Tytuł ArtykułU (tnr bold 14 pkt) Tytuł rozdziałuPobieranie 16.28 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar16.28 Kb.
Imię i Nazwisko Autora (TNR bold 10 pkt)

Ośrodek Akademicki, Instytucja, Przedsiębiorstwo (TNR 10 pkt)


TYTUŁ ArTYKUŁU (TNR bold 14 pkt)


 1. Tytuł rozdziału (TNR bold 12 pkt)
  1. Tytuł podrozdziału (TNR bold 12 pkt)

Tekst podstawowy. Odwołanie do literatury1. Tekst podstawowy, tekst podstawowy. Tekst podstawowy, tekst podstawowy tekst podstawowy tekst podstawowy. (TNR 12 pkt)

N
owy akapit. Tekst podstawowy tekst podstawowy, tekst podstawowy tekst podstawowy.

Rys. 1. Tytuł rysunku (TNR 10 pkt)

Źródło: opracowanie własne (TNR 10 pkt)
Tabela 1. Tytuł tabeli (TNR 10 pkt)


Zjawiska (TNR 10 pkt)

Dane liczbowe

Zjawisko 1

234

Zjawisko 2

179

Źródło: opracowanie własne (TNR 10 pkt)
Literatura (TNR bold 10 pkt)

 1. Duraj J., O istocie kontrolingu komunikacyjnego przedsiębiorstwa, [w:] J.Duraj (red.), Controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Spała 2001 (TNR 10 pkt)

 2. Kowal A., Perspektywy integracji europejskiej, „Teraźniejszość i Przyszłość” 2003, nr 4

 3. Tulibacki W., Wartości wartości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 722, AE, Wrocław 2002

 4. Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, AE, Wrocław 2002


Streszczenie (TNR bold 10 pkt)

Streszczenie, streszczenie, streszczenie (TNR 10 pkt)


Title of the paper (TNR bold 10 pkt)

Summary (TNR bold 10 pkt)

Text of the summary in English (TNR 10 pkt)Informacje dla autorów
Maszynopis:

Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania: • program Word,

 • format A4, marginesy: lewy – 2 cm, prawy – 3,5 cm, górny i dolny – po ok. 2,5 cm,

 • czcionka Times New Roman (TNR), wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5,

 • akapit 0,6 cm,

 • należy unikać wyróżnień w tekście, strony maszynopisu należy ponumerować,

 • objętość pracy – 1 arkusza (1 arkusz zawiera 40 000 znaków typograficznych).


Przypisy:

 • przypisy dolne według wzoru podanego na formatce.


Tabele i rysunki:

 • tabele i rysunki powinny być zamieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie,

 • przy każdej cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie na podstawie",

 • tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie tekstowej, tzn. w kolumnie o wymiarach (po sformatowaniu) 13 x 19 cm,

 • tabele i rysunki należy numerować w sposób ciągły w ramach artykułu,

 • rysunek powinien być przygotowany na białym tle,

 • poszczególne elementy rysunku mogą być wykonane w odcieniach szarości takich, aby zawarty w nich tekst był czytelny,

 • tekst na rysunku powinien być pisany czcionką TNR 10 pkt, odstęp pojedynczy.

 • rysunki powinny być przygotowane w Corelu, Wordzie lub Excelu (z dołączonymi danymi) formie gotowej do druku z możliwością naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej,

 • rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane,

 • w wykresach z Excela przy dużej liczbie danych zamiast kolorów należy używać wypełnienia deseniem,

 • do pisania tekstu zawierającego symbole matematyczne i wzory należy zawsze korzystać z edytora równań (dotyczy również oznaczeń zawartych w tekście akapitu, np. „zmiennex2 są wówczas równe”).


Streszczenia:

 • do artykułu należy dołączyć streszczenia w języku polskim (o objętości do jednej strony) i angielskim (TNR 10 pkt) wraz z przetłumaczonym tytułem (TNR bold 10 pkt, wersaliki, wycentrowany).


Literatura:

 • wykaz literatury należy umieszczać na końcu całej pracy,

 • pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie,

 • w opisie każdej pozycji literatury należy podać: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy (kursywą), nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania.

 • w razie powoływania się na artykuły w czasopismach lub seriach naukowych należy podać: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej, rok wydania, numer zeszytu (lub tomu).

1 Przypisy dolne (TNR 10 pkt) J.Duraj, O istocie kontrolingu komunikacyjnego przedsiębiorstwa, [w:] J.Duraj (red.), Controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Spała 2001, s. 12-13.
Pobieranie 16.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna