Uchwała Nr 320/38/2006 Rady Dzielnicy ŚródmieściePobieranie 12.65 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar12.65 Kb.
Uchwała Nr 320/38/2006

Rady Dzielnicy Śródmieście

m. st. Warszawy

z dnia 10 stycznia 2005 r.


dotycząca wyrażenia opinii w sprawie wykazu Nr 35/L/05 lokalu mieszkalnego położonego na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy

Pl. Bankowym nr 3/5 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu


Na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Rady m. st. Warszawy Nr XLII/999/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych Rada Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się pozytywnie projekt wykazu Nr 35/L/05 lokalu mieszkalnego nr 27/28/29 położonego na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy Pl. Bankowym nr 3/5 przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie
Decyzją administracyjną z dnia 18.09.1990r. Nr WG.II.8225/1673/90 wydaną przez Urząd Dzielnicowy Warszawa-Śródmieście Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami orzeczono o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 29 położonego przy Pl. Bankowym nr 3/5 w Warszawie na rzecz ........

Z dniem 5 grudnia 1990r. weszła w życie ustawa z dnia 29 września 1990r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79 poz. 464 ze zm.) i sprawy wszczęte lecz niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzi się na podstawie jej przepisów – w związku z powyższym przy sprzedaży lokali stanowiących własność gminy obowiązuje cywilno-prawny tryb postępowania, a nie administracyjny.

Prezydent m. st. Warszawy w dniu 07.01.2000r. stwierdził, że omawiana decyzja o sprzedaży przedmiotowego lokalu stała się decyzją ostateczną.

Po wydaniu przedmiotowej decyzji okazało się, że lokal nr 27/28/29 położony przy Pl. Bankowym nr 3/5 w Warszawie, nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ze względu na wspólny korytarz, łazienkę oraz wc. z pozostałymi lokalami położonymi w omawianym budynku oraz, że błędnie oznaczono numer lokalu będącego przedmiotem decyzji administracyjnej (nr 29, a winno być 27/28/29).

Najemca lokalu dokonał, za zgodą wynajmującego, przebudowy lokalu, doposażając lokal w łazienkę z wc, a przeprowadzona przebudowa wpłynęła na zmianę powierzchni zajmowanego lokalu oraz wielkość udziału w nieruchomości wspólnej – zgodnie z decyzją z dnia 18.09.1990r. Nr WG.II.8225/1673/90 orzeczono o sprzedaży lokalu nr 29 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, alkowy, przedpokoju, korytarza o powierzchni użytkowej 64,34 m2 wraz z częścią wynoszącą 0,094 budynku i innych urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców i takim samym udziale w użytkowaniu wieczystym gruntu, na którym usytuowany jest budynek, natomiast po przebudowie lokal nr 27/28/29 składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. o powierzchni użytkowej 63,22 m2 , a udział w częściach nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 0,0920.

Kwestia samodzielności omawianego lokalu, nieprawidłowe określenie numeru lokalu w decyzji sprzedaży, zmiana powierzchni użytkowej lokalu i udziału w częściach nieruchomości wspólnej, zmiana pomieszczeń po dacie wydania decyzji poprzez doposażenie lokalu w łazienkę z wc., były przedmiotem wyjaśniania – Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zwracał się o opinię w przedmiotowej sprawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, do Biura Polityki Lokalowej Urzędu m. st. Warszawy.

Decyzją z dnia 31.03.2004r. Nr KOC/40/Go/04 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie orzekło na podstawie art. 158 § 1 Kpa nie stwierdzać nieważności decyzji Urzędu Dzielnicy Warszawa-Śródmieście Nr WG.II.8225/1673/90 z dnia 18.09.1990r. o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 29 przy Pl. Bankowym nr 3/5 w Warszawie na rzecz .......

Ostateczna decyzja administracyjna o sprzedaży lokalu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego na warunkach określonych w decyzji, jednak ze względu na zmianę trybu sprzedaży lokali z administracyjnego na cywilno-prawny, należy, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Cena sprzedaży lokalu oraz wartość pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania ułamkowej części gruntu została określona w decyzji administracyjnej i po denominacji wynosi 2.081,84 zł, zaś pierwsza opłata z tytułu użytkowania ułamkowej części gruntu po denominacji wynosi 136,57 zł.

W związku z powyższym, treść niniejszego wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność m. st. Warszawy, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w nieruchomości położonej przy Pl. Bankowym nr 3/5 w Warszawie, wynika z konieczności realizacji ostatecznej decyzji administracyjnej orzekającej o sprzedaży lokalu nr 29 (obecnie 27/28/29) przy Pl. Bankowym nr 3/5 na rzecz ...., z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) i Uchwały Nr XLII/999/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie sprzedaży, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004r. Nr 309, poz. 9574 ze zm.).

Lokal przeznaczony do sprzedaży w niniejszym wykazie, jak wynika z zaświadczenia wydanego z up. Burmistrza Gminy Warszawa-Centrum z dnia 01.10.2002r. Nr UA-III-A1/7359/1727/2002, jest samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Zgodnie z pismem z dnia 20.08.2004r. Nr LS-4/12256,14542/04 Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, budynek przy Pl. Bankowym nr 3/5 nie jest przeznaczony do rozbiórki.Natomiast pismem z dnia 11.08.2005r. Nr GK/DW/R/Ś/0718/455-3/05/RJ Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy poinformowało, że w stosunku do nieruchomości położonej przy Pl. Bankowym nr 3/5 w Warszawie (działka ewidencyjna nr 53 w obrębie 5-03-01, KW Nr 59136), pochodzącej z dawnej nieruchomości warszawskiej ozn. Hip. Nr 743B (ul. Rymarska 1-3-5, ul. Rymarska 5-3-1, ul. Rymarska 5) nie zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz, że nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Informacja ta jest ważna przez 90 dni od daty jej udzielenia lub do chwili zgłoszenia zasadnych roszczeń. Pismem z dnia 22.11.2005r. Nr WZL.IX.7145/6513/05 Urząd wystąpił do Biura Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o poinformowanie czy powołana wyżej opinia jest nadal ważna.
: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach

Pobieranie 12.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna