Tryb studiów Studia StacjonarnePobieranie 140.72 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar140.72 Kb.
2008/2009


Tryb studiów

Studia StacjonarneKod przedmiotu


180
Nazwa przedmiotu

PSYCHOLOGIA BIZNESU – NOWOCZESNE OSIĄGNIĘCIA I TECHNIKI

Autorzy ścieżki

dr Agnieszka Fornalczyk – kierownik

dr Joanna Mesjasz, dr Jagoda RamszRok

IV

Semestr


7

Liczba godzin

135

Forma zajęć

Wykład, konwersatoria, warsztaty

Prowadzący

 • Orientacje społeczne w biznesie (15 godz.) – wykład

dr Agnieszka Fornalczyk

 • Nowoczesne zarządzanie w biznesie – wybrane aspekty (30 godz.)

Komunikowanie kryzysów i zmian organizacyjnych (15 godz.) – konwersatorium

Coaching w organizacji (15 godz.) – konwersatoriumdr Joanna Mesjasz

 • Konflikty międzykulturowe w organizacji (30 godz.) – konwersatorium

dr Jagoda Ramsz

 • Lobbing (15 godz.) – konwersatorium

dr Joanna Mesjasz

 • Negocjacje – metoda poszukiwania wspólnych korzyści z partnerem biznesu (45 godz.) – warsztat

dr Agnieszka Fornalczyk

Wymagania wstępne

ukończony III rok

Założenia i cele

 • kształtowanie sfery poznawczej uczestników poprzez dostarczenie informacji dotyczących psychologii biznesu m.in., funkcji psychologa zarządzania w organizacji, problematyki diagnozy i rozwiązywania problemów organizacyjnych, najnowszych narzędzi i technik stosowanych w biznesie

 • działanie na sferę behawioralną uczestników, stworzenie możliwości czynnego udziału w warsztatach negocjacyjnych pozwalających poznać uczestnikom ich styl działania, indywidualne predyspozycje i cechy. Zdobycie przez nich umiejętności przygotowywania i prowadzenia negocjacji gospodarczych.

 • poszerzanie wiedzy z zakresu umiejętności radzenia sobie w organizacji z trudnymi, sytuacjami zmian i kryzysów a także efektywnego postępowania w warunkach występujących konfliktów międzykulturowych w korporacjach o charakterze wielonarodowym

 • zdobycie wiedzy na temat lobbyingu i umiejętności przygotowywania kampanii lobbingowych oraz coachingu – jego form i funkcji w organizacji.

Formy zaliczenia

 • Wykład wprowadzający kończy się zaliczeniem bez oceny;

 • pozostałe zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę na podstawie warunków opisanych w syllabusach. Jeżeli na blok przedmiotów składa się kilka zajęć – w indeksie obok nazwy przedmiotu student wpisuje wszystkie osoby prowadzące zajęcia. Oceną końcową jest średnia z uzyskanych przez studenta ocen cząstkowych, którą wpisuje wyznaczony prowadzący. Niezaliczenie jednych zajęć z bloku oznacza niezaliczenie całego bloku. Brak oceny z jednego przedmiotu (lub bloku przedmiotów) oznacza niedopuszczenie do egzaminu końcowego (16 punktów ECTS student uzyskuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów na ścieżce);

 • Ścieżka edukacyjna kończy się egzaminem, który obejmuje materiał ze wszystkich przedmiotów (5 punktów ECTS student uzyskuje po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym).

Warunki zaliczenia ścieżki

 • obecność obowiązkowa,

 • aktywność,

 • znajomość literatury,

 • przygotowanie zadań domowych (projektów)

 • pozytywne zaliczenie testu pisemnego obejmującego wiadomości z treści programowych całej ścieżki.

ECTS

5 (student uzyskuje 5 punktów ECTS po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym)

2008/2009


Tryb studiów

Studia StacjonarneKod przedmiotu


180
Nazwa przedmiotu

ORIENTACJE SPOŁECZNE W BIZNESIE

Autor programu

dr Agnieszka Fornalczyk

Rok

IV

Semestr

7

Liczba godzin

15

Forma zajęć

Wykład

Prowadzący

dr Agnieszka Fornalczyk

Wymagania wstępne

Brak

Założenia i cele

Głównym celem wykładów jest przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy w oparciu o najnowsze osiągnięcia badawcze, w zakresie orientacji społecznych osób odpowiedzialnych za działania biznesowe w organizacjach, m.in., zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, najważniejszymi typami orientacji:

indywidualizmem,

rywalizacją,

kooperacją,

egalitaryzmem,

altruizmem,

ich charakterem oraz dyspozycyjnymi i sytuacyjnymi uwarunkowaniami.


Formy zaliczenia

Zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność


ECTS

5 (student uzyskuje 5 punktów ECTS po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym)

Treści programowe:

1. Orientacje społeczne partnerów biznesu – ich istota, podstawowa typologia.

2. Indywidualizm jako podstawowa i naturalna orientacja podmiotu.

3. Orientacja egalitarna – dążenie do równości, mit czy rzeczywistość ?

4. Altruizm – bezinteresowne działanie na rzecz innych ?

5. Orientacja rywalizacyjna i jej uwarunkowania.

6. Kooperacja – pozytywny stosunek podmiotu do natury ludzkiej.

7. Zmienność orientacji - dyspozycyjne i sytuacyjne uwarunkowania.

Literatura obowiązkowa

 • Doliński D. (1998). Ciemna strona rywalizacji, „Przegląd Psychologiczny”, 42.

 • Grzelak J.Ł. (1978). Konflikt interesów. Warszawa , PWN.

 • Grzelak J.Ł. (1989). Problemy współzależności społecznej. Warszawa , Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Jarymowicz M. (1979). Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących Ja dla zwiększania gotowości do zachowań prospołecznych. Wrocław, Ossolineum.

 • Kofta M., Doliński D. (2000). Poznawcze podejście do osobowości, [w]: Strelau J., /red./, Psychologia. Podręcznik Akademicki. Gdańsk , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, t.2.

 • Reykowski J. (1979). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa, PWN.

 • Robbins S. (1998). Zachowania w organizacji. Warszawa, PWE.

 • Skarżyńska K. (1990). Orientacja egalitarna i nieegalitarna, [w:] Reykowski J., Skarżyńska K., Ziółkowski M. /red./, Orientacje społeczne jako element mentalności. Warszawa, PAN.

 • Tyszka T. (1978). Konflikty i strategie– niektóre zastosowania teorii gier. Warszawa, WNT.

 • Wieczorkowska–Siarkiewicz G. (1989). Formalna analiza preferencji, [w:] Grzelak J. Ł., Problemy współzależności społecznej. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Wojciszke B., Jarymowicz M. (1999). Psychologia rozumienia zjawisk społecznych. Warszawa, PWN.

Literatura nadobowiązkowa

 • Olekalns M., Smith P. (1999). Social value orientations and strategy choises in competitive negotiations, „Personality and Social Psychology Bulletin”, 6.

 • Platow S., Shave M. C. (1995). Individualism–concept and measure, „Group and Organization”, 12.

 • Swap W. C., Rubin J.Z. (1983). Measurement of interpersonal orientation, „Journal of Personality and Social Psychology”, 44.

 • Van Lange P.A., De Bruin E., Otten W., Joireman J.A.(1997). Development of Prosocial, Individualistic, and Competitive Orientations: Theory and Preliminary Evidence, „Journal of Personality and Social Psychology”, 73, 4.


2008/2009


Tryb studiów

Studia StacjonarneKod przedmiotu


180
Nazwa przedmiotu

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W BIZNESIE – WYBRANE ASPEKTY (30 godzin)

Ogólne warunki zaliczenia


ocena końcowa jest średnią z uzyskanych przez studenta ocen cząstkowych z zajęć należących do bloku. Niezaliczenie jednych zajęć oznacza niezaliczenie całego bloku. Brak zaliczenia jednego z bloków oznacza niedopuszczenie do egzaminu końcowego ścieżki edukacyjnej.

ECTS


4 (student uzyskuje 4 punkty ECTS po zaliczeniu całego bloku 30 godz.)


2008/2009


Tryb studiów

Studia Stacjonarne

Kod przedmiotu

180


Nazwa przedmiotu

KOMUNIKOWANIE KRYZYSÓW I ZMIAN ORGANIZACYJNYCH


Autor programu

dr Mesjasz Joanna

Rok

IV

Semestr

7

Liczba godzin

15

Forma zajęć

Konwersatorium

Prowadzący

dr Joanna Mesjasz

Wymagania wstępne

Zasadne jest by uczestnikami zajęć byli studenci posiadający już wiedzę w zakresie oceny zachowań jednostek i grup społecznych, a także podstawową wiedzę w zakresie mechanizmów organizacji.

Założenia cele

Nabycie umiejętności oceny zachowań jednostek i grup społecznych w organizacji w sytuacji trudnej (zarządzanie kryzysowe, wprowadzanie zmian) oraz tworzenie strategii komunikacyjnych dla zmian w organizacji (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna), tworzenie komunikatów

Formy zaliczenia

Ocena

Warunki zaliczenia

przedmiotu

Obecność na zajęciach, zaliczenie jednego kolokwium i napisanie pracy zaliczeniowej i prezentacja głównych tez pracy

ECTS

4 (student uzyskuje 4 punkty ECTS po zaliczeniu całego bloku 30 godz.)


Treści programowe:
1.Przedsiębiorstwo wobec zmienności cywilizacyjnej, postępu i globalizacji

2.Zarządzanie kryzysem i zmianą w organizacji

3.Bariery zmian i opór wobec zmian

4. Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych

5. Komunikacja w kryzysie.

6. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna7. Narzędzia komunikacyjne w organizacji


Literatura obowiązkowa • Gryffin E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. GWP Gdańsk.

 • Koźmiński A.K. (2005). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: PWN.

 • Pfeffer J.Sutton R. (2002).Wiedza a działanie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

 • Murdoch A. (2003). Komunikowanie w kryzysie. Warszawa: POLTEXT.

 • Robbins S.P.(2000). Zasady zachowania w organizacji. Poznań.

 • Zrębska A. (2002). Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.

Literatura uzupełniająca • Kubacka-Jasiecka D. (2002).Człowiek wobec zmiany. Kraków: Wyd. Uniwersytetu. Jagiellońskiego.

 • Low J. Kalafut P.C. (2004).Niematerialna wartość firmy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

 • Makin P,Cooper C. (2000).Organizacje a kontrakt psychologiczny. Warszawa

 • Skalik J. (2003).Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych. Wrocław: Cornetis.


2008/2009


Tryb studiów

Studia StacjonarneKod przedmiotu


180
Nazwa przedmiotu

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W BIZNESIE – WYBRANE ASPEKTY (30 godzin)

Ogólne warunki zaliczenia


ocena końcowa jest średnią z uzyskanych przez studenta ocen cząstkowych z zajęć należących do bloku. Niezaliczenie jednych zajęć oznacza niezaliczenie całego bloku. Brak zaliczenia jednego z bloków oznacza niedopuszczenie do egzaminu końcowego ścieżki edukacyjnej.

ECTS


4 (student uzyskuje 4 punkty ECTS po zaliczeniu całego bloku 30 godz.)2008/2009


Tryb studiów

Studia Stacjonarne

Kod przedmiotu

180


Nazwa przedmiotu

COACHING W ORGANIZACJI


Autor programu

dr Mesjasz Joanna

Rok

IV

Semestr

7

Liczba godzin

15

Forma zajęć

Konwersatorium

Prowadzący

dr Joanna Mesjasz

Wymagania wstępne

Zasadne jest by uczestnikami zajęć byli studenci posiadający już wiedzę w zakresie oceny zachowań jednostek i grup społecznych, a także podstawową wiedzę w zakresie mechanizmów organizacji.

Założenia cele

Nabycie wiedzy w zakresie zastosowania cochingu oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania i przygotowywania działań coachingowych

Formy zaliczenia

Ocena

Warunki zaliczenia

przedmiotu

Obecność na zajęciach, napisanie pracy zaliczeniowej polegającej na zaprojektowaniu sesji coachingowej

ECTS

4 (student uzyskuje 4 punkty ECTS po zaliczeniu całego bloku 30 godz.)


Treści programowe:


 1. Zarządzanie potencjałem ludzkim w nowoczesnych organizacjach

 2. Coaching i mentoring podobieństwa i różnice

 3. Coaching jako doskonalenie kompetencji

 4. Coaching jako styl zarządzania

 5. Rodzaje coachingu

 6. Etapy coachingu i tworzenie sesji coachingowych

 7. Kompetencje coacha
Literatura obowiązkowa  • Beth O”Neill M. (2005). Coaching dla kadry menedżerskiej. Poznań: Wyd. REBIS.

  • Mesjasz J. (2006). Coaching - szansa na podmiotowość w zarządzaniu. Civitas Hominibus. Vol 1/2006.s.117-126

  • Parsloe E., Wray M. (2003).Trener i mentor. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

  • Starr J. (2005). Coaching. Warszawa: PWE.

  • Thorpe S., Clifford J. (2004). Podręcznik coachingu. Poznań: Wyd. REBIS.

Literatura uzupełniająca  • Juchnowicz M. (2004). Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Warszawa: Wyd. POLTEXT.

  • Low J. Kalafu P.C. (2004). Niematerialna wartość firmy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

  • Micklethwait J. Wooldridge A. (2000). Szamani zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

  • Toffler A. (2003). Zmiana władzy. Warszawa: Zysk i S-ka.


2008/2009


Tryb studiów

Studia StacjonarneKod przedmiotu


180
Nazwa przedmiotu

KONFLIKTY MIĘDZYKULTUROWE W ORGANIZACJI


Autor programu

dr Jagoda Ramsz

Rok

IV

Semestr

7

Liczba godzin

30

Forma zajęć

Konwersatorium

Prowadzący

dr Jagoda Ramsz

Wymagania wstępne

ukończony III rok

Założenia i cele


Zapoznanie uczestników z przyczynami, przebiegiem i technikami zapobiegania oraz moderowania konfliktów międzykulturowych.

Formy zaliczenia

Ocena

Warunki zaliczenia przedmiotu

 • obecność i aktywność

 • znajomość literatury,

 • pozytywna ocena z kolokwium

ECTS

4

Treści programowe:

 1. Zajęcia wprowadzające. Omówienie zakresu materiałowego i wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu psychologii interkulturowej

 2. Stereotypy i uprzedzenia – geneza i sposoby modyfikowania

 3. Konflikty rasowe, etniczne, religijne, międzypłciowe, organizacyjne, patologia funkcjonowania grup

 4. Problemy adaptacji kulturowej, powstawanie różnych postaw w odniesieniu do kultur obcych

 5. Opis i przebieg syndromu Szoku Kulturowego

 6. Zajęcia zaliczeniowe – kolokwium

 7. Wpisy, omówienie kolokwiumLiteratura obowiązkowa

 • Chełpa S., Witkowski T. (1999). Psychologia konfliktów. Wałbrzych: UNUS

 • Gesteland R.R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa. PWN

 • Marx E. (2000). Przełamywanie Szoku Kulturowego. Warszawa: Placet

Literatura uzupełniająca

 • Kulpa A.(2002). Dwa oblicza konfliktu. Funkcjonalna teoria konfliktu Lewisa A. Losera a współczesne koncepcje zarządzania konfliktami. Organizacja i Kierowanie, 1.


2008/2009


Tryb studiów

Studia StacjonarneKod przedmiotu


180
Nazwa przedmiotu

LOBBING


Autor programu

dr Joanna Mesjasz

Rok

IV

Semestr

7

Liczba godzin

15

Forma zajęć

Konwersatorium

Prowadzący

dr Joanna Mesjasz

Wymagania wstępne

Ukończony III rok (zasadne jest by uczestnikami zajęć byli studenci posiadający już wiedzę w zakresie oceny zachowań jednostek i grup społecznych, a także podstawową wiedzę w zakresie mechanizmów organizacji, zwłaszcza komunikacji) .

Założenia i cele


Celem jest nabycie wiedzy na temat lobbyingu i umiejętności przygotowywania kampanii lobbyingowych.

Formy zaliczenia

Ocena

Warunki zaliczenia przedmiotu

 • obecność i aktywność na zajęciach,

 • pozytywna ocena z pracy pisemnej,

 • zaliczenie kolokwium i pracy.

ECTS

2


Treści programowe:


 1. Definicja lobbingu.

 2. Portret psychologiczny lobbysty.

 3. Pozytywne i negatywne aspekty lobbingu.

 4. Lobbing a inne formy komunikowania.

 5. Modele i metody lobbingu.

6,7. Analizowanie i budowanie kampanii lobbingowych.Literatura obowiązkowa


 • Cialdini R. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP

 • Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U. (2000). Lobbying. Kraków

 • Wójcik K. (1997). Public relations od A do Z. Warszawa: Placet

Literatura uzupełniająca

 • Budzyński W. (1998). Public relations: zarządzanie reputacją firmy. Warszawa: Poltext.

 • Karwat M. (1999). Sztuka manipulacji politycznej. Toruń: Adam Marszałek.

 • Jasiecki K. (2001). Elity biznesu w Polsce. Warszawa.

 • Leary M.(2000). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP

 • Miroński J. (2000). Władza i polityka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin

 • Witkowski T. (2002). Psychologia kłamstwa. Wałbrzych: UNUS

 • Witkowski T., Chełpa S. (1999). Psychologia konfliktów. Wałbrzych: UNUS


2008/2009


Tryb studiów

Studia StacjonarneKod przedmiotu


180Nazwa przedmiotu


NEGOCJACJE – METODA POSZUKIWANIA WSPÓLNYCH KORZYŚCI Z PARTNEREM BIZNESU

Autor programu

dr Agnieszka Fornalczyk

Rok

IV

Semestr

7

Liczba godzin

45

Forma zajęć

Warsztat

Prowadzący

dr Agnieszka Fornalczyk

Wymagania wstępne

Ukończony III rok

Założenia i cele

Realizowanym warsztatom przyświecają dwa główne cele:

 • poznawczy – kształtowanie sfery poznawczej uczestników poprzez dostarczenie im informacji dotyczących psychologii procesu negocjacji, jego przebiegu i uwarunkowań zgodnie z osiągnięciami najnowszej literatury naukowej,

 • praktyczny - działanie na sferę behawioralną uczestników, stworzenie możliwości czynnego udział w symulowanych sytuacjach negocjacyjnych pozwalających poznać uczestnikom ich styl działania, indywidualne predyspozycje i cechy. Zdobycie przez nich umiejętności przygotowywania i prowadzenia negocjacji.

Formy zaliczenia

Ocena

Warunki zaliczenia przedmiotu

 • obecność i aktywność.

 • znajomość literatury,

 • przygotowywanie prac cząstkowych – zajęć praktycznych,

 • pozytywna ocena z pracy pisemnej.

ECTS

6

Treści programowe:

  1. Psychologia negocjacji – istota procesu, jego etapy i uwarunkowania - podstawowe zagadnienia.

  2. Analiza procesu przygotowania do negocjacji (opracowanie strategii, planu działania, praca nad argumentacją – technika AON).

  3. Czynniki kształtujące skuteczność negocjacji (kompetencje negocjatora a sytuacja)

  4. Negocjacje – sytuacja różnicy interesów, jak rozwiązywać konflikty, przezwyciężać sytuacje patowe

  5. Style negocjowania a efektywność – techniki negocjacyjne, symulacje i gry.

  6. Psychologia partnera negocjacyjnego

  7. Elementy komunikacji w negocjacjach (werbalnej i niewerbalnej – techniki zwiększające efektywność – elementy warsztatu aktorskiego, techniki perswazji i wpływu społecznego).

  8. Techniki manipulacyjne stosowane w negocjacjach, jak im przeciwdziałać?

  9. Techniki postępowania z trudnym partnerem – analiza błędów, rozwijanie umiejętności kontroli emocjonalnej w sytuacji negocjacji.Literatura obowiązkowa

 • Czwartosz Z. (1989). Sprawiedliwość a preferencje podziału wyników, w: J.Ł Grzelak (red.), Problemy współzależności społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

 • Dąbrowski J.P. (1998). Praktyczna teoria negocjacji. Kraków: WPSB,.

 • Fonzi A. (1988). Geneza zachowań kooperacyjnych i rywalizacyjnych. Podejście poznawcze. Przegląd Psychologiczny, 3.

 • Grzelak J.Ł. (red.) (1989). Problemy współzależności społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Grzelak J.Ł. (1978). Konflikt interesów. Warszawa: PWN.

 • Greenhalgh L. (1987). Relatoinships in Negotiations. Negotiation Journal, 3.

 • Kozielecki J. (1975). Czynniki regulujące czynność podejmowania decyzji, w: I. Kurcz, J. Reykowski, Studia nad teorią czynności ludzkich. Warszawa: PWN.

 • Leary M. (1999). Wywieranie wrażenia na innych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 • Lewicki R.J., Litterer A.J. (1985). Negotiation: Readings, Exercises, and Cases. Homewood, Illinois.

 • Neale M.A., Bazerman M.H. (1991). Cognition and rationality in Negotiation. New York: The Free Press.

 • Nierenberg G.I (1994). Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu. Warszawa: Studio EMKA.

 • Reykowski J. (1979). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: PWN.

 • Ury W. (1995). Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa: PWE.

 • Wojciszke B. (2000). Postawy i ich zmiana, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna