UBÓstwo, nierówności I wykluczenie społeczne w polsce I w unii europejskiejPobieranie 245.67 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar245.67 Kb.
UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ 1. Zakres analizy i źródło danych
 1. Ubóstwo i nierówności w Polsce w latach 2005-2008
 1. Ubóstwo, nierówności i wykluczenie społeczne w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2008


ŹRÓDŁO DANYCH • Podstawą przeprowadzonych analiz były dane z badania EU-SILC - Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności, którego głównym celem jest dostarczenie porównywalnych dla krajów UE danych dotyczących warunków życia ludności, w tym ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności.
 • Zestaw zmiennych obowiązkowych dla wszystkich krajów uczestniczących w EU-SLC obejmuje podstawowe informacje o gospodarstwach domowych i ich członkach dotyczące m. in.:
 • cech demograficznych członków gospodarstw domowych, ich uczestnictwa w procesie edukacji, aktywności na rynku pracy oraz oceny ich stanu zdrowia,
 • poziomu i źródeł dochodów gospodarstw domowych,
 • wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku, • wybranych symptomów deprywacji, czyli niemonetarnych symptomów ubóstwa i wykluczenia społecznego.


UBÓSTWO I NIERÓWNOŚCI W POLSCE

W LATACH 2005-2008
ZAŁOŻENIA ANALIZY


 • Jednostkami badania w analizach ubóstwa i nierówności w Polsce były gospodarstwa domowe. • Kategorią dochodów stosowaną w badaniu były roczne dochody ekwiwalentne do dyspozycji gospodarstwa domowego.
 • W badaniu wykorzystano zmodyfikowaną skalę OECD


UBÓSTWO I NIERÓWNOŚCI W POLSCE

W 2008 R. W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM • Dla oceny ubóstwa i nierówności w Polsce w 2008 r. zastosowano zarówno podejście klasyczne jak i podejście wielowymiarowe.
 • W 2008 r. zbadano 13984 gospodarstw domowych wylosowanych do próby oraz 41200 osób w wieku 16 i więcej lat, będących członkami tych gospodarstw.


PODEJEŚCIE KLASYCZNE • W pierwszym etapie badania skoncentrowano się na klasycznym podejściu do analizy ubóstwa, bazującym na dochodach gospodarstw domowych.
 • W celu identyfikacji ubogich jako granicę ubóstwa przyjęto minimum egzystencji dla 2008 r., obliczone przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego pracowniczego, które wyniosło 413, 2 zł.


Tabela 9.1. Zasięg, głębokość, intensywność i dotkliwość ubóstwa w Polsce w układzie wojewódzkim w 2008 r.

Województwa

Wartości agregatowych indeksów ubóstwa  100

Zasięg ubóstwa

H

Głębokość ubóstwa

IU

Intensyw-ność ubóstwa

IO

Dotkliwość ubóstwa

DU

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie


Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie


Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie


Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodnio-pomorskiePolska

3,08
2,31

6,18


0,67

2,87


3,76

1,30


0,78

3,03


2,83

1,62


2,81

4,71
2,06

2,81
2,15

2,69


54,17
38,51

38,18


25,20

53,09


35,47

42,33


29,46

32,16


12,89

36,26


56,91

36,04
44,83

35,09
46,97

42,23


1,69
0,89

2,36


0,17

1,52


1,33

0,55


0,23

0,97


0,36

0,59


1,60

1,70
0,92

0,99
1,01

1,14


1,86
0,59

1,97


0,06

1,17


0,77

0,37


0,18

0,55


0,10

0,34


3,05

0,97
1,03

0,58
0,77

1,09


Źródło: opracowanie własne na podstawie Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności EU-SILC, wersja z dnia 01.03.2010 r., GUS. Badanie współfinansowane przez UE.

Tabela 9.2. Nierówności dochodowe pomiędzy gospodarstwami domowymi w Polsce w układzie wojewódzkim w 2008 r.
Województwa

Wartości miar nierówności  100

Współczynnik Giniego

G

Współczynnik

T Theila

TT

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie


Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie


Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie


Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodnio-pomorskiePolska

31,36
27,57

31,03


28,21

30,11


30,43

39,19


28,21

28,55


28,71

32,22


30,00

28,91
27,87


29,74

30,83


32,42

17,28
12,83

15,96


12,72

17,04


15,79

29,74


13,61

14,18


14,37

18,64


15,85

14,06
13,89


15,83

16,90


19,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności EU-SILC, wersja z dnia 01.03.2010 r., GUS. Badanie współfinansowane przez UE.

PODEJEŚCIE WIELOWYMIAROWE • W drugim etapie analizy ubóstwa w Polsce w 2008 r. zastosowano podejście wielowymiarowe oparte na teorii zbiorów rozmytych.
 • W badaniu uwzględniono wymiar monetarny ubóstwa (FM) oraz cztery wymiary ubóstwa niemonetarnego (FSh=1, FSh=2, FSh=3, FSh=4).
 • W każdym z wymiarów określono zmienne, które mogą być traktowane jako symptomy ubóstwa w tych wymiarach.
 • Wariantom zmiennych nadano rangi, po uprzednim uporządkowaniu tych wariantów od najwyższego do najniższego stopnia zagrożenia ubóstwem.


Tabela. 9.3. Wymiary oraz symptomy ubóstwa.


Wymiary oraz symptomy ubóstwa (h,j)

 1. Styl życia

1.1. Brak możliwości, od strony finansowej, opłacenia tygodniowego wyjazdu rodziny raz w roku.


1.2. Brak możliwości, od strony finansowej, jedzenia mięsa, drobiu (lub wegetariańskich odpowiedników) co drugi dzień.

1.3 Brak możliwości, od strony finansowej, ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb.

1.4. Sposób „wiązania końca z końcem” z aktualnym dochodem.

2. Wyposażenie gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytku.

2.1. Brak telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

2.2. Brak telewizora kolorowego.

2.3. Brak komputera.

2.4. Brak pralki.

2.5. Brak samochodu.

3. Wyposażenie mieszkania w instalacje i stan techniczny mieszkania.

3.1. Brak wyposażenia mieszkania w łazienkę z wanną lub/i prysznicem.

3.2. Brak wyposażenia mieszkania w ustęp spłukiwany wodą bieżącą.

3.3. Mieszkanie wymaga remontu.

3.4. Mieszkanie jest zbyt ciemne.

4. Spłaty należności i nieoczekiwane wydatki.

4.1. Nieuiszczanie w terminie w ciągu ostatnich 12 miesięcy (ze względów finansowych) odstępnego za mieszkanie.

4.2. Nieuiszczanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy w terminie (ze względów finansowych) opłat za gaz, elektryczność, wodę.

4.3. Nieuiszczanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy w terminie (ze względów finansowych) spłat rat kredytów – zaciągniętych na inne cele niż mieszkanie.

4.4. Brak możliwości pokrycia z własnych środków nieoczekiwanego wydatku w wysokości 550 zł.


Tabela 9.4. Wskaźniki zasięgu zagrożenia ubóstwem w Polsce w układzie wojewódzkim w 2008 r.Województwa

Wartości wskaźników zasięgu zagrożenia ubóstwem · 100

FMI

FSI

FSIh=1

FSIh=2

FSIh=3

FSIh=4

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie


Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie


Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie


Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodnio-pomorskie

Polska


3,31
2,37

5,48


1,18

3,00


3,28

1,74


1,20

3,32


2,42

1,72


2,60

4,27
2,33

2,52
2,38

2,69


3,23
1,85

3,21


3,05

3,93


3,73

2,65


1,27

2,56


1,21

1,68


2,51

5,00
2,59

1,71
2,15

2,69


9,18
4,58

8,29


14,88

10,25


10,34

6,27


6,34

8,83


6,54

8,04


8,23

14,96
7,40

5,59
10,89

8,33


2,27
1,75

3,85


1,60

2,71


2,73

2,68


2,04

2,37


1,03

1,88


1,67

2,84
1,20

1,69
1,50

2,20


3,09
2,95

5,05


3,01

6,28


3,11

3,02


1,46

2,97


2,96

1,68


2,65

5,71
3,53

2,80
2,42

3,27


9,22
5,76

5,10


6,43

8,74


10,86

6,82


4,39

7,34


5,26

6,52


7,36

10,54
5,84

6,79
7,56

7,40


Źródło: opracowanie własne na podstawie Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności EU-SILC, wersja z dnia 01.03.2010 r., GUS. Badanie współfinansowane przez UE.

ZMIANY W SFERZE UBÓSTWA I NIERÓWNOŚCIACH DOCHODOWYCH W POLSCE W LATACH 2005-2008

 • Analiza zmian w sferze ubóstwa i nierównościach dochodowych w Polsce w latach 2005-2008 opierała się na danych panelowych, tzn. na obserwacji tych gospodarstw domowych, które brały udział we wszystkich czterech latach badania. Gospodarstw tych było 3105.PODEJŚCIE KLASYCZNE • Dla identyfikacji gospodarstw domowych ubogich w ujęciu klasycznym jako granicę ubóstwa przyjęto minimum egzystencji z 2008 r. dla jednoosobowego gospodarstwa domowego pracowniczego równą 413,2 zł. Dla lat 2005-2007 została ona urealniona odpowiednimi wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych.ZAMIANY ZASIĘGU, GŁĘBOKOŚCI, INTENSYWNOŚCI

ORAZ DOTKLIWOŚCI UBÓSTWA

Tabela 9.7. Zasięg, głębokość, intensywność i dotkliwość ubóstwa w Polsce w latach 2005-2008.Lata

Wartości agregatowych indeksów ubóstwa  100

Zasięg ubóstwa

H

Głębokość ubóstwa

Iu

Intensyw-ność ubóstwa Io

Dotkliwość ubóstwa

DU

2005

2006

2007

2008

10,40

5,08


3,65

2,36


34,62

29,84


30,00

27,41


3,60

1,52


1,10

0,65


2,03

0,76


0,57

0,32

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych panelowych z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności EU-SILC, wersja z dnia 01.08.2008 r., GUS. Badanie współfinansowane przez UE.


Tabela 9.10. Charakter ubóstwa w Polsce w latach 2005-2008.


Indeksy charakteru ubóstwa

Wartości indeksów charakteru ubóstwa  100

HA

86,46

HP

1,88

HC

0,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych panelowych z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności EU-SILC, wersja z dnia 01.08.2008 r., GUS. Badanie współfinansowane przez UE.


Tabela 9.11. Przepływy gospodarstw domowych w Polsce pomiędzy statusami przynależności do sfery ubóstwa w latach 2005-2008.
Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe nie ubogie

w 2008 r.

(w proc.)

Gospodarstwa domowe ubogie

w 2008 r.

(w proc.)

Ogółem

Gospodarstwa domowe nie ubogie

w 2005 r.

(w proc.)

88,59


1,01


89,60


Gospodarstwa domowe ubogie

w 2005 r.

(w proc.)

9,05


1,35


10,40


Ogółem

97,64

2,36

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych panelowych z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności EU-SILC, wersja z dnia 01.08.2008 r., GUS. Badanie współfinansowane przez UE.


Tabela 9.12. Mobilność gospodarstw domowych w Polsce, ze względu na przynależności do sfery ubóstwa, w latach 2005-2008.


Indeksy mobilności

Wartości indeksów mobilności  100

MS

10,05

MS+

9,05

MS-

1,00

CM

8,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych panelowych z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności EU-SILC, wersja z dnia 01.08.2008 r., GUS. Badanie współfinansowane przez UE.ANALIZA MOBILNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH

ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAGROŻENIA UBÓSTWEM • W celu analizy mobilności gospodarstw domowych ze względu na stopień zagrożenia ubóstwem monetarnym i ubóstwem niemonetarnym (deprywacją) w pierwszym kroku oszacowano dla każdego z gospodarstw domowych wartości funkcji przynależności do sfery ubóstwa w wymiarze monetarnym oraz w wymiarze niemonetarnym w 2005 r. i w 2008 r.
 • Następnie przyjęto podział obszaru zmienności wartości funkcji przynależności do sfery ubóstwa na pięć przedziałów klasowych stopnia zagrożenia ubóstwem o takiej samej rozpiętości.


Tabela 9.17. Przepływ gospodarstw domowych w Polsce pomiędzy klasami funkcji przynależności do sfery ubóstwa w wymiarze monetarnym w latach 2005-2008.


Klasy funkcji przynależności

do sfery ubóstwa

w roku t-1=2005

Klasy funkcji przynależności do sfery ubóstwa w roku t=2008
j=1:

<0,0-0,2>

j=2:

(0,2-0,4>j=3:

(0,4-0,6>j=4:

(0,6-0,8>j=5:

(0,8-1,0>j=1: <0,0-0,2>

j=2: (0,2-0,4>

j=3: (0,4-0,6>

j=4: (0,6-0,8>j=5: (0,8-1,0>

81,88

6,49


3,65

2,36


1,82

0,48

0,15


0,37

0,39


0,20

0,17

0,19


0,12

0,31


0,16

0,20

0,04


0,07

0,10


0,27

0,28

0,00


0,11

0,01


0,18

83,01

6,87


4,31

3,18


2,6396,20

1,59

0,95

0,68

0,59

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych panelowych z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności EU-SILC, wersja z dnia 01.03.2010 r., GUS. Badanie współfinansowane przez UE.
Tabela 9.18. Przepływ gospodarstw domowych w Polsce pomiędzy klasami funkcji przynależności do sfery ubóstwa w wymiarze niemonetarnym w latach 2005-2008.


Klasy funkcji przynależności

do sfery ubóstwa

w roku t-1=2005

Klasy funkcji przynależności do sfery ubóstwa w roku t=2008
j=1:

<0,0-0,2>

j=2:

(0,2-0,4>j=3:

(0,4-0,6>j=4:

(0,6-0,8>j=5:

(0,8-1,0>j=1: <0,0-0,2>

j=2: (0,2-0,4>

j=3: (0,4-0,6>

j=4: (0,6-0,8>j=5: (0,8-1,0>

82,33

5,63


3,54

2,87


1,81

0,58

0,52


0,35

0,09


0,13

0,24

0,12


0,18

0,07


0,28

0,07

0,15


0,16

0,19


0,16

0,02

0,12


0,08

0,00


0,30

83,24

6,54


4,31

3,22


2,6996,20

1,67

0,90

0,72

0,53

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych panelowych z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności EU-SILC, wersja z dnia 01.03.2010 r., GUS. Badanie współfinansowane przez UE.

 • Analiza mobilności gospodarstw domowych ze względu na stopień zagrożenia ubóstwem monetarnym i ubóstwem niemonetarnym została pogłębiona analizą ich mobilności ze względu na stopień zagrożenia zasięgiem ubóstwa w wymiarze monetarnym i w wymiarze niemonetarnym w oparciu o indeksy mobilności.Tabela 9.19. Mobilność gospodarstw domowych w Polsce ze względu na stopień zagrożenia ubóstwem monetarnym i ubóstwem niemonetarnym w latach 2005-2008.Indeksy mobilności

Wartości indeksów

mobilności  100

Wymiar monetarny

Wymiar niemonetarny

MS

82,43

83,52

MS+

16,01

14,94

MS-

1,56

1,54

CM

14,45

13,40UBÓSTWO I NIERÓWNOŚCI

W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007-2008 • Analiza ubóstwa i wykluczenia społecznego krajów UE opiera się na wynikach badania EU-SILC w latach 2007 i 2008.
 • Podstawą analizy jest zarówno wskaźnik monetarny ubóstwa oparty o dochody gospodarstw domowych jak i wybrane wskaźniki niemonetarne będące symptomami ubóstwa i wykluczenia społecznego.
 • Ekwiwalentny dochód do dyspozycji gospodarstw domowych oraz wartości symptomów ubóstwa niemonetarnego (deprywacji) i wykluczenia społecznego poszczególnych gospodarstw domowych zostały przypisane ich członkom.
 • Poziom dochodów ekwiwalentnych gospodarstw domowych wyrażonych w porównywalnych jednostkach pieniężnych uwzględniających siłę nabywczą walut krajów (PPS) był w 2008 r. znacznie zróżnicowany.


Tabela 9.23. Średnie roczne dochody ekwiwalentne* gospodarstw domowych i relatywne granice ubóstwa w krajach UE w 2007 r. i 2008 r.**Kraje

Średnie roczne dochody ekwiwalentne w

Relatywna granica ubóstwa

w PPS***

EUR

PPS

2007

2008

2007

2008

2007

2008

UE-27

Belgia

Bułgaria

Czechy

Dania

Niemcy

Estonia

Irlandia

Grecja

Hiszpania

Francja

Włochy

Cypr

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Węgry

Malta

Holandia

Austria

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Finlandia

Szwecja

Wielka Brytania

15 912,9

19 142,7


1 721,4

6 147,6


25 112,7

20 270,4


5 304,1

25 988,5


12 130,3

13 654,5


18 382,7

17 239,0


18 564,7

4 086,9


3 938,6

34 223,0


4 376,0

9 898,4


20 808,8

20 341,9


4 149,6

9 928,7


1 986,6

10 723,9


4 378,2

20 787,0


20 177,5
24 733,0

16 495,7

19 986,2


2 662,3

6 809,6


26 030,0

21 086,2


6 333,1

26 808,9


12 766,4

14 582,9


20 004,2

17 734,4


18 934,8

5 942,3


4 944,6

35 448,1


4 827,2

10 585,4


22 302,6

21 380,5


4 939,5

10 288,0


2 323,3

11 709,3


5 179,6

22 074,2


21 804,9
22 804,1

.

17 775,2


3 835,8

10 023,3


18 149,0

19 755,4


7 741,5

20 872,8


13 622,3

14 879,8


16 937,6

16 544,3


21 158,3

6 727,7


6 869,2

30 736,8


7 216,9

13 237,6


20 002,9

19 954,8


6 645,3

11 688,8


3 447,4

13 988,1


6 182,3

16 939,7


17 033,1
21 966,1

.

18 453,6


5 762,2

10 910,1


18 947,9

20 683,0


8 667,5

21 263,8


14 075,5

15 713,2


18 513,5

17 235,0


20 916,3

8 919,9


8 242,8

30 745,2


7 234,6

14 011,4


21 897,1

20 915,4


7 973,3

12 004,5


3 646,1

14 817,1


7 114,4

18 412,1


18 846,6
22 791,7

.

10 035


1979

5 348


10 175

10 403


4 059

10 706


6 946

7 807


9 363

8 748


10 938

3 356


3 512

17 575


3 979

7320


10 631

10 880


3 422

5 360


1726

7 979


4 133

9 223


9 581
11 366

.

10 100


2 800

5 800


10 500

10 600


4 700

10 900


7 200

8 400


9 700

9 000


11 300

4 400


4 200

16 500


4 000

7 800


11 300

11 200


3 900

5 800


1 900

8 400


4 000

9 600


10 400
11 600

Źródło: (European Commission, 2010) oraz baza danych Eurostatu z dnia 17.10.2010.

* Gospodarstwem domowym stanowiącym punkt odniesienia o skali ekwiwalentności równej 1 było gospodarstwo domowe jednoosobowe.

** Dla większości krajów dane pochodzą z roku poprzedzającego rok przeprowadzenia badania.

*** Jako granicę ubóstwa w poszczególnych latach przyjęto 60 proc. mediany rozkładu dochodów ekwiwalentnych.Rysunek 9.6. Zasięg ubóstwa monetarnego i niemonetarnego

w UE w 2007 r.

Źródło: (Fusco i in., 2010).Symptomy deprywacji: zmienne wskazujące na niemożność zaspokojenia określonych potrzeb gospodarstw domowych ze względów finansowych:


 1. Brak możliwości opłacenia tygodniowego wyjazdu rodziny w ciągu roku.
 1. Brak możliwości jedzenia mięsa, drobiu lub wegetariańskich odpowiedników co drugi dzień.
 1. Brak możliwości ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb.
 1. Brak telefonu.
 1. Brak telewizora kolorowego.
 1. Brak pralki.
 1. Brak samochodu.
 1. Nieuiszczanie w terminie w ciągu ostatnich 12 miesięcy odstępnego za mieszkanie, opłat za gaz, elektryczność i wodę, spłat rat kredytów zaciągniętych na inne cele niż mieszkanie.
 1. Brak możliwości pokrycia z własnych środków nieoczekiwanego wydatku w wysokości równej 60 proc. średnich dochodów w danym kraju.
 • Gospodarstwo domowe, a tym samym wszystkie osoby będące jego członkami, podlegało deprywacji jeżeli charakteryzowało się przynajmniej trzema z dziewięciu przyjętych symptomów deprywacji.


Tabela 9.24. Zasięg deprywacji w krajach UE w 2007 r.
Kraje

Procent osób podlegających deprywacji ze względu na symptomy deprywacji

nieoczekiwane wydatki

wyja-zdy rodzi-nne

spłaty należ

ności

jedze-

nie mięsa

ogrze-wanie miesz-kania

pralka

telewizor kolorowy

telefon

samo-chód

UE-24

Belgia

Czechy

Dania

Niemcy

Estonia

Irlandia

Grecja

Hiszpania

Francja

Włochy

Cypr

Łotwa

Litwa

Luksem-burg

Węgry

Holandia

Austria

Polska

Portugalia

Słowenia

Słowacja

Finlandia

Szwecja

Wielka Brytania

34

21

3818

36

2239

30

2933

32

4263

42
21

63

21

2954

20

4243

30

17


27

34

23

349

24

5721

47

3630

39

5365

60
10

65

14

2665

61

3054

18

13


21

9

6

64

6

58

26

79

12

2311

9
3


19

4

418

7

148

6

9


9

8

3

133

10

62

6

26

6

830

17
1

25

1

824

4

1032

3

4


4

9

15

610

5

43

14

75

10

3522

22
0

11

2

323

42

45

1

2


5

1

2

01

0

31

2

01

0

17

6
0


3

0

01

3

01

1

0


0

0

0

01

1

10

0

00

0

01

1
0


1

0

01

1

11

1

1


0

1

0

10

0

10

1

01

1

03

3
0


3

0

02

5

01

0

0


0

7

7

128

5

219

9

43

3

230

15
2

23

6

620

11

324

8

4


5

Źródło: (Fusco i in., 2010).
Tabela 9.25. Zasięg ubóstwa monetarnego i deprywacji w krajach UE w 2007 r.
Kraje

Procent osób

nieubogich

i niepodlegają-cych deprywacji

tylko ubogich

tylko podlegają-cych deprywacji

zarówno ubogich jak

i podlegają-cych deprywacji

UE-24

Łotwa


Węgry

Polska


Słowacja

Cypr


Litwa

Portugalia

Grecja

HiszpaniaWłochy

Wielka Brytania

Estonia

Irlandia


Czechy

Niemcy


Francja

Słowenia


Belgia

Dania


Austria

Finlandia

Luksemburg

Holandia


Szwecja

75

50

5956

66

6463

68

6875

72
75

73

77

7979

80

7979

84

8282

86

8686

10

5

46

3

67

9

1016

13
14

11

12

410

9

79

9

89

11

88

9

29

2927

23

2118

13

125

8
5


7

5

117

7

106

5

65

1

44

6

16

912

7

1012

9

104

7
5


8

5

55

4

56

2

44

2

22

Źródło: (Fusco i in., 2010).
Tabela 9.26. Głębokość ubóstwa w krajach UE w latach 2007-2008.


Kraje

Głębokość ubóstwa

2007

2008

UE-27

Belgia

Bułgaria

Czechy

Dania

Niemcy

Estonia

Irlandia

Grecja

Hiszpania

Francja

Włochy

Cypr

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Węgry

Malta

Holandia

Austria

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Finlandia

Szwecja

Wielka Brytania****

23,0

17,8


33,5

18,1


17,0

23,2


20,2

17,6


26,0

24,1


17,9

22,3


19,7

24,6


25,7

18,8


19,8

17,5


17,0

17,0


24,0

24,3


34,8

19,4


19,2

14,1


20,3
22,4

21,9

17,2


27,0

18,5


18,0

22,2


20,3

17,7


24,7

23,6


18,1

23,0


16,6

28,6


25,7

16,6


17,3

17,7


14,9

15,3


20,6

23,2


32,3

19,3


18,1

15,7


18,0
20,8


Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Eurostatu z dnia 17.10.2010.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna