Tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu Scenariusz lekcjiPobieranie 20.25 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar20.25 Kb.


Tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu

Scenariusz lekcji, IV etap edukacyjny, wychowanie fizyczne

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagania szczegółowe:

6.  Edukacja zdrowotna

6.12  Uczeń wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co sam może zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu

Adresat: Uczniowie III klasy

Czas trwania: 45 minut
Cele szczegółowe w zakresie wiadomości

Uczeń:


  • zna warunki, jakie powinny być spełnione, aby dane miejsce było miejscem wypoczynku


Cele szczegółowe w zakresie umiejętności

Uczeń:Cele szczegółowe w zakresie postaw

Uczeń:


  • rozumie, że może mieć wpływ na tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu

  • współpracuje w grupie


Metody nauczania

dyskusja, analiza i rozwiązywanie problemów


Formy i miejsce zajęć

Formy nauczania: indywidualna, grupowa

Miejsce ćwiczeń: Zajęcia powinny być przeprowadzone w pomieszczeniu, w którym można odtworzyć prezentację multimedialną. Wskazana jest również możliwość swobodnego przemieszczania się uczniów.
Przybory i przyrządy

Duże arkusze papieru, tablica lub flipchart, mazaki, komputer, rzutnik multimedialny.


Zasoby multimedialne

  • prezentacja multimedialna: „Czynniki środowiskowe wpływające na zdrowie”

  • zestaw ilustracji: „Moje miejsce wypoczynku”


Materiały pomocnicze:

  • karta ewaluacji – „Czterolistna koniczyna”Opis przebiegu lekcji


Tok

Opis przebiegu zajęć

Uwagi organizacyjno – metodyczne

Część wstępna 5 – 10 minut


Nauczyciel wita uczniów, podaje temat i cele zajęć.

Proponuje zabawę pobudzającą kreatywność: Ile słów? polegającą na ułożeniu jak największej liczby dowolnych słów z wyrazu STOMATOLOGIA.

W czasie, gdy uczniowie pracują rozwiesza w sali ilustracje „Moje miejsce wypoczynku”.

Nauczyciel pyta uczniów, ile słów udało im się ułożyć z jednego wyrazu i komentuje zabawę w zależności od jej wyników (wyników ćwiczenia).Pomoce: kartki papieru

Czas trwania zabawy:


2 min.

Część główna 30 – 35 minut

Nauczyciel prosi uczniów, aby przyjrzeli się rozwieszonym ilustracjom i stanęli przy tej, która przedstawia miejsce, które mogliby uznać za swoje miejsce wypoczynku.

Nauczyciel pyta uczniów, dlaczego wybrali właśnie tę ilustrację – każdy uczeń udziela odpowiedzi.

Następnie nauczyciel wprowadza uczniów w temat przypominając, że środowisko jest jednym z czynników wpływających na zdrowie człowieka. Dodaje, że jest to czynnik, na który człowiek ma wpływ – poprzez swoje działania może tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.

Nauczyciel zadaje pytanie: gdzie/w jakich miejscach ludzie wypoczywają? Wszystkie podawane przez uczniów odpowiedzi zapisuje na tablicy lub flipcharcie. Jeżeli uważa, że jakieś miejsce się nie pojawiło w odpowiedziach, próbuje naprowadzać uczniów na podanie takiej odpowiedzi. Sam również może zaproponować miejsce wypoczynku.

Następnie zadaje pytanie: gdzie/w jakich miejscach ludzie nie wypoczywają? Analogicznie wszystkie podawane przez uczniów odpowiedzi zapisuje na tablicy lub flipcharcie. Jeżeli uważa, że jakieś miejsce się nie pojawiło w odpowiedziach, próbuje naprowadzać uczniów na podanie takiej odpowiedzi. Sam również może zaproponować takie miejsce.
Nauczyciel rozdaje każdej grupie duży arkusz papieru i mazak. Zadaniem grup 1 i 3 jest podanie odpowiedzi na pytanie: co wpływa na to, że jakieś miejsce traktujemy jako miejsce wypoczynku? Zadaniem grup 2 i 4 jest podanie odpowiedzi na pytanie: co wpływa na to, że jakiegoś miejsca nie traktujemy jako miejsca wypoczynku?

Jedna osoba z każdej grupy przedstawia efekty pracy zespołowej.

Nauczyciel w podsumowaniu przedstawia miniwykład uzupełniony prezentacją multimedialną.

Następnie wprowadza uczniów w kolejne zadanie. Nawiązuje do różnych wybieranych przez uczniów miejsc wypoczynku i konkluduje, że w góry, nad morze czy na działkę możemy wyjeżdżać od czasu do czasu. Są jednak dwa miejsca, w których przebywamy dużo częściej – dom i szkoła. Wypoczynek jest niezbędny dla zdrowia i prawidłowego rozwoju osobistego, w związku z tym powinniśmy z tych dwóch miejsc uczynić środowisko sprzyjające zdrowiu.

Zadaniem grup 1 i 2 będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak w domu stworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu?

Zadaniem grup 3 i 4 będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak w szkole stworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu?

Jedna osoba z każdej grupy przedstawia efekty pracy zespołowej.

Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów i zachęca ich, aby w każdym miejscu, w którym przebywają tworzyli środowisko sprzyjające zdrowiu.Pomoce: zestaw ilustracji „Moje miejsce wypoczynku”, tablica lub flipchart, mazaki.

Nauczyciel dzieli uczniów w dowolny sposób na cztery grupy.Prezentacja multimedialna „Czynniki środowiskowe wpływające na zdrowie”.


Część końcowa 5 – 10 minut


Nauczyciel proponuje ewaluację zajęć metodą czterolistnej koniczyny. Wiesza kartę ewaluacji w takim miejscu, aby każdy uczeń mógł swobodnie udzielić odpowiedzi. Każdy listek koniczyny oznacza inny obszar zajęć. Uczeń wyraża swoją opinię o zajęciach wpisując w każdy listek koniczyny cyfrę od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najgorzej, 5 najlepiej).

Pomoce: karta ewaluacji „Czterolistna koniczyna”.


Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Pobieranie 20.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna