Uchwała nr 105/xxiv/2008 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 19 listopada 2008r w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lipowiec Kościelny na lata 2008-2015”Pobieranie 220.71 Kb.
Strona2/4
Data08.05.2016
Rozmiar220.71 Kb.
1   2   3   4

Przez teren gminy wiodą szlaki turystyczne. Na terenie gminy usytuowane są 2 rezerwaty przyrody: "Barania Góra" w miejscowości Lipowiec Kościelny oraz "Lasy Rumockie". W miejscowości Niegocin znajduje się stara lipa "Kaśka" (wpisana do rejestru zabytków). Ważnym budowlanym obiektem zabytkowym jest kościół parafialny w Lipowcu p.w. Św. Mikołaja wybudowany w początkach XVIII wieku. Zachowały się również zabytkowe dworki.


b) Walory krajoznawczo-przyrodnicze Gminy Lipowiec Kościelny
Ponad 90% terenu gminy należy do obszaru krajobrazu chronionego. Występują rezerwaty

przyrody, pomniki przyrody, łąki i pola uprawne, skupiska leśne, zbiorniki wodne, bagna i

torfowiska oraz piękne krajobrazy wzgórz morenowych.


  1. Rezerwaty przyrody mieszczące się w obrębie gminy:

Barania Góra” - rezerwat utworzony w 1994 roku na powierzchni 176,62 ha.

położony przy drodze Mława-Żuromin, na terenie gruntów wsi Lipowiec Kościelny. Celem ochrony jest naturalny krajobraz leśny o urozmaiconej rzeźbie terenu z wielogatunkowym drzewostanem dąbrowy świetlistej i grądu oraz licznymi stanowiskami roślin rzadkich i chronionych.

Olszyny Rumockie” - rezerwat utworzony został w 1994 roku, jego powierzchnia wynosi 149,51ha.. Położony jest na terenie wsi Rumoka, na tarasie zalewowym i nadzalewowym małej rzeczki Mławki. Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie naturalnych łęgów olszowo-jesionowych oraz miejsc lęgowych licznych gatunków ptaków, w tym bociana czarnego. Walory faunistyczne rezerwatu podwyższa fakt występowania w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu - rozległego kompleksu łąk i stawów jako miejsca lęgowego szeregu cennych gatunków ptaków.

„Dolina Mławki” - Rezerwat przyrody "Dolina Mławki" utworzony został w 1994 roku na powierzchni 147,41 ha., w dolinie rzeki Mławki, w celu ochrony dużego kompleksu olsu i olsu jesionowego o typowej strukturze i składzie florystycznym z licznymi stanowiskami ptaków zagrożonych wyginięciem.

Resztki parku krajobrazowego w Lewiczynie - starodrzew parku tworzą: grab, klon, wiąz, jesion, jawor, olsza, kasztanowiec, lipa, wierzba, topola, morwa, świerk. Duże uwilgotnienie terenu i torfowe gleby parku obroniły obiekt przed przekształceniem go w uprawne pola i łąki.

2. Pomniki przyrody
W miejscowości Niegocin w pobliżu leśniczówki znajduje się pomnik przyrody - stara lipa "Kaśka", wpisana do rejestru zabytków (obwód ok. 750 cm, wysokość ok. 24m, wiek ok. 200-250 lat). Na terenie Parceli Łomskich usytuowany jest dąb liczący około 150 lat (obwód ok. 332 cm).

Na terenie parku podworskiego w Kęczewie występują następujące pomniki przyrody:

- modrzew - 14 sztuk (90 lat),

- daglezja - 1 sztuka (90 lat) - obwód 275 cm,

- klon jawor - 1 sztuka (140 lat) - obwód 320 cm,

- lipa drobnolistna - 1 sztuka (130 lat) - obwód ponad 300 cm,

- dąb szypułkowy - 18 sztuk (90-130 lat) - średni obwód pni - ok. 200 cm.


  1. Zbiorniki wodne

Przez gminę przepływają rzeki Mławka i Krupianka, tworzące piękne doliny. Na rzece

Mławce znajduje się największy zbiornik retencyjny i rekreacyjny. Zalew Ruda położony w

granicach administracyjnych gmin Iłowo, Lipowiec Kościelny i Mława o powierzchni 38ha.

1600m naturalnego cieku wodnego Dwukolanka (prawy dopływ rzeki Mławki) płynie przez teren Gminy Lipowiec Kościelny. Dwukolanka tworzy liczne zakręty i uchodzi opodal Lewiczyna (teren parku krajobrazowego).

W Rumoce znajduje się zespół sztucznych zbiorników wodnych (Staw przy Drodze,

Olszynowy, Moczydło, Żuławy, Karczurek, Połomia, Zimowy, Rudka i 5 mniejszych stawów) o powierzchni około 100ha z czego ok.80ha zalanych jest wodą. Stawy te służą głównie do hodowli karpia królewskiego i karpia dzikiego. W małych ilościach występuje lin, sandacz i szczupak. W stawie rybnym w Lipowcu Kościelnym żyje amur, szczupak, karaś, lin, leszcz, karp. Ponadto zbiorniki wodne występują w Zawadach, Turzy Wielkiej, Kęczewie - staw wodny, Stary Rów w Łomi – pełni funkcję rowu melioracyjnego dla okolicznych łąk i pastwisk.


4. Bagna i torfowiska występujące na obszarze Gminy Lipowiec Kościelny:
- Fitocenoza torfowiska w Turzy Wielkiej

- Torfowisko w Dobrej Woli

- Roślinność bagienna i torfowiskowa podmokłych terenów Krępy

- Torfowisko parku krajobrazowego w Lewiczynie


5. Lasy:
- Las Niegocin - krajobraz o urozmaiconej rzeźbie terenu;

- Las iglasty w okolicy Turzy Małej;

- Las mieszany w okolicy Borowego;

- Las mieszany w okolicy Łomi;

- Las mieszany w okolicy Cegielni Lewickiej;

- Lasy mieszane w okolicy Parceli Łomskich;

- Las iglasty w okolicy Woli Kęczewskiej;

- Las mieszany w okolicy Kęczewa;

- Ols typowy w Łomi;

- Aleje świerków w Lewiczynie.


6. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego:
Do podstawowych źródeł zanieczyszczeń aerosanitarnych w gminie należą:

- paleniska indywidualne,

- zanieczyszczenia komunikacyjne,

- zakłady produkcyjno-usługowe,

- obiekty hodowlane.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego związanie z istnieniem nielicznych źródeł emisji zarówno zorganizowanej (pyły i związki toksyczne) jak i niezorganizowanej (odór) ma jedynie lokalny zasięg i nie stanowi dużego zagrożenia dla środowiska.

Na terenie gminy nie są prowadzone badania zanieczyszczenia atmosfery.

7. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
Główna rzeka gminy Mławka oraz pozostałe cieki wykazują ponadnormatywne zanieczyszczenie, co jest konsekwencją nieuregulowanej gospodarki ściekowej między innymi miasta Mławy oraz niskich reżimów agrotechnicznych w rolnictwie. Negatywny wpływ miasta Mławy na stan czystości wód powierzchniowych najbardziej widoczny jest we wschodniej i południowej części gminy. Rzeka ta jest zanieczyszczana w sposób pośredni przez dopływy rzek: Seracz, Przylepnica, Gwiazda i Kozak. Zanieczyszczenie rzek stwarza zagrożenie dla życia biologicznego zbiorników wodnych oraz powoduje straty gospodarcze (ograniczenie wykorzystywania wód na cele nawodnień, napełniania stawów rybnych oraz funkcji rekreacyjnych).
3. Środowisko kulturowe Gminy Lipowiec Kościelny
Sektor turystyki w Gminie Lipowiec Kościelny warunkuje nie tylko środowisko naturalne, ale też kulturowe. Na terenie gminy znajduje się duża liczba obiektów zabytkowych. Jak wcześniej wspomniano ważnym budowlanym obiektem zabytkowym jest późnobarokowy kościół parafialny w Lipowcu pod wezwaniem świętego Mikołaja. W ścianie wschodniej prezbiterium wmurowana jest prostokątna płyta z piaskowca, z płaskorzeźbionym herbem "Ciołek"2 oraz napisem łacińskim i datą 1532. W nowym ołtarzu głównym Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XVIII wieku, gruntownie przemalowany, w koronach i sukienkach srebrnych w stylu regencji. W otoczeniu kościoła znajdują się:

→ Dzwonnica z 1877 rok;

→ Figura Jezusa Miłosiernego (z 1917r.) i Matki Najświętszej (z 1913r.) teren cmentarza;

→ Nagrobek Adama Kosińskiego3 (zm. 1838 r.) przy północnej ścianie kościoła;

→ Ogrodzenie cmentarza kościelnego z pierwszej połowy XIX wieku;

→ Plebania z przełomu XIX i XX wieku w Lipowcu Kościelnym.


Na terenie gminy zachowały się również zabytkowe dwory: w Zawadach i Krępie. W wielu miejscowościach zachowały się parki podworskie oraz budowle majątków ziemskich:

→ Podworski park krajobrazowy z XIX wieku w Lewiczynie - na wzniesieniu parku są ślady

parterowego dworu z drugiej połowy XVIII wieku.

→ Park podworski z XIX wieku w Lipowcu Kościelny

→ Park podworski z XIX wieku w Kęczewie

→ Pozostałości majątku ziemskiego w Łomi (czworak z końca XIX wieku w Łomi)

→ Park i sad owocowy z XIX wieku w Niegocinie - w sadzie owocowym rosną trzy stuletnie

jabłonie i jedna grusza. Na terenie parku znajduje się staw wodny

→ Resztki parku i sadu podworskiego z XIX wieku w Niedziałkach - zachował się słup

ogrodzeniowy z XIX wieku i kapliczka przydrożna wzniesiona w 1894 roku przez właściciela

majątku

→ Resztki parku podworskiego z XIX wieku w Turzy Wielkiej - na terenie dawnego majątkuziemskiego znajduje się niewielkie oczko wodne i rozległe pokłady torfu.
Na terenie gminy można spotkać wiele kapliczek przydrożnych oraz liczne przykłady

budownictwa wiejskiego z pierwszej połowy XX wieku. Pomniki upamiętniają i opowiadają

historię gminy. Są to:

- Głaz na grobie bohaterów powstania styczniowego - w bitwie dnia 31 marca 1864 roku

zginęło 17 powstańców, a kilkudziesięciu dostało się do niewoli. W hołdzie poległym

wystawiono 1935 roku pamiątkowy głaz.

- Grób Nieznanego Żołnierza - tablice upamiętniające tych, którzy polegli w walkach za

wolność Ojczyzny, cmentarz w Lipowcu Kościelnym..

- Głaz i tablica upamiętniająca walki 15 Brygady Kawalerii, która w tym rejonie w dniach

1-4 września 1939 roku broniła granic Rzeczypospolitej w okolicy Kęczewa.

- Tablica upamiętniająca walkę i śmierć żołnierza Batalionów Chłopskich - W lesie przy

drodze Mława - Żuromin (Lipowiec Kościelny) dnia 8 września 1944 r. zginął w

nierównej walce z okupantem hitlerowskim porucznik Stanisław Maliszewski, ps. Karzeł.

- Pomnik ku czci zamordowanych i poległych w walce Polaków i spadochroniarzy

radzieckich - w lesie przy drodze Głużek - Rumoka, dnia 18 grudnia 1944 roku w odwecie

za pomoc udzieloną partyzantom radzieckim zostało wymordowanych łącznie 18

mieszkańców leśniczówki Grąd oraz 2 partyzantów radzieckich z oddziału kapitana

Czernikowa.

- Krzyż metalowy i tablica pamiątkowa na symbolicznej mogile „Puszczyka i jego

żołnierzy” na cmentarzu w Lipowcu Kościelnym . Żołnierze AK-NZW polegli dnia 5

lipca 1953r. w miejscowości Niedziałki.

- Obelisk upamiętniający ofiary zbrodni pod Niedziałkami.Budownictwo przemysłowe:

- Cegielnia Lipiny z XIX wieku na terenie Parceli Łomskich,

- Gorzelnia z końca XIX wieku w Rumoce,

- Przedwojenna gorzelnia w Krępie,

- XIX-wieczne fundamenty i resztki urządzeń młynarskich, pozostałości po młynie

zbożowym w miejscowości Słomka,

- Drewniany wiatrak z XIX wieku w Niegocinie,

- Kuźnia z lat trzydziestych XX wieku w Krępie,

- Mleczarnia (punkt skupu mleka) z 1938 roku w Turzy Wielkiej.

W Gminie Lipowiec Kościelny brak jednak środków na odrestaurowanie zabytków i rozwój sektora turystyki na tym terenie.


4. Gospodarka w Lipowcu Kościelnym

Lipowiec Kościelny jest regionem przede wszystkim rolnym. Jednocześnie stanowi także dość silny ośrodek pełniący funkcje usługowo - gospodarcze służące całej jednostce administracyjnej. Na terenie miejscowości działa ok. 30 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Liczba ta zmienia się w każdym miesiącu.Tabela 2.

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w Lipowcu Kościelnym na dzień 31.12.2007r.:


L.p.

Wyszczególnienie

iLOŚĆ


1

Handel obwoźny

5

2

Transport

3

3

Budownictwo, zakłady murarskie

5

4

Usługi (elektroniczne, pośrednictwo handlem nieruchomościami itp.)

8

5

Produkcja w tym

  • wyrobów przemysłowych

  • wyrobów spożywczych - piekarnie, przetwórstwo rybne

2
4


6

Gastronomia

0

7

Gabinety lekarskie

2

8

Stacje paliw (autogaz)

2

9

Usługi weterynaryjne

3

PODSUMOWANIE

341   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna