Tłumaczenie pisemne a-b-a (teksty publicystyczne) Informacje ogólnePobieranie 71.26 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar71.26 Kb.
OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Tłumaczenie pisemne A-B-A (teksty publicystyczne)

 1. Informacje ogólne

 1. Nazwa modułu kształcenia

Tłumaczenie pisemne A-B-A (teksty publicystyczne)

 1. Kod modułu kształcenia

09-TPpub-11

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy lub fakultatywny

obowiązkowy

 1. Kierunek studiów

Wydziałowe studia zawodowe w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego (WSZTSiZ) – wszystkie specjalności

 1. Poziom studiów – I lub II stopień, lub jednolite studia magisterskie

I stopień

 1. Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I rok studiów

 1. Semestr – zimowy lub letni

zimowy

 1. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np. 15 h W, 30 h ćw)

30 h K

 1. Liczba punktów ECTS

4

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia

Macin Turski, doktor, tmarcin@ifa.amu.edu.pl, Beate Sommerfeld, doktor, bsommerfeld@amu.edu.pl, Małgorzata Czubińska, doktor, malgorp@amu.edu.pl

 1. Język wykładowy

Angielski, niemiecki, francuski, polski

 1. Informacje szczegółowe

 1. Cel (cele) modułu kształcenia
C1

przekazanie wiedzy o cechach charakterystycznych podstawowych gatunków publicystycznych

C2

przekazanie wiedzy o zasadach tłumaczenia tekstów publicystycznych

C3

wyrobienie u studentów umiejętności dobierania technik i strategii tłumaczenia w zależności od odbiorcy, celu i gatunku tekstu

C4

rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej

C5

uwrażliwienie studentów na zjawiska językowe typowe dla gatunków publicystycznych

C6

wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów traduktologicznych 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

Znajomość języka B na poziomie C1

 1. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

(UWAGA: nie dzielimy efektów kształcenia dla modułów (przedmiotów) na kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować wszystkich trzech kategorii efektów kształcenia; jeśli efektem kształcenia jest np. analiza wymagająca określonej wiedzy, to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy)

Symbol efektów

kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów#

EK_01

wymienia podstawowe gatunki publicystyczne

K_W03

EK_02

charakteryzuje takie gatunki publicystyczne jak felieton, komentarz, recenzja, wywiad, reportaż

K_W02, K_W03, K_W11

EK_03

zna i stosuje zasady tłumaczenia tekstów publicystycznych

K_W08, K_W11, K_U04, K_U09, K_U11, K_U13, K_K01

EK_04

dobiera techniki i strategie tłumaczenia w zależności od typu tekstu, celu i odbiorcy

K_W08, K_W11, K_U04, K_U09, K_U11, K_U13, K_K01

EK_05

tłumaczy teksty publicystyczne na języki A i B

K_W08, K_W11, K_U04, K_U09, K_U11, K_U13, K_K01

EK_06

rozpoznaje środki językowe stosowane w tekstach publicystycznych, takie jak aluzyjność, manipulacja, ironia

K_W02, K_W07, K_U04

EK_07

rozwiązuje problemy traduktologiczne wynikające np. ze związków intertekstualnych, błędów w tekście wyjściowym lub poprawności politycznej

K_W02, K_W07, K_U04

EK_08

samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje potrzebne do tłumaczenia tekstów publicystycznych

K_W11, K_U01, K_U03, K_U14, K_K06


* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS)

# efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)
W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia)

01, 02… – numer efektu kształcenia
UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale 5-10. 1. Treści kształcenia

Nazwa modułu kształcenia: Tłumaczenie pisemne A-B-A (teksty publicystyczne)

Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu#

TK_01

specyfika gatunków publicystycznych: felietonu, komentarza, recenzji, wywiadu, reportażu

EK_01, EK_02

TK_02

zasady tłumaczenia felietonu

EK_03, EK_04, EK_05, EK_06, EK_07, EK_08

TK_03

zasady tłumaczenia komentarza

EK_03, EK_04, EK_05, EK_06, EK_07, EK_08

TK_04

zasady tłumaczenia recenzji

EK_03, EK_04, EK_05, EK_06, EK_07, EK_08

TK_05

zasady tłumaczenia wywiadu

EK_03, EK_04, EK_05, EK_06, EK_07, EK_08

TK_06

zasady tłumaczenia reportażu

EK_03, EK_04, EK_05, EK_06, EK_07, EK_08

TK_07

problemy traduktologiczne wynikające z charakteru tekstów publicystycznych

EK_05, EK_06, EK_07


* np. TK_01, TK_02, …

# np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3

 1. Zalecana literatura
 1. Bartmiński J. Niebrzegowska-Bartmińska S. & Nycz R. (2004) Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 2. Białek E. (2010) „Gatunek tekstu a przekład (na materiale felietonu)” [w:] Przekład – język – kultura. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 119-130.

 3. Krzyżanowski P. & Nowak P. (2004) Manipulacja w języku. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 4. Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy (2007) Kraków: Znak.

 5. Tabakowska E. (2008) O przekładzie na przykładzie. Rozprawa z Europą Normana Daviesa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

 6. --------- (2009) Tłumaczenie się z tłumaczenia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

 7. Wilkoń A. (2002) Spójność i struktura tekstu. Kraków: Universitas.

 8. Wojtak, M. (2004) Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS.
 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

W przyszłości przewiduje się możliwość b-learningu


 1. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Niektóre materiały są przesyłane na adres emailowy grupy zajęciowej.


 1. Informacje dodatkowe 1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod ocenianiaNazwa modułu (przedmiotu): Tłumaczenie pisemne A-B-A (teksty publicystyczne)

Symbol efektu kształcenia dla modułu*

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć#

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia


Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

EK_01

EK_02

EK_06TK_01

TK_02

TK_03

TK_04

TK_05

TK_06

Prezentacja cech charakterystycznych takich gatunków publicystycznych jak felieton, komentarz, recenzja, wywiad, reportaż.

F – praca w parach: analizowanie konkretnych przykładów tekstów publicystycznych pod kątem cech dystynktywnych

Np. wyszukiwanie przykładów obrazujących cechy charakterystyczne felietonuP – wyszukanie dodatkowych przykładów w innych gatunkach publicystycznych

Np. wyszukanie przykładów aluzji w komentarzu prasowymEK_01

EK_02

EK_03

EK_04

EK_05

EK_06

EK_07

EK_08

TK_01

TK_02

TK_07

Praca nad felietonem:

cechy gatunku, ogólne zasady tłumaczenia felietonu, praca indywidualna nad tłumaczeniem, prezentacja rozwiązań, dyskusja nad propozycjami tłumaczenia, analiza gotowych tłumaczeń pod kątem błędów tłumaczeniowych.F – praca indywidualna: wskazanie cech dystynktywnych felietonu w oparciu o konkretny tekst i przedstawienie ich na forum grupy

P – przygotowanie tłumaczenia B-A fragmentu felietonu i wyjaśnienie strategii tłumaczenia

Np. Pyt.: W jaki sposób tłumaczyć aluzje i metafory zawarte w felietonie?EK_01

EK_02

EK_03

EK_04

EK_05

EK_06

EK_07

EK_08

TK_01

TK_03

TK_07

Praca nad komentarzem:

cechy gatunku, ogólne zasady tłumaczenia komentarza, praca indywidualna nad tłumaczeniem tekstu, prezentacja rozwiązań, dyskusja nad propozycjami tłumaczenia.F – praca indywidualna nad tłumaczeniem tekstu i konfrontacja rozwiązań z grupą

P – przygotowanie tłumaczenia A-B fragmentu komentarza (np. na temat gazu łupkowego) i wyjaśnienie sposobu zdobywania informacji merytorycznej i językowej

Np. Pyt.: W jaki sposób szukać fachowej terminologii (dotyczącej np. wydobycia gazy łupkowego)?P – praca indywidualna: lektura artykułu „Poprawność polityczna jako kryterium oceny przekładu” Elżbiety Tabakowskiej; zweryfikowanie zrozumienia tekstu przez studentów za pomocą pytań

EK_01

EK_02

EK_03

EK_04

EK_05

EK_06

EK_07

EK_08

TK_01

TK_04

TK_07

Praca nad recenzją:

cechy gatunku, ogólne zasady tłumaczenia recenzji, praca indywidualna nad tłumaczeniem tekstu, prezentacja rozwiązań, dyskusja nad propozycjami tłumaczenia.F – praca indywidualna nad tłumaczeniem tekstu i konfrontowanie w grupie zastosowanych rozwiązań

P – przygotowanie tłumaczenia B-A fragmentu recenzji książki i wyjaśnienie strategii tłumaczenia

Np. Pyt.: Jak tłumaczyć niedopowiedzenia i nawiązania do tekstu, którego się nie zna?EK_01

EK_02

EK_03

EK_04

EK_05

EK_06

EK_07

EK_08

TK_01

TK_05

TK_07

Praca nad wywiadem:

cechy gatunku, ogólne zasady tłumaczenia wywiadu, praca indywidualna nad tłumaczeniem tekstu, prezentacja rozwiązań, dyskusja nad propozycjami tłumaczenia.F – praca indywidualna nad tłumaczeniem tekstu, dyskusja na temat zastosowanych rozwiązań

P – przygotowanie tłumaczenia A-B fragmentu wywiadu i wyjaśnienie strategii tłumaczenia

Np. Pyt.: Jak postępować w przypadku antroponimów pochodzących z języków o alfabetach niełacińskich?EK_01

EK_02

EK_03

EK_04

EK_05

EK_06

EK_07

EK_08

TK_01

TK_06

TK_07

Praca nad reportażem:

cechy gatunku, ogólne zasady tłumaczenia reportażu, praca indywidualna nad tłumaczeniem tekstu, prezentacja rozwiązań, dyskusja nad propozycjami tłumaczenia.F – praca indywidualna nad tłumaczeniem tekstu, dyskusja w grupie na temat zastosowanych rozwiązań i nad problemem punktu widzenia w reportażu

P – lektura fragmentów książki „Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy”

Np. Polecenie: każda osoba czyta inny rozdział książki i przedstawia swoje wnioski, ocenia strategie zastosowane przez tłumaczy Kapuścińskiego, etc.
* np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 i w pkt. II 4

# np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II 4

& Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P)

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia. 1. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

Nazwa modułu (przedmiotu): Tłumaczenie pisemne A-B-A (teksty publicystyczne)

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny kontaktowe z nauczycielem

30

Przygotowanie tłumaczeń tekstów - praca samodzielna

40

Przygotowanie tłumaczeń dwóch tekstów na ocenę

15

Czytanie wskazanej literatury – praca samodzielna

15

SUMA GODZIN

100

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

4


* Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min.

# Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,…

 1. Sumaryczne wskaźniki ilościowe

 1. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

1

 1. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe

3

 1. Kryteria oceniania

Zaliczenie dwóch zadań domowych (tłumaczenie tekstów) na co najmniej 60%

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, który implikuje obecność na zajęciach)

Systematyczne wykonywanie zadań domowych

Umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy traduktologiczne

Systematyczna lektura zadanych tekstów


 1. Skala ocen

 1. 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne


: data -> assets -> word doc -> 0008
0008 -> 1 Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków
0008 -> Erasmus programme training agreement and quality commitment I. Details of the student
0008 -> Uniwersytetem
0008 -> I Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce
0008 -> Ogólne procedury rozliczania poniesionych kosztów: Koszty podróży krajowej
0008 -> Regulamin wojewódzkiego Konkursu Historycznego polskie państwo podziemne 1939-1945 w prezentacji multimedialnej Wojewódzki Konkurs Historyczny „ Armia Krajowa w moim regionie”
0008 -> Formularz dla ogłoszeniodawców numer referencyjny konkursu: 191/wns/profesor zwyczajny/1/2015
0008 -> 2009 I opracowania naukowe
0008 -> Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956” Szczecin, 5 maja 2015 r. 9: 00 – Otwarcie konferencji

Pobieranie 71.26 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna