Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac hPobieranie 13.32 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar13.32 Kb.

U C H W A Ł A Nr XXXIX/289/2009
R A D Y P O W I A T U W S T A R A C H O W I C A C Hz dnia 29 - października - 2009 roku
w sprawie:

oddania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach budynku C położonego
w Starachowicach przy ul. Radomskiej z przeznaczeniem
na działalność statutową.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.


o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z § 4 Uchwały Nr LIII/444/2006 Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 267, poz. 3083) oraz art. 13 pkt 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603, z późniejszymi zmianami),
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1


  1. Oddać w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70 budynek C wraz z ciepłą sienią, z wyłączeniem części zajmowanej przez American Heart
    of Poland, zlokalizowany na nieruchomości położonej w Starachowicach
    przy ulicy Radomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice obr. 02 jako działka nr 9/68 o powierzchni 4,4316 ha z przeznaczeniem na działalność statutową. Wartość przekazywanej części budynku C wynosi 15.389.101,50 zł.
  1. Wyraża się zgodę na korzystanie przez American Heart of Poland Spółkę z o.o.
    z klatki schodowej znajdującej się pomiędzy blokami C i H, jako drogi ewakuacyjnej na warunkach określonych między PZOZ a AHP.
  1. Warunki użytkowania określi umowa.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Wzorek


U Z A S A D N I E N I E


Powiat Starachowicki jest właścicielem działki położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 9/68


o pow. 4,4316 ha, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy
w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 38743.

Działka ta została oddana w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2000r. Nr XIX/156/2000 i Umowy przekazania nieruchomości z dnia 11.09.2002r.

Na ww. działce, w ramach Inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego
w Starachowicach”, został wybudowany budynek C wraz z ciepłą sienią.

Rada Powiatu w Starachowicach Uchwałą Nr IX/84/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. wyraziła zgodę na wydzierżawienie, na okres 10 lat, na rzecz American Heart of Poland Sp. z o.o. części pomieszczeń w bloku C z przeznaczeniem na utworzenie oddziału kardiologii inwazyjnej, angiologii i elektrostymulacji. Wniosek AHP


o wydzierżawienie pomieszczeń został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej oraz przez Radę Społeczną PZOZ. Umowa dzierżawy została zawarta 10 lipca 2007r. Wartość budynku, z wyłączeniem części zajmowanej przez AHP, wynosi 15.389.101,50 zł.

American Heart of Poland Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 02.03.2009r.


znak: LDZ 294/2009/S/ wystąpił do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody
na użyczenie klatki schodowej znajdującej się pomiędzy blokiem H, stanowiącym ich własność, a budynkiem C, jako drogi przeciwpożarowej. Pismem z dnia 02.07.2009r. nr L.Dz.PZOZ/W/1208 2009r. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach wyraził zgodę na korzystanie przez AHP z klatki schodowej, jako drogi ewakuacyjnej pod warunkiem wykonania przez AHP ścianek działowych
z drzwiami p.poż. oddzielającymi PZOZ od AHP.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) publiczny zakład opieki zdrowotnej otrzymuje nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie, z przeznaczeniem na działalność statutową.Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały było zasadne.: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Światowej sławy jurorzy w konkursach kompozytorskich Festiwalu transatlantyk 2012
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna