Tłumaczenie pisemne a-b-a (teksty naukowo-techniczne) Informacje ogólnePobieranie 60.61 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar60.61 Kb.
OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Tłumaczenie pisemne A-B-A (teksty naukowo-techniczne)

 1. Informacje ogólne

 1. Nazwa modułu kształcenia

Tłumaczenie pisemne A-B-A (teksty naukowo-techniczne)

 1. Kod modułu kształcenia

 2. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy lub fakultatywny

obowiązkowy

 1. Kierunek studiów

Wydziałowe studia zawodowe w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego (WSZTSiZ) – wszystkie specjalności

 1. Poziom studiów – I lub II stopień, lub jednolite studia magisterskie

II stopień

 1. Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II rok studiów

 1. Semestr – zimowy lub letni

zimowy

 1. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np. 15 h W, 30 h ćw)

30 h K

 1. Liczba punktów ECTS

3

 1. Język wykładowy

angielski, niemiecki, francuski, polski

 1. Informacje szczegółowe

 1. Cel (cele) modułu kształcenia
C1

przekazanie wiedzy o cechach charakterystycznych tekstów naukowych i technicznych

C2

przekazanie wiedzy o zasadach tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych

C3

wyrobienie u studentów umiejętności dobierania technik i strategii tłumaczenia w zależności od rodzaju tekstu specjalistycznego

C4

rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej

C5

wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów traduktologicznych

C6

rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

Znajomość języka B na poziomie C1

 1. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

(UWAGA: nie dzielimy efektów kształcenia dla modułów (przedmiotów) na kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować wszystkich trzech kategorii efektów kształcenia; jeśli efektem kształcenia jest np. analiza wymagająca określonej wiedzy, to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy)

Symbol efektów

kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów#

EK_01

charakteryzuje teksty naukowe i techniczne

K_W02, K_W04, K_W07, K_K05

EK_02

stosuje się do zasad tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych

K_W04, K_W07, K_W08, K_W11, K_U09, K_U13, K_K06

EK_03

dobiera techniki i strategie tłumaczenia w zależności od typu tekstu

K_W08, K_W11, K_U09, K_U13, K_K03, K_K09, K_K10

EK_04

tłumaczy teksty naukowe i techniczne na język polski i francuski

K_W11, K_U04, K_U11, K_U13, K_K03, K_K09, K_K10

EK_05

rozwiązuje problemy tłumaczeniowe

K_W11, K_U04, K_U13, K_K03, K_K09, K_K10

EK_06

samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje potrzebne do tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych

K_U01, K_K01


* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS)

# efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)
W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia)

01, 02… – numer efektu kształcenia
UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale 5-10. 1. Treści kształcenia

Nazwa modułu kształcenia: Tłumaczenie pisemne A-B-A (teksty naukowo-techniczne)

Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu#

TK_01

cechy charakterystyczne tekstów naukowych i technicznych (zróżnicowanie gatunkowe, budowa, styl)

EK_01

TK_02

zasady tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych

EK_02, EK_03, EK_04

TK_03

techniki i strategie tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych

EK_02, EK_03, EK_04, EK_05, EK_06

TK_04

tłumaczenie konkretnych tekstów naukowych i technicznych A-B-A

EK_02, EK_03, EK_04, EK_05, EK_06


* np. TK_01, TK_02, …

# np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3

 1. Zalecana literatura
 1. Grzenia J., 2003, Słownik nazw własnych. Warszawa: PWN.

 2. Hejwowski K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

 3. KasperskaI. & A. Żuchelkowska (red.), 2011, Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru. Rozdział II: Produkcja tekstów użytkowych i specjalistycznych w ramach przekładu. Poznań: Wyd. „Rys”, s. 85-172.

 4. Kozłowska Z., 2007, O przekładzie tekstu naukowego (na przykładzie tekstów językoznawczych). Warszawa: Wyd. UW.

 5. Mamet P. & A. Mrózek (red,), 2003, Języki specjalistyczne - zagadnienia dydaktyki i przekładu. Katowice: Wyd. „Śląsk”

 6. Pisarska A. & T. Tomaszkiewicz, 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: UAM.

 7. Pieńkos J., 1993, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Warszawa: PWN.

 8. Płusa P. (red.), 1999, Aktualne kierunki traduktologii polskiej. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

 9. Tabakowska E. (2008) O przekładzie na przykładzie. Rozprawa z Europą Normana Daviesa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

 10. --------- (2009) Tłumaczenie się z tłumaczenia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

 11. Tomaszkiewicz T. (red.), 2006, Odpowiednie dać rzeczy słowo… czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Poznań: UAM.

 12. --------------- 2004, Terminologia tłumaczenia, Poznań: UAM.
 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

W przyszłości przewiduje się możliwość b-learningu


 1. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Niektóre informacje i materiały są przesyłane na adres emailowy grupy zajęciowej.


 1. Informacje dodatkowe 1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania
Nazwa modułu (przedmiotu): Tłumaczenie pisemne A-B-A (teksty naukowo-techniczne)

Symbol efektu kształcenia dla modułu*

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć#

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia


Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

EK_01

TK_01

TK_02

TK_03

Wykład na temat cech charakterystycznych naukowych i technicznych (gatunki, budowa, style), technik i strategii tłumaczenia w zależności od gatunku, celu i odbiorcy.

F – dyskusja podczas konwersatorium: stymulowanie dyskusji za pomocą pytań sprawdzających zrozumienie treści prezentacji; odwoływanie się do wiedzy uprzedniej studentów

P – test pisemny sprawdzający znajomość terminologii

Np. Polecenie: Wymień pięć gatunków tekstów specjalistycznych ogólnych?EK_02

EK_05

TK_01

TK_02

TK_03

Analiza porównawcza istniejących tłumaczeń z ich tekstami wyjściowymi w celu omówienia adekwatności technik i strategii zastosowanych przez innych tłumaczy oraz adekwatności zastosowanej terminologii.

F – dyskusja podczas ćwiczeń, praca w parach, a następnie konfrontowanie wniosków na forum klasy

P – sprawdzian pisemny: sprawdzenie umiejętności krytycznego czytania tekstów tłumaczonych

EK_03

EK_04

EK_05

EK_06

TK_02

TK_03

TK_04

Indywidualne ćwiczenia praktyczne z tłumaczenia, polegające na redagowaniu tekstów docelowych w języku A i w języku B.

Ocenianie i konfrontowanie rozwiązań na forum grupyF – indywidualna praca nad polską lub francuską wersją tekstu naukowego bądź technicznego; przedstawienie na forum klasy zastosowanych technik i strategii tłumaczenia, konfrontowanie rozwiązań

P – zadanie domowe sprawdzające umiejętność tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych

EK_05

TK_02

TK_03

Analizowanie i korygowanie błędów tłumaczeniowych i językowych, własnych oraz popełnionych przez innych tłumaczy.

F – dyskusja podczas konwersatorium, mająca na celu sprawdzenie umiejętności odróżniania błędów językowych od tłumaczeniowych

P – sprawdzian pisemny: rozwiązanie problemu

EK_05

TK_01

TK_03

Przeprowadzenie wywiadu z praktykującymi tłumaczkami tekstów naukowych i technicznych. Krytyczne odniesienie się do wygłoszonych postulatów i komentarzy oraz do doświadczeń tłumaczy.


F – dyskusja z tłumaczkami i komentarz podczas konwersatorium: studenci zadają pytania, konfrontują lub przedstawiają swój własny punkt widzenia na tematy poruszane przez gościa

EK_06

TK_01

TK_03

Samodzielne czytanie przez studentów opracowań dotyczących praktycznych aspektów tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych; krytyczne odnoszenie się do zaproponowanych analiz i ocen, świadome korzystanie ze strategii sprawdzonych przez innych tłumaczy.

Np. lektura fragmentów książki Elżbiety Tabakowskiej O przekładzie na przykładzie. Rozprawa z Europą Normana Daviesa.F - weryfikacja zrozumienia analizy krytycznej tłumaczenia tekstu naukowego z dziedziny historii poprzez stymulowanie dyskusji

P - sprawdzenie zastosowania w praktyce istotnych i przydatnych rozwiązań natury praktycznej; jeśli to niezbędne - wskazanie studentom możliwości korzystania ze strategii innych tłumaczy


* np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 i w pkt. II 4

# np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II 4

& Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P)

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia. 1. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

Nazwa modułu (przedmiotu): Tłumaczenie pisemne A-B-A (teksty naukowo-techniczne)

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny kontaktowe z nauczycielem

30

Przygotowanie do sprawdzianu

10

Przygotowanie zadań domowych

30

Przygotowanie dwóch tłumaczeń, które będą oceniane

10

Czytanie wskazanej literatury – praca samodzielna

5

SUMA GODZIN

85

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

3


* Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min.

# Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,…

 1. Sumaryczne wskaźniki ilościowe

 1. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

1

 1. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe

2

 1. Kryteria oceniania

Zaliczenie sprawdzianu na co najmniej 60%

Zaliczenie dwóch zadań domowych na co najmniej 60%

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, który implikuje obecność na zajęciach)

Systematyczne wykonywanie zadań domowych

Umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy traduktologiczne

Systematyczna lektura zadanych tekstów


 1. Skala ocen

 1. 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społecznePobieranie 60.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna