Uchwała nr / r. Rady miasta stołecznego warszawy z dnia r w sprawie wyposażenia w majątek m st. Warszawy Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Powstania Listopadowego przy ul. Zbaraskiej 3 w Dzielnicy Praga-Południe m st. WarszawyPobieranie 142.27 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar142.27 Kb.
UCHWAŁA Nr ………………/….…… r.

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia ……………………… r.

w sprawie wyposażenia w majątek m.st. Warszawy

Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Powstania Listopadowego przy ul. Zbaraskiej 3

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.1) oraz § 13 ust. 1 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu m.st. Warszawy (Dz. U. Woj. Mazow. z 2008 r. Nr 23 poz. 875 ze zm.2) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyposaża się:

  1. Szkołę Podstawową Nr 60 im. Powstania Listopadowego ul. Zbaraska 3 w majątek m.st. Warszawy powstały w wyniku realizacji przez m.st. Warszawę Dzielnicę Praga-Południe zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3 w Warszawie”” o wartości początkowej brutto 955.495,47 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć i 47/100 zł) określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, pomniejszony o wartość odpisów amortyzacyjnych na dzień przekazania;

  2. Szkołę Podstawową Nr 60 im. Powstania Listopadowego ul. Zbaraska 3 w majątek m.st. Warszawy powstały w wyniku realizacji przez m.st. Warszawę Dzielnicę Praga-Południe zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3 w Warszawie” o wartości początkowej brutto 566.961,51 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden i 51/100 zł) określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, pomniejszony o wartość odpisów amortyzacyjnych na dzień przekazania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr ……………………………

Rady m.st. Warszawy

z dnia ……………………… 2012 r.

w sprawie wyposażenia w majątek m.st. Warszawy

Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Powstania Listopadowego przy ul. Zbaraskiej 3

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Radę m.st. Warszawy uzasadnione jest potrzebą formalnego wyrażenia zgody na przekazanie środków trwałych, powstałych w wyniku realizacji przez Dzielnicę Praga-Południe m.st. Warszawy zadań inwestycyjnych, pt.:

- „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3 w Warszawie”,

- „Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3 w Warszawie” na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3 w Warszawie. Zadania te zostały zakończone, a poniesione nakłady zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Dzielnicy.


Wytworzone składniki majątkowe pozostają faktycznie w używaniu wyżej wymienionej szkoły i na mocy podjętej przez Radę m.st. Warszawy uchwały zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz ww. placówki oświatowej jako środki trwałe i ujawnione w jej ewidencji księgowej odpowiednio w ujęciu rzeczowym i wartościowym.
Rada m.st. Warszawy, działając na mocy przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.3) oraz § 13 ust. 1 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu m.st. Warszawy (Dz. U. Woj. Mazow. z 2008 r. Nr 23 poz. 875 ze zm.4) ma prawo w trybie Uchwały wyposażać w majątek trwały gminne jednostki organizacyjne, jakimi są między innymi placówki oświatowe.
Realizacja uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu m.st. Warszawy.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr ……………………

Rady m. st. Warszawyz dnia …………………….. 2012r.


Zestawienie składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji przez m.st. Warszawę Dzielnicę Praga-Południe inwestycji pt. „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3 w Warszawie” do przekazania na majątek

Szkole Podstawowej Nr 60, ul. Zbaraska 3 w Warszawie


Lp.

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

J.m.

Ilość

Wartość
brutto w zł


Grupa

Pod-grupa

Rodzaj
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3 w Warszawie, w tym:


1.

2

29

290

Nawierzchnia syntetyczna391

251 796,06

2.

8

80

808

Zestaw ze zjeżdżalnią

kpl.

1

169 076,75

3.

8

80

808

Zestaw do zabaw

kpl.

1

155 150,15

4.

8

80

808

Huśtawka równoważnia

szt.

1

36 458,48

5.

8

80

808

Piruet 1

szt.

1

7 169,33

6.

8

80

808

Piruet 2

szt.

1

7 169,33

7.

8

80

808

Równoważnia

szt.

1

16 459,94

8.

8

80

808

Równoważnia mała

szt.

1

11 689,13

9.

8

80

808

Huśtawka

szt.

1

11 698,13

10.

0

03

034

Zieleń

kpl.

1

25 685,22

11.

8

80

808

Ławki

szt.

7

11 678,45

12.

8

80

808

Kosz na śmieci

szt.

2

2 016,66

13.

8

80

808

Plotek trawnikowy – 47 mb

kpl.

1

10 687,03

14.

8

80

808

Ogrodzenie terenu szkoły

m

612

238 769,81

RAZEM brutto

955 495,47Załącznik Nr 2

do uchwały Nr ……………………

Rady m. st. Warszawyz dnia …………………….. 2012r.


Zestawienie składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji przez m.st. Warszawę Dzielnicę Praga-Południe inwestycji pt. „Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3 w Warszawie” do przekazania na majątek

Szkole Podstawowej Nr 60, ul. Zbaraska 3 w Warszawie


L.p.

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Ilość/

j.m.

Cena brutto

Grupa

Pod-grupa

Rodzaj

Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 60

ul. Zbaraska 3 w Warszawie

Wyposażenie bloku żywieniowego

1.

5

57

579

Trzon kuchenny gazowy 4-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym, Typ 700.KE-4/PE-1 o wym. 800x700x850, moc 5,4 kW, napięcie zasilania 400 V, pobór gazu ziemnego 2,58 m3.

1 kpl.

9.058,50

2.

5

57

579

Patelnia, Typ PE-03 o wym. 800x700x850, moc 12 kW, napięcie zasilania 400 V

1 kpl.

9.772,20

3.

4

43

431

Element neutralny odstawczy

1 szt.

1.405,44

4.

5

57

579

Taboret podgrzewaczy, Typ 000.TG-1F o wym. 600x650x400, pobór gazu 0,9 m3

2 kpl.

4.919,04

5.

4

43

431

Stół odbiorczy ze zmywarki z półką, Typ DM-S-3103 o wym. 600x600x850

1 szt.

1.041,88

6.

4

43

431

Zmywarka do mycia naczyń stołowych na podstawie o wym. 600x600x1400, moc 6,8 kW, napięcie zasilania 400 V

1 szt.

7.930,00

7.

4

43

431

Stół załadowczy do zmywarki, o wym. 1200x600x850,

1 szt.

2.147,20

8.

4

43

431

Bateria ciśnieniowa z napełniaczem,

1 szt.

1.196,82

9.

4

43

431

Eliminator odpadów z syfonem Typ DM-S3261 o wym. 1200x600x850, moc 0,736 kW, napięcie zasilania 230 V

1 kpl.

3.294,00

10.

4

43

431

Stół z 1-komorowym zlewozmywakiem, rant z tyłu i prawej strony Typ DM-S3211 o wym. 2200x700x850

1 szt.

6.685,80

11.

4

43

430

Maszyna do mielenia mięsa Typ TS-22-400V, moc 1,1 kW, napięcie zasilania 400V

1 kpl.

3.281,80

12.

4

43

430

Waga stołowa, moc 0,1 kW, napięcie zasilania 230 V

1 szt.

1.043,10

13.

4

43

431

Stół z 1-komorowym zlewozmywakiem, półka i rant z tyłu Typ DM-S3201-A o wym. 1400x600x850

1 szt.

2.287,50

14.

5

57

577

Naświetlacz do jaj Typ UV-254 Typ UV-254, moc 0,1 kW, napięcie zasilania 230 V

1 szt.

1.415,20

15.

5

57

577

Chłodziarka do przechowywania jaj o wym. 600x600x850, moc 0,1 kW, napięcie zasilania 230 V

1 szt.

732,00

16.

4

43

431

Stół z 2-komorowym zlewozmywakiem, półka i rant z tyłu Typ DM-S3213-A o wym. 1500-600-850

1 szt.

2.632,76

17.

4

43

431

Basen, rant z tyłu o głębokości 0,30 m Typ DM-S3235 o wym. 1200x600x850

1 szt.

2.886,52

18.

4

43

431

Eliminator odpadów z syfonem, moc 0,736 kW, napięcie zasilania 230 V

1 kpl.

3.294,00

19.

4

43

431

Obieraczka do ziemniaków i warzyw Typ Oz0.1.1. o wym. 400x400x1000, moc 1,1 kW, napięcie zasilania 230/400 V

1 kpl.

5.380,25

20.

4

43

431

Stół z 1-komorowym zlewozmywakiem z półką i rantem z tyłu Typ DM-S3201 o wym. 1900x700x850

1 szt.

3.041,46

21.

4

43

431

Maszyna do rozdrabniania warzyw Typ MKJ-250, moc 1,1 kW, napięcie zasilania 230 V

1 kpl.

4.941,00

22.

4

43

431

Regał magazynowy ze stali Typ DM-S3319 o wym. 1000x500x1800

1 szt.

1.754,41

23.

4

43

431

Szafa chłodnicza 500 l Typ DM-S92115 o wym. 640x720x2000, moc 0,021 kW, napięcie zasilania 230 V

1 szt.

1,22

24.

4

43

431

Bateria ciśnieniowa z napełniaczem Typ DM-S-3261

1 szt.

1.196,83

25.

4

43

431

Basen rant z tyłu – głębokość komory 0,4 m Typ DM-3225-A o wym. 1000x600x850

1szt.

2.623,00

26.

4

43

431

Eliminator odpadków z syfonem, moc 0,736 kW, napięcie zasilania 230 V

1 kpl.

3.294,20

Montaż urządzeń + transport 2% wartości urządzeń
1.745,11

Wyposażenie brutto ogółem:
89.001,24

Roboty budowlano-montażowe


1

10

107

Roboty budowlane
168.763,10
1

10

107

Roboty sanitarne
49.641,52
1

10

107

Roboty elektryczne
48.263,68
4

45

446

Roboty wentylacyjne
135.504,26
1

10

107

Roboty uzupełniające
45.287,71
1

10

107

Dokumentacja technologii kuchni
30.500,00

RAZEM BRUTTO:
566.961,51
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281.


2 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2008 r. Nr 141 poz. 4977.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281.


4 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2008 r. Nr 141 poz. 4977.

Strona z

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna