Tytuł zajęć : Wiedza o sztucePobieranie 12.86 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.86 Kb.

Sylabus


Tytuł zajęć : Wiedza o sztuce

Cel zajęć: Wypracowanie umiejętności teoretycznej analizy wybranych zjawisk aktywności artystycznej. Umiejętność konceptualizacja wyzwań współczesnego świata wobec sztuki. Identyfikacja kulturowego wymiaru sztuki.

Zamierzone efekty kształcenia:

Studenci potrafią zidentyfikować różne wymiary sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru kulturowego. Rozpoznają aspekt aksjologiczny sztuki. Mają umiejętność analizy i interpretacji tak tekstów teoretycznych, jak i konkretnych artystycznych realizacji. Są w stanie porównać i zastosować rozmaite teoretyczne podejścia do zagadnień artystycznych. Umieją opisać i odnieść do szerszego kontekstu sztuki i życia artystycznego wybrane zjawiska sztuki współczesnej. Potrafią zaprojektować i wykonać prezentację wybranego problemu z obszaru refleksji o sztuce oraz poddać ją krytycznej ocenie. Znają ograniczenia naukowej i systematycznej wiedzy wobec zjawisk sztuki. Mają podstawy dla formułowania ocen sztuki i argumentacji swych sadów krytycznych.

Wiedza

+++

Umiejętności

+

Postawy

+
Forma zajęć: Konwersatorium

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych

Prezentacja związana z wybranym tematem zajęć – 30 %, aktywność w dyskusji 20%, sprawdzian -50%.Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach oraz punktach ECTS (np. godziny kontaktowe/konwersatorium – 30, czas na lektury i przygotowanie do zajęć – 15, czas na napisanie referatu/eseju – 10, czas na przygotowanie się do egzaminu – 20; razem 75 godzin, czyli 3 pkt. ECTS):

Treść zajęć (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia):
1. Zajęcia organizacyjne

2. Kryzys sztuki auratycznej (W.Benjamin) i spór o sztukę estetyczną

3. Przestrzenie sztuki współczesnej w wybranych metanarracjach

4. Modus sztuki zaangażowanej: sztuka krytyczna

5 Modus sztuki zaangażowanej: sztuka i pamięć

6. Sztuka i psychoanaliza/neopsychoanaliza („Zboczona historia kina” S. Žizka)

7. Sztuka mistyczna i zjawisko ikony

8. Sztuka i muzeum

9. Sztuka w przestrzeni miejskiej

10. Sztuka i rynek

11. Sztuka i nauka (np. bioart)

12. Sztuka i ciało

13. Sztuka i kamp

14. Sprawdzian z wybranych lektur

15. Omówienie sprawdzianu i zaliczenia


Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:

M. Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010, tu: Część II Sztuki wizualne wobec nieludzkiego życia i część III Estetyka w czasach posthumanizmu.

W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, Narrator. Rozważania o twórczości Mikołaja Leskowa, w: tegoż, Anioł historii, Poznań 1996.

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie Literatury XX wieku, Kraków 2006, tu: Psychoanaliza, s.47-77.

J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, przeł. J.M. Kłoczowski, Gdańsk 2007 oraz tegoż, De Immundo, przeł. Maria Ochab, Gdańsk 2007.

G. Dziamski, Muzeum a dyskurs nowoczesności, w: Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice 2006

Tegoż, Rynek sztuki. Analiza instytucjonalna, [w:] A. Gwóźdź, Granice kultury, Katowice 2010, Tegoż, Sztuka u progu XXI wieku, Poznań 2002.

Historia w sztuce, Katalog wystwy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków 2011 (Teksty: H. Beltinga, T. Cole’a, E. Domańskiej, D. LaCapry, P. Czaplińskiego, H. White’a).

E. Kac (red.), Signs of Life. Bio rt and Beyond, Cambridge 2007

D. Koczanowicz, M. Skrzeczkowski (red.), Między estetyzacją a emancypacją. Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej, Wrocław 2010.

Krytyka i rynek sztuki, Sekcja polska AICA, Warszawa 2008 (wybrane teksty)

A. Lipszyc, Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina, Kraków 2012, tu: Zagubiona aureola 460-476.

„Literatura na Świecie” 2003 nr2/3 (wybrane teksty)

P. Oczko (red.), CAMPania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze, Warszawa 2008

R. Schusterman, O sztuce i życiu, Wrocław 2007, tu: wybrane fragmenty

A. Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami. Warszawa 2006, tegoż, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna”, 2007 nr 11/12Rzutnik multimedialny
Pobieranie 12.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna