Tytuł artykułu Imię i nazwisko StreszczeniePobieranie 31.56 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.56 Kb.

Tytuł artykułu...

Tytuł artykułu
Imię i nazwisko

Streszczenie

Tutaj powinien być zawarty tekst streszczenia napisany czcionką Tahoma wielkość 10 pkt. Odstępy pojedyncze. Np.: Przedmiotem zainteresowania ekonomicznej teorii wyboru społecznego jest demokratyczny system podejmowania decyzji w kwestiach publicznych, funkcjonowanie mechanizmów politycznych, zachowanie poszczególnych jednostek, grup społecznych i ich rola w podejmowaniu decyzji w sferze publicznej. Zastosowanie metod ekonomicznych podczas analiz procesów decyzyjnych otworzyło nieznane dotąd pole badawcze i wprowadziło nowe perspektywy do nauk politycznych. Celem artykułu jest wskazanie problemów, jakie stoją przed demokratycznymi państwami – podniesionych przez teoretyków public choice dzięki zastosowaniu analiz ekonomicznych w kwestiach publicznych.


Słowa kluczowe: należy wymienić słowa kluczowe oddzielone przecinkami, np. teoria public choice, teoria racjonalnego wyboru, ekonomiczna teoria wyboru społecznego, teoria gier
Wprowadzenie

Tutaj powinien być zawarty tekst napisany czcionką Times New Roman - 11 pkt. Tekst powinien być wyjustowany. Odstępy pomiędzy wierszami ustawione na „Pojedyncze”. Np.: W naukach społecznych, a w szczególności w politologii1. W ten właśnie sposób… 2. Kiedy powołujemy się ponownie na publikację, którą już przywołaliśmy w przypisach (np. w tej pracy przywołano już książkę Hindmoora) – stosujemy zasadę brzytwy Ockhama np.3. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że… 4.

Obszar analiz dokonywanych w ramach… 5. Należy przy tym zauważyć, że… 6. Egzemplifikację mogą tu stanowić słowa Grzegorza Lissowskiego: „(…) przeprowadzanie wnioskowania dedukcyjnego w języku naturalnym okazuje się niezmiernie trudne i narażone na niebezpieczeństwa”7.


Rozdział I Np.: Paradoksy racjonalności?


Wizja jednostki ludzkiej… 8. Ze sformułowanej wyżej przesłanki jednoznacznie wynika 9.

Treść artykułu…10 Kiedy analizie poddajemy kolejny artykuł tej samej ustawy11

Pomiędzy tytułem rysunku a dalszą częścią tekstu należy zachować pojedynczy odstęp.

Słowa „Rys.1”, „Źródło” – pisać tym samym rodzajem czcionki tej samej wielkości co tytuł rysunku, ale dodatkowo pogrubić (Bold). Przykład prawidłowo zamieszczonego rysunku zamieszczono poniżej.

[odstęp pojedynczy]

Rys. 1. Tytuł czcionka Times New Roman wielkość 10 Np.: Przebieg klasycznego cyku politycznego (AF)Źródło: G. Wilk-Jakubowski, A. Kijanka, Demokracja a ekonomiczna teoria polityki, „Dziś. Przegląd Społeczny”, nr 11 z 2008 r., s. 85.

[odstęp pojedynczy]

Dalsza część artykułu12.

[odstęp pojedynczy]Rozdział II Np.: W stronę kooperacji13?

Skoro przedmiotem zainteresowania ekonomicznej teorii wyboru społecznego… dalsza część artykułu.

Całą sytuację można przedstawić za pomocą matrycy (rys. 2).

Rys. 2. Matryca „dylematu więźnia”


Źródło: Opracowanie własne.
Dalsza część artykułu… Czcionka Times New Roman, wielkość 11, odstępy pojedyncze

[odstęp pojedynczy]Czcionka Arial, wielkość 11 pkt. pogrubienie np.: Wnioski

Zastosowanie analizy decyzyjnej … pozwala sformułować następujące wnioski:  1. …,

  2. …,

  3. …,

  4. …,

[odstęp pomiędzy tekstem a nagłówkiem Bibliografia]Bibliografia

[odstęp pomiędzy nagłówkiem Bibliografia a wyszczególnionymi książkami]1. Hindmoor A., Rational Choice, Palgrave Macmillan, New York 2006.

2. Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, pod red. J. Wilkina, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

3. Słownik społeczny, pod red. B. Szlachty, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

4. Buchanan J. M., Tullock G., The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press, Michigan 1962.

5. Lissowski G., Elementy teorii wyboru społecznego. Wprowadzenie i wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

6. Teorie i metody w naukach politycznych, pod red. D. Marsha, G. Stokera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

7. Wilk G., Biopsychologiczna analiza osobowości autorytarnej, [w:] Młodzież akademicka wobec wyzwań współczesności, pod red. R. Droby, A. Bobryka, B. Stelingowskiej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.

8. Downs A., An Economic Theory of Democracy, Harper Collins, London 1957.

9. Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

10. Gazda Z., John Stuart Mill o wolności obywatelskiej, [w:] Poprawność polityczna – równość czy wolność?, pod red. R. Stefańskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Kielce-Toruń 2007.

11. Sartori G., Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

12. Gunning J. P., Zrozumieć demokrację. Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego, Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS CEiRB SA, Warszawa 2001.

13. Olson M., The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts 1971.

14. Barry N. P., The Invisible Hand Explanation in Economics and Politics: A Study in the Two Conflicting Explanations of Society: End-States and Processes, [w:] “Hobart Paper”, nr 111 z 1988 r.

15. Balcerowicz L., Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.

16. Owsiak S., Finanse publiczne: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

17. Munk G. L., Rational Choice theory in Comparative Politics, [w:] New Directions in Comparative Politics, pod red. J. Wiarda, Westview Press, Boulder 2002.

18. Blajer-Gołębiewska A., Zielenkiewicz M., Teoria gier jako narządzie ekonomii XX i XXI wieku, [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.

19. Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003.

20. Axelroad R., Problem kooperacji, „Rynek i państwo”, nr 1 z 2003 r.

[odstęp po wyszczególnionej literaturze a przez nagłówkiem „Nota o autorze”]Nota o autorze

[odstęp między nagłówkiem „Nota o autorze” a tekstem]W tym miejscu zamieścić należy kilkuzdaniową notę o autorze (czcionka Tahoma, wielkość – 10 pkt., odstępy pojedyncze).
Nie jest konieczny podział zasadniczej części pracy na rozdziały, nie jest też konieczne wyszczególnienie wniosków. Powyżej wskazano ujednolicone reguły edytorskie dla artykułów, które zawierać będą takie podziały.

Obowiązkowo w każdej pracy znaleźć się musi streszczenie, bibliografia i nota o autorze.

Przypisy stosować na wzór przedstawionych powyżej.

1 A. Hindmoor, Rational Choice, New York 2006, s. 6.

2 J. Wilkin, Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, pod red. J. Wilkina, Warszawa 2005, s. 20-21.

3 A. Hindmoor, Rational…, s. 18.

4 Tenże, Ekonomia polityczna systemu wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w nowych państwach członkowskich UE, http://ec.europa.eu/budget/reform/library/contributions/us/20080416_US_36_pl.pdf, dostęp z 6.03.2009 r.

5 Tamże, s. 20.

6 M. Raczyński, hasło: Teoria wyboru publicznego, [w:] Słownik społeczny, pod red. B. Szlachty, Kraków, 2004.

7 G. Lissowski, Elementy teorii wyboru społecznego. Wprowadzenie i wybór tekstów, Warszawa 2001, s. 41.

8 H. Ward, Teoria racjonalnego wyboru, „Polityka”, nr 15 z 2008 r., s. 46.

9 A. Kołakowska, Biopsychologiczna analiza osobowości autorytarnej, „Rzeczpospolita”, nr 184 z 2007 r., s. A4.

10 Art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. nr 57, poz. 507 ze zm.). 

11 Art. 8, Tamże.

12 G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 136.

13 Pod pojęciem kooperacji (łac. cooperatio – współpraca) rozumiał będę akt współpracy między minimum dwoma podmiotami.


: userfiles
userfiles -> Współpraca pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie
userfiles -> Music and Drama Teens Festival Mad teens Festival
userfiles -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
userfiles -> Nie posiadają
userfiles -> 34, 155 –157 Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes Europejska I śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin Normes oepp eppo standardy
userfiles -> Dr hab inż. Krzysztof Stypuła, prof. Pk politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli rozwój komunikacji podziemnej metro czy premetro w Krakowie?
userfiles -> Znak sprawy: N1-zp/271/3/2013
userfiles -> Sport w Wyobraźni – Londyn 2012
userfiles -> Deklaracja spełnienia wymagań I oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opis parametrów oferowanego urządzenia”, Część 9 schody pasażerskie ciągane średnie- sz

Pobieranie 31.56 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna