Uchwała Nr 181/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Błonie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji BłoniePobieranie 18.27 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18.27 Kb.


Uchwała Nr 181/14

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Błonie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Błonie

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.1)) oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) – uchwala się, co następuje:


§ 1.

Likwiduje się aglomerację Błonie o równoważnej liczbie mieszkańców 53 040, wyznaczoną rozporządzeniem Nr 85 Wojewody Mazowieckiego z dnia


12 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Błonie (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 248, poz. 8112).
§ 2.

  1. Wyznacza się aglomerację Błonie o równoważnej liczbie mieszkańców 29 509, położoną na terenie gmin: Błonie, Leszno oraz Baranów, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Błonie.

  2. W skład aglomeracji Błonie wchodzą następujące miejscowości: Leszno, Zaborówek (gmina Leszno); Boża Wola, Bronisławów (gmina Baranów); Białuty, Bieniewice, Błonie, Bramki, Błonie Wieś, Dębówka, Marysinek, Nowa Wieś, Pass, Piorunów, Radonice, Stare Faszczyce, Wawrzyszew, Żukówka, Radzików (gmina Błonie).

  3. Obszar i granice aglomeracji Błonie, o której mowa w ust. 1, określa mapa w skali
    1 : 25 000, stanowiąca załącznik do uchwały.§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne


(Dz. U. z 2012 r. poz. 145, późn zm.) sejmik województwa wyznacza aglomerację
w drodze uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.

Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem Nr 85 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Błonie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 248, poz. 8112). Powyższym rozporządzeniem wyznaczono aglomerację Błonie o równoważnej liczbie mieszkańców 53 040.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159), aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa może zlikwidować w drodze uchwały. Natomiast w myśl art. 22 ust. 3 cyt. ustawy
z dniem likwidacji ww. aglomeracji, traci moc akt prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona. W związku z powyższym niniejszą uchwałą zlikwidowano aglomerację Błonie o równoważnej liczbie mieszkańców 53 040,
a zatem z dniem jej likwidacji traci moc akt prawa miejscowego, tj. rozporządzenie
Nr 85 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Błonie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 248, poz. 8112).

Burmistrz Błonia pismem z dnia 16 grudnia 2013 r., znak: WRGNiOŚ.6871.81.2013, w związku z przeprowadzoną weryfikacją obszaru i granic aglomeracji wyznaczonej ww. rozporządzeniem, zwrócił się o zmianę obszaru


i granic aglomeracji Błonie. Do ww. pisma dołączono propozycję planu aglomeracji, utworzoną na podstawie m.in. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Błonie (Uchwała Nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2011 r.), Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranów (Uchwała Nr XXXI/196/2009 Rady Gminy w Baranowie z dnia 30 grudnia 2009 r.), wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych dla wsi: Bieniewice, Błonie, Bramki, Marysinek, Nowa Wieś, Piorunów, Radonice, Stare Faszczyce, Wawrzyszew, Boża Wola, Bronisławów, Leszno, Zaborówek.

W trakcie weryfikacji propozycji planu aglomeracji Błonie ustalono między innymi, że obecnie w granicach aglomeracji funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej o długości 120,1 km obsługujący 21 695 mieszkańców. W granicach aglomeracji nie jest planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym nie jest konieczne obliczanie dla aglomeracji Błonie wskaźnika długości sieci na podstawie przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej,


w myśl § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137,
poz. 922).

W granicach planowanej do wyznaczenia aglomeracji Błonie nie występują formy obszarowej ochrony przyrody.

Na terenie projektowanej aglomeracji Błonie powstają ścieki komunalne pochodzące od mieszkańców aglomeracji, a także ścieki przemysłowe w ogólnej średniej ilości 4 991 m3 na dobę, zawierających m.in. zawiesinę ogólną, azot ogólny oraz fosfor ogólny.

Przyjęta w uchwale Sejmiku równoważna liczba mieszkańców na obszarze aglomeracji wynosząca 29 509 RLM obejmuje 21 695 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji oraz 7 814 RLM pochodzących z przemysłu (obliczone na podstawie wzoru Imhoffa), łącznie z drobną działalnością gospodarczą, usługową


i handlową oraz jednostkami użyteczności publicznej i administracji.

Zweryfikowany projekt planu aglomeracji przedłożono do uzgodnienia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie


i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie oraz
do zaopiniowania Radzie Miejskiej w Błoniu, Radzie Gminy Baranów oraz Radzie Gminy Leszno.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem


z dnia 25 kwietnia 2014 r., znak: ZK-Z-403/A/25/14, a także Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 22 kwietnia 2014 r., znak: WSI.070.4.2014.UU, pozytywnie uzgodnili projekt planu aglomeracji. Rada Miejska Błonie, Rada Gminy Baranów i Rada Gminy Leszno nie wyraziły stanowiska
w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu planu aglomeracji Błonie
w określonym terminie. W myśl art. 80a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) niezłożenie uzgodnienia w terminie 30 dni w przypadku zaopiniowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, uznaje się za jego pozytywne uzgodnienie, zaopiniowanie. Ponadto projekt planu zmiany aglomeracji Błonie został pozytywnie zaopiniowany pod kątem przyjętych rozwiązań przestrzennych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie.

Obszar i granice aglomeracji Błonie zostały przedstawione na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Skala mapy, na której oznacza się obszar i granice aglomeracji, została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922). Ze względu na małą czytelność mapy (brak możliwości odczytania nazw ulic), konieczne jest odczytywanie jej w sposób łączny z inną mapą umożliwiającą zlokalizowanie granic aglomeracji. Bezpośrednie wskazanie skali mapy w powyższym rozporządzeniu Ministra Środowiska (1:10 000 lub 1:25 000) uniemożliwia zastosowanie innego, bardziej czytelnego podkładu.

W związku z powyższym wyznaczono niniejszą uchwałą aglomerację Błonie.

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu Rzeczpospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie wyposażania aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej


i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Wyznaczenie obszaru i granicy aglomeracji umożliwi inwestorowi pozyskanie środków finansowych między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska


i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
z przeznaczeniem na realizację wyżej opisanych inwestycji.

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wymaga publikacji


w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Nadzór nad aktem sprawuje Wojewoda Mazowiecki.Projekt aktu wymaga konsultacji z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego, która nie zgłosiła uwag do przedmiotowego projektu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21
i 165 oraz z 2014 r. poz. 659.


: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Zawiadomienie
mazovia -> Informacja prasowa 28 lipca 2015 r
mazovia -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
mazovia -> Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
mazovia -> Lista powiatów, które otrzymają dofinansowanie dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
mazovia -> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1392/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011 r. Ogłoszenie o konkursie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 2504/187/08
mazovia -> Lp. Podmiot wnioskujący Nazwa zadania
mazovia -> Uchwała Nr 45/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013 r w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr /13
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna