Uchwała nr /2009 rady miasta stołecznego warszawy z dnia r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady miasta stołecznego WarszawyPobieranie 47.71 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar47.71 Kb.
UCHWAŁA NR………/2009

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia ........... 2009 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady miasta stołecznego Warszawy

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Z dniem 1 grudnia 2009 r. powołuje się Młodzieżową Radę m.st. Warszawy.

2. W skład Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, wchodzą przedstawiciele młodzieżowych rad dzielnic powołanych uchwałami rad dzielnic m.st. Warszawy oraz przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, w stosunku do których zadania organu prowadzącego wykonuje Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, na zasadach określonych w statucie Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy stanowiącym załącznik do uchwały.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

Uzasadnienie.
W dniu 27 sierpnia 2009 r. Rada m. st. Warszawy przyjęła STANOWISKO NR 49 w sprawie Młodzieżowej Rady Warszawy w następującym brzmieniu:
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Warszawa podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Jedną z form propagowania samorządności może być utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.

Do tej pory w Warszawie młodzież podejmowała działania w ramach Młodzieżowych Rad Dzielnic wspieranych przez burmistrzów i rady dzielnic oraz organizacje pozarządowe. Rada Warszawy pozytywnie ocenia te inicjatywy. Uważamy, że Młodzieżowe Rady Dzielnic powinny, oprócz funkcji konsultacyjnych, podejmować działania na rzecz młodych ludzi.

Jednocześnie Rada m.st. Warszawy, biorąc pod uwagę opinię Młodzieżowych Rad Dzielnic, stoi na stanowisku, że niezmiernie ważne dla młodego pokolenia warszawiaków jest powołanie Młodzieżowej Rady Warszawy, której celem będzie:

 • upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej;

 • powołanie naturalnej szkoły liderów, którym bliska jest idea społeczeństwa obywatelskiego;

 • integracja środowiska młodzieżowego we współpracy z Młodzieżowymi Radami Dzielnic;

 • możliwość zabierania głosu przez młodzież w sprawach publicznych;

 • wpływanie przez młodych mieszkańców na decyzje samorządu ich dotyczące.

W Młodzieżowej Radzie Warszawy młodzi Warszawiacy otrzymają szansę wyrażania swojej opinii w sprawach miasta i zapoznania się z problematyką prac samorządu. Przyjęcie przez Radę Warszawy uchwały w tej sprawie powinno również umożliwić uporządkowanie spraw formalnych związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowych Rad Dzielnic.
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska
Niniejszy projekt uchwały poddany został szerokiej konsultacji społecznej, w której uczestniczyli: uczniowie – przedstawiciele dzielnicowych rad młodzieżowych, radni, burmistrzowie dzielnic, oświatowi pracownicy samorządowi, Komisja Dialogu Społecznego przy Biurze Edukacji zrzeszająca organizacje pozarządowe pracujące na rzecz warszawskiej młodzieży, Biuro Edukacji, Centrum Komunikacji Społecznej. Odbyła się seria spotkań seminaryjnych i konsultacyjnych warszawskich uczniów, radnych, pracowników samorządu i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Budżet związany z kosztami funkcjonowania i obsługi Młodzieżowej Rady Warszawy wydzielony zostanie w budżecie Biura Rady Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010 w wysokości 20 000 zł. Koszty te obejmują obsługę posiedzeń MRW, koszty opracowań powstających na rzecz MRW, prowadzenie strony internetowej MRW, koszty korespondencji, telefonów, powielanie materiałów.
Załącznik

do uchwały Nr ............../2009

Rady m. st. Warszawy

z dnia ........................ 2009 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

Statut

Młodzieżowej Rady

miasta stołecznego Warszawy

Preambuła
W trosce o dobro młodzieży,

mając na uwadze potrzebę aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w procesie budowania demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa,

realizując ustawowy obowiązek wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród mieszkańców gminy,

działając w celu upowszechniania wśród młodzieży podstawowych zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

pragnąc zapewnić integrację środowisk młodzieżowych,

dając młodym ludziom wpływ na kształt otaczającego ich świata, a przede wszystkim zapewniając realny udział w procesie decydowania o sprawach związanych z młodzieżą,

na podstawie praw wynikających z przepisów o samorządzie gminnym,

ustanawia się

Statut Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, zwanej dalej MRW oraz tryb wyboru jej członków.

 2. MRW działa w szczególności na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwał Rady m.st. Warszawy.

§ 2

Siedzibą MRW jest miasto stołeczne Warszawa.§ 3

MRW ma prawo używania herbu i barw m.st. Warszawy z dopiskiem „Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy” oraz pieczęci określonej w Załączniku Nr 1 do Statutu.§ 4

 1. MRW składa się z nie więcej niż 38 radnych, w tym po 2 przedstawicieli młodzieżowych rad dzielnic z poszczególnych dzielnic oraz 2 przedstawicieli ze szkół i placówek oświatowych, w stosunku do których zadania organu prowadzącego wykonuje Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

 2. Radni MRW są wybierani i odwoływani przez podmiot, który reprezentują.

 3. Radni muszą być uczniami szkół publicznych lub niepublicznych działających na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

 4. Kadencja MRW trwa 2 lata. Okres pierwszej kadencji liczony jest od dnia ukonstytuowania MRW.

§ 5

MRW w swoich działaniach, kieruje się interesem młodzieży.§ 6

 1. Rada m.st. Warszawy powołuje Doradcę MRW spośród kandydatów zgłoszonych przez Komisję Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy, po zasięgnięciu opinii Centrum Komunikacji Społecznej, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i MRW.

 2. Zadaniem Doradcy jest pomoc merytoryczna radnym MRW, w związku z bieżącą działalnością MRW oraz zapewnienie właściwych warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy MRW a organami m.st. Warszawy oraz Urzędem m.st. Warszawy.

§ 7

Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych MRW pochodzą z budżetu m.st. Warszawy i są wydzielone w budżecie Biura Rady miasta stołecznego Warszawy.§ 8

Celem działania MRW jest: 1. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;

 2. upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;

 3. integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta;

 4. podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta;

 5. organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

§ 9

Do zadań MRW należy: 1. przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej m.st. Warszawy poprzez podejmowanie uchwał oraz stanowisk,

 2. inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,

 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie organizacji imprez w tych obszarach;

 4. wybór oraz odwoływanie przewodniczącego MRW i pozostałych członków Prezydium MRW – zwanego dalej Prezydium;

 5. powoływanie Komisji Rewizyjnej oraz komisji problemowych;

 6. uchwalanie rocznego planu wydatków MRW, w ramach środków przyznanych na dany rok w budżecie Biura Rady m.st. Warszawy;

 7. przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium, Komisji Rewizyjnej i komisji problemowych;

 8. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka MRM i przeprowadzania wyborów uzupełniających;

 9. proponowanie zmian w Statucie MRW, na zasadach określonych w § 25.

§ 10

 1. W sprawach dotyczących młodzieży, MRW ma prawo wyrażać opinie o projektach uchwał Rady m. st. Warszawy. Sprawy dotyczące młodzieży to w szczególności sprawy z zakresu: edukacji, kultury, sportu, rekreacji i spraw społecznych.

 2. MRW w sprawach dotyczących młodzieży ma prawo kierować wnioski do komisji Rady m.st. Warszawy. MRW przyjmuje treść wniosków w drodze uchwał.

Rozdział II

Organizacja MRW

§ 11

Organem MRW jest Prezydium.§ 12

 1. Prezydium składa się z:

 1. przewodniczącego MRW;

 2. 2 do 4 wiceprzewodniczących;

 3. sekretarza;

 4. skarbnika.

 1. Do kompetencji Prezydium należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami MRW;

 2. przygotowywanie kalendarza prac MRW;

 3. przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk i wniosków;

 4. przygotowywanie projektu rocznego planu wydatków w ramach limitu środków ustalonego przez Radę m.st. Warszawy w budżecie Biura Rady m. st. Warszawy.

 1. MRW wybiera członków Prezydium spośród radnych MRW, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu MRW, w głosowaniu tajnym.

 2. MRW może odwołać członka lub członków Prezydium bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu MRW w głosowaniu tajnym na wniosek przewodniczącego MRW lub co najmniej 1/5 statutowego składu MRW. Wniosek o odwołanie członka lub członków Prezydium MRW rozpatruje się na sesji następnej po sesji, na której zgłoszono wniosek, nie wcześniej jednak niż po upływie miesiąca. Jeżeli wniosek o odwołanie członka lub członków Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od poprzedniego głosowania.

 3. Odwołany członek Prezydium pełni obowiązki do czasu wyboru nowego członka Prezydium. Prezydium ustępującej kadencji pełni obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.

§ 13

 1. Do kompetencji przewodniczącego MRW należy:

 1. reprezentowanie MRW na zewnątrz;

 2. zwoływanie sesji MRW;

 3. przygotowywanie porządku obrad MRW;

 4. przewodniczenie obradom MRW;

 5. organizowanie pracy Prezydium;

 6. składanie MRW sprawozdania z działalności Prezydium w okresie między sesjami.

 1. W przypadku nieobecności przewodniczącego MRW, jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

 2. Do kompetencji sekretarza należy:

 1. prowadzenie dokumentacji MRW;

 2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania MRW;

 3. sporządzanie protokołów z sesji MRW i posiedzeń Prezydium.

 1. Do kompetencji skarbnika należy:

 1. przygotowywanie materiałów i analiz niezbędnych do sporządzenia projektu planu wydatków w roku budżetowym;

 2. nadzorowanie realizacji planu wydatków;

 3. informowanie MRW i Prezydium o zrealizowanych wydatkach finansowych.

 1. Przewodniczący, skarbnik i sekretarz MRW nie mogą być przewodniczącymi komisji MRW.

§ 14

 1. MRW obraduje na sesjach zwoływanych według kalendarza prac przygotowanego przez Prezydium, nie kolidującego z organizacją pracy szkół. Sesje nie mogą być zwoływane w czasie ferii szkolnych oraz wakacji.

 2. Sesje MRW zwołuje przewodniczący MRW. Najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji przewodniczący zawiadamia o terminie i miejscu sesji:

 1. Radnych MRW;

 2. Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy;

 3. Prezydenta m.st. Warszawy;

 4. Doradcę MRW.

 1. Sesje MRW powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 zd. 2.

§ 15

Z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska może wystąpić: 1. Przewodniczący MRW;

 2. Komisja MRW;

 3. grupa co najmniej 4 radnych MRW.

§ 16

 1. MRW obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy określonego w Statucie składu MRW (quorum). W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczący MRW podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając nowy termin.

 2. MRW podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej. Zwykła większość głosów oznacza, że „za” projektem opowiedziało się więcej radnych MRW niż „przeciw” projektowi uchwały.

 3. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych.

 4. Radni MRW głosują poprzez podniesienie ręki. W głosowaniu tajnym radni MRW głosują kartami opatrzonymi pieczęcią.

§ 17

 1. MRW ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje problemowe, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy komisji.

 2. Komisje problemowe podlegają MRW, w szczególności przedkładają plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

 3. Komisje wybierają swoich przewodniczących i zastępców przewodniczącego.

§ 18

 1. MRW powołuje Komisję Rewizyjną.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni MRW, z wyjątkiem członków Prezydium.

 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. kontrola zgodności działania MRW i poszczególnych radnych MRW ze Statutem;

 2. kontrola wykonywania uchwał MRW przez Prezydium;

 3. opiniowanie wykonania planu wydatków;

 4. opiniowanie wniosku w sprawie odwołania członka lub członków Prezydium.

Rozdział III

Radni MRM

§ 19

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni MRM składają ślubowanie:

„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady miasta stołecznego Warszawy sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta ”.

§ 20

Radny MRW ma prawo: 1. wybierać i być wybieranym do organów MRW;

 2. zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy w MRW;

 3. składać interpelacje i zapytania w sprawach związanych z działalnością MRW;

 4. uczestniczyć w pracach komisji MRW;

 5. uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności MRW;

 6. wnioskować o uzupełnienie porządku obrad sesji MRW o sprawę, którą uważa za pilną i społecznie uzasadnioną, zwłaszcza taką, która wynika z postulatów i skarg wyborców.

§ 21

Radny MRW ma obowiązek: 1. przestrzegać Statutu oraz uchwał MRW;

 2. czynnie brać udział w pracach MRW i komisji, których jest członkiem, w tym uczestniczyć w sesjach MRW;

 3. informować wyborców o działalności MRW;

 4. wykonywać uchwały MRW;

 5. przedkładać usprawiedliwienie sekretarzowi MRW w razie nieobecności na posiedzeniu MRW, bądź komisji w terminie nie dłuższym niż 14 dni po ustaniu przyczyny nieobecności.

§ 22

Mandat radnego MRW wygasa w wyniku rezygnacji lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.§ 23

Ordynacja wyborcza do MRW stanowi Załącznik Nr 2 do Statutu.§ 24

MRW uchwala Regulamin pracy MRW, określający tryb i zasady działania.Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 25

Statut MRW i jego zmiany są uchwalane przez Radę m.st. Warszawy z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii MRW lub na wniosek MRW.§ 26

Do czasu utworzenia przez poszczególne rady dzielnic m.st. Warszawy, wszystkich młodzieżowych rad dzielnic, pod pojęciem statutowego składu MRW (quorum), rozumie się łączną liczbę członków MRW wydelegowanych przez młodzieżowe rady dzielnic i przedstawicieli wydelegowanych ze szkół i placówek oświatowych, w stosunku do których zadania organu prowadzącego wykonuje Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, stosownie do Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

Załącznik Nr 1

do Statutu Młodzieżowej

Rady m.st. Warszawy

Wzór pieczęci

Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy
Młodzieżowa Rada

m.st. Warszawy

(adres)


(telefon, fax, e-mail)

Załącznik Nr 2

do Statutu Młodzieżowej

Rady m.st. WarszawyOrdynacja wyborcza

do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

§1
1. Ordynacja wyborcza, zwana dalej „Ordynacją”, określa zasady i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, zwanej dalej „MRW”.

2. W skład MRW wchodzi nie więcej niż 38 radnych.

3. Wybory do MRW odbywają się poprzez wydelegowanie po 2 przedstawicieli przez poszczególne młodzieżowe rady dzielnic i 2 przedstawicieli wydelegowanych ze szkół i placówek oświatowych, w stosunku do których zadania organu prowadzącego wykonuje Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

4. Wybory do młodzieżowych rad dzielnic przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi przez poszczególne rady dzielnic.5. Wybory 2 przedstawicieli wydelegowanych ze szkół i placówek oświatowych, w stosunku do których zadania organu prowadzącego wykonuje Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi przez to Biuro.


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.


: sites -> edukacja -> files
files -> Realizatorzy miejskiego programu edukacji ekologicznej
files -> Ud-xiii-wow-ka. 2111 2015. Aor (be-wko. 2111 2015. Ima)
files -> Rekrutacja na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego od 25 sierpnia do 20 września 2014 r
files -> Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Instytut Pedagogiki Specjalnej Zakład Rehabilitacji
files -> Realizatorzy miejskiego programu edukacji ekologicznej
files -> Koordynatorzy warszawskiego programu „lato/zima w mieście” 2015 R. Miejscy Koordynatorzy Programu: Dorota Ognicha Zastępca Dyrektora Biura Sportu I Rekreacji Mirosław Sielatycki – Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
files -> Program szczegóŁowy konferencji pokazać-przekazać 23 I 24 sierpnia 2013
files -> Plan sieci publicznych przedszkoli w m st. Warszawie
files -> Warszawska energia od poznania do eko-działania Biuro Infrastruktury urzędu m st. Warszawy
files -> Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m st. Warszawy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna