U rząd Gminy w GietrzwałdziePobieranie 8.18 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar8.18 Kb.
U

rząd Gminy w Gietrzwałdzie


woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2tel. 089 524-19-00, fax. 089 524-19-25, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl
ZPI-ZP.271.5.2013 Gietrzwałd, dnia 22.02.2013 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonywanie na terenie Gminy Gietrzwałd usług zmechanizowanych i ręcznych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i poboczy oraz elementów infrastruktury drogowej.


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:
Pyt. 1 „Proszę o informację czy polisę doubezpieczającą do wartości 100 tyś. można przedstawić po ewentualnym wygraniu? Na chwilę obecną Nasz Firma ma ubezpieczenie na kwotę 80 tyś.”
Odp.: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków określonych w SIWZ. Oznacza to, iż Wykonawca musi załączyć do oferty opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 100.000 zł. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Pyt. 2Czy Listy referencyjne mogą być w formie Kopii?”
Odp.: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Wójt Gminy Gietrzwałd Mieczysław Ziółkowski

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna