Uchwała nr 2/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 rPobieranie 45.45 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar45.45 Kb.
Uchwała nr 2/2012

Senatu Akademii Sztuk Pięknych

w Warszawie

z dnia 28 lutego 2012 r.

Działając na podstawie art. 161 ust. 1,2,4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia


27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) znowelizowaną dnia 18 marca 2011r.

Ustawą o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455)
§ 1
Senat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie po uzgodnieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego wprowadza zmiany w Regulaminie Studiów ASP w Warszawie, wprowadzonym Uchwałą Senatu nr 3/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Senatu z dnia 24 kwietnia 2007, 22 kwietnia 2008, 21 kwietnia 2009, 30 marca 2010 oraz 17 kwietnia 2011 w następującym zakresie: 1. W pkt. I „Przepisy ogólne” dodaje się słownik w brzmieniu:

SŁOWNIK 1. Uczelnia lub ASP – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 2. podstawowa jednostka organizacyjna – wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów, studia doktoranckie lub badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej;

 3. studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;

 4. student – osoba kształcąca się w ASP na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich

 5. forma studiów – studia stacjonarne i studia niestacjonarne;

 6. kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia;

 7. obszar kształcenia – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228 i Nr …, poz. …);

 8. program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS;

 9. standardy kształcenia – zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;

 10. efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się;

 11. profil kształcenia – profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych albo profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych;

 12. punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia;

 13. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego;

 14. kwalifikacje – efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia;

 15. ustawa – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)” 1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zwanej dalej ASP, Akademią, lub Uczelnią określa prawa i obowiązki studentów związane z tokiem studiów.

 2. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do studentów wszystkich typów, form kształcenia i kierunków studiów prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych z wyjątkiem studiów doktoranckich i podyplomowych.

 3. Organizację toku nauczania oraz prawa i obowiązki słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych regulują odrębne regulaminy. 1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Studia wyższe w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzone są w następujących formach kształcenia:

 1. studia pierwszego stopnia, po ukończeniu których, absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata

 2. studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, po ukończeniu których, absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra sztuki.

 1. Akademia Sztuk Pięknych prowadzi również niestacjonarne studia doktoranckie (studia trzeciego stopnie), po ukończeniu których, absolwenci uzyskują kwalifikacje trzeciego stopnia.

 2. Studia określone w ust.1 i 2 prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 1. W § 6 usuwa się zdanie drugie o treści: „Odwołanie za zgodą zainteresowanego mogą wnieść również organy samorządu studenckiego, organizacje studenckie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.”


 1. W § 10:

   1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Studia odbywają się według ustalonych przez Uczelnię planów i programów kształcenia uwzględniających efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.”

   2. ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Za zgodą Rektora na wniosek Rady Wydziału wykłady, a także seminaria licencjacie i magisterskie mogą być prowadzone przez inne niż określone w ust.6 osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje.” 1. § 11 otrzymuje brzmienie:
 1. Zasady i tryb zaliczania praktyk zawodowych wynikających z planu studiów określone są w programach kształcenia ustalonych dla poszczególnych kierunków.

 2. Szczegółowe zasady odbywania praktyk są określone w Regulaminie Studenckich Praktyk Zawodowych w ASP w Warszawie 1. Dodaje się § 12a w brzmieniu: „Organizacja Odbywania Studiów Przez Osoby Niepełnosprawne

 1. Studentami Uczelni mogą być osoby niepełnosprawne, które złożą:

1) Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy;

2) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawiony organ.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne wskazówki dotyczące organizacji studiów z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

 2. Szczegółowe wskazówki dotyczące uwzględnienia potrzeb studentów niepełnosprawnych w toku realizacji procesu dydaktycznego: z niepełnosprawnością ruchową, studentów niesłyszących lub niedosłyszących, studentów niewidomych lub słabo widzących, studentów z zaburzeniami psychicznymi określi Rektor w zarządzeniu.

 3. Jeżeli sala wyznaczona do poprowadzenia zajęć, ze względu na swą lokalizację, jest niedostępna dla studenta z niesprawnością narządu ruchu, student lub wykładowca zgłaszają tę sytuację w dziekanacie Uczelni.

 4. W przypadku zajęć obowiązkowych poza uczelnią student niepełnosprawny może zgłosić potrzebę niezbędnej pomocy w przemieszczeniu się (transport, przewodnik) do dziekanatu Uczelni.

 5. Studentowi niesłyszącemu lub słabo słyszącemu realizującemu proces dydaktyczny Uczelnia, na jego wniosek, występuje z wnioskiem o pozyskanie tłumacza języka migowego w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 6. Wszelkie materiały i informacje związane z procesem dydaktycznym powinny być dostarczane studentom niepełnosprawnym z odpowiednim wyprzedzeniem i dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 7. Formy zaliczeń, kolokwiów, egzaminów i oraz czas ich trwania należy dostosować do indywidualnych możliwości i preferencji osób niepełnosprawnych, stosując indywidualną organizację studiów w trybie określonym w par. 12 ;

 8. Konsultacje z nauczycielami akademickimi i kontakt z administracją uczelni mogą odbywać się drogą elektroniczną.

 9. Wszyscy pracownicy Uczelni są zobowiązani do przestrzegania zasady zachowania tajemnicy i prywatności w kontaktach ze studentem niepełnosprawnym
  1. w § 13 dodaje się pkt. 11) w brzmieniu: oceny pedagogów na podstawie corocznej ankiety ewaluacyjnej”
  1. § 18 otrzymuje brzmienie: Student studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ma prawo do podjęcia funkcji asystenta - stażysty podczas ostatniego roku studiów. O przyznaniu statusu asystenta stażysty decyduje Rada Wydziału, a za wykonanie czynności z tym związanych studentowi przysługuje stypendium na zasadach określonych w Statucie.”
  1. § 23 otrzymuje brzmienie:
  1. Student może ubiegać się o przeniesienie z równorzędnej, wyższej szkoły artystycznej w dyscyplinie sztuk plastycznych (w tym także zagranicznej) jeżeli wypełni wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w tej szkole.

  2. Przenoszenie zajęć odbywa się z uwzględnieniem następujących warunków:

  1. student uzyskał zakładane efekty kształcenia oraz otrzymał nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru;

  2. jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę;

  3. punkty ECTS zostały przypisane za:

        1. zaliczenie każdego z zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk,

        2. przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie z programem kształcenia;

  4. student otrzymuje w jednostce przyjmującej taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej jednostce.

  1. Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta, kierownik jednostki przyjmującej, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydziału lub powołanej przez Radę Wydziału komisji do spraw przeniesień.

  2. Podejmując decyzję o przeniesieniu zajęć, kierownik jednostki przyjmującej uwzględnia efekty kształcenia uzyskane w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadających zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia na kierunku studiów, na którym student studiuje.

  3. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelniach zagranicznych, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, w trybie określonym w ust. 3.
 1. W § 25 ust.1 pkt.3) otrzymuje brzmienie: odbywanie studiów równoległych na innym kierunku prowadzonym przez ASP”
 1. W § 26 ust.1 skreśla się ostatnie zdanie o treści: Przepis § 23 ust.3 stosuje się odpowiednio.”
 1. Dodaje się par. 32a w brzmieniu:

1. Wynikającym z planu studiów i programu kształcenia zajęciom zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS.2. W przypadku studiów stacjonarnych jednemu semestrowi przypisuje się 30 punktów ECTS.

3. Ukończenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na danym kierunku pozwala uzyskać takie same efekty kształcenia.

4. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich.

5. Poza limitem punktów ECTS, o którym mowa w ust. 4, student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS.


 1. W § 34 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Do grupy przedmiotów teoretycznych należą: wiedza o sztuce, historia filozofii, oraz inne zgodnie z programem kształcenia dla danego kierunku.” 1. W § 37 ust.1 otrzymuje brzmienie: Pierwszy semestr i pierwszy rok studiów kończy się komisyjnym przeglądem i podsumowaniem postępów studentów w pracowniach kierunkowych, których katalog określa Wydział.”
 1. W § 39 ust. 2 dodaje się pkt. 1) w brzmieniu: „Deficyt punktowy (brak wymaganych punktów ECTS dla danego kierunku) z jakim student może uzyskać wpis warunkowy ustalany jest przez Dziekana dla każdego kierunku
 1. W § 40:

   1. w ust. 1 dodaje się:

 1. pkt. 6) w brzmieniu:

Kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów, z wyjątkiem:

  1. studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia do uzyskania tytułu magistra

  2. studentów, dla których drugim kierunkiem studiów są studia na kierunku scenografia lub konserwacja i restauracja dzieł sztuki

  3. studentów, którzy w poprzednim roku studiów znaleźli się w liczbie 10 % najlepszych studentów danego kierunku”

 1. pkt. 7) w brzmieniu:

kształceniem studentów na studiach stacjonarnych w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem 30 punktów ECTS, o którym mowa w § 34 ust. 5”


 1. ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1 oraz wysokość kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, Uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej, z zastrzeżeniem, że informacja dotycząca opłat za studia niestacjonarne i podyplomowe ogłaszana jest co najmniej na jeden miesiąc przed upływem terminu składania dokumentów przez kandydatów na te studia.”
 1. dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1 określa umowa zawarta między Uczelnią a Studentem.” 1. W § 42:

  1. pkt) 1 otrzymuje brzmienie: stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach”

  2. pkt) 3 otrzymuje brzmienie: „stypendia Rektora dla najlepszych studentów   zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminie pomocy materialnej w ASP”
 1. W § 44:

     1. w ust. 1 skreśla się zdanie: Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu prac ustalane są wewnętrznymi aktami prawnymi wydziału.”

     2. dodaje się ust. 3 o treści: Formę w jakiej składana jest licencjacka praca dyplomowa określają wewnętrzne przepisy Wydziałów.”  1. W § 50:

      1. ust. 2 pkt. 4) otrzymuje brzmienie: złożenie pracy dyplomowej (zgłoszenie jej wszystkich elementów, w tym 1 egzemplarza pracy teoretycznej podpisanego przez promotora na stronie tytułowej) w dziekanacie Wydziału najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.”

      2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Formę w jakiej składana jest magisterska praca dyplomowa określają wewnętrzne przepisy Wydziałów.”

      3. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Egzamin magisterski ma formę obrony publicznej.”

      4. dotychczasowemu ust. 3 nadaje się numer 5
 1. W § 56 dodaje się:

  1. ust. 6. w brzmieniu: Studenci przyjęci na studia do ASP w Warszawie najpóźniej w roku akademickim 2011/2012 studiują według programów opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.”

  2. ust. 7. w brzmieniu: Studenci przyjęci najpóźniej w roku akademickim 2011/2012:

 1. studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą opłat, o których mowa w par. 40 ust. 1 pkt.6 do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów;

 2. wnoszący opłaty za kształcenie wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.

§ 2
Uchwala się tekst jednolity Regulaminu Studiów ASP w Warszawie, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3


 1. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012r.

 2. Do czasu wejścia w życie niniejszej uchwały przepisy dotychczas obowiązującego Regulaminu Studiów ASP w Warszawie, zachowują moc obowiązującą o ile nie pozostają w sprzeczności z przepisami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym w brzmieniu nadanym Ustawą o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 455).

Przewodniczący Senatu ASPprof. Ksawery Piwocki

Pobieranie 45.45 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna