Uchwała 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia abg spin spółka Akcyjna z dnia 1 października 2007 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPobieranie 22.44 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar22.44 Kb.
Uchwała 1/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABG SPIN Spółka Akcyjna

z dnia 1 października 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 ust. 1 Statutu ABG SPIN S.A. i § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Sierota.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała 2/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABG SPIN Spółka Akcyjna

z dnia 1 października 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym z dnia 07 września 2007 r. nr 174 (2771) poz. 11264.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 3/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABG SPIN Spółka Akcyjna

z dnia 1 października 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie do spółki pod firmą: KOM-PAKT Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ABG SPIN S.A. (zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa).
Działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. h) Statutu ABG SPIN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na wniesienie do spółki pod firmą: KOM-PAKT Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ABG SPIN S.A. (zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa) tj. Pionu Rozwiązań dla Energetyki i Gazownictwa ABG SPIN S.A. obejmującego:

 1. własność oraz inne prawa do nieruchomości, wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,

 2. własność oraz inne prawa do ruchomości, wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały,

 3. koncesje, licencje i pozwolenia, wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały,

 4. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, wskazane w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały, oraz

 5. prawa wynikające z umów z kontrahentami, w tym prawa wynikające z kontraktów wskazanych w Załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała 3/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABG SPIN Spółka Akcyjna

z dnia 1 października 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu ABG SPIN S.A.
Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. d) Statutu ABG SPIN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zmienić Statut ABG SPIN S.A. w ten sposób, że § 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w imieniu własnym, lub na rzecz osób trzecich, w następującym zakresie:

 1. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3);

 2. produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0);

 3. produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3);

 4. produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.2);

 5. wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3);

 6. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4);

 7. sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1);

 8. sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6);

 9. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7);

 10. pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4);

 11. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1);

 12. telekomunikacja (PKD 64.2);

 13. działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym (PKD 67.1);

 14. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2);

 15. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11)

 16. obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3);

 17. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.1);

 18. działalność w zakresie oprogramowania ( PKD 72.20);

 19. przetwarzanie danych (PKD 72. 3);

 20. działalność związana z bazami danych (PKD 72.4);

 21. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.5);

 22. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72. 6);

 23. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14);

 24. badania i analizy techniczne (PKD 74.3);

 25. reklama (PKD 74.4);

 26. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);

 27. pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);

 28. działalność rachunkowo księgowa z wyłączeniem kontroli, weryfikacji i potwierdzania poprawności sprawozdań finansowych, doradztwa podatkowego i doradztwa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (PKD 74.12);

 29. działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.20);

 30. działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z);

 31. wynajem samochodów osobowych (PKD 71.1);

 32. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);

 33. wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3);

 34. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii (PKD 73.10.A);

 35. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B);

 36. leasing finansowy (PKD 65.21.Z);

 37. działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B);

 38. wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2);

 39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12);

 40. Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 74.60.Z).”


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie obowiązują od dnia ich wpisania do rejestru przedsiębiorców

Uchwała 4/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABG SPIN Spółka Akcyjna

z dnia 1 października 2007 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ABG SPIN S.A.
Działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Upoważnić Radę Nadzorczą ABG SPIN S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ABG SPIN S.A. uwzględniające zarejestrowane przez właściwy sąd zmiany Statutu ABG SPIN S.A. dokonane Uchwałą 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG SPIN S.A. z dnia 1 października 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Pobieranie 22.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna