Tyczyn, dnia 2 września 2013 rokuPobieranie 71.82 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar71.82 Kb.Tyczyn, dnia 2 września 2013 rokuZapytanie ofertowe NR 41/RTRP/SC/2013– opracowanie KSIĘGi ZNAKU MARKI „DOLINY STRUGU”1. Zamawiający

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”.

ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa

Tel. 17 230 55 77

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów: Jacek Kotula tel. 17 230 55 77, mail: j.kotula@dolinastrugu.pl


2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający realizując niniejsze postepowanie nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności – tj. skierowania zapytania ofertowego o identycznej treści do co najmniej 3 oferentów.


3. Tytuł projektu

Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie księgi znaku marki Doliny Strugu, a w tym: 1. część I - opracowanie zestawów logo dla potrzeb systemu certyfikacji w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno–Przemysłowe „Dolina Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z uwzględnieniem specyfiki podmiotu i systemu certyfikacji;

 2. część II a - opracowanie księgi znaku dotyczącej zestawu logo wskazanego w lit. a;

 3. część II b - opracowanie wzorów certyfikatów.

 4. Dostarczenie po 1 szt. dokumentów wskazanych w lit a), b) i c) w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

 5. przeniesienie praw autorskich


5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W ramach części I zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej pięciu wersji zestawów logo, z których zamawiający dokona wyboru jednej, na podstawie której zrealizowana zostanie część II a i II b. Jeżeli żadna z przedstawionych wersji nie zostanie zaakceptowana przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnego zestawu logo z uwzględnieniem uwag i wytycznych zamawiającego. Proces przedstawiania kolejnych wersji będzie powtarzany do momentu zaakceptowania przez zamawiającego wybranego zestawu logo bez zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania drogą elektroniczną bieżących zaleceń dla wykonawcy oraz informacji i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

Każdy ww. zestaw logo powinien obejmować 12 wersji logo - 6 odmian tematycznych logo, każda w wersji kolorowej i monochromatycznej.

Każda z ww. odmian tematycznych powinna zostać stworzona przez dodanie do logo jednego z haseł tematycznych:

a) „producent żywności”,

b) „produkt”,

c) „producent lokalny”,

d) „wyrób lokalny”,

e) „tradycyjna receptura”,

f) „agroturystyka”.


Odmiana kolorowa logo powinna zostać przygotowana w przestrzeni barwnej CMYK Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) lub Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004).

Odmiana monochromatyczna logo powinna charakteryzować się brakiem znaczącej utraty czytelności w przypadku wykonywania kserokopii dokumentów zawierających logo, umożliwiać stosowanie mało precyzyjnych technik drukarskich (sitodruk, termodruk) oraz umożliwiać wykonanie czytelnej pieczęci zawierającej logo. W związku z powyższym zaleca się znaczne uproszczenie formy logo w wersji monochromatycznej w przypadku, gdy wersja kolorowa charakteryzuje się dużą złożonością.

Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinny zostać dostarczone w wersji papierowej (wydruki odpowiedniej jakości) oraz elektronicznej - na nośniku CD lub DVD zawierającym pliki PDF oraz otwarte pliki źródłowe.

Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików źródłowych dla logo:

a) AI - Adobe Illustrator Artwork;

b) CDR - CorelDRAW;

c) SVG - Scalable Vector Graphics.

Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików źródłowych dla księgi znaku oraz wzorów certyfikatów:

a) AI - Adobe Illustrator Artwork;

b) CDR - CorelDRAW;

c) INDD - Adobe InDesign.

Pliki PDF powinny być dostarczone w formacie nie starszym niż PDF 1.3 i nie nowszym niż PDF 1.5. W plikach PDF nie mogą występować warstwy, kompresja JPEG2000 ani komentarze OPI (Open Prepress Interface).

W przypadku wykorzystania przez wykonawcę fontów komputerowych w projekcie logo wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do dostarczenia wersji elektronicznej logo zarówno w postaci standardowej, umożliwiającej edycję tekstu, oraz wersji z tekstem przekonwertowanym na krzywe.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich logo w postaci wektorowej, pozwalającej na dowolne skalowanie bez utraty jakości.

W wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się uwzględnić co najmniej dwa elementy zawarte na rysunku przedstawiającym koncepcję logo (zamieszczoną w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji) oraz hasła „Dolina Strugu” i „Spichlerz zdrowia”.

Logo powinno być czytelne i łatwo rozpoznawalne.

W wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest uwzględnić:


 1. przedmiot i podmiot certyfikacji - producenci żywności, producenci lokalni, zdrowa żywność, produkty lokalne, tradycyjne receptury, agroturystyka;

 2. specyfikę regionu Dolina Strugu (składającego się z gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn);

 3. klienta/odbiorcę, do którego ma trafić logo - mieszkańcy Polski i Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Podkarpacia;

 4. identyfikację regionu Dolina Strugu na arenie krajowej i międzynarodowej, w oparciu o udostępnione materiały oraz konsultacje i spotkania (w siedzibie zamawiającego) oraz inne materiały dostępne m.in. w Internecie.

W wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do kierowania się jak najlepiej rozumianym interesem zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na zamawiającego wszystkie prawa niematerialne do przygotowanych rozwiązań i opracowań powstałych w wyniku realizacji zamówienia, w szczególności majątkowe prawa autorskie do utworów oraz prawa do projektów logo (w tym znaków towarowych graficznych i słownych), prawa do wszelkich projektów graficznych oraz składowych projektów graficznych (w tym: teksty, rysunki, zdjęcia, grafiki itp.), a także prawa do know-how zawartego w przedstawianych zamawiającemu materiałach, powstałych w wyniku realizacji zamówienia.Księga znaku stanowiąca część II a przedmiotu zamówienia powinna zawierać zasady używania wybranego przez zamawiającego wariantu logo stanowiącego I cześć przedmiotu zamówienia.
Księga znaku powinna obejmować co najmniej:

 1. stronę tytułową;

 2. spis treści;

 3. opis znaczenia logo;

 4. listę i opis elementów składowych logo wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia oraz opisem kształtu;

 5. określenie kolorystyki wszystkich elementów wersji kolorowej logo obejmującej co najmniej opis składowych CMYK dla druku czterokolorowego, składowych RGB dla celów reprodukcji na stronach WWW oraz innych przypadków wyświetlania na ekranie wraz z wartościami opisanymi heksadecymalnie w standardzie HTML/CSS (jeżeli logo zawiera elementy o złożonej kolorystyce, takie jak gradienty lub inne formy przejść kolorystycznych, to dopuszczane jest przedstawienie uproszczonego opisu tych elementów, przy czym opis taki powinien zawierać co najmniej opis kolorystyki skrajnych kolorów w gradientach lub przejściach kolorystycznych oraz graficzną prezentację tych elementów);

 6. określenie dopuszczalnych kolorów wersji monochromatycznej logo obejmującej co najmniej opis składowych CMYK dla druku czterokolorowego, składowych RGB dla celów reprodukcji na stronach WWW oraz innych przypadków wyświetlania na ekranie wraz z wartościami opisanymi heksadecymalnie w standardzie HTML/CSS oraz dopuszczalnych kolorów z palety tuszów Pantone lub równoważnej;

 7. określenie rodzaju i parametrów fontów zastosowanych w logo wraz z prezentacją wszystkich znaków pisarskich zastosowanych w tych fontach oraz innych cech i wytycznych istotnych dla ;

 8. określenie dopuszczalnego minimalnego wymiaru logo (wyrażonego, zarówno w jednostkach fizycznych długości i szerokości - tj. milimetrach lub centymetrach, jak i w pikselach - dla celów reprodukcji na stronach WWW oraz innych przypadków wyświetlania na ekranie);

 9. określenie wymagań co do światła - tj. odstępu pomiędzy logo, a innymi elementami wyrażonego jako wielokrotność lub podwielokrotność wybranego elementu logo lub innego wymiaru, który da się jednoznacznie i precyzyjnie ustalić dla dowolnej skali powiększenia na podstawie kształtu i wymiarów logo;

 10. określenie dopuszczalnych kolorów tła1 dla każdej z wersji logo, wraz ze wskazaniem dopuszczalnych wariantów logo dla różnych kolorów tła (należy przygotować zestawienie co najmniej 60 dopuszczalnych kombinacji logo i koloru tła), przy czym wśród dopuszczalnych kolorów tła musi się znaleźć: kolor biały, kolor czarny oraz co najmniej 6 spośród 8 kolorów: szary, czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy, brązowy, z tym że przez dopuszczalność użycia danego koloru należy rozumieć dopuszczalność użycia dowolnego nasycenia danego koloru (nie wszystkie kolory muszą zawierać się w danym wariancie);

 11. określenie niedopuszczalnych kolorów tła dla każdej z wersji logo, wraz ze wskazaniem niedopuszczalnych wariantów logo dla różnych kolorów tła - jeżeli istnieją, przy czym wśród niedopuszczalnych zestawień kolorów tła dla danej wersji logo znaleźć się muszą przynajmniej te spośród kolorów wymienionych w lit. j, które są niedopuszczalne - jeżeli występują;

 12. określenie dopuszczalności lub niedopuszczalności stosowania niejednolitego koloru tła dla logo, np. zdjęcia lub gradientu (jeżeli stosowanie niejednolitego tła jest dopuszczalne można określić szczegółowe wymagania co do parametrów tego tła);

 13. przykłady poprawnego i niepoprawnego użycia logo - co najmniej po 12 przykładów;

 14. przykłady użycia logo na materiałach obejmujące co najmniej przykład: etykiety produktu, pudełka kartonowego, broszury lub ulotki reklamowej, szyldu lub tablicy dla gospodarstwa agroturystycznego, strony WWW, slajdu prezentacji.

Wzory certyfikatów, które stanowią część II b opracowania powinny zostać opracowane dla każdego z haseł tematycznych:

a) „producent żywności”,

b) „produkt”,

c) „producent lokalny”,

d) „wyrób lokalny”,

e) „tradycyjna receptura”,

f) „agroturystyka”.
Każdy wzór certyfikatu powinien zawierać co najmniej:


 1. tytuł i opis (podany przez zamawiającego);

 2. miejsce na imię i nazwisko lub nazwę podmiotu otrzymującego certyfikat;

 3. opracowane logo w właściwej wersji (z odpowiednim hasłem tematycznym);

 4. logo Szwajacarsko-Polskiego Programu Współpracy (zastosowane zgodnie z księgą znaku Szwajacarsko-Polskiego Programu Współpracy);

 5. logo Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”.

Wszystkie elementy certyfikatów powinny zostać umieszczone na giloszu - rysunku w tle złożonym z wielu krzywych, użytych w różnych kombinacjach kształtu i układu, posiadający cechy uporządkowania i konsekwencji, stosowanego jako trudne do podrobienia tło. Zastosowany gilosz powinien być rysunkiem nie narzucającym się swoim wyglądem, o ozdobnym charakterze, zestawionym z jasnych linii, umożliwiającym czytelne nadrukowywanie na nim tekstów nawet w małym stopniu pisma (9 punktów).
6. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, ze złożoną ofertą, z niniejszym zakresem zadań, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

O wykonanie zamówienia może ubiegać się oferent, który wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej: dwóch usług polegających na: opracowaniu systemu identyfikacji wizualnej, opracowaniu logo lub opracowaniu księgi znaku, o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda.

O wykonanie zamówienia może ubiegać się oferent, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem składającym się z co najmniej dwóch osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Przy czym w ww. zespole muszą znajdować się co najmniej: jedna osoba z wykształceniem wyższym artystycznym oraz jedna osoba z wykształceniem wyższym informatycznym.


7. Termin realizacji zamówienia

 • Termin realizacji części I - do 14 dni od podpisania umowy.

 • Termin realizacji części II a i II b - do 21 dni od wyboru przez zamawiającego preferowanej wersji zestawu logo i przekazaniu ewentualnych uwag.


8. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności

Wynagrodzenie płatne przelewem bankowym w terminie określonym umową świadczenia usług.


9. Kryteria oceny ofert

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przy ocenie oferty brane pod uwagę będą następujące elementy:


 • spełnianie wymienionych kryteriów formalnych, na podstawie oświadczenia

 • przedstawiona oferta cenowa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
10. Sposób i termin składania ofert

Pisemne oferty prosimy przesyłać lub dostarczyć do Biura Projektu Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn w terminie: do godz. 15.00 do dnia 16 września 2013 r.11. Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zawierać: 1. Kompletnie wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),

 2. Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 2)

 3. Podpisaną klauzula antykorupcyjna (Załącznik nr3)

 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr4)

 5. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu/-ów potwierdzających wykształcenie personelu zaangażowanego w realizację zamówienia

 6. Wykaz publikacji z dziedziny marketingu personelu zaangażowanego w realizację zamówienia

Oferta powinna zostać sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, mieć datę sporządzenia oraz podpisy osób reprezentujących oferenta. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z następującym napisem „Oferta na zapytanie ofertowe 41/RTRP/SC/2013”.12. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów

Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.dolinastrugu.pl w terminie 14 dni roboczych od ostatniego dnia, w którym mija termin przyjmowania ofert.


13. Informacje administracyjne

Niniejsze zapytanie ofertowe umieszczono na stronie www.dolinastrugu.pl i tablicy ogłoszeń


Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr1)

 2. Wzór umowy (Załącznik nr 2)

 3. Klauzula antykorupcyjna (Załącznik nr3)

 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr4)

 5. Koncepcja logo (Załącznik nr 5)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

OFERTA WYKONAWCY
Ja, niżej podpisany

Imię i nazwisko

Adres

NIP (jeżeli dotyczy)w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 41/rtrp/SC/2013 w zakresie opracowania księgi znaku marki Doliny Strugu składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za jednostkową cenę brutto w kwocie ….…… zł (słownie:……………………………………………. zł).
1. Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

2. Zaoferowana cena jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy.

3. Oświadczam, ze zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i załącznikami oraz przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści.

4. Zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej osoby, do zawarcia umowy w terminie

wskazanym przez zamawiającego.

5. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.


Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, następujące dokumenty:

 1. Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 2)

 2. Podpisana klauzula antykorupcyjna (Załącznik nr3)

 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu(Załącznik nr4)

 4. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu/-ów potwierdzających wykształcenie personelu zaangażowanego w realizację zamówienia

…………………………… ………………………………………..

miejscowość, data czytelny podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania WykonawcyZałącznik nr 2
UMOWA NR

zawarta w

pomiędzy

zwanym dalej Zleceniobiorcą,

a

Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym „Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16,reprezentowaną przez:

 1. Kazimierza Jaworskiego – Prezesa Zarządu

 2. Kazimierę Zaborowską - Skarbnika

zwanym dalej Zleceniodawcą.

§ 1


 1. Strony oświadczają że Umowa została zawarta w wyniku postępowania konkursowego.

§ 2


 1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej „Zamówieniem”, jest opracowanie księgi znaku marki Doliny Strugu w ramach projektu: Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy. Niniejsze zamówienie obejmuje:
 1. część I - opracowanie zestawów logo dla potrzeb systemu certyfikacji w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno–Przemysłowe „Dolina Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z uwzględnieniem specyfiki podmiotu i systemu certyfikacji;

 2. część II a - opracowanie księgi znaku dotyczącej zestawu logo wskazanego w lit. a;

 3. część II b - opracowanie wzorów certyfikatów.

 4. Dostarczenie po 1 szt. dokumentów wskazanych w lit a), b) i c) w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

 5. przeniesienie praw autorskich

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia do zatwierdzenia Zleceniodawcy po 1 szt. dokumentów wskazanych w ust. 2, lit a), b) i c) w formie wydruk oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

 2. Termin wykonania dzieła ustala się na:

 1. Termin realizacji części I - do 14 dni od podpisania umowy.

 2. Termin realizacji części II a i II b - do 21 dni od wyboru przez zamawiającego preferowanej wersji zestawu logo i przekazaniu ewentualnych uwag.

§ 3


 1. Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę całość praw majątkowych do dzieła wymienionego w § 2 w zakresie utrwalenia, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publiczne odtworzenia, wystawienia, wyświetlania, najmu, dzierżawy, udzielania licencji na wykorzystania, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową, telewizyjną albo korzystającą z innych elektronicznych środków przekazu.
 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo dalszej odsprzedaży nabytej części autorskich praw majątkowych do każdego z dzieł wymienionych w § 2 bez zgody Zleceniobiorcy.
 1. Przeniesienie praw dotyczy dzieła w stanie w jakim znajduje się w dniu przeniesienia oraz w każdym następnym dniu włącznie z dokonywanymi przez Zleceniobiorcę zmianami, poprawkami, rozbudową, uzupełnieniami i modyfikacjami.

§4

 1. Za realizację Zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………… zł. brutto (słownie: ……………………………………………………………………………… 00/100).

 2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zleceniodawcę protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1, bez zastrzeżeń. Adresem dla doręczenia Zleceniodawcy faktury/rachunku jest:
  Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe
  „Dolina Strugu” Biuro Projektu
  36-020 Tyczyn, ul. Kościuszki 8.
 1. Faktura/rachunek zostanie wystawiona w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy będzie oryginałem, a drugi kopią.

 2. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zleceniodawcy.

 3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać od Zleceniodawcy odsetek ustawowych.

§ 5

 1. Po zrealizowaniu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru, który powinien zawierać w szczególności:

- dzień i miejsce odbioru zamówienia

- oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku albo o istnieniu wad w realizacji zamówienia 1. W przypadku nie zatwierdzenia otrzymanych dokumentów – zobowiązanie Zleceniobiorcy do usunięcia wad w terminie określonym przez Komisję Odbioru, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. Stwierdzenie przez Komisję Odbioru usunięcia przez Zleceniobiorcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 6


Zleceniodawca w przypadku nie wykonania zlecenia w terminie bądź wykonania w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy zlecenia bez odszkodowania.

§ 7


 1. Zleceniobiorca nie może powierzyć realizacji Zamówienia innym podmiotom bez uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy.

 2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 3. W przypadku wyrażenia przez Zleceniodawcę zgody, o której mowa w ust. 1, za działania lub zaniechania podmiotów, którym Zleceniobiorca powierzył realizację Zamówienia Zleceniobiorca odpowiada jak za własne.

§ 8

 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

 2. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji Zamówienia Dostawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 5.

 3. Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

§ 9

 1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:

 1. ze strony Zleceniodawcy: ………………………………….

 2. ze strony Zleceniobiorcy: ………………………………….

 1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 10

Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.§ 12

Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zleceniobiorcy i jeden dla Zleceniodawcy§ 14

Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki: 1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

……………………………………. ………………………………

Zleceniodawca Zleceniobiorca

Załącznik nr 3
Klauzula antykorupcyjna
Oświadczam, że nie oferowałem ani nie dawałem żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie/a o udzielenie zamówienia/zamówień publicznego/ych nr 41/rtrp/SC/2013 w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy lub wynik takiego postępowań/nia w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że nie brałem udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie/a o udzielenie zamówienia/zamówień publicznego/ych lub wynik takiego postępowań/nia w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

………………………….. …………..………………….

miejscowość, data czytelny podpis
Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że:


 1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.
 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 1. Dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
 1. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu otwarcia w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

* niepotrzebne skreślić


…………………………… ………………………………………..

miejscowość, data czytelny podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy
1 Przez kolor tła należy rozumieć kolor obszaru ochronnego logo. Niedopuszczalne jest określane w księdze znaku wymagań co do kolorystyki obszarów poza obszarem ochronnym.

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa

Tel.: +48 17 230 55 77

Fax : +48 17 230 12 10

e-mail: strug@intertele.pl

www.dolinastrugu.plStrona  z : sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 71.82 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna