Uchwała nr 1367/11 Zarządu Dzielnicy Mokotów m st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu z Zakładem MięsnymPobieranie 15.9 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar15.9 Kb.
UCHWAŁA NR 1367/11

Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu z Zakładem Mięsnym „MOŚCIBRODY”
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością na wynajmowany lokal użytkowy nr 21 w budynku przy ulicy Puławskiej 130

Zgodnie z § 13 pkt 6 Zarządzenia Nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r.,
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, zmienionego Zarządzeniem Nr 3869/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2009 roku, Zarządzeniem Nr 5394/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 października 2010 roku oraz Zarządzeniem Nr 5536/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
23 listopada 2010 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych
w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1

Wyraża się zgodę na wniosek Zakładu Mięsnego „MOŚCIBRODY” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - najemcy lokalu użytkowego nr 21 przy ulicy Puławskiej 130 na rozwiązanie z dniem 31 grudnia 2011 roku na mocy porozumienia stron, zawartą w dniu 22.03.2011 roku pomiędzy Zakładem Mięsnym „MOŚCIBRODY” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a Miastem Stołecznym Warszawa umowę najmu lokalu użytkowego nr 21 w budynku przy ulicy Puławskiej 130.


§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

§ 3
Uchwała wymaga podania jej treści do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie m.st. Warszawy oraz Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz

Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Bogdan Olesiński
Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zdzisław Szczekota

Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Krzysztof Skolimowski
Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wojciech TurkowskiUZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR 1367/11

Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu z Zakładem Mięsnym „MOŚCIBRODY” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością na wynajmowany lokal użytkowy nr 21 w budynku przy ulicy Puławskiej 130
Zakład Mięsny „MOŚCIBRODY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciła się
z prośbą o rozwiązanie za porozumieniem stron zawartej umowy najmu na lokal użytkowy nr 21 przy ulicy Puławskiej 130, z uwagi na drastyczny spadek obrotów firmy i brak wykwalifikowanego personelu, który gwarantowałby prawidłowe funkcjonowanie sklepu. Firma na dzień dzisiejszy dokłada do utrzymania wynajmowanego lokalu użytkowego.
Lokal użytkowy nr 21 przy ul. Puławskiej 130 usytuowany jest na parterze w budynku wielolokalowym, zajmuje powierzchnię 147,46 m2 w tym piwnica 12,52 m2 i wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz wc.
Zakład Mięsny „MOŚCIBRODY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynajmuje lokal użytkowy nr 21 w budynku wielolokalowym przy ulicy Puławskiej 130 na podstawie zawartej w dniu 22.03.2011 roku umowy najmu na czas oznaczony z mocą obowiązująca do 21.03.2014 roku.
Najemca wnosi opłaty czynszowe za wynajmowany lokal użytkowy netto w wysokości
70,00 PLN/m2 powierzchni parteru i po 28,00 PLN/m2 powierzchni piwnicy. Najemca pozyskał lokal w wyniku konkursu ustnego.
Najemca wywiązuje się z zobowiązań finansowych i regularnie wnosi opłaty czynszowe za wynajmowany lokal użytkowy.
Stosownie do § 13 pkt 6 Zarządzenia Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, zmienionego Zarządzeniem Nr 3869/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2009 roku, Zarządzeniem Nr 5394/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 października 2010 roku, oraz Zarządzeniem Nr 5536/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania
w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Zarząd Dzielnicy podejmuje ustalenia w sprawach najmu lokali na podstawie materiałów przygotowanych przez wydział w urzędzie dzielnicy właściwy w sprawach gminnych zasobów lokalowych m.st. Warszawy lub zarządcę, a w szczególności ustalenia dotyczące wypowiadania umów najmu z przyczyn innych niż zaległości czynszowe powyżej dwóch miesięcy, jak również rozwiązywania umów najmu za porozumieniem stron.
Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy po zapoznaniu się z prośbą najemcy lokalu użytkowego podjął ustalenia w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z dniem 31 grudnia 2011 roku zawartej
w dniu 22.03.2011 roku umowy najmu lokalu użytkowego nr 21 w budynku przy ulicy Puławskiej 130 pomiędzy Zakładem Mięsnym „MOŚCIBRODY” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
a Miastem Stołecznym Warszawa na mocy porozumienia stron.

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach

Pobieranie 15.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna