U mowa z dnia roku o administrowanie nieruchomośCIĄ wspóLNĄ położoną w zawarta pomiędzyPobieranie 36.95 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar36.95 Kb.
U

MOWAz dnia ……..………2009 roku

O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

położoną w …………………………………………… zawarta pomiędzy:

 1. Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w ……………. przy ul. ………………………. wybranym uchwałami właścicieli lokali: nr ……z dnia …………. I nr ……… z dnia ……………. reprezentowanych przez:

1. ……………………….

2. ……………………….

zwany dalej „ZLECENIODAWCĄ”, a 1. Firmą „DOMENA” Spółka Cywilna – Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami z siedzibą w Łodzi przy ul. .................., legitymującą się wpisem do ewidencji działalności gospodarczej pod nr. ewid.: ............................... – Delegatura Łódź-Bałuty i mającą uprawnienia do prowadzenia działalności z zakresu administrowania wydane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast – Licencja nr ............. i nr ..............., reprezentowaną przez:

  1. .......................... – Współwłaściciel, legitymujący się Dowodem Osobistym nr .................. wydanym przez Prezydenta Miasta Łodzi w dniu ...............r., Licencja nr ............... z dnia 21.09.2004 roku wydana przez Ministra Infrastruktury,

  2. ........................... – Współwłaściciel, legitymujący się Dowodem Osobistym nr ................. wydanym przez Prezydenta Miasta Łodzi w dniu ............ r., Licencja nr ............... z dnia 14.12.2000. roku wydana przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

zwany dalej „ADMINISTRATOREM”, o następującej treści:

§ 1

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej – ZLECENIODAWCA zleca, Firma „DOMENA” Spółka Cywilna – Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami – ADMINISTRATOR przyjmuje na zasadzie wyłączności obowiązki administrowania nieruchomością wspólną położoną w ………………………… składającą się z działki gruntu nr …..…..w obrębie ….…... o powierzchni ………..m2 oraz budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej ……………….m2stosownie do treści zapisów Księgi Wieczystej nr …………..prowadzonej w Sądzie Rejonowym w ……………………….Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. ………………………oraz do treści wypisu z rejestru gruntów, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

  2. ZLECENIODAWCA oświadcza, że w dniu niniejszej umowy protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia .................... 2009 roku przyjęcia nieruchomości od ……………………….. Wszyscy właściciele posiadają wpisy w księgach wieczystych prowadzonych oddzielnie dla każdego lokalu.

§ 2

ZLECENIODAWCA zleca, a ADMINISTRATOR zobowiązuje się do zarządzania – administrowania nieruchomością wspólną, o której mowa w § 1 ust. 1 w ramach tzw. zwykłego zarządu w sposób, który zapewni prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem funkcjonowanie nieruchomości, a w szczególności do:

-Sporządzenia protokołu przyjęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej

-Uzyskania REGON i NIP Wspólnoty Mieszkaniowej • Prowadzenia księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przepisami prawa budowlanego,

 • Zlecania kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami obowiązującego prawa budowlanego,

 • Utrzymywania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości tj.: klatek schodowych, piwnic, wraz z przyległymi do tej nieruchomości terenami określonymi w § 1 ust. 1 umowy tj.: terenami zielonymi i ciągami komunikacyjnymi oraz w rejonie śmietnika,

 • Zapewnienia dla nieruchomości wspólnej i nadzór nad dostawą energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, ciepłej i zimnej wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji, wywozu nieczystości stałych poprzez przygotowanie stosownych umów.

 • Zapewnienia dla nieruchomości wspólnej i nadzór nad realizacją usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych, drobnych prac naprawczych, konserwatorskich, projektowych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa budowlanego poprzez przygotowanie stosownych umów.

 • Zapewnienia dla nieruchomości wspólnej i nadzór nad realizacją bieżących konserwacji i napraw oraz usuwania awarii powstałych na terenie nieruchomości wspólnej zapewniających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ciepłej i zimnej wody, gazu oraz innych urządzeń należących do nieruchomości wspólnej poprzez przygotowanie stosownych umów.

 • Ubezpieczenia nieruchomości wspólnej poprzez przygotowanie i podpisanie/zawarcie stosownych umów.

 • Proponowania i przygotowywania (w porozumieniu ze ZLECENIODAWCĄ) planów remontów koniecznych do wykonania w nieruchomości wspólnej. Przygotowywanie procedury wyłaniania wykonawców remontów i robót, przygotowywania odpowiednich umów oraz nadzór merytoryczny i formalno – prawny nad wykonywaniem prac (np. zorganizowanie wprowadzenia na budowę, udział w odbiorze itd.),

 • Prowadzenia księgowości uproszczonej zgodnie z przepisami i odpowiednią uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej,

 • Otwarcia rachunku bankowego którego właścicielem będzie Wspólnota Mieszkaniowa i dokonywania rozliczeń poprzez rachunek bankowy, w banku PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi przy Al. Kościuszki 15 OK. OK. OK.

 • Dostarczania właścicielom lokali wyodrębnionych informacji o opłatach.

 • Wpłacanie kwot należnych z tytułu opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej z wyłączeniem opłat pokrywanych bezpośrednio przez właścicieli lokali

 • Rozliczania z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządzania – administrowania nieruchomością wspólną w ciągu roku w formie zaliczek określonych uchwałą właścicieli lokali i świadczeń określonych w § 3 umowy, a po zbilansowaniu kosztów i przyjęciu przez właścicieli sprawozdania finansowego – w formie wpłat uzupełniających zaliczki ustalone przez Wspólnotę Mieszkaniową.

 • Windykacji opłat należnych od właścicieli lokali,

 • Prowadzenia archiwum dokumentacji dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa w przetwarzaniu i udostępnianiu danych osobowych związanych z zarządzaniem nieruchomością. Archiwizacja dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej prowadzona będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Z 1983r. nr 83 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do niej,

 • Proponowania i przygotowywania do zawarcia lub rozwiązania przez ZLECENIODAWCĘ umów, instalacji reklam i innych urządzeń mających na celu pozyskiwanie przychodów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej oraz pobierania opłat z obecnie istniejących pożytków (np.: najem dodatkowej powierzchni w piwnicy itp.), a także windykacja tych należności z tego tytułu,

 • Przygotowywania zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej (m.in.: przygotowywanie dokumentów z zebrania uzgodnionych z ZLECENIODAWCĄ) oraz informowanie o ich terminach i tematach najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania. W pierwszym kwartale każdego roku organizowanie zebrań sprawozdawczych ogółu właścicieli, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 903) i przygotowywanie na te zebrania materiałów i danych, w tym rocznego sprawozdania finansowego i innych sprawozdań z działalności ZLECENIODAWCY,

 • Wydawania poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali wyodrębnionych dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,

 • Potwierdzania uprawnień w sprawach meldunkowych, w zakresie określonym ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 87 poz. 960 z późn. zm.),

 • Udzielenie informacji każdemu właścicielowi, na jego życzenie, w sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej.

 • Reprezentowania ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądami i poza sądami.

§ 3

 1. Strony ustalają, że opłaty wnoszone przez właścicieli lokali składają się z:

  1. Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (eksploatacja) i fundusz remontowy

  2. Zaliczki na pokrycie mediów (zimna i ciepła woda, wywóz nieczystości stałych, centralne ogrzewanie, energia elektryczna)

 1. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określone w rocznym planie gospodarczym Wspólnoty Mieszkaniowej będą pokrywane przez wszystkich właścicieli lokali z góry (bez wezwania do wpłat) do 10-ego dnia każdego miesiąca. Po upływie tego terminu płatności naliczane będą ustawowe odsetki karne za każdy dzień zwłoki.

§ 4

 1. ADMINISTRATOR ma prawo do:

  1. Korzystania z porad i opinii rzeczoznawców, adwokatów i radców prawnych na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej, po uzyskaniu akceptacji ZLECENIODAWCY,

  2. Domagania się od ZLECENIODAWCY akceptacji dla planowanych działań wynikających z przepisów prawa, w szczególności takich, co do których mogą zaistnieć spory pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a ADMINISTRATOREM w trakcie zatwierdzania rocznego sprawozdania.

§ 5

 1. Podstawę wszelkich działań ADMINISTRATORA stanowi roczny plan gospodarczy przygotowany przez ADMINISTRATORA przy współpracy z ZLECENIODAWCĄ i zatwierdzony przez Wspólnotę Mieszkaniową na rocznym zebraniu sprawozdawczym. 1. Raz na kwartał będzie przedstawiał raport z działalności zarządowi wraz z kompletem rozrachunków 1. Ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym Wspólnoty Mieszkaniowej ADMINISTRATOR będzie regulował należności z tytułu otrzymanych faktur/rachunków wynikających z zawartych przez Wspólnotę umów, oraz pokrywał koszty zakupów (również udokumentowanych rachunkami/fakturami) materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla utrzymania właściwego stanu technicznego budynku. W przypadku podwyższania lub obniżania cen za usługi wchodzące w skład świadczeń indywidualnych, opłaty zostaną proporcjonalnie podwyższane lub obniżane od dnia zmiany cen, o czym ADMINISTRATOR każdorazowo niezwłocznie pisemnie powiadomi właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej. 1. ADMINISTRATOR jest uprawniony do przeprowadzania remontów lub modernizacji nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej wyłącznie na podstawie rocznego planu gospodarczego. Jeżeli koszty niezbędnych napraw lub remontów, które niemożliwe były do przewidzenia na podstawie przeglądu technicznego, przewyższą środki przeznaczone na te cele w rocznym planie gospodarczym, to ADMINISTRATOR przygotuje plan ich finansowania i po podjęciu uchwał przez właścicieli lokali (na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub w drodze indywidualnego zbierania głosów) oraz po uzyskaniu odpowiednich środków dokona niezwłocznie tych napraw. W przypadku wydatku przekraczającego 5000 zł administrator musi uzyskać zgodę zarządu. 1. Postanowienie zawarte w ust. 4 nie dotyczy stanów wyższej konieczności. 1. W przypadku nieprzewidzianej awarii przekraczającej zakres bieżącej konserwacji Administrator może samodzielnie z posiadanych przez Wspólnotę Mieszkaniową środków finansowych funduszu remontowego usunąć awarię i jej skutki z jednoczesnym powiadomieniem Wspólnoty Mieszkaniowej i złożeniem informacji na najbliższym jej zebraniu.

§ 6

Właścicielom lokali – członkom Wspólnoty Mieszkaniowej przysługuje prawo kontroli wykonywania czynności przez ADMINISTRATORA na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, w trakcie i zakresie postanowień ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 903) i przepisów niniejszej umowy. Na żądanie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej ADMINISTRATOR obowiązany jest do udostępniania wszelkich informacji i dokumentów związanych z prowadzonym administrowaniem.§ 7

 1. ADMINISTRATOR odpowiada przed ZLECENIODAWCĄ za wykonywanie obowiązków przewidzianych niniejszą umową.

 2. ADMINISTRATOR ponosi odpowiedzialność finansową i odszkodowawczą w stosunku do Wspólnoty Mieszkaniowej za niewłaściwe wykonywanie obowiązków przewidzianych niniejsza umową.

§ 8

ADMINISTRATOR oświadcza, że każdy Licencjonowany Zarządca w firmie „DOMENA” s.c. jest i będzie w trakcie trwania niniejszej umowy ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać w związku z wykonywaniem powierzonych czynności na kwotę 179.875,00zł każdy (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) .§ 9

 1. ADMINISTRATOR, działając z upoważnienia ZLECENIODAWCY, wszystkie przychody i koszty związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną będzie prowadził poprzez podstawowy rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

 2. Administrator nie ma prawa dokonywania samodzielnie czynności rozporządzających

majątkiem Wspólnoty, w tym środkami posiadanymi na koncie bankowym, ani do zawierania

umów zobowiązujących do świadczenia na rzecz osób trzecich. Uprawnienie powyższe

przysługuje wyłącznie Zarządowi Wspólnoty

§ 10

Nadzór nad wykonywaniem niniejszej umowy należy do ZLECENIODAWCY.§ 11

 1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nie określony.

 2. Każdej ze stron służy prawo wypowiedzenia warunków niniejszej umowy na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

 3. Zmiana niniejszej umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 12

Po wypowiedzeniu umowy ustępujący administrator zobowiązany jest do 1. sporządzenia w terminie 1 miesiąca z udziałem przedstawicieli Zarządu protokołu zdawczo odbiorczego dotyczącego:

- stanu technicznego nieruchomości

- stanu prawnego nieruchomości

- stanu zobowiązań i praw Wspólnoty


 1. przedłożenia w terminie 1 miesiąca sprawozdania z dotychczasowego wykonania planu

gospodarczego

 1. wydania w terminie 1 miesiąca majątku Wspólnoty oraz wszelkiej dokumentacji nieruchomości i spraw Wspólnoty w tym dokumentacji budowlanej, dotyczącej strony prawnej nieruchomości i zawartych w imieniu Wspólnoty umów.

§ 13

ADMINISTRATOR za czynności związane z wykonaniem obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej każdorazowo uchwałą podjętą na zebraniu, o którym jest mowa w § 2 pkt 20 niniejszej umowy na dany rok finansowy. 1. Strony ustalają, że od dnia …………………2009 roku miesięczne wynagrodzenie, o którym jest mowa w ust. 1 będzie wynosić 0,50zł /m² powierzchni użytkowej.

 2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 płatne jest z góry przelewem z rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej, na podstawie faktury wystawionej przez ADMINISTRATORA pierwszego dnia każdego miesiąca. Termin płatności przedmiotowej faktury wynosi 10 dni.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 903), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.). sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Zgierzu właściwy miejscowo do siedziby Wspólnoty Mieszkaniowej§

15

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia …………………….. 2009 roku§ 16

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
Za ADMINISTRATORA:

....................................................

.......................................................Za ZLECENIODAWCĘ:

Zarząd

Wspólnoty Mieszkaniowej

.........................................................


.........................................................


...................................................................................................................
Umowa Strona z

: img
img -> Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okaziciela
img -> Policealne Studium Logistyki „Edukacja” Wydział zaoczny Plan zajęć 26 – 27 marca 2011 r. Sobota 26 marca 2011r
img -> Policealne Studium Logistyki „Edukacja” Wydział zaoczny Plan zajęć 9 – 10 kwietnia 2011 r. Sobota 9 kwietnia 2011r
img -> W jakim trybie prowadzona jest korespondencja w inmarsat c, jakie są wady?
img -> Rodzaje łĄczności w morskiej słUŻ-bie ruchomej
img -> Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okaziciela
img -> Bezzałogowy harpy
img -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
img -> Temat: Emisja Obligacji Serii A9 Banku Millennium S. A
img -> Ludowy historyk
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna