morfizm. Elementy termodynamiki. Energia wewnętrzna. Pierwsza zasada termodynamiki. Entalpia. Ciepło molowe substancji. Pomiary kalorymetryczne. Druga zasada termodynamiki, entropia. Kierunek procesów, energia i entalpia swobodna. Procesy odwracalne i stan równowagi. Spalanie glukozy i magazynowanie energii w ATP. Przewodnictwo elektronowe i jonowe. Ogniwa galwaniczne. Potencjał elektrody. Siła elektromotoryczna. Równanie Nern­sta. Potencjał dyfuzyjny. Ogniwa stężeniowe. Elektryczność i magnetyzm. Drgania i fale. Drgania akustyczne. Natężenie dźwięku. Głośność. Ultradźwięki. Fale elektromagnetyczne. Zakresy widmowe. Ogólne podstawy spektroskopii absorpcyjnej i rezonansowej. Zjawisko laserowe. Elementy fizyki jądrowej. Promieniotwórczość natural­na i sztuczna. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Aktywność. Oddziaływanie promieniowania ,  z materią, oddziaływanie fotonów z materią. Biologiczne skutki promieniowania jonizującego. Radiofarmacja. Przygotowanie radiofar­ma­ceutyków. Detekcja promieniowania jonizującego. 1. Biologia z genetyką

Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej

Zapoznanie studentów z podstawami cytologii roślin, parazytologii i genetyki człowieka. Nauczanie umiejętności rozpoznawania najważniejszych pasożytów człowieka. Nabycie właściwej postawy wobec osób dotkniętych chorobami genetycznymi i zwrócenie uwagi na etyczne aspekty współczesnej genetyki.Zasadnicze treści przedmiotu:

Cytologia - Budowa i funkcja podstawowych składników komórki roślinnej. Porównanie z komórką zwierzęcą. Parazytologia - Najważniejsze pojęcia parazytologiczne. Układ żywiciel – pasożyt. Cechy adaptacyjne pasożytów. Biologia, morfologia i wykrywanie najważniejszych pasożytów człowieka. Profilaktyka parazytoz. Genetyka - Cechy charakterystyczne chromosomów człowieka. Płeć chromosomowa, chromatynowa i molekularna. Aberracje chromosomowe i mutacje genowe. Zespoły chromosomowe spowodowane aneuploidiami. Cechy monogenowe sprzężone i niesprzężone z płcią. Podstawowe układy grupowe krwi. Zjawiska współdziałania i hamowania genów. Analiza rodowodów. Wykonywanie krzyżówek mendlowskich i biologicznych. Dziedziczenie poligenowe alternatywne i kumulatywne. Uwarunkowania wieloczynnikowe cech człowieka. Pojęcie odziedziczalności. Podstawowe zagadnienia genetyki populacji. Częstość genów i genotypów w populacji mendlowskiej. Znaczenie genetyki we współczesnym świecie. Problemy etyczne w genetyce. 1. Botanika farmaceutyczna

Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej

Zapoznanie studentów z systematyką, morfologią, histologią i organografią oraz z podstawami biotechnologii roślin w zakresie pozwalającym na wykorzystanie roślin polskich i obcych naszej florze jako źródeł leku naturalnego. Poznanie tych zagadnień ma również przygotować studentów do zrozumienia treści nauczania z farmakognozji, a także w pewnym stopniu, z bromatologii, mikrobiologii, biotechnologii i z innych dziedzin związanych z lekiem naturalnym i szeroko pojętą ochroną zdrowia człowieka.Zasadnicze treści przedmiotu

Elementy systematyki roślin. Farmakopea i inne lekospisy. Pojęcie surowca roślinnego. Podstawy morfologii, histologii i organografii roślin. Metody histochemiczne i mikroskopowe identyfikacje składników komórek i tkanek roślinnych. Taksonomiczny przegląd roślin leczniczych (glony, rośliny zarodnikowe i kwiatowe) oraz grzybów i porostów. Rozpoznawanie roślin leczniczych (przynależność systematyczna, charakterystyka rodziny, nazwa gatunku i surowca). Zasady posługiwania się kluczem do oznaczania roślin. Metodologia poszukiwania nowych roślin i surowców leczniczych. System ochrony roślin. Podstawy biotechnologii roślin – kultury in vitro 1. Anatomia

Zakład Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego UM

Zapoznanie studentów z ogólną budową ciała ludzkiego i obejmują kompleksowo histologię, mikro- i makroanatomię, uwzględniając prawidłowe mianownictwo polskie, a odnośnie najważniejszych narządów także mianownictwo łacińskie.Zasadnicze treści przedmiotu

Wiadomości z zakresu histologii i mikroanatomii obejmują ogólną budowę komórek, tkanek i mikrostruktur tworzących poszczególne narządy. Wiadomości z zakresu makroanatomii dotyczą budowy narządów i układów, uwzględniając ich unaczynienie i unerwienie, a także nawiązują do ich czynności. Zajęcia przeprowadzane są w jednym semestrze w wymiarze 12 godzin wykładów oraz 18 godzin ćwiczeń, w czasie, których oprócz przekazywania wiadomości teoretycznych, demonstrowane są naturalne preparaty anatomiczne, modele narządów. 1. Fizjologia

Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii UM – Wydział Lekarski

Celem nauczania fizjologii jest zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu czynności poszczególnych narządów, mechanizmów integracyjnych na różnych poziomach organizacji organizmu oraz mechanizmów utrzymujących homeostazę ustroju. Ponadto student powinien wykazać się znajomością pewnych elementów fizjologii klinicznej pozwalających na ocenę podstawowych czynności ustroju.Zasadnicze treści przedmiotu:  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna