Tryb studiów Studia NiestacjonarnePobieranie 178.49 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar178.49 Kb.
2008/2009


Tryb studiów

Studia NiestacjonarneKod przedmiotu


133
Nazwa przedmiotu

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA W ZASTOSOWANIACH KOMERCYJNYCH

Autorzy ścieżki

prof. Uwr. dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek – kierownik ścieżki

dr Bogusława Błoch, dr Agnieszka Fornalczyk, mgr Iwona Haba, dr Beata Pachnowska, dr Marta Ułaszewska-ŻukRok

V

Semestr

9

Liczba godzin

165

Forma zajęć

Wykład, seminarium, zajęcia praktyczne, ćwiczenia

Tematyka zajęć

i prowadzący

 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych w organizacji i projektowanie szkoleń - wykład (15 godz.)

prof. UWr. dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek

 • Diagnoza zjawisk społecznych i problemów organizacyjnych za pomocą metod ilościowych i jakościowych – konwersatorium z el. warsztatów (30 godz.)

dr Beata Pachnowska

 • Prowadzenie szkoleń - umiejętności praktyczne – warsztaty (60 godz.)

Trening umiejętności prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych – warsztaty (30 godz.) dr Ewa Kalecińska-Adamczyk

Trening umiejętności prowadzenia treningów grupowych (15 godz.) – warsztaty

mgr Iwona Haba

Zachowania asertywne w kontaktach społecznych – warsztaty (15 godz.) mgr Iwona Haba • Negocjacje - metoda efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych – konwersatorium z el. warsztatów (15 godz.)

dr Agnieszka Fornalczyk

 • Twórcze rozwiązywanie problemów społecznych i biznesowych – konwersatorium z el. warsztatów (15 godz.)

dr Marta Ułaszewska- Żuk

 • Diagnoza kompetencji zawodowych za pomocą metody Assessment i Development Centerwarsztaty (30 godz.)

dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek

Wymagania wstępne

 • Zainteresowanie problematyką psychologii społecznej i psychologii organizacji

 • Uczestnictwo w co najmniej jednej ścieżce z zakresu psychologii społecznej

 • Znajomość j. angielskiego

W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość zorganizowania konkursu

Założenia i cele

 • Zdobycie wiedzy na temat zastosowań psychologii społecznej i psychologii osobowości w zrozumieniu i wpływaniu na zjawiska organizacyjne (grupowe) i indywidualne – począwszy od diagnozy kompetencji indywidualnych oraz problemów organizacyjnych a skończywszy na rozwiązywaniu problemów organizacji poprzez szkolenia

 • Poznanie sposobów diagnozy problemów organizacji za pomocą metod ilościowych i jakościowych w celu przygotowania projektów szkoleniowych i doradczych

 • Poznanie metod diagnozy potencjału rozwojowego pracownika w celu zaplanowania drogi rozwoju kompetencji

 • Zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia szkoleń jako narzędzia rozwiązywania problemów organizacyjnych i stymulowania rozwoju kompetencji pracownika

Formy zaliczenia

 • Wykład wprowadzający kończy się zaliczeniem bez oceny;

 • pozostałe zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę na podstawie warunków opisanych w syllabusach. Jeżeli na blok przedmiotów składa się kilka zajęć – w indeksie obok nazwy przedmiotu student wpisuje wszystkie osoby prowadzące zajęcia. Oceną końcową jest średnia z uzyskanych przez studenta ocen cząstkowych, którą wpisuje wyznaczony prowadzący. Niezaliczenie jednych zajęć z bloku oznacza niezaliczenie całego bloku. Brak oceny z jednego przedmiotu (lub bloku przedmiotów) oznacza niedopuszczenie do egzaminu końcowego (20 punktów ECTS student uzyskuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów na ścieżce);

 • Ścieżka edukacyjna kończy się egzaminem, który obejmuje materiał ze wszystkich przedmiotów (5 punktów ECTS student uzyskuje po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym).

Warunki zaliczenia przedmiotu • zajęcia „Diagnoza kompetencji zawodowych za pomocą metody Assessment i Development Center oraz „Diagnoza problemów społecznych i organizacyjnych za pomocą metod ilościowych i jakościowych” będą wymagały samodzielnej pracy studenta pod kierunkiem prowadzącego przedmiot. Efektem zajęć będzie sporządzenie raportu z badań (zajęcia z AC/DC) i projektu badań (zajęcia z metod ilościowych i jakościowych)

 • również sporządzenia samodzielnego projektu szkolenia będą wymagały zajęcia z zakresu negocjacji

 • obecność obowiązkowa; zwolnienie lekarskie w przypadku nieobecności; zaliczenie nieobecności przed kolejnymi zajęciami w godzinach konsultacji prowadzącego

 • aktywność

 • znajomość literatury

 • przygotowywanie zadań domowych

 • pozytywne zaliczenie prac cząstkowych obejmujących wiadomości z poszczególnych tematów

 • pozytywne zaliczenie testu pisemnego obejmującego wiadomości z treści programowych całej ścieżki

ECTS

20 punktów (oceny) + 5 punktów (egzamin)


2008/2009Tryb studiów

Studia NiestacjonarneKod przedmiotu


133
Nazwa przedmiotu

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W ORGANIZACJI I PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

Autor programu

prof. UWr. dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek

Rok

V

Semestr

9

Liczba godzin

15

Forma zajęć

wykład

Prowadzący

dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek

Wymagania wstępne

Ukończony IV rok

Założenia i cele


 • Zdobycie wiedzy na temat metod badania potrzeb szkoleniowych w organizacji z uwzględnieniem kontekstu organizacji, specyfiki działania i jej planów strategicznych

 • Zdobycie wiedzy i niektórych umiejętności pozwalających na zaplanowanie szkoleń zaspokajających potrzeby organizacji

 • Poznanie podstawowych metod oceny efektywności szkoleń odniesionych do zamierzonych efektów szkolenia

Formy zaliczenia

Zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu

 • Obecność

ECTS

5 (student uzyskuje 5 punktów ECTS po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym)Treści programowe:CZ. 1. Badanie potrzeb szkoleniowych

 1. Cel i sens badania potrzeb szkoleniowych – identyfikacja braków w kwalifikacjach indywidualnych, grupowych i organizacyjnych:

  • z kim rozmawiać o potrzebach szkoleniowych

  • kto ma potrzeby szkoleniowe - potrzeby organizacyjne, grupowe i indywidualne

  • potrzeby szkoleniowe a kontekst działania organizacji – specyfika, przedmiot działalności, rynek, faza rozwoju

  • organizacji informacje o obecnej efektywności i planowanych zmianach

  • jak pozyskiwać informacje o potrzebach szkoleniowych

 1. Co badać?

  • analiza zjawisk i problemów organizacyjnych

  • analiza wymiernych danych dotyczących profili kompetencyjnych, wyników badań, ocen okresowych, klimatu

  • organizacji

  • analiza opinii pracowników, przełożonych, specjalistów HR


Cz.II Planowanie i projektowanie programów szkoleniowo--rozwojowych

 1. Projektowanie programu szkoleniowo-rozwojowego – szkolenie jako narzędzie rozwiązywania problemów organizacji

 • program szkolenia a zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe

 • określanie listy celów szkoleniowych

 • określanie formy szkolenia

 • Proces przygotowania szkolenia

  • określanie struktury szkolenia

  • dobór odpowiednich metod szkolenia do trenowanych treści

 • Metody oceny efektywności szkolenia

 • dlaczego ocena jest ważna

 • ankietowe metody oceny

 • średnio- i długoterminowe metody oceny
Literatura obowiązkowa

 • Boydell,T. Leary. M. (2006) Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Kraków: Wolters Kluwer Polska - ABC .

 • Rae, L. (2001). Planowanie i projektowanie szkoleń. Kraków: Wolters Kluwer Polska – ABC.

 • Mayo, A. (2002) Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników. Kraków: Wolters Kluwer Polska - ABC.

2008/2009


Tryb studiów

Studia Niestacjonarne

Kod przedmiotu


133

Nazwa przedmiotu

DIAGNOZA ZJAWISK SPOŁECZNYCH i PROBLEMÓW ORGANIZACYJNYCH ZA POMOCĄ METOD ILOŚCIOWYCH i JAKOŚCIOWYCH


Autor programu

dr Beata Pachnowska

Rok

V

Semestr

9

Liczba godzin

30

Forma zajęć

Konwersatorium z elementami warsztatów

Prowadzący

dr Beata Pachnowska

Wymagania wstępne

Ukończony IV rok

Założenia i cele


 • Przekazanie podstawowych informacji nt. projektowania, prowadzenia badań oraz ich wykorzystania w praktyce.

 • Wykształcenie podstawowych umiejętności diagnozowania problemów i doboru odpowiednich do tego metod

 • Rozbudzenie świadomości wagi badań zarządzaniu firmą

Formy zaliczenia

Ocena

Warunki zaliczenia przedmiotu

Praca pisemna – projekt badania

 • obecność i aktywność

 • znajomość literatury

 • pozytywna ocena z pracy

ECTS

4

Treści programowe:

1. Problemy społeczne i organizacyjne jako przedmiot diagnozy

2. Źródła danych do diagnozy problemów

3. Metody ilościowe w badaniach (ankiety, wywiady, inne metody pomiaru)

4. Metody jakościowe w badaniach (wywiady pogłębione, techniki projekcyjne)

5. Projektowanie badania, realizacja badania w terenie, analiza wyników badań i przygotowanie raportu6. Zapoznanie się z przykładami badań społecznych i organizacyjnychLiteratura obowiązkowa

 • Churchill G. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

 • Kaczmarczyk S. (2002). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa: PWE

 • Maison D. (2001).Zogniskowane wywiady grupowe. Warszawa: Wyd. naukowe PWN

 • Nikodemska-Wołowik A. (2002). Jakościowe badania marketingowe. Warszawa: PWE

 • Blaszczyk W.(red.). (2006). Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Warszawa: PWN (wybrane rozdz.)

Literatura uzupełniająca

 • Czapiński J., Panek T. (red). ( 2005). Diagnoza społeczna. Warszawa: Vizja Press&IT

 • Kubin J. (1998) Diagnoza społeczna, w: Encyklopedia socjologii. T. I, Oficyna Naukowa

 • Rocznik statystyczny 2006 (GUS)

 • www.badania.ngo.pl


2008/2009Tryb studiów

Studia NiestacjonarneKod przedmiotu


133
Nazwa przedmiotu
NEGOCJACJE - METODA EFEKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH

Autor programu

dr Agnieszka Fornalczyk

Rok

V

Semestr

9

Liczba godzin

15

Forma zajęć

konwersatorium z el. warsztatów

Prowadzący

dr Agnieszka Fornalczyk

Wymagania wstępne

Brak

Założenia i cele

Realizowanym warsztatom przyświecają dwa główne cele:
 • poznawczy – kształtowanie sfery poznawczej uczestników poprzez dostarczenie im informacji dotyczących psychologii procesu negocjacji, jego przebiegu i uwarunkowań zgodnie z osiągnięciami najnowszej literatury naukowej,

 • praktyczny - działanie na sferę behawioralną uczestników, stworzenie możliwości czynnego udział w symulowanych sytuacjach negocjacyjnych pozwalających poznać uczestnikom ich styl działania, indywidualne predyspozycje i cechy. Zdobycie przez nich umiejętności przygotowywania i prowadzenia negocjacji.

Formy zaliczenia

Ocena

Warunki zaliczenia przedmiotu

 • praca pisemna – projekt warsztatu negocjacyjnego

 • obecność i aktywność

 • znajomość literatury,

 • przygotowywanie prac cząstkowych – zajęć praktycznych,

 • pozytywna ocena z pracy pisemnej

ECTS

3

Treści programowe:

1,2 Podstawy negocjacji – obowiązujące reguły, etapy, uwarunkowania skutecznych negocjacji.

3,4 Analiza procesu przygotowania do negocjacji (budowanie strategii , praca nad argumentacją, przewidywanie sytuacji trudnych i przeciwdziałanie im).

5, 6 Negocjacje właściwe – style działania podejmowane przez negocjatorów a ich efektywność w różnych sytuacjach konfliktu interesów; gry negocjacyjne.7,8. Techniki wspomagające rozwój kompetencji negocjacyjnych (skutecznego komunikowania się, wywierania wpływu, perswazji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, asertywnego działania, itp.). • Literatura obowiązkowa

 • Czwartosz, Z. (1989). Sprawiedliwość a preferencje podziału wyników, [w]: J.Ł Grzelak (red.), Problemy współzależności społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,.

 • Dąbrowski, J.P. (1998). Praktyczna teoria negocjacji. Kraków: WPSB,.

 • Fonzi, A. (1988). Geneza zachowań kooperacyjnych i rywalizacyjnych. Podejście poznawcze. Przegląd Psychologiczny, 3.

 • Grzelak, J.Ł. (red.) (1989). Problemy współzależności społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Grzelak, J.Ł. (1978). Konflikt interesów. Warszawa: PWN.

 • Greenhalgh, L. (1987). Relatoinships in Negotiations. Negotiation Journal, 3.

 • Kozielecki, J. (1975). Czynniki regulujące czynność podejmowania decyzji, w: I. Kurcz, J. Reykowski, Studia nad teorią czynności ludzkich. Warszawa: PWN.

 • Leary, M. (1999). Wywieranie wrażenia na innych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 • Lewicki, R.J., Litterer, A.J. (1985). Negotiation: Readings, Exercises, and Cases. Homewood, Illinois.

 • Neale, M.A., Bazerman, M.H. (1991). Cognition and rationality in Negotiation. New York: The Free Press.

 • Nierenberg, G.I (1994). Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu. Warszawa: Studio EMKA.

 • Ury, W. (1995). Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa: PWE.

 • Wojciszke, B. (2000). Postawy i ich zmiana, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

2008/2009


Tryb studiów

Studia NiestacjonarneKod przedmiotu


133
Nazwa przedmiotu
TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH i BIZNESOWYCH

Autor programu

dr Marta Ułaszewska-Żuk

Rok

V

Semestr

9

Liczba godzin

15

Forma zajęć

Konwersatorium z el. warsztatów

Prowadzący

dr Marta Ułaszewska-Żuk

Wymagania wstępne

Brak

Założenia i cele


Zwrócenie uwagi na zmienny, dynamiczny, nieprzewidywalny charakter procesu myślenia twórczego. Przyjrzenie się różnym sposobom rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania, marketingu, reklamy, grup warsztatowych i spotkaniowych.

Formy zaliczenia

Ocena

Warunki zaliczenia przedmiotu

 • obecność i aktywność

 • przygotowywanie zadań domowych

 • zaliczone kolokwium

ECTS

2


Treści programowe: 1. Różne sposoby patrzenia na rozwiązywanie problemów: dominacja półkul a twórczość, myślenie konwergencyjne i dywergencyjne, burza mózgów, myślenie lateralne, itp.

 2. Twórcze rozwiązywanie problemów pojawiających się przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

 3. Rozwiązywanie problemów pojawiających się przy wprowadzaniu produktów na rynek – kreatywność w zakresie nazewnictwa, zastosowania, modyfikowania, dotarcia do klienta, itp.

 4. Twórcze modyfikacje funkcjonowania organizacji – poszukiwanie sposobów zwiększania efektywności i jakości relacji interpersonalnych oraz wykonywanych zadań.

 5. Twórcze rozwiązywanie konfliktów w grupach zadaniowych i rówieśniczych.
Literatura obowiązkowa


 • Góralski A. (1989).Twórcze rozwiązywanie zadań, Warszawa, PWN

 • Nęcka E. (2000). Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP

 • Nęcka E. (1992). Trening twórczości, Olsztyn, PTP

 • Nęcka E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów, Kraków, Impuls

 • Proctor T. (2003). Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańsk, GWP

 • Proctor T. (2000). Zarządzanie twórcze, Warszawa, PWE

Literatura uzupełnijąca

 • Birkenbihl V. (1998). Siano w głowie. Czyli jak z właściciela mózgu stać się jego użytkownikiem, Warszawa, Scholar

 • De Bono E. (1994). Naucz swoje dziecko myśleć, Warszawa, Prima

 • Raifenschneider D. (2005). Techniki trenowania umysłu, Warszawa, Muza

 • Stasiak M. (2001). Twórczość użyteczna, Łódź, Wydawnictwo WSHE

 • Strelau J. (red). 2000. Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom III, Gdańsk, GWP

 • Vopel K. (2004). Warsztaty – skuteczna forma nauki, Kielce, Jedność

 • Zimbardo P., Ruch F. G.(1996). Psychologia i życie, Warszawa, PWN


2008/2009

Tryb studiów


Studia NiestacjonarneKod przedmiotu


133
Nazwa przedmiotu

PROWADZENIE SZKOLEŃ - UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE (60 godzin)

Ogólne warunki zaliczenia


ocena końcowa jest średnią z uzyskanych przez studenta ocen cząstkowych z zajęć należących do bloku. Niezaliczenie jednych zajęć oznacza niezaliczenie całego bloku. Brak zaliczenia jednego z bloków oznacza niedopuszczenie do egzaminu końcowego ścieżki edukacyjnej.

ECTS


6 (student uzyskuje 6 punktów ECTS po zaliczeniu całego bloku 60 godz.)2008/2009


Tryb studiów

Studia NiestacjonarneKod przedmiotu


133
Nazwa przedmiotu

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH


Autor programu

dr Bogusława Błoch, dr Ewa Kalecińska-Adamczyk

Rok

V

Semestr

9

Liczba godzin

30 (3 warsztaty x 10 godzin lekcyjnych).

Forma zajęć

Warsztaty

Prowadzący

dr Ewa Kalecińska-Adamczyk

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności z zakresu posługiwania się programem Power Point

Założenia i cele


 • Celem zajęć jest przedstawienie podstawowej wiedzy na temat zasad dobrej prezentacji oraz ćwiczenie umiejętności przygotowywania prezentacji a także przedstawienia ich w warunkach publicznych.

 • Zwrócenie uwagi na zmienny, dynamiczny, nieprzewidywalny charakter procesu myślenia twórczego. Przyjrzenie się różnym sposobom rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania, marketingu, reklamy, grup warsztatowych i spotkaniowych.

Formy zaliczenia

Przygotowanie prezentacji

Warunki zaliczenia przedmiotu

 • obecność na zajęciach

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach (przygotowanie prezentacji i przedstawienie ich na forum grupy oraz przed kamerą)

ECTS

6 (student uzyskuje 6 punktów ECTS po zaliczeniu całego bloku 60 godz.)


Treści programowe:I. Trening I – Niewerbalne aspekty prezentacji

 1. Cechy nadawcy i odbiorcy.

 2. Przekaz – dopasowanie przekazu do odbiorcy.

 3. Zachowanie a sytuacja prywatna vs. publiczna.

 4. Autoprezentacja a normy i role społeczne.

 5. Pierwsze wrażenie.

 6. Komunikacja niewerbalna: pozajęzykowa/paralingwistyczna, proksemiczna, kinezyjna.

 7. Wygląd zewnętrzny prezentera.

II. Trening II – Werbalne aspekty prezentacji

 1. Formalna struktura prezentacji i techniki przygotowania: wstępu, rozwinięcia, zakończenia, odpowiedzi a vista na pytania

 2. Struktura i kompozycja treści prezentacji: pomoce wykorzystywane podczas prezentacji, język.

 3. Style odbioru przekazu.

 4. Utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami: efekty związane z pamięcią, krzywa uwagi, krzywa uczenia się.

III. Trening III – Dyskusja i prezentacja naukowa

 1. Struktura prezentacji naukowej

 2. Zasady tworzenia prezentacji naukowej

 3. Dyskusja naukowa: perspektywa prowadzącego, perspektywa uczestników, struktura i przedstawianie argumentacji podczas dyskusji w warunkach prywatnych i formalnych.
Literatura obowiązkowa

 • Birkenbihl, V. F. (1998). Sygnały ciała – podstawy komunikacji niewerbalnej dla trenerów i ludzi sukcesu. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

 • Jay, A., Jay, R. (2001). Skuteczna prezentacja. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

 • Stuart, C. (2000). Sztuka przemawiania i prezentacji. Warszawa: Książka i Wiedza.

 • Gronbeck, B. (red.) (2001). Zasady komunikacji werbalnej. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Literatura uzupełniająca

 • Leary, M. (2003). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

 • Kenny, P. (1995). Panie Przewodniczący, Panie, Panowie... Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony dla inżynierów i pracowników nauki. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 • Lemmermann, H. (1999). Komunikacja werbalna – szkoła retoryki. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

 • Spence, G. (1999). Jak skutecznie przekonywać, wszędzie i każdego dnia. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.


2008/2009

Tryb studiów


Studia NiestacjonarneKod przedmiotu


133
Nazwa przedmiotu

PROWADZENIE SZKOLEŃ - UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE (60 godzin)

Ogólne warunki zaliczenia


ocena końcowa jest średnią z uzyskanych przez studenta ocen cząstkowych z zajęć należących do bloku. Niezaliczenie jednych zajęć oznacza niezaliczenie całego bloku. Brak zaliczenia jednego z bloków oznacza niedopuszczenie do egzaminu końcowego ścieżki edukacyjnej.

ECTS


6 (student uzyskuje 6 punktów ECTS po zaliczeniu całego bloku 60 godz.)2008/2009

Tryb studiów

Studia NiestacjonarneKod przedmiotu


133
Nazwa przedmiotu

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA TRENINGÓW GRUPOWYCH

Autor programu

mgr Iwona Haba

Rok

V

Semestr

9

Liczba godzin

15

Forma zajęć

Warsztaty (ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, symulacje realnych sytuacji zadaniowych, dyskusje grupowe, kwestionariusze do autodiagnozy).

Prowadzący

mgr Iwona Haba

Wymagania wstępne

Brak

Założenia i cele


 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii prowadzenia treningów

 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania metod pracy z grupą

 • Zwiększanie umiejętności angażowania i motywowania uczestników do udziału w treningu (również w przypadku grup o różnym doświadczeniu, wieku czy nastawieniu)

 • Poznawanie efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na treningu

 • Zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie skuteczności komunikowania się podczas treningu ze szczególnym uwzględnieniem utrwalania wiedzy i nabywania umiejętności przez uczestników (werbalne i niewerbalne techniki pracy, takie jak: zadawanie pytań, parafrazowanie, sondowanie, podsumowywanie, wzmacnianie i angażowanie)

 • Wypracowanie profilu skutecznego trenera

Formy zaliczenia

Ocena

Warunki zaliczenia przedmiotu

 • test wiadomości

 • obecność obowiązkowa

 • aktywność

 • przygotowywanie się do ćwiczeń

 • pozytywne zaliczenie testu pisemnego obejmującego wiadomości z treści programowych całego treningu

ECTS

6 (student uzyskuje 6 punktów ECTS po zaliczeniu całego bloku 60 godz.)

Treści programowe:

 1. Elementy procesu szkoleniowego: cele szkolenia, sytuacja szkoleniowa, osobowość uczestnika, osobowość trenera.

 2. Style uczenia się a projektowanie szkoleń: aktywiści, empirycy; analitycy, refleksyjni; teoretycy, pragmatycy.

 3. Sztuka prowadzenia szkolenia: pierwsze wrażenie; otwarcie szkolenia; zawarcie kontraktu z grupą; prezentacja:

  • metody prezentacji

  • budowanie autorytetu trenera

  • zadawanie pytań

  • aktywne słuchanie

  • udzielanie informacji zwrotnej

  • struktura omawiania ćwiczeń

  • sposoby mobilizacji uczestników

 1. Dynamika grupy: fazy procesu grupowego; role zespołowe; dopasowanie szkolenia do uczestników; rozwiązywanie problemów w trakcie szkolenia; obiekcje uczestników szkolenia; trudni uczestnicy

 2. Metody i techniki treningowe: ćwiczenia integrujące; wykład; studium przypadku; odgrywanie ról; praca w grupach; gry, zabawy i symulacje; burza mózgów; dyskusja grupowa; humor podczas treningu
Literatura obowiązkowa

 • Jarmuż S., Witkowski T, (2004). Podręcznik Trenera, Wydawnictwo Moderator, Wrocław

 • Łaguna M., (2004). Szkolenia, jak je prowadzi, by…., Gdańsk: GWP

 • Rae, L. (2006). Efektywne szkolenie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

 • Silberman, M., Auerbach, C., (2004). Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków, Oficyna Ekonomiczna

Literatura uzupełniająca

 • Kirby A. (2002). Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów. Zestaw 1 (książka + CD), Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych

 • Kirby A. (2003). Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów. Zestaw 2 (książka + CD), Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych

 • Jolles R. L. (2005). Jak prowadzić seminaria i warsztaty

 • Leslie Rae (2006) Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna
 • Silberman M., Auerbach C. (2004). Metody aktywizujące w szkoleniach, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna

 • Taraszkiewicz M., Atlas efektywnego uczenia (się), nie tylko dla nauczycieli, cz. 1, 2006


2008/2009

Tryb studiów


Studia NiestacjonarneKod przedmiotu


133
Nazwa przedmiotu

PROWADZENIE SZKOLEŃ - UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE (60 godzin)

Ogólne warunki zaliczenia


ocena końcowa jest średnią z uzyskanych przez studenta ocen cząstkowych z zajęć należących do bloku. Niezaliczenie jednych zajęć oznacza niezaliczenie całego bloku. Brak zaliczenia jednego z bloków oznacza niedopuszczenie do egzaminu końcowego ścieżki edukacyjnej.

ECTS


6 (student uzyskuje 6 punktów ECTS po zaliczeniu całego bloku 60 godz.)2008/2009


Tryb studiów

Studia NiestacjonarneKod przedmiotu


133
Nazwa przedmiotu

ZACHOWANIA ASERTYWNE W KONTAKTACH SPOŁECZNYCH

Autor programu

mgr Iwona Haba

Rok

V

Semestr

9

Liczba godzin

15

Forma zajęć

Warsztaty (ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, symulacje realnych sytuacji zadaniowych, dyskusje grupowe, kwestionariusze do autodiagnozy).

Prowadzący

mgr Iwona Haba

Wymagania wstępne

Brak

Założenia i cele


 • Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu asertywności.

 • Diagnoza własnych tendencji w zachowaniu, określenie obszarów do prac indywidualnych

 • Poznawanie zasad asertywnego zachowania

 • Wzrost umiejętności rozróżniania zachowań asertywnych od agresywnych
  i uległych,

 • Budowanie pozytywnych relacji, wolnych od psychomanipulacji

 • Wykorzystywanie asertywności jako narzędzia zwiększania skuteczności komunikacji oraz efektywności realizowanych zadań.

 • Wzrost umiejętności wykorzystywania asertywności w kontaktach silnie nacechowanych emocjami

 • Zastosowanie poznanych technik w praktyce - symulacje ( praca nad zmianami nawyków)

Formy zaliczenia

Ocena

Warunki zaliczenia przedmiotu

 • test wiadomości

 • obecność obowiązkowa

 • aktywność

 • przygotowywanie się do ćwiczeń

 • pozytywne zaliczenie testu pisemnego obejmującego wiadomości z treści programowych całego treningu

ECTS

6 (student uzyskuje 6 punktów ECTS po zaliczeniu całego bloku 60 godz.)Treści programowe:

 1. Asertywność w kontaktach z innymi: definicja, modele zachowań, zastosowania

 1. Mapa asertywności – diagnoza własnych tendencji w zachowaniu, określenie obszarów do prac indywidualnych

 2. Modele rozróżniania zachowań – agresja, uległość, asertywność (test rozróżniania zachowań)

 3. Wyznaczniki asertywności – blokery i czynniki wspierające zachowania asertywne

 4. Określanie własnego terytorium psychologicznego

 5. Prawa i interesy stron a granice asertywności – poszukiwanie kompromisów w rozmowach z innymi

 6. Asertywność jako obrona przed manipulacją.

 7. Asertywność, a sytuacje trudne – konflikty. Umiejętności przydatne przy rozwiązywaniu konfliktów:

   • asertywność – taktowna stanowczość

   • odpowiedź empatyczna

   • użycie wypowiedzi osobistych i wypowiedzi o kontakcie,

   • udzielanie informacji zwrotnej (nie oceniającej)

   • sztuka wymiany ustępstw,

   • okazywanie akceptacji drugiemu człowiekowi,

   • stopniowanie reakcji

   • współpraca, a rywalizacja

 1. Korzyści z asertywności. Symulacje – prace indywidualne nad wypracowaniem asertywnych zachowań, praca nad zmianami nawyków

 2. Monolog wewnętrzny w służbie asertywności – poszukiwanie sprzymierzeńców myślowych dla asertywnych zachowań
Literatura obowiązkowa

 • Fensterheim H., Baer J. (2006). Jak nauczyć się asertywności. Nie mów tak, gdy chcesz powiedzieć nie, Książka i Wiedza

 • Król-Fijewska M. (1992).Trening asertywności, Warszawa .

Literatura uzupełniająca

 • Branden N. (2003). 6 filarów poczucia własnej wartości, Łódź: Wyd. Ravi.

 • Król-Fijewska M. Fijewski D. (2007). Asertywność menedżera. PWE

 • Davidson J. (2003). Asertywność dla żółtodziobów, REBIS,

 • Lindeenfield G.,(1994). Asertywność, czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym, Łódź: RAVI

 • Rees Sh. Graham R.S, (1993). Bądź sobą. Trening asertywności, Warszawa: Książka i wiedza


2008/2009


Tryb studiów

Studia NiestacjonarneKod przedmiotu


133
Nazwa przedmiotu

DIAGNOZA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ZA POMOCĄ METODY ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

Autor programu

prof. UWr. dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek

Rok

V

Semestr

9

Liczba godzin

30

Forma zajęć

Szkoleniowo – treningowa (ćwiczenia praktyczne, symulacje realnych sytuacji zadaniowych, dyskusje grupowe, kwestionariusze do autodiagnozy).

Prowadzący

dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek

Wymagania wstępne

Ukończony IV rok

Założenia i cele


 • Poznanie zagadnień dotyczących dokonywania diagnozy kompetencji menedżerskich za pomocą metody AC i DC

 • Praktyczne zastosowanie metody do analizy kompetencji zawodowych i oceny potencjału rozwojowego

Formy zaliczenia

Ocena

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę – przygotowaniem raportu z badania kompetencji za pomocą metody DC

 • obecność obowiązkowa

 • aktywność

 • przygotowywanie się do ćwiczeń

 • sporządzenie raportu z badań

ECTS

5Treści programowe:

 1. Jak przygotować się do przeprowadzenie sesji AC i DC.

 2. Jak tworzyć profile kompetencyjne i dobierać trafne wskaźniki.

 3. Jakie narzędzia diagnostyczne są wykorzystywane podczas AC i DC – przykładowe zadania, symulacje, testy.

 4. Jak przeprowadzić sesje AC i DC – aspekty na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.

 5. Jak opracowywać raporty.

 6. W jaki sposób przekazywać uczestnikom informacje zwrotną.
Literatura obowiązkowa

 • Hackett P., Interview czyli rozmowa kwalifikacyjna, PETIT, Warszawa, 1998.

 • Sedlak, K. (1995). Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

 • Whiddett,S., Hollyforde, S. (2003) Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków; Wolters Kluwer Polska

 • Witkowski, T. (1998). Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Kraków: WPSB.

 • Woodruffe, C.(2002) Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia,

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna