Tryb adresowania rzeczywistego 10 Tryb adresowania wirtualnegoPobieranie 103.95 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar103.95 Kb.
Wykład 1010. Tryby adresowania i modele pamięci
10.1. Tryb adresowania rzeczywistego

10.2. Tryb adresowania wirtualnego

10.3. Interpretacja pamięci


10.4. Stronicowanie pamięci

10.5. Modele pamięci

10.6. Struktura programu wykonywalnego10. Tryby adresowania i modele pamięci

W kompilatorach 16-bitowych adresy logiczne przechowywane we wskaźnikach mają następującą postać:adres_logiczny = segment : offset.
Segment jest numerem bloku z zakresu od 0 do 0xFFFF o rozmiarze 64KB względem początku, którego jest liczone przesunięcie offset, w ramach bloku.
Sposób wyznaczania adresu fizycznego na podstawie adresu logicznego zależy od trybu adresowania. W kompilatorach 32-bitowych (VC++, BuilderC++) wskaźniki zawierają 32-bitowe adresy logiczne, które są przeliczane przez system operacyjny na adresy fizyczne.

10.1. Tryb adresowania rzeczywistego

W trybie adresowania rzeczywistego (tryb rzeczywisty procesora, np. tryb DOS-u; kompilator BC++) adres fizyczny określa zależność:


adres_fizyczny = adres_bazowy + offset =

= 16segment + offset.
Segment (nr segmentu) i offset (przesunięcie w ramach bloku 64 KB o numerze segment) są liczbami 16 bitowymi bez znaku (typu unsigned). Adresy fizyczne są liczbami 20 bitowymi o wartościach od 0 do 0xFFFFF (adresowanie do 1 MB). Wartość 16segment jest adresem bazowym względem, którego liczone jest przesunięcie określone przez offset.
Na przykład dla wskaźnika 0xB800 : 0x0002 adres bazowy wynosi 0xB8000 (mnożenie przez 16 polega na dopisaniu zera do wartości segmentu w postaci szesnastkowej), natomiast adres fizyczny wynosi 0xB8002.
Funkcja wyznaczająca adres fizyczny wskaźnika typu void far * w trybie rzeczywistym może być zdefiniowana następująco (BC++ 3.1):
unsigned long adres(void far *x)

{

return 16UL* FP_SEG(x) + FP_OFF(x); // 16UL – zamiana na typ ul}

10.2. Tryb adresowania wirtualnego

W trybie adresowania wirtualnego (tryb wirtualny, chroniony – wymaga przełączenia procesora, np. Windows NT; kompilator BCW) adresy logiczne przechowy­wane we wskaźnikach mają następującą postać:


adres_logiczny = selektor : offset.
Selektor jest liczbą dwubajtową (typu unsigned), która zawiera numer (indeks) pola w tablicy deskryptorów (TDskr) opisującego właściwości wskazywanego obszaru pamięci. Każdy deskryptor składa się z 8 bajtów i zawiera informacje o adresie początkowym (adresie bazowym) bloku, rozmiarze bloku oraz prawach dostępu do bloku (czytanie, zapis, usuwanie). Offset jest liczbą dwubajtową (typu unsigned), która określa przesunięcie od początku adresu bazowego (przesunięcie nie może przekroczyć rozmiaru bloku).

Na podstawie adresu bazowego można wyznaczyć adres liniowy (adres wirtualny) bloku (segmentu), który w przypadku braku stronicowania pamięci (automaty­cznej wymiany ramek stron pomiędzy pamięcią operacyjną i dyskową) jest równy adresowi fizycznemu bloku W systemach 32-bitowych - VC++, BuilderC++, przy wydruku zawartości wskaźnika jest wyprowadzany skojarzony z nim 32-bitowy adres logiczny zdefiniowany w 4-gigabajtowej przestrzeni przydzielonej dla aplikacji.


adres_liniowy = adres_bazowy + offset.

Począwszy od procesorów 80386 adres bazowy może być 32-bitowy (czterobajtowy). Pozwala to adresować liniowy blok pamięci o rozmiarze do 4GB. Adresy wykraczające poza obszar pamięci operacyjnej komputera znajdują się w pamięci dyskowej. Dane lub fragmenty programu znajdujące się pod tymi adresami są ładowane z dysku do pamięci w momencie, gdy są potrzebne.
W trybie wirtualnym istnieje możliwość ograniczenia swobody dostępu programów (aplikacji) do bloków pamięci wykorzystywanych przez inne programy. Wystarczy w tym celu ustawić atrybuty segmentów i zapamię­tać je w odpowiednich polach statusowych związanych z nimi deskry­ptorów (np. segmenty kodu mają domyślnie ustawiony atrybut tylko do czytania). Dzięki wspomnianej własności tryb adresowania wirtualnego często jest nazywany trybem chronionym. Praca w trybie chronionym pozwala na implementację wielozadaniowości.

Struktura deskryptora segmentu

Każdy deskryptor składa się z 8 bajtów, opisujących fizyczny blok (segment) w pamięci wirtualnej. Znaczenie elementów deskryptora segmentu jest następujące:


· rozmiar segmentu (16 bitów); bajty 1,2;

· adres początkowy (bazowy) segmentu (bity 0...15); bajty 3,4;

· adres początkowy (bazowy) segmentu (bity 16...23); bajt 5;

· prawa dostępu do segmentu (dla 80286); bajt 6;

· rozszerzenie dla procesora 80386; bajty 7,8.
W przypadku procesora 80286, bajty 7, 8 deskryptora segmentu są równe zero. W przypadku procesora 80386 ich znaczenie jest następujące:

- bity 0...3 stanowią rozszerzenie rozmiaru segmentu

(20-bitowy rozmiar segmentu dla 80386),

- bity 4...7 określają rozszerzenie praw dostępu,

- bity 8...15 stanowią rozszerzenie adresu początkowego segmentu

(32-bitowy adres bazowy dla 80386).


Z przedstawionych rozważań wynika, że wartości kolejnych selektorów

w adresach logicznych różnią się zawsze o stałą 8.


Tablica deskryptorów segmentów ma rozmiar 64KB, a więc można w niej zapamiętać 8K (8192) deskryptorów.
W praktyce dostępne są dwie tablice deskryptorów, globalna (GDT)
i lokalna (LDT). Adresy tablic deskryptorów pamiętane są w 40-bitowych rejestrach GDTR i LDTR.
Deskryptor segmentu

Limit - rozmiar segmentu;
Baza - adres początkowy (bazowy) segmentu; baza adresu liniowego;
Status286 - prawa dostępu do segmentu

w przypadku procesora 80286;


Status386 - prawa dostępu do segmentu

w przypadku procesora 80386.


W przypadku procesora 80286 maksymalna długość segmentu wynosi 64KB, natomiast w przypadku procesora 80386 maksymalna długość segmentu wynosi 1MB, a przy włączonym bicie granulacji (bit nr 3 w polu Status386 deskryptora) wynosi 4K * 1MB = 4GB.
Dostępne są dwie tablice deskryptorów, globalna (GDT) i lokalna (LDT), co daje łączną, wirtualną przestrzeñ adresową 16K * 4GB = 64TB
(tera bajtów).
10.3. Interpretacja pamięci

Procesor 808x

Pamięć wirtualna |----------------| 1 MB


Pamięć liniowa |----------------| 1 MB
Pamięć fizyczna RAM |-----------|----| 1 MB

640 KBProcesor 80286

Pamięć wirtualna |-------------------------| 16 MB


Pamięć liniowa |-------------------------| 16 MB
Pamięć fizyczna RAM |-----------| - - - - - - -| 16 MB

640 KBProcesor 80386
pamięć dyskowa

Pamięć wirtualna |-------------------------------------------| 64 TB

4 GB

Pamięć liniowa (1 selektor) |-----------------------------| - - - - - - -|Pamięć fizyczna RAM |-----------|- - - - - - - - - -| 4 GB

640 KB


W systemach 32-bitowych VC++ i BBuilderC++ każda aplikacja korzysta z 4-gigabajtowej, logicznej przestrzeni adresowej. Liniowe adresy logiczne są przeliczane za pomocą odpowiedniej tabeli stron na adresy fizyczne przez system zarządzania pamięcią wirtualną.

10.4. Stronicowanie pamięci
Procesor 80386 implementuje wirtualne stronicowanie pamięci sprzę­towo. Wszystkie informacje niezbędne do jego realizacji są przechowy­wa­ne na dysku w postaci katalogu stron i kilku tablic stron.
Mechanizm stronicowania wykorzystuje pojęcie adresu liniowego (adresu wirtualnego). W procesorach 808x i 80286, które nie posiadają możliwości stronicowania pamięci oraz w przypadku pracy w trybie rzeczywistym lub przy wyłączonym stronicowaniu pamięci, adresy liniowe równają się adresom fizycznym. Jeżeli natomiast stronicowanie jest dostępne, to adresy wirtualne muszą być tłumaczone na adresy fizyczne - co jest realizowane sprzętowo.
Stronicowanie pamięci - wyznaczanie adresu fizycznego

CR3 – rejestr procesora.

Katalog określa numer tablicy stron, w której znajduje się ramka strony.

Strona określa pozycję adresu strony (ramki strony).


Sposób implementacji trybu chronionego zależy od wykorzystywanego kompilatora (np. w systemie Borland C++ 3.1 tryb chroniony można wykorzystywać w środowisku Windows w oparciu o kompilator BCW). Do zarządzania pamięcią w trybie chronionym można wykorzystywać funkcje klasy Global (np. GlobalAlloc, GlobalLock, GlobalFree). Za pomocą funkcji GlobalAlloc można przydzielić dynamicznie w pamięci rozszerzonej (powyżej 1 MB) blok o rozmiarze do 16 MB.
Przykład. 10.1. Wyznaczanie adresów liniowych elementów tablicy.
#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include


// Wyznaczanie adresu liniowego i dostęp do danych

// ustawic sciezki do c:\bc\owl\ lib oraz include


unsigned long AdresLiniowy(const void far * p)

{

unsigned sel = FP_SEG(p);unsigned long a;
a = GetSelectorBase(sel);

a = a + FP_OFF(p);


return a;

}
void main()

{

char far * p;char far *tab = new char[6]; // utworzenie tablicy
// char naz[80] = "c:\\rc\\p10_1.txt"; // nazwa pliku z danymi
// przekierowanie standardowego strumienia wyjscia stdout

// (normalnie skojarzonego z ekranem) do pliku o nazwie naz

// dane z stdout będą odbierane w pliku naz
// if (freopen(naz, "w", stdout)== NULL)

// fprintf(stderr, "Blad przekierowania stdout\n");


_fstrcpy(tab, "Wynik"); // kopiowanie ”Wynik” do tab

cout << "Elementy tablicy: tab[0] - tab[5]:" << endl;


for (int j=0; j<6; j++)

printf("%c - %3d %Fp %lu\n", tab[j], (int) tab[j], (void far *) &tab[j],

AdresLiniowy(&tab[j]));
printf("Dostep do tablicy za pomoca wskaznika p = &tab[0]\n");

p=tab;


for (j=0; j<6; j++)

printf("%c - %3d %Fp %lu\n", p[j], (int) p[j],(void far *) &p[j],

AdresLiniowy(&p[j]));

// zamkniecie standardowego strumienia stdout

// i pliku z nim skojarzonego

// fclose(stdout);


delete tab;

getch();


}
Przykładowe wyniki programu 10.1.
Elementy tablicy: tab[0] - tab[5]:

W - 87 1AD7:21E4 209796

y - 121 1AD7:21E5 209797

n - 110 1AD7:21E6 209798

i - 105 1AD7:21E7 209799

k - 107 1AD7:21E8 209800

- 0 1AD7:21E9 209801

Dostep do tablicy za pomoca wskaznika p = &tab[0]

W - 87 1AD7:21E4 209796

y - 121 1AD7:21E5 209797

n - 110 1AD7:21E6 209798

i - 105 1AD7:21E7 209799

k - 107 1AD7:21E8 209800

- 0 1AD7:21E9 209801
Przykład. 10.2. Dostęp do bloku pamięci o rozmiarze 200000 bajtów

przydzielonej za pomocą funkcji GlobalAlloc

z wykorzystaniem wskaźników typu huge.

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include


// Dynamiczna alokacja bloku 200 000 bajtów; losowa inicjacja;

// wyprowadzanie danych


// ustawic sciezki do c:\bc\owl\ lib oraz include
void huge* pbuf1; // wskaznik pocz. bufora

HGLOBAL handle1; // uchwyt bloku

void main()

{

unsigned char huge * p;


randomize(); // inicjacja generatora
// char naz[80] = "c:\\rc\\p10_2.txt"; // nazwa pliku z danymi
// przekierowanie standardowego strumienia wyjscia stdout

// (normalnie skojarzonego z ekranem) do pliku o nazwie naz

// dane z stdout będą odbierane w pliku naz
// if (freopen(naz, "w", stdout)== NULL)

// fprintf(stderr, "Blad przekierowania stdout\n");


// alokacja bloku przesuwalnego

handle1 = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE, 200000);


// zablokowanie bloku i utworzenie wskaźnika

pbuf1 = GlobalLock(handle1);


printf("Wskaźnik bloku: %Fp Uchwyt: %#X\n", pbuf1, handle1);

if (pbuf1)

{ p = (unsigned char huge *) pbuf1; // konwersja typu
// pbuf1 adresuje 200 000 bajtów = 3 * 64 KB + reszta

// zajmuje selektory:

// seg(pbuf1) - 64KB = 65536 bajtów,

// seg(pbuf1)+8 - 64KB = 65536 bajtów,

// seg(pbuf1)+16 - 64KB = 65536 bajtów,

// seg(pbuf1)+24 - 3392 bajty


for (long i=0; i<200000; i++) // inicjacja bloku

{

p[i] = random(255); // we wskaźniku typu huge// automatyczna korekcja segmentu p o 8 co 64KB

if( !(i%20000) || i>199995 || (65531

{ printf("i = %9ld %4d %Fp\n", i, p[i], &p[i]);

getch(); }

}

printf("Odczyt komórek: 65532-65539\n");for (i=0; i<200000; i++)

if (65531
printf("\n");

printf ("Odczyt komórek: 199996-199999\n");

for (i=0; i<200000; i++) // dla i < 200 001 blad ochrony

if (i>199995) printf ("%4d", p[i]);


GlobalUnlock(handle1); // odblokowanie dostępu do bloku
GlobalFree(handle1); // zwolnienie pamięci

}

else { cout << "Blad alokacji pamieci !" << endl; }


// zamkniecie standardowego strumienia stdout

// i pliku z nim skojarzonego

// fclose(stdout);
getch();

}

Przykładowe wyniki programu 10.2.


Wskaźnik bloku: 1967:0000 Uchwyt: 0X1966

i = 0 218 1967:0000

i = 20000 246 1967:4E20

i = 40000 100 1967:9C40

i = 60000 13 1967:EA60

i = 65532 102 1967:FFFC

i = 65533 77 1967:FFFD

i = 65534 80 1967:FFFE

i = 65535 0 1967:FFFF

i = 65536 116 196F:0000

i = 65537 170 196F:0001

i = 65538 154 196F:0002

i = 65539 199 196F:0003

i = 80000 6 196F:3880

i = 100000 135 196F:86A0

i = 120000 245 196F:D4C0

i = 140000 220 1977:22E0

i = 160000 237 1977:7100

i = 180000 5 1977:BF20

i = 199996 84 197F:0D3C

i = 199997 94 197F:0D3D

i = 199998 158 197F:0D3E

i = 199999 55 197F:0D3F

Odczyt komórek: 65532-65539

102 77 80 0 116 170 154 199

Odczyt komórek: 199996-199999

84 94 158 55
W przypadku wskaźników typu huge następuje automatyczna modyfikacja numeru selektora przy przejściu w bloku o rozmiarze 200000 przez granice segmentów o rozmiarze 64KB (65536 B).
W przypadku wykorzystywania wskaźników typu far należy modyfikować selektory samodzielnie.

Przykład. 10.3. Dostęp do bloku pamięci o rozmiarze 200000 bajtów

przydzielonej za pomocą funkcji GlobalAlloc

z wykorzystaniem wskaźników typu far.

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include


// Alokacja bloku 200 000 bajtów z wukorzystaniem wskaznika typu far;

// inicjacja 10 ostatnich bajtów bloku - komórki 199990 do 199999


// ustawic sciezki do c:\bc\owl\ lib oraz include
void far* pbuf1; // wskaznik pocz. bufora
HGLOBAL handle1; // uchwyt bloku

void main()

{

unsigned char far * pom;unsigned char far * pom1;
randomize(); // inicjacja generatora
// char naz[80] = "c:\\rc\\p10_3.txt"; // nazwa pliku z danymi
// przekierowanie standardowego strumienia wyjscia stdout

// (normalnie skojarzonego z ekranem) do pliku o nazwie naz

// dane z stdout będą odbierane w pliku naz
// if (freopen(naz, "w", stdout)== NULL)

// fprintf(stderr, "Blad przekierowania stdout\n");


handle1 = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE, 200000);

pbuf1 = GlobalLock(handle1);


printf("Wskaźnik bloku: %Fp Uchwyt: %#X\n", pbuf1, handle1);

if (pbuf1)

{

// pbuf1 adresuje 200 000 bajtów = 3 * 64 KB + reszta// zajmuje selektory:

// seg(pbuf1) - 64KB = 65536 B, // seg(pbuf1)+8 - 64KB = 65536 B,

// seg(pbuf1)+16 - 64KB = 65536 B, // seg(pbuf1)+24 - 3392 B

// przy przechodzeniu przez granice segmentu 64KB

// nalezy zwiekszyc segment wskaznika typu far o 8
// ustawienie wskaznika pom na adres

// (pbuf1 + 3*64KB + 3382 = 199990)

// próba dostepu do komorki pamieci o adresie

// (seg(pbuf1): ofs(pbuf1)+10) - zakonczy sie bledem ochrony, gdyż

// pbuf1 nie ma dostepu do komórki o adresie 199 990 + 10 = 200000
pom =(unsigned char far*) MK_FP(FP_SEG(pbuf1)+24, FP_OFF(pbuf1)+3382);
printf("Wskaźnik do komórki 199990 (%x+0x18, 3382=0xD36): %Fp \n", FP_SEG(pbuf1),pom);

pom1 = pom; // zapamietanie pom


printf("Inicjacja komórek 199990 - 199999\n");

for (long i=0; i<10; i++) // dla i < 11 blad ochrony

{

pom[i] = random(255); // inicjacjaprintf("i = %9ld %4d %Fp\n", i, pom[i], &pom[i]);

getch();


}

printf("Odczyt komórek 199990 - 199999\n");

for (i=0; i<10; i++) printf ("%4d", pom1[i]);
GlobalUnlock(handle1); // odblokowanie bloku

GlobalFree(handle1); // zwolnienie pamieci

} else { cout << "Blad alokacji pamieci !" << endl; }
// zamkniecie standardowego strumienia stdout

// i pliku z nim skojarzonego

// fclose(stdout);

getch();


}
Przykładowe wyniki programu 10.3.

Wskaźnik bloku: 1967:0000 Uchwyt: 0X1966

Wskaźnik do komórki 199990 (1967+0x18, 3382=0xD36): 197F:0D36

Inicjacja komórek 199990 - 199999

i = 0 184 197F:0D36

i = 1 75 197F:0D37

i = 2 212 197F:0D38

i = 3 207 197F:0D39

i = 4 149 197F:0D3A

i = 5 55 197F:0D3B

i = 6 138 197F:0D3C

i = 7 109 197F:0D3D

i = 8 114 197F:0D3E

i = 9 21 197F:0D3F

Odczyt komórek 199990 - 199999

184 75 212 207 149 55 138 109 114 2110.5. Modele pamięci

Adresowanie oparte na segmentach (selektorach) jest ściśle powiązane ze strukturą programu wykonywalnego (exe), który zawiera instrukcje programu oraz wykorzystywane stałe i zmienne globalne. W momencie uruchomienia programu przydzielany jest w pamięci komputera obszar przeznaczony dla kodu programu (segment kodu), obszar przeznaczony dla danych (segment danych) i obszar przeznaczony dla zmiennych lokalnych, parametrów i adresów powrotu z wywołań funkcji (segment stosu) oraz rezerwowany jest obszar przeznaczony dla zmiennych dynamicznych - nazywany stertą (stosem zmiennych dynami­cznych).

W języku C/C++ program może składać się z wielu modułów. Po kom­pi­la­cji programu (modułu) utworzony zostanie kod wykonywalny (wyniko­wy), który może składać się z następujących segmentów:


  • kodu (instrukcje do wykonania),

  • danych zainicjowanych (np. stałe),

  • danych niezainicjowanych,

  • stosu (zmienne automatyczne i parametry funkcji),

  • sterty (stosu zmiennych dynamicznych).

Każdy z tych segmentów posiada swoją nazwę i klasę, które są łańcuchami znaków (np. segment kodu jest klasy CODE i ma domyślną nazwę _TEXT). Klasa stanowi informację dla programu łączącego


o sposobie łączenia i kolejności rozmieszczania w pamięci segmentów należących do poszczególnych modułów.

W systemie BC++ 3.1 rozmiar segmentów kodu i danych nie może przekroczyć 64KB dla pojedynczego modułu programu. Stos programu nie może przekroczyć 64KB, natomiast sterta może zajmować całą dostępną pamięć (ograniczenia wynikają z możliwości kompilatora).


W przypadku programów wielomodułowych całkowity rozmiar kodu
i danych programu oraz rozmieszczenie modułów w pamięci zależy od przyjmowanego w kompilatorze modelu pamięci. Na przykład system BC++ 3.1 oferuje sześć modeli: TINY, SMALL, MEDIUM, COMPACT, LARGE i HUGE (BCW++3.1 – modele: SMALL, MEDIUM, COMPACT, LARGE). Każdy z tych modeli nakłada pewne ograniczenia na maksymalny rozmiar obszaru danych, rozmiar kodu programu oraz domyślny typ wskaźników kodu i danych (wskaźniki dalekie lub bliskie).
We wszystkich modelach, oprócz modelu HUGE, obszar danych statycznych jest wspólny dla wszystkich modułów programu, a jego rozmiar nie może przekroczyć 64KB.
W modelu TINY maksymalny rozmiar, łącznie, kodu i danych (łącznie ze stertą, tj. obszarem zmiennych dynamicznych) nie może przekroczyć 64KB. Model SMALL ogranicza kod do 64KB i dane do 64KB. W modelu MEDIUM kod jest ograniczony do 1MB, natomiast dane do 64KB. Model COMPACT ogranicza kod do 64KB oraz dane do 1MB. W modelach LARGE i HUGE kod i dane, każde z osobna, nie mogą przekroczyć 1MB.
Model pamięci określa domyślny typ wskaźników kodu i danych (wskaźniki dalekie lub bliskie). W szczególności, wskaźnik zdefiniowany jako int *wsk jest wskaźnikiem bliskim (dwubajtowym) w modelach TINY, SMALL i MEDIUM, natomiast wskaźnikiem dalekim w pozostałych modelach.
Model Ograniczenia Wskaźniki: Kod Dane

TINY Kod + Dane < 64KB Bliskie Bliskie

SMALL Kod < 64KB, Dane < 64KB Bliskie Bliskie

MEDIUM Kod < 1MB, Dane < 64KB Dalekie Bliskie

COMPACT Kod < 64KB, Dane < 1MB Bliskie Dalekie

LARGE Kod < 1MB, Dane < 1MB Dalekie Dalekie

HUGE Kod < 1MB, Dane < 1MB Dalekie Dalekie
We wszystkich modelach pamięci jedynie zmienne automatyczne
i parametry funkcji posiadają ściśle określone, niezależne od modelu pamięci miejsce przechowywania - stos procesora (segment stosu).

10.6. Struktura programu wykonywalnego

Program wykonywalny ma różną strukturę w zależności od wykorzysty­wa­nego modelu pamięci.Model TINY

Model ten jest przeznaczony do tworzenia programów o niewielkich rozmiarach. W modelu tym rozmiar obszaru przeznaczonego na kod, dane i stos nie może przekroczyć 64KB. Wskaźniki kodu i danych są bliskie. Programy tej klasy mogą być przekształcone do wersji com.


Wysokie adresy

------------------------------  początek stosu

STOS


------------------------------ koniec stosu


STERTA (obszar zmiennych dynamicznych)

------------------------------ początek sterty


do DANE_NZ (dane niezainicjowane)

64KB


------------------------------
DANE (dane zainicjowane)
------------------------------
KOD (kod programu)
------------------------------  początek programu

Niskie adresyModel SMALL

Model ten jest przeznaczony do tworzenia programów, w których kod


i dane znajdują się w osobnych segmentach. Rozmiar kodu nie może przekroczyć 64 KB oraz rozmiar danych nie może przekroczyć 64KB. Wskaźniki kodu i danych są bliskie. Istnieją dwa rodzaje sterty: bliska – w obszarze segmentu danych oraz daleka – od początku stosu do końca dostępnej pamięci. Segmenty danych, sterty bliskiej i stosu zajmują ten sam obszar pamięci (segment danych).
Do przydzielania pamięci w obszarze sterty bliskiej służą funkcje malloc
i calloc – ANSI C (zwolnie­nie pamięci – funkcja free), natomiast w obszarze sterty dalekiej funkcje farmalloc i farcalloc – BC++3.1 (zwolnienie pamięci – funkcja farfree). Operator new przydziela pamięć domyślnie w obszarze sterty bliskiej.
Wysokie adresy

1MB ------------------------------

STERTA DALEKA (do końca pamięci)

------------------------------  początek stosu

STOS------------------------------ koniec stosu


STERTA (obszar zmiennych dynamicznych)

do ------------------------------ początek sterty64KB

DANE_NZ (dane niezainicjowane)

------------------------------
DANE (dane zainicjowane)
------------------------------
do 64KB KOD (kod programu)
------------------------------  początek programu

Niskie adresyModel MEDIUM

Model ten jest przeznaczony do tworzenia programów o znacznych rozmiarach kodu i niewielkiej ilości danych. Segmenty kodu należące do różnych modułów są umieszczane kolejno w pamięci. Rozmiar każdego z nich może mieć maksymalnie do 64KB, ale łącznie nie mogą zajmować więcej niż 1 MB. Adres segmentu kodowego jest ustalany w momencie odwołania do funkcji zdefiniowanej w danym module. Dane statyczne, sterta bliska i stos są połączone w jeden segment danych, którego rozmiar nie może przekroczyć 64KB. Wskaźniki kodu są dalekie, natomiast danych bliskie.


Wysokie adresy

1MB ------------------------------


STERTA DALEKA (do końca pamięci)
------------------------------  początek stosu

STOS


------------------------------ koniec stosu


STERTA (obszar zmiennych dynamicznych)

do ------------------------------ początek sterty64KB

DANE_NZ (dane niezainicjowane)

------------------------------
DANE (dane zainicjowane)
------------------------------

Kod Modułu_N

------------------------------

każdy ... (kod programu)

plik do ------------------------------

64KB Kod Modułu_2

------------------------------

Kod Modułu_1

------------------------------ początek programu

Niskie adresyModel COMPACT

Model ten jest przeznaczony do tworzenia programów o niewielkich rozmiarach (do 64KB), ale zarządzających wielkimi strukturami danych. Rozmiar obszaru danych nie może przekroczyć 64KB. Składa się on z segmentu danych zainicjowanych i niezaini­cjo­wa­nych. Dane i sterta łącznie nie mogą zajmować więcej niż 1MB. Stos jest niezależnym segmentem o rozmiarze do 64KB. Istnieje tylko daleka sterta zmiennych dynamicznych. Wskaźniki kodu są bliskie, danych – dalekie.


Wysokie adresy

1MB ------------------------------

STERTA DALEKA (do końca pamięci)

------------------------------  początek stosu

do 64 KB STOS------------------------------ koniec stosu

DANE_NZ (dane niezainicjowane)

do ------------------------------

64KB

DANE (dane zainicjowane)


------------------------------
do 64KB KOD (kod programu)
------------------------------  początek programu

Niskie adresyModel LARGE

Model ten jest przeznaczony do tworzenia programów o znacznych rozmiarach kodu i danych. Segmenty kodu należące do różnych modułów są umieszczane kolejno w pamięci. Rozmiar każdego z nich może mieć maksymalnie do 64KB, ale łącznie nie mogą zajmować więcej niż 1MB. Adres segmentu kodowego jest ustalany w momencie odwołania do funkcji zdefiniowanej w danym module. Obszar danych nie może przekroczyć 64KB. Składa się on z segmentu danych zainicjo­wanych i niezaini­cjo­wa­nych. Dane i sterta łącznie nie mogą zajmować więcej niż 1MB. Stos jest niezależnym segmentem o rozmiarze do 64KB. Istnieje tylko daleka sterta zmiennych dynamicznych. Wskaźniki kodu i danych są dalekie.

Wysokie adresy

1MB ------------------------------

STERTA DALEKA (do końca pamięci)

------------------------------  początek stosu

do 64 KB STOS------------------------------ koniec stosu

DANE_NZ (dane niezainicjowane)

do ------------------------------

64KB

DANE (dane zainicjowane)


------------------------------

Kod Modułu_N

------------------------------

każdy ... (kod programu)

plik do ------------------------------

64KB Kod Modułu_2

------------------------------

Kod Modułu_1

------------------------------ początek programu

Niskie adresyModel HUGE
Model ten jest przeznaczony do tworzenia programów o znacznych rozmiarach kodu i danych. Segmenty kodu należące do różnych modułów są umieszczane kolejno w pamięci. Rozmiar każdego z nich może mieć maksymalnie do 64KB. Obszar danych statycznych może mieć rozmiar większy niż 64KB. Składa się on z segmentów danych należących do poszczególnych modułów każdy o rozmiarze nie przekraczającym 64KB. Segmenty danych należące do różnych modułów są umieszczane kolejno w pamięci. Dane i sterta łącznie nie mogą zajmować więcej niż 1MB. Adres segmentu kodowego jest ustalany w momencie odwołania do funkcji zdefiniowanej w danym module. Podobnie adres segmentu danych jest ustalany w momencie odwołania do danej zdefiniowanej w odpowiednim segmencie. Stos jest niezależnym segmentem o rozmiarze do 64KB. Istnieje tylko daleka sterta zmiennych dynamicznych. Wskaźniki kodu i danych są dalekie.
W modelu HUGE można tworzyć programy, w których łączny obszar danych statycznych przekracza 64KB. Na przykład

Moduł_1.cpp

char tab[40000]; // tablica statyczna o rozmiarze 40000 bajtówModuł_2.cpp

int w[30000]; // tablica statyczna o rozmiarze 60000 bajtów


Glowny.cpp
extern char tab[]; // deklaracja tablicy zewnętrznej typu char

extern int w[]; // deklaracja tablicy zewnętrznej typu int


void main()

{ tab[0] = 5; w[0] = 7; }


projekt: Glowny.prj
Moduł_1.cpp

Moduł_2.cpp

Glowny.cpp


Struktura pamięci w modelu HUGE

Wysokie adresy

1MB ------------------------------

STERTA DALEKA (do końca pamięci)

------------------------------  początek stosu

do 64 KB STOS

------------------------------ koniec stosuDane Modułu_N

------------------------------

każdy ... (dane zainicjowane programu)

plik do ------------------------------

64KB Dane Modułu_2

------------------------------

Dane Modułu_1

------------------------------

Kod Modułu_N

------------------------------

każdy ... (kod programu)

plik do ------------------------------

64KB Kod Modułu_2

------------------------------

Kod Modułu_1

------------------------------ początek programu

Niskie adresy
W przypadku kompilatora BCW dla Windows występują modele: SMALL, MEDIUM, COMPACT i LARGE. Korzystanie z pamięci w trybie chronionym umożliwiają funkcje pokrewne z GlobalAlloc,
Niezależnie od modelu pamięci w kompilatorze BC++3.1 wskaźniki definiowane jako:


  • near (np. double near *y) są zawsze bliskie,

  • far (np. double far *x, int far *d) są zawsze dalekie,

  • huge (np. double huge *u) są zawsze dalekie znormalizowane,

tzn. ich offsety należą zawsze do przedziału od 0 do 15

(przy wszelkich operacjach na wskaźnikach tego typu następuje

automatyczna korekcja offsetu i segmentu).

W przypadku programów wielomodułowych istnieje możliwość łączenia programów skompilowanych w różnych modelach. Można na przykład skompilować jeden moduł (mod_1) w modelu COMPACT w celu zapewnienia bliskich (szybkich) odwołań między funkcjami modułu, natomiast drugi moduł (mod_2) w modelu LARGE w celu udostępnienia jego funkcji innym modułom. W przypadku odwołania z modułu mod_1 do funkcji mfun(), znajdującej się w module mod_2, należy zapewnić, aby było to wywołanie dalekie. Wystarczy w tym celu umieścić w module mod_1 prototyp funkcji informujący, że jest ona daleka:


mod_1.cpp // skompilowany w modelu COMPACT
int far mfun(); // prototyp dalekiej funkcji z modułu mod_2;

mod_2.cpp // skompilowany w modelu LARGE


int mfun() { return –1; } // definicja funkcji mfun()
Biblioteki standardowe są kompilowane zwykle w modelu LARGE lub HUGE, aby zapewnić możliwość dalekich odwołań do zawartych w nich funkcji niezależnie od modelu przyjętego podczas kompilacji modułu.
Odczytanie wartości segmentu i offsetu wskaźnika umożliwiają funkcje:
unsigned FP_SEG(void far *wsk); // segment wskaźnika

unsigned FP_OFF(void far *wsk); // offset wskaźnika


Utworzenie wskaźnika o określonym segmencie i offsecie umożliwia funkcja: void far *MK_FP(unsigned segment, unsigned offset).
Adres logiczny zawarty we wskaźniku void *wsk można wyprowadzić na ekran w postaci szesnastko­wej ssss : oooo (segment : offset) za pomocą funkcji printf, korzystając z formatu %p. Sposób wyprowadzania zależy od modelu. Na przykład w modelach TINY, SMALL, MEDIUM printf(”%p”,wsk) wyprowadzi wskaźnik w postaci oooo, natomiast w modelach COMPACT, LARGE i HUGE wszystkie wskaźniki niezależnie od typu i formatu, są zawsze wyprowadzane w postaci ssss : oooo (domyślnie tylko wskaźniki dalekie). Wskaźniki jawnie zdefiniowane jako bliskie, np. void near *p, należy wyprowadzać w formacie %Np, natomiast wskaźniki jawnie zdefiniowane jako dalekie, np. void far *q, należy wyprowadzać w formacie %Fp.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna