Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za TotemPobieranie 150.08 Kb.
Strona1/3
Data27.04.2016
Rozmiar150.08 Kb.
  1   2   3
Uchwała Nr 354/XXII/2004 r.

Rady Miasta w Rybniku
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem, Sosnowa i Ptasia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszą zmianą),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej, Działalności Gospodarczej i Komunikacji oraz po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika przyjętego uchwałą Nr 818/XL/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2002 r.


Rada Miasta Rybnika

uchwala:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PRZY ULICACH: ŻORSKA, PROSTA, BRZEZIŃSKA, STAWOWA, PRZEMYSŁOWA, ZA TOREM, SOSNOWA I PTASIA
Ustalenia planu zawierają:

 • przepisy ogólne – zawarte w rozdziale 1

 • przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zawarte w rozdziale 2

 • przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – zawarte w rozdziale 3

 • przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – zawarte w rozdziale 4

 • przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, szczególnych warunków zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy oraz szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – zawarte w rozdziale 5

 • przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra- struktury technicznej oraz granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – zawarte w rozdziale 6

 • przepisy dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowanie terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy – zawarte w rozdziale 7

 • przepisy przejściowe i końcowe, w tym stawki procentowe na podstawie których ustala się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – zawarte w rozdziale 8.


Rozdział 1

Przepisy ogólne
§ 1
Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego powierzchnię 281 ha i zwanego dalej "planem", jest ustalenie:

 • możliwości uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej w rejonach ulic Przemysłowej i Sosnowej w tym zespołami zabudowy zorganizowanej,

 • sposobów i form zagospodarowania doliny rzeki Rudy jako przestrzeni publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej,

 • zasad rozwoju usług komercyjnych wzdłuż ulic Żorskiej i Prostej,

 • możliwości uzupełnienia terenów magazynowo-składowych i produkcyjnych w rejonie ulicy Brzezińskiej,

 • warunków inwestowania i przekształceń terenów z uwzględnieniem skutków eksploatacji węgla kamiennego w obszarze górniczym KWK „Chwałowice”

 • przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów zmierzających do poprawy systemów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej.


§ 2
1. Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:2000, który stanowi integralną część uchwały i obowiązuje w zakresie:

 1. ustalonych graficznie granic opracowania planu,

 2. ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

 3. ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i użytkowania podstawowego terenów,

 4. ustalonych graficznie granic obszarów objętych strefami ochrony konserwatorskiej oraz obiektów wpisanych i wnioskowanych do wpisania do rejestru zabytków województwa śląskiego,

 5. ustalonych graficznie budynków wymagających rozbiórki oraz wymagających zabezpieczeń przed wpływami uciążliwości komunikacyjnych planowanej drogi głównej ruchu przyspieszonego,

 6. ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy,

 7. ustalonych graficznie stref izolacyjnych i ochronnych od głównych sieci infrastruktury technicznej,

 8. ustalonych graficznie obszarów wymagających szczególnych zasad zagospodarowania i zabudowy,

 9. ustalonych symbolami UC terenów z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

2. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust.1 symbole cyfrowe i literowe oznaczają:

 1. oznaczenie literowe na początku symbolu – obszar wydzielony z obszaru objętego planem,

 2. oznaczenie cyfrowe - kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w ramach danego obszaru,

 3. oznaczenia literowe - przeznaczenie podstawowe terenu,

3. Symbole literowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 oznaczają:

 1. A – obszar opracowania planu położony na północ od linii kolejowej Rybnik - Żory,

 2. B – obszar opracowania planu położony na południe od linii kolejowej Rybnik – Żory.

4. Symbole literowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:

 1. UP - tereny usług publicznych

 2. U - tereny usług komercyjnych

 3. UC - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

 4. P - tereny działalności produkcyjnych

 5. MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

 6. MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i jednorodzinnej z usługami

 7. ZP - tereny zieleni parkowej

 8. ZI - tereny zieleni izolacyjnej

 9. ZM - tereny ogrodów przydomowych

 10. ZL - tereny lasów i zadrzewień

 11. ZR - tereny do zalesień

 12. ZŁ - tereny zieleni niskiej

 13. WS - tereny wód

 14. KDG - tereny publicznych dróg głównych

 15. KDZ - tereny publicznych dróg zbiorczych

 16. KDL - tereny publicznych dróg lokalnych

 17. KDD - tereny publicznych dróg dojazdowych

 18. KDX - tereny publicznych ciągów pieszojezdnych

 19. KK - tereny komunikacji kolejowej

 20. KS - tereny obsługi komunikacji kołowej

 21. IT - tereny infrastruktury technicznej.

5. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

 1. załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności planu miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika”,

 2. załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych,

 3. załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.


§ 3
Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. celach publicznych - należy przez to rozumieć przeznaczenia terenów na cele publiczne wymienione w obowiązującej ustawie o gospodarce nieruchomościami,

 2. maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyżej położonym elementem dachu, a poziomem terenu,

 3. modernizacji budynku – należy przez to rozumieć wszelkie prace budowlane we wnętrzu i na zewnątrz budynku zmierzające do jego przystosowania dla nowych funkcji, poprawy standardu oraz wyglądu bez podwyższenia wysokości i powiększenia rzutu poziomego budynku,

 4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty wymienione w ustawie „prawo budowlane”.

 5. obiektach i urządzeniach produkcyjnych o małej uciążliwości dla otoczenia - należy przez to rozumieć takie przedsięwzięcia, które na podstawie przepisów szczególnych nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,

 6. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,

 7. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

 8. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi i obejmuje ponad 50% powierzchni obiektów realizowanych na tym terenie, lub ponad 50% powierzchni terenu użytkowanego w przeznaczeniu podstawowym,

 9. rysunku planu - należy przez to rozumieć poszczególne rysunki planu wykonane na mapie zasadniczej w skali 1:2000 zawierającej w swej treści granice i oznaczenia własności działek,

 10. strefie uciążliwości, lub strefie ochronnej od sieci i obiektów infrastruktury technicznej – należy przez to rozmieć:

 1. strefę negatywnego oddziaływania na ludzi zamieszkujących na stałe lub zagrożenia wybuchem, o których szerokości i sposobie zagospodarowania mówią przepisy szczególne,

 2. pas terenu wzdłuż sieci po obu jej stronach pozwalający na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku awarii na jej usunięcie. Szerokość tej strefy ustala się na podstawie rodzaju sieci, średnicy i głębokości posadowienia,

 1. terenach publicznych - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do użytku publicznego, ogólnodostępne,

 2. terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny oznaczone graficznie na rysunku planu, na których istnieje zabudowa do zachowania w procesie rozwoju miasta. Do terenów zabudowanych zalicza się również bezpośrednie otoczenie tej zabudowy, dojazdy, dojścia, które przesądzają dotychczasowe użytkowanie terenów,

 3. terenach zieleni niskiej – należy przez to rozumieć tereny łąk i pastwisk z pojedynczymi zadrzewieniami i krzewami występujące w formie nieurządzonej na terenach niezurbanizowanych oraz tereny trawników z pojedynczymi zadrzewieniami i krzewami jako tereny zieleni urządzonej na terenach zurbanizowanych,

 4. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Rybnika,

 5. uciążliwości oddziaływania - należy przez to rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi, oraz ponadnormatywne oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowania i drgań,

 6. usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi, których wyróżnikiem jest ich czysto rynkowy charakter, do których zaliczają się usługi w zakresie handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji oraz centra wystawiennicze, logistyczne i instytucje finansowe,

 7. usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi, których głównym realizatorem są władze samorządowe i państwowe,

 8. użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,

 9. wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć proporcję powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni terenu przeznaczonego do jego realizacji i funkcjonowania.


Rozdział 2

Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających terenów

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz sposobów

i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 4


 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na następujące zespoły funkcjonalno-przestrzenne:

 1. jednostka A – obejmuje obszar na północ od linii kolejowej Rybnik – Żory przy ulicach Przemysłowej, Za Torem, Stawowej, Sosnowej, Wroniej, Orlej, Ptasiej i Kruczej,

 2. jednostka B – obejmuje obszar na południe od linii kolejowej Rybnik – Żory przy ulicach Prostej, Żorskiej, Brzezińskiej, Karola Miarki, Przyjaźni, Słowackiego, Słonecznej, Kosynierów, Pogodnej i Żeromskiego

 1. Ustala się następujące generalne przeznaczenia obszarów, o których mowa w ust. 1:

 1. jednostka A – uzupełnienie i uporządkowanie zabudowy mieszkaniowej, kształtowanie doliny rzeki Rudy dla funkcji rekreacyjno-sportowej o znaczeniu ogólnomiejskim, zwiększenie programu usług publicznych i komercyjnych,

 2. jednostka B – uzupełnienie i uporządkowanie zabudowy magazynowo-składowej i produkcyjnej w rejonie ulicy Brzezińskiej, zwiększenie programu usług komercyjnych w pasmach wzdłuż ulic Prostej i Żorskiej, przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego.


§ 5


 1. Z zastrzeżeniem ust. 6 na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów:

 1. tereny o symbolach A1 KDG; B1 KDGB4 KDG – drogi główne,

 2. tereny o symbolach A2 KDZA4KDZ; B5 KDZB13 KDZ; B15 KDZ – drogi zbiorcze,

 3. tereny o symbolach A5 KDLA8 KDL; B14 KDL; B16 KDLB33 KDL – drogi lokalne,

 4. tereny o symbolach A9 KDDA12 KDD; A14 KDDA22 KDD; A24KDDA26 KDD; A29 KDDA31 KDD; B34 KDDB52 KDD – drogi dojazdowe,

 5. tereny o symbolach A32 KDXA57 KDX; B53 KDXB69 KDX drogi pieszo-jezdne,

 6. tereny o symbolach A58 KSA63 KS; B70 KSB72 KS – parkingi dla samochodów oraz obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej,

 7. tereny o symbolach A64 KK – komunikacja kolejowa,

 8. tereny o symbolach A65 UPA68 UP – usługi publiczne,

 9. tereny o symbolach A69 UA73 U; B75 U; B76 U; B78 UB80 U; B82 U; B85 UB92 U – usługi komercyjne, przy czym na terenach B77 UC; B81 UC; B83 UC i B84 UC przewiduje się możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

 10. tereny o symbolach A74 U,PA77 U,P; B93 U,P i B94 U,P – usługi komercyjne i działalność produkcyjna,

 11. tereny o symbolach B95 U,PB97 U,P – usługi komercyjne, bazy składy i magazyny,

 12. tereny o symbolach A78 MWUA82 MWU; B98 MWU; B 99 MWU i B138 MWU – mieszkalnictwo wielorodzinne,

 13. tereny o symbolach A83 MNUA96MNU; A98 MNUA117 MNU; B100 MNUB104 MNU; B106 MNUB122 MNU; B125MNUB137 MNU i B139 MNU148 MNU – mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy i jednorodzinne,

 1. teren o symbolu A118 UP,U – usługi publiczne i komercyjne,

 2. tereny o symbolach A120 ZPA124 ZP; A166 ZP; B 149 ZP – zieleń parkowa,

 3. tereny o symbolach A125 ZLA127 ZL; B150ZL – zieleń leśna, z dopuszczeniem rekreacji zieleni parkowej na terenach A125 ZL i A126 ZL.

 4. tereny o symbolach B151 ZR; B153 ZR; B154 ZR – zalesienia i zadrzewienia,

 5. tereny o symbolach A128 ZIA131 ZI; B156 ZI; B158 ZIB163 ZI – zieleń izolacyjna,

 6. tereny o symbolach A132 ZMA135 ZM; B164 ZMB168 ZM – zieleń przydomowa,

 7. tereny o symbolach A136 ZŁA149 ZŁ; B170 ZŁB175 ZŁ – zieleń niska,

 8. tereny o symbolach A150 WSA161 WS – wody otwarte,

 9. tereny o symbolach A162 ITA165 IT; B176 IT; B178 IT – obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

 1. Ustala się następujące przeznaczenia dopuszczalne terenów objętych planem:

1) tereny o symbolach KDG, KDZ, KDL, KDD:

 1. chodniki, ścieżki rowerowe,

 2. zieleń niska,

 3. zieleń wysoka w miejscach nie kolidujących z istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenów,

 4. sieci infrastruktury technicznej,

2) tereny o symbolach KDX:

 1. chodniki i ścieżki rowerowe,

 2. zieleń niska i zadrzewienia w miejscach nie kolidujących z istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenów,

 3. sieci infrastruktury technicznej,

3) tereny o symbolach KS:

 1. parkingi i garaże dla samochodów osobowych (garaże wyłącznie na terenie A63 KS),

 2. stacje paliw płynnych i gazowych, salony sprzedaży samochodów ze stacjami obsługi (na terenach o symbolach B70 KSB72 KS,

 3. obiekty usługowe związane z przeznaczeniem podstawowym terenów,

 4. zieleń niska i wysoka,

 5. obiekty i urządzenia związane z modernizacją i rozbudową obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

 6. drogi, place, parkingi,

 7. zieleń izolacyjna i parkowa.

4) tereny o symbolach KK:

 1. obiekty i urządzenia związane z obsługą komunikacji kolejowej,

 2. mała architektura, zieleń urządzona.

 1. tereny o symbolach U,UP i UC:

 1. obiekty i pomieszczenia o funkcji mieszkaniowej (poza terenem o symbolu A72 U),

 2. parkingi w poziomie terenu, parkingi zbiorowe,

 3. ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, place, w tym na terenie o symbolu B77 UC droga zbiorcza łącząca ulicę Kolejową i Żorską,

 4. zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,

 5. obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

6) tereny o symbolach P:

 1. obiekty i pomieszczenia o funkcji usługowej,

 2. magazyny, hurtownie, garaże i bazy samochodowe,

 3. ulice, place nawrotowe, zieleń izolacyjna i parkowa, parkingi w poziomie terenu i parkingi zbiorowe,

 4. obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

7) tereny o symbolach MNU i MWU:

 1. obiekty i pomieszczenia usług handlu, gastronomii, kultury, zdrowia, administracji i rekreacji,

 2. obiekty i pomieszczenia rzemiosła produkcyjnego o małej uciążliwości dla otoczenia,

 3. otwarte i zadaszone pasaże handlowe i usługowe,

 4. ulice dojazdowe, parkingi,

 5. garaże dla samochodów osobowych,

 6. zieleń parkowa, ogrody przydomowe, obiekty i urządzenia małej architektury,

 7. obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

8) tereny o symbolach ZP:

 1. urządzenia parkowe,

 2. mała architektura,

 3. ścieżki rowerowe,

 4. uzupełnienia drzewostanu,

 5. podziemne sieci infrastruktury technicznej,

 6. zachowanie funkcji istniejących ulic dojazdowych na terenach o symbolach A120 ZP i A121ZP

9) tereny o symbolach ZL, ścieżki spacerowe i rowerowe, oraz urządzenia rekreacyjne i parkowe na terenach A125 ZL i A126 ZL bez możliwości zabudowy,

10) tereny o symbolach ZR: 1. ścieżki spacerowe i rowerowe,

 2. na terenach o symbolach B153 ZR; B154 ZR nowe ukształtowanie terenów z wykorzystaniem mas skalnych usuwanych w związku z eksploatacją węgla kamiennego (zgodnie z zapisem art. 2.1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zmianami) pod warunkiem zapewnienia nieuciążliwości zagospodarowania tych materiałów dla środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie dla zasobów wód podziemnych, oraz pod warunkiem umożliwienia realizacji drogi B13 KDZ lub utrzymania na tym terenie ciągłości drogi B5 KDZ, z dopuszczeniem jej wariantowego przebiegu określonego na rysunku planu w orientacyjnych liniach rozgraniczających,

11) tereny o symbolach ZI:

 1. zieleń niska i wysoka w formie zieleni parkowej i ogrodów przydomowych,

 2. obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia rekreacyjne związane z przylegającą zabudową usługową i mieszkaniową,

 3. chodniki, sieci infrastruktury technicznej,

12) tereny o symbolach ZM:

 1. altany, baseny o funkcji rekreacyjnej,

 2. mała architektura

13) tereny o symbolach :

 1. sieci infrastruktury technicznej,

 2. urządzenia melioracyjne cieków wodnych,

 3. pojedyncze zadrzewienia i ciągi drzew,

 4. na terenach o symbolach A136 ZŁ; A137 ZŁ; A140 ZŁA143 ZŁ; A145 ZŁA148 ZŁ, tymczasowe obiekty i urządzenia związane z organizacją imprez kulturalnych i rozrywkowo-sportowych,

 5. ścieki spacerowe, rowerowe, wybiegi stadnin konnych,

14) tereny o symbolach WS:

 1. urządzenia związane z zapewnieniem spływu wód,

 2. mostki i kładki w ciągach dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,

15) tereny o symbolach IT:

 1. obiekty i urządzenia związane z modernizacją i rozbudową obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

 2. drogi, place, parkingi,

 3. zieleń izolacyjna i parkowa.

3. Ustala się następujące zabronione przeznaczenia terenów objętych planem:

 1. tereny o symbolach KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX:

 1. wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe,

 2. wszelkiego rodzaju obiekty i urządzenia utrudniające płynność ruchu kołowego,

 1. tereny o symbolach MNU, MWU, U, UP, UC i P:

 1. wszelkiego rodzaju działalności, które stwarzają uciążliwości dla terenów przeznaczonych w planie dla zabudowy mieszkaniowej oraz usług publicznych,

 2. obiekty inwentarskie związane z hodowlą zwierząt i produkcją rolniczą (w tym szklarnie i tunele foliowe),

 3. zespoły garaży boksowych na terenach o symbolach MNU i UP,

 4. hurtownie, bazy transportowe, obiekty i urządzenia produkcji i składowania materiałów budowlanych, na terenach o symbolach MNU, MWU i UP,

 5. wszelkie trwałe obiekty kubaturowe na terenie o symbolu A72 U,

 1. tereny o symbolach KS:

 1. obiekty o funkcji mieszkaniowej,

 2. obiekty usług oświaty i zdrowia,

 3. zespoły garaży boksowych na terenach o symbolach KS

 1. tereny o symbolach ZP i ZI:

 1. wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe, poza obiektami infrastruktury technicznej na terenach ZI,

 2. parkingi i ulice na terenach ZP, za wyjątkiem terenów o symbolach A120 ZP i A121 ZP

c) składy materiałów, bazy transportowe

 1. tereny o symbolach ZM:

 1. wszelkiego rodzaju trwałe obiekty kubaturowe poza obiektami infrastruktury technicznej,

 2. składy materiałów i bazy transportowe,

 1. tereny o symbolach KK:

 1. obiekty o funkcji mieszkaniowej,

 2. garaże dla samochodów,

 1. tereny o symbolach ZL i ZR:

 1. wszelkiego rodzaju obiekty i urządzenia kubaturowe,

 2. drogi, ulice, parkingi,

8) tereny o symbolach WS, wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe i urządzenia poza urządzeniami związanymi z zapewnieniem drożności spływu wód oraz mostkami na przejściach pieszych i ścieżek rowerowych.

4. Lokalizacja przedsięwzięć mogących zanieczyścić środowisko wód podziemnych będzie realizowana z uwzględnieniem ustaleń zawartych w dokumentacji warunków hydrogeologicznych wykonanej zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 2d ustawy Prawo geologiczne i górnicze i przyjętej bez zastrzeżeń przez Prezydenta Miasta Rybnika. Dotyczy to w szczególności terenów B153 ZR; B154 ZR.

5. Ustala się możliwość następujących tymczasowych sposobów zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania niektórych terenów:


 1. tereny o symbolach A136 ZŁ; A137 ZŁ; A139 ZŁ¸A148 ZŁ – imprezy sportowo-rozrywkowe,

 2. tereny o symbolach A118 UP,U; B78 U; B81 UC; B82 U; B83 UC; B92 U – parkingi dla samochodów,

 3. tereny o symbolach B153 ZR; B154 ZR; B162 ZI; B163 ZI – zagospodarowanie mas skalnych usuwanych w związku z eksploatacją węgla kamiennego (zgodnie z zapisem art. 2.1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zmianami) pod warunkiem stwierdzenia braku zagrożeń tej działalności dla środowiska przyrodniczego i terenów otaczających, potwierdzonych w ocenie oddziaływania tego składowania na środowisko.

6. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 ustala się dotychczasowe ich użytkowanie i dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ulic oraz prowadzenie prac ziemnych zmierzających do realizacji zabudowy, zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów zgodnie z przepisami niniejszej uchwały.
Rozdział 3

Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
§ 6


 1. Realizacje zabudowy i przekształcenia zagospodarowania przestrzennego terenów muszą uwzględniać wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

 2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane będą poprzez:

  1. realizacje nowej zabudowy z uwzględnieniem nawiązania kompozycyjnego do zabudowy istniejącej,

  2. realizacje przekształceń terenów z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania oraz kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni, w tym przestrzeni publicznej kształtowanej w ciągach komunikacyjnych i placach,

3. Ustala się tereny oznaczone graficznie na rysunku planu, które wymagają szczególnych zasad zagospodarowania i zabudowy w związku z koniecznością ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

4. Szczególne zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, o których mowa w ust. 3 polegają na konieczności uwzględnienia potrzeb i możliwości zagospodarowania całości terenów w liniach rozgraniczających ustalonych na rysunku planu, a szczególnie koordynacji w zakresie ich obsługi komunikacyjnej.

W tym celu inwestor zamierzający realizować na tych terenach zabudowę, infrastrukturę techniczną lub drogi winien przedłożyć koncepcję zagospodarowania całości terenów w liniach rozgraniczających ustalonych na rysunku planu, opracowaną na podkładach sytuacyjno-wysokościowych w skali co najmniej 1:2000.

Koncepcja musi uzyskać pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.


§ 7
Ustala się, że dla utrzymania i realizacji przestrzeni publicznych przeznaczone są tereny oznaczone graficznie na rysunku planu o następujących symbolach:

 1. A1 KDG; A2 KDZ¸A4 KDZ; A5 KDL¸A8 KDL; A9 KDD¸A12 KDD; A14 KDDA22 KDD; A24 KDDA26 KDD; A29 KDDA31 KDD; B1 KDG¸B4 KDG; B5 KDZ¸B12 KDZ; B15 KDZ; B13 KDZ; B14 KDL; B16 KDL¸B32 KDL; B34 KDD¸B52 KDD – dla zachowania istniejących i realizacji nowych dróg i ulic w ich ustalonych na rysunku planu liniach rozgraniczających,

 2. A 65 UP¸A68 UP – dla zachowania i rozbudowy urządzeń i obiektów usług publicznych,

 3. A120 ZP¸A124 ZP; A166 ZP; B149 ZP – dla zachowania i utworzenia zieleni parkowej,

 4. A130 ZI; A131 ZI; B158 ZI¸B160 ZI – dla zachowania i realizacji zieleni izolacyjnej,

 5. A59 KS¸A62 KS – dla zachowania i realizacji parkingów dla samochodów osobowych,

 6. A136 ZŁ; A 137 ZŁ; A139 ZŁ¸A148 ZŁ; B170 ZŁ¸B171 ZŁ; B175 ZŁ – dla zachowania i utworzenia terenów spacerowych i rekreacyjno-sportowych,

 7. A64 KK – dla zachowania terenów kolejowych,

 8. B151 ZR; B153 ZR; B154 ZR – dla wzmocnienia istniejących zadrzewień i zalesień.


Rozdział 4

Przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
§ 8


 1. Południowa część terenów objętych planem znajduje się w obszarze górniczym KWK „Chwałowice”.

 2. W związku z ust. 1 i zastrzeżeniem ust. 3 ustala się, że eksploatacja węgla kamiennego może wywołać wpływy IV i V kategorii górniczej na terenach pokazanych graficznie na rysunku planu, a na pozostałych terenach skutki wpływów eksploatacji górniczej nie mogą przekroczyć III kategorii szkód górniczych.

 3. W trakcie realizacji planu należy uzyskać szczegółowe informacje dotyczące aktualnego i prognozowanego wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu.


§ 9
1. Tereny objęte planem znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Rybnik”.

2. W związku z ust. 1 oraz koniecznością ochrony obszaru całego miasta w granicach opracowania planu ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, rowów przydrożnych i wód powierzchniowych oraz zakaz składowania śmieci i wszelkich innych odpadów oraz magazynowanie substancji mogących zanieczyścić wody podziemia bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń.


§ 10
W północnej części terenów występują tereny zagrożone zalaniem powodziowym. Tereny te pokazane są graficznie na rysunku planu.
§ 11
W zagospodarowaniu terenów stawu Paruszowiec opisanych na rysunku planu symbolem A150 WS ustala się ochronę stanowiska grążela żółtego i łabędzia niemego.
§ 12


 1. W granicach obszaru objętego planem nie stwierdzono osuwania się mas ziemnych.

 2. Zjawisko, o którym mowa w ust. 1 może mieć miejsce w rejonach przewidywanych szkód górniczych IV i V kategorii w przypadku nie zastosowania zabezpieczeń do których zobowiązany jest przedsiębiorca.

Pobieranie 150.08 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna