Uchwała nr 22 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 28 września 2012 r w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia Wydziałowych Studiów DoktoranckichPobieranie 0.84 Mb.
Strona1/6
Data10.05.2016
Rozmiar0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Uchwała nr 22

Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z 28 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich

§ 1.
Na podstawie Rozporządzenia MNiSW z 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. nr 196, poz.1169), Rada Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie zatwierdza efekty kształcenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich.
§ 2.
Efekty kształcenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.


Przewodniczący Rady Wydziału

DZIEKAN

prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22 RW KŚiR z 28.09.2012

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
1. Opis programu kształcenia:

 1. nazwy kierunków studiów: ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna

 2. poziom kształcenia: III stopnia (doktoranckie)

 3. profil kształcenia: ogólnoakademicki

 4. formy studiów – stacjonarne

 5. przyporządkowanie obszaru kształcenia: Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne

 6. tytuł naukowy uzyskany przez absolwenta: doktor nauk rolniczych, w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, ogrodnictwo


2. Ogólne cele kształcenia
Agronomia

Student zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu produkcji rolniczej, zwłaszcza produkcji roślinnej, kształtowania środowiska oraz postępu biologicznego. Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach obsługujących rolnictwo, administracji państwowej i samorządowej. Nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz ich przetwarzania przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Przyswaja język obcy nowożytny na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dysponuje słownictwem specjalistycznym z zakresu rolnictwa. Uzyskuje kompetencje do samodzielnego kierowania zespołami ludzkimi, wyznaczania priorytetów itp. Kształtowana jest świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za realizację przyjętej koncepcji produkcji zdrowej żywności, z zachowaniem środowiska naturalnegoInżynieria rolnicza

Absolwenci posiadają szeroką, a w wybranych działach wysokospecjalistyczną i obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki, wiedzę z zakresu inżynierii rolniczej, poszerzoną o znajomość zagadnień niezbędnych do nabycia umiejętności uzyskiwanych w trakcie odbywania studiów trzeciego stopnia. Przy wykonywaniu pracy zawodowej powinni dostrzegać i uwzględniać techniczne i pozatechniczne aspekty stosowania techniki w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Absolwent posiada również poszerzone kompetencje społeczne, które pozwalają na takie kierowanie zespołami, które uwzględnia nie tylko stan obecny lecz także prognozy kierunków rozwoju techniki. Posiadana wiedza, w tym znajomość obcego nowożytnego języka, pozwala mu na zidentyfikowanie problemu naukowego z zakresu inżynierii rolniczej i zaproponowanie przynajmniej jego częściowego rozwiązania, uwzględniającego m.in. dobór odpowiednich istniejących lub zaproponowanie nowych metod badawczych, a także wybranych, zaawansowanych narzędzi matematycznych i statystycznych, z zastosowaniem komputerów.Ochrona środowiska

Student zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Posiada podstawową wiedzę przyrodniczą, techniczną, ekonomiczną, prawną i społeczną. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo-badawczych, zespołach projektowych oraz organizacjach pozarządowych, zajmujących się oceną stanu środowiska, jego ochroną i kształtowaniem. Nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu metodycznego prowadzenia badań przyrodniczych oraz monitoringu środowiska, przetwarzania ich wyników przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Przyswaja język obcy nowożytny na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dysponuje słownictwem specjalistycznym z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Uzyskuje kompetencje do samodzielnego kierowania zespołami ludzkimi, wyznaczania priorytetów itp. Kształtowana jest świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za realizację przyjętej koncepcji zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem walorów środowiska naturalnego.


Ogrodnictwo

Studia z zakresu dyscypliny ogrodnictwo w dziedzinie nauk rolniczych mają charakter wybitnie przyrodniczy. W trakcie procesu kształcenia studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z przedmiotów podstawowych dla obszaru badań na bazie których nabywają umiejętności dokonywania krytycznej analizy problemów wpływających na produkcję żywności. Studenci uzyskują aktualne informacje o problemach ekonomicznych współczesnego ogrodnictwa oraz doskonalą umiejętność korzystania z aktów prawnych. Nabywają również umiejętności stosowania zaawansowanych programów informatycznych do pozyskania, opracowania i prezentowania wyników badań własnych. Ściśle specjalistyczna wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa umożliwiają stosowanie nowoczesnych metod i technologii w sadownictwie, warzywnictwie, uprawie roślin ozdobnych oraz w kształtowaniu terenów zieleni. Program studiów III stopnia kładzie nacisk na rozwój osobowości studenta. Nabywa on kompetencje do samodzielnego kierowania zespołami ludzkimi i rozwiązywania nietypowych problemów wykazując się dużą aktywnością zawodową i społeczną. Posiada kompetencje do przewodzenia społeczności, w której mieszka i pracuje. Biegle posługuje się nowożytnym językiem obcym oraz zna słownictwo branżowe z zakresu ogrodnictwa, które umożliwia mu studiowanie najnowszej literatury przedmiotu wykorzystanej do interpretacji wyników badań.


3. Efekty kształcenia obejmują: 1. wiedzę i umiejętności dydaktyczne i zawodowe:

 2. język obcy nowożytny:

 3. zaawansowaną wiedzę podstawową z obszaru badań:

 4. zaawansowaną wiedzę szczegółową z obszaru badań:

 5. metodykę i metodologię prowadzenia badań naukowych:

 6. zajęcia indywidualne opiekuna naukowego z doktorantem

 7. praktyka zawodowa – prowadzenie zajęć i uczestnictwo w zajęciach

Wydział: Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Nazwy kierunków studiów: ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna

Poziom kształcenia: III stopnia (doktoranckie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Obszar kształcenia /Obszary kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne

Tytuł naukowy uzyskany przez absolwenta: doktor nauk rolniczych, w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, ogrodnictwo


Efekty kształcenia dla nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych


symbol

wiedza

RLW3A_W01

Ma wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki pozwalającą na interpretację procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w biosferze i środowisku abiotycznym.

RLW3A_W02

Ma wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do różnych poziomów działalności gospodarczej i organizacyjnej związanej z produkcją rolniczą i ochroną środowiska. Wykazuje się znajomością zasad dydaktyki w szkole wyższej.

RLW3A_W03

Wykazuje oryginalne i twórcze podejście do rozwiązywania problemów ochrony środowiska, produkcji roślinnej, ogrodniczej i inżynierii środowiska i wdrażania osiągnięć badań naukowych.

RLW3A_W04

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu doświadczalnictwa rolniczego i stosowania metod statystycznych dla oceny wyników badań i obserwacji odnoszących się do nauk rolniczych.

RLW3A_W05

Ma zintegrowaną wiedzę pozwalającą na organizację badań naukowych, uwzględniających dobór odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów prowadzących do zrównoważonego wykorzystania potencjału przyrody oraz poprawy jakości życia człowieka.

RLW3A_W06

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu waloryzacji przyrodniczej i rolniczej oraz działalności gospodarczej w zróżnicowanym krajobrazie.

RLW3A_W07

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania nowoczesnych technologii i technik w praktyce rolniczej, ogrodniczej i ochronie środowiska.

RLW3A_W08

Potrafi dokonać krytycznej oceny stanu i skutków działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów o zróżnicowanej antropopresji.

RLW3A_W09

Wykazuje się zaawansowaną znajomością najnowszej literatury naukowej krajowej i światowej z zakresu nauk rolniczych.


umiejętności

RLW3A_U01

Posiada umiejętność krytycznej analizy i oceny informacji, pozwalających na formułowanie nowych myśli i koncepcji.

RLW3A_U02

Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii, z wykorzystaniem osiągnięć naukowych, z zachowaniem praw własności intelektualnej

RLW3A_U03

Wykazuje umiejętność właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami, np. z zakresu doradztwa rolniczego w formie werbalnej, pisemnej i graficznej, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu technicznego

RLW3A_U04

Samodzielnie dokonuje krytycznej i oryginalnej analizy problemów z zakresu produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz kształtowania i ochrony środowiska, uwzględniając aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

RLW3A_U05

Wykazuje się umiejętnością wykorzystania specyficznych technik przy opracowywaniu nowych technologii prowadzących do zrównoważonego wykorzystania potencjału przyrody oraz jakości życia człowieka.

RLW3A_U06

Poszukuje nowych rozwiązań zaistniałych problemów naukowych i zawodowych.

RLW3A_U07

Zna język obcy nowożytny na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa, inżynierii rolniczej oraz ochrony i kształtowania środowiska.

RLW3A_U08

Posiada umiejętności dydaktyczne dotyczące nauk rolniczych.

RLW3A_U09

Analizuje najnowszą literaturę przedmiotu, krajową i światową oraz wykorzystuje ją do prowadzenia badań i interpretacji wyników.
kompetencje społeczne

RLW3A_K01

Ma świadomość ważności dokształcania się i samodoskonalenia, a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

RLW3A_K02

Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za realizację przyjętej koncepcji zdrowej żywności, z zachowaniem środowiska naturalnego.

RLW3A_K03

Posiada kompetencje do samodzielnego kierowania zespołami ludzkimi wyznaczania priorytetów, z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców.

RLW4A_K04

Przyczynia się do podtrzymania i doskonalenia etosu wspólnoty naukowej i zawodowej.  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna