Uchwała nr 1461/II/10 Zarządu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia. 15. 12. 2010r w sprawie przeznaczenia do najmu garaży: Nr wchodzących w skład zasobu lokali m stPobieranie 14.68 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar14.68 Kb.
UCHWAŁA NR 1461/II/10

Zarządu Dzielnicy Wilanów

Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia .15.12.2010r.

w sprawie przeznaczenia do najmu garaży: Nr ………………..wchodzących w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat oraz zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu.

Na podstawie art. 6 w związku art. 11 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 361 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały z dnia 28.05.2009 r. Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażania zgody na zawarcie, po upływie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, § 7 ust. 1 pkt 11, ust. 2 i 3 Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. Nr 3323/2009 z późn. zm. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat Zarząd Dzielnicy u c h w a l a, co następuje


§ 1

Wyraża się zgodę na przeznaczenie do najmu niżej wymienione garaże ……wchodzące w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami - na okres 3 lat: 1. garaż ..z p. Januszem Sereda,

 2. garaż ..z p. Jackiem Sak,

 3. garaż ..z p. Iwoną Nocznicką,

 4. garaż ..z p. Ryszardem Bartkowiak,

 5. garaż.. z p. Romanem Misztal,

 6. garaż ..z p. Jolantą Krzyżanowską,

 7. garaż.. z p. Jerzym Szreniawskim.


§ 2

Zatwierdza się wynegocjowane stawki czynszu za najem powyższych garaży: ……………………………………………………………………………………………………..§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Wilanów i Kierownikowi Zespołu Zasobów Lokalowych.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIELNICY WILANÓW DZIELNICY WILANÓW

m.st.. WARSZAWY m.st. WARSZAWY
/-/ Rafał Miastowski /-/ Tomasz Ciorgoń

U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Nr 1461/II/10

Zarządu Dzielnicy Wilanów

z dnia 15.12.2010r.
Dotychczasowi najemcy garaży przy ………………..wystąpili o zawarcie kolejnych umów najmu na zajmowane garaże:

 1. P. Janusz Sereda na garaż ….

 2. P. Jacek Sak na garaż ……..

 3. P. Iwona Nocznicka na garaż …………

 4. P. Ryszard Bartkowiak na garaż …….

 5. P. Roman Misztal na garaż …………

 6. P. Jolanta Krzyżanowska na garaż ….

 7. P. Jerzy Szreniawski na garaż ……..

……………………………………………………………………………………………………………….Zgodnie § 2 uchwały z dnia 28.05.2009 r. Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażania zgody na zawarcie, po upływie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą- „wyraża się zgodę na zawarcie przez m.st. Warszawę, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, o ile najemca wywiązuje się z zobowiązań finansowych wobec m.st. Warszawy, a lokal zostanie przeznaczony do wynajęcia na dalszy okres”,…………………………………………………………………………………………………………….

Kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami lokali m.st. Warszawy oraz postanowieniami Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. Nr 3323/2009 z późn. zm. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat zasadnym jest przeznaczenie do najmu w/wymienionych garaży ………..wchodzących w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami tych garaży - na okres 3 lat – z ustalonymi w drodze negocjacji stawkami czynszu.
: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach

Pobieranie 14.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna