Tytuł, duże litery, pogrubione, 13 punktów wyśrodkowanyPobieranie 41.07 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar41.07 Kb.
1,7 cm

Imię i NAZWISKO (12 pkt.)1 cm

TYTUŁ, DUŻE LITERY, POGRUBIONE, 13 PUNKTÓW

WYŚRODKOWANY

1 cm

Artykuł rozpoczyna streszczenie o objętości 1012 wierszy, pisane czcionką 10--punktową, Times New Roman CE (edytor Word 6.0, 7.0, 97), układ strony A4 (wraz z numerem strony, czyli należy przyjąć następujące marginesy: dolny 5 cm, górny 5,5 cm; prawy i lewy 4,2 cm; nagłówek 4,7 cm), tj. w skali 1:1. Wcięcie akapitu 0,5 cm.0,8 cm

Słowa kluczowe (11 pkt.)1 cm

1. TYTUŁ ROZDZIAŁU, CZCIONKA 12-PUNKTOWA

POGRUBIONA, WYŚRODKOWANY

0,8 cm

1.1. Podrozdział wyśrodkowany,

czcionka 12-punktowa pogrubiona

0,6 cm

Artykuł należy pisać czcionką 11-punktową, Times New Roman CE, z pojedynczym odstępem między wierszami. Wyliczenia należy rozpoczynać od akapitu z myślnikiem, następny wiersz danego wyliczenia składamy od lewej strony. Jeśli wyliczenie jest podwójne, wprowadzamy także z wcięciem akapitowym oznaczenia: a), b), c) itd. Na przykład:

wyliczenie pierwszego stopnia rozpoczynamy od myślnika, który wprowadzamy przez naciśnięcie klawisza Ctrl + „szary” minus – z klawiatury numerycznej (uwaga: w Wordzie na klawiaturze występuje krótka kreska, tzw. łącznik, który służy do łączenia wyrazów, np. fizyczno-chemiczny, natomiast w funkcji myślnika dłuższej kreski nie należy go stosować!);

a) wyliczenia drugiego stopnia wprowadzamy tak jak pierwszego, ale oznaczamy je za pomocą liter.

Strona druga i dalsze rozpoczynają się bez górnego obniżenia.

Przypisy należy stosować bezpośrednio w tekście wg przykładu podanego w tabeli. Artykuły, które nie będą spełniać wymogów redakcyjnych nie zostaną przyjęte do druku.

0,8 cm

1.2. Podrozdział, czcionka 12 p.

0,6 cm

Wzory matematyczne wyśrodkować, czcionka 11p., indeksy i wykładniki potęg -7 p.

Odstęp między wzorami i tekstem 8 pkt.

Przedziały wartości pisze się z myślnikiem bez odstępów, np. 34,5 MPa.0,8 cm

1.3. Podrozdział, 12 punktów

0,6 cm

W tekście pracy należy zamieścić rysunki w postaci elektronicznej (zapisane w dokumencie Worda). Rysunki nie powinny być większe niż jest to potrzebne do odczytania ich treści.
Rys. 1. Podpisy pod rysunkami wyśrodkować, pisać czcionką 10-punktową, bez kropki na końcu

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku umieszczania tabel w tekście, tytuł tabeli należy wstawić przed tabelą, w postaci:
Tabela 1. Udział wydatków socjalnych państwa w PKB w poszczególnych latach (czcionka 10-punktowa, wyśrodkowane)
Źródło: [Swarzewski 1998, s. 33].

Za treścią artykułu umieszcza się spis literatury (czcionką 10-punktową, Times New Roman) w porządku alfabetycznym, zgodnie z podanymi przykładami zapisu bibliograficznego.1 cm

Przykłady_zamieszczania_zapisów_bibliograficznych_podano_w_tabeli_poniżej.'>LITERATURA (10 pkt.)

0,8 cm
Przykłady zamieszczania zapisów bibliograficznych podano w tabeli poniżej.

Streszczenie obcojęzyczne


Na końcu artykułu umieszcza się streszczenie w języku angielskim o objętości 10-12 wierszy. Należy je pisać podobnie jak streszczenie na początku artykułu. Na końcu artykułu w języku obcym umieszcza się streszczenie w języku polskim. Czcionka 10-punktowa.

1 cm

TITLE IN ENGLISH (10 pkt.)

0,8 cm

Summary (10 pkt.)

0,6 cm

The paper deals with the problem of ... .
Przykłady zapisu przypisu w tekście oraz pozycji w bibliografiiPrzykład

Forma przypisu w tekście

Forma zapisu pozycji w bibliografii

Jeden autor książki

[Matysiak 1999, s. 23]

Matysiak A., 1999, Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Dwóch autorów książki

[Stone i Hughes 2002, s. 44]

Stone W., Hughes J., 2002, Social Capital: Empirical Meaning and Measurement Validity, Australian Institute of Family Studies, Melbourne.

Trzech autorów ksiązki

[Michalik, Pilarczyk i Mruk 2005, s. 16]

Michalik M., Pilarczyk B., Mruk H., 2005, Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Oficyna Wydawnicza, Kraków.

Brak autora

[Networking Essentials Plus 2009, s. 12]

Networking Essentials Plus, 2009, Microsoft Press, Redmond, Washington.

Redakcja – jeden redaktor

[Herbst 2007, s. 34]

Herbst M. (red.), 2007, Kapitał ludzki I kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa.

Redakcja – dwóch redaktorów

[Abel-Smith i Titmuss 1974, s. 22]

Abel-Smith B., Titmuss K., (red.), 1974, Social Policy: An Introduction, Allen & Unwin, London.

Rozdział/artykuł w pracy zbiorowej (w książce pod redakcją)

[Rymsza 2007, s. 45]

Rymsza A., 2007, Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, w: Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Materiały z konferencji

[Walczak i Wiza 2007, s. 101-108]

Walczak K., Wiza W.R., 2007, Designing Behaviour-rich Interactive Virtual Museum Exhibitions, w: Arnold D., Niccolucci F., Chalmers A. (red.), VAST 2007. The 8th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage. The 5th EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage. Brighton, UK 2007, November 26-30, Eurographics Association, Aire-la-Villes, s. 101–108.

Materiały wydane przez instytucje rządowe, organizacje, itp.

[European Comission 2004, s. 34]

European Commission, 2004, First Report on the Implementation of the Internal Market Strategy 2003–2006, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Materiały wydane przez instytucje rządowe, organizacje, itp.

[GUS 2009, s. 4]

GUS, 2009, Rocznik demograficzny 2008, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Artykuły w czasopismach

[Matysiak 2011, s. 5]

Matysiak A., 2011, Społeczny kapitał rynkowy, Polityka Społeczna, nr 5-6, s. 5.

Źródła elektroniczne

[Roth 2010, źródło internetowe]

Roth, J.D., 2010, Your Money. The Missing Manual, O'Reilly Media, New York, http://proquestbus.safaribooksonline.com/book/personalfinance/9780596809430 [dostęp: 01.01.2011].

Akty prawne

[Ustawa z 17 lutego 2005]

Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania problemowe, Dz. U., nr 64, poz. 565.
 Nazwa instytucji (w kolejności: Uczelnia, Wydział, Katedra) reprezentowanej przez autora pisana czcionką 10-punktową.


Pobieranie 41.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna