Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za TotemPobieranie 150.08 Kb.
Strona2/3
Data27.04.2016
Rozmiar150.08 Kb.
1   2   3

Rozdział 5


Przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, szczególnych warunków zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy oraz szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości

objętych planem miejscowym.
§ 13
1. Ustala się, że dla utrzymania i realizacji przestrzeni publicznych przeznaczone są tereny oznaczone na rysunku planu następującymi symbolami:

 1. KDG; KDZ; KDL; KDD; KDX dla utrzymania i realizacji ulic,

 2. A 65 UPA68 UP; B77 UC; B81 UC; B83 UC; B84 UC oraz 93 U,P97 U,P dla zachowania ogólnodostępnego otoczenia obiektów użyteczności publicznej,

 3. A120 ZPA124 ZP; A136 ZŁA149 ZŁ; B170 ZŁ; B171 ZŁ dla ogólnodostępnego korzystania z funkcji o znaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym.

2. W ramach terenów przeznaczonych pod usługi (symbole UP,U i UC) ustala się konieczność ustanowienia co najmniej 60 % powierzchni otoczenia obiektów jako ogólnodostępną.
§ 14
Ustala się zakaz zabudowy na terenach zagrożonych zalaniami powodziowymi, o których mowa w § 10 planu.
§ 15


 1. Nie ustala się terenów wymagających obligatoryjnie scalenia i podziału nieruchomości.

 2. Na terenach oznaczonych graficznie na rysunku planu i opisanych symbolami: B78 U; B81 UC; B82 U, B83 UC dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości.

 3. Procedura scalenia i podziału nieruchomości prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami musi uwzględniać wydzielenie dróg publicznych lokalnych i dojazdowych obsługujących poszczególne tereny wydzielone dla realizacji inwestycji zgodnie z przepisami niniejszej uchwały.

 4. Na pozostałych terenach przystąpienie do procedury scalenia i podziału nieruchomości musi nastąpić w przypadkach, gdy inwestycja projektowana do realizacji obejmuje co najmniej 50 % powierzchni terenu wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.


Rozdział 6

Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej oraz granic terenów pod budowę obiektów handlowych

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
§ 16


 1. Każdy teren przeznaczony do zabudowy musi mieć dostęp do drogi publicznej, bezpośrednio lub za pośrednictwem drogi przechodzącej przez teren sąsiedni, spełniającej parametry drogi publicznej ustalone w planie.

 2. W przypadku podziału nieruchomości, na której w planie ustalono realizację drogi, dopuszcza się jedynie taki podział geodezyjny, który uwzględnia wydzielenie tej drogi zgodnie z rysunkiem planu. Propozycje innego podziału traktowane będą jako sprzeczne z planem.


§ 17


 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5 ustala się następujące linie rozgraniczające dróg i normatywy wyliczenia miejsc parkingowych:

 1. minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających:

 1. o symbolach KDZ – 20,0 m

 2. o symbolach KDL – 12,0 m

 3. o symbolach KDD – 10,0 m

 4. o symbolach KDX – 6,0 m

 1. minimalna ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych:

 1. 35 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usług administracji i gastronomii,

 2. 40 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usług handlu,

 3. 20 miejsc postojowych na 100 użytkowników obiektów rekreacyjnych,

 4. 30 miejsc na 100 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych,

 5. 1 miejsce na 50 m2 powierzchni całkowitej obiektów działalności rzemieślniczej,

 6. 50 miejsc na 100 łóżek w hotelach i motelach.

 1. W przypadkach, gdy na terenach planowanych inwestycji i przekształceń stanu istniejącego zachodziła będzie potrzeba realizacji ciągów komunikacyjnych, które nie zostały wydzielone w planie ich szerokość w liniach rozgraniczających musi wynosić odpowiednio:

1) 12,0 m - dla dróg lokalnych

2) 10,0 m - dla dróg dojazdowych

3) 6,0 m - dla dróg pieszojezdnych


 1. Ustala się możliwość poszerzenia i zwężenia linii rozgraniczających dróg i ulic pieszojezdnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – w zakresie zgodnym z rysunkiem planu.

 2. Parkingi, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 należy realizować w ramach poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu oraz o ile istnieje taka możliwość w liniach rozgraniczających dróg.

 3. Ustala się, że w przekształceniach poszczególnych terenów oraz w ciągach niektórych dróg wyznaczone zostaną tereny niezbędne dla wytyczania ścieżek rowerowych, których przebieg pokazano graficznie na rysunku planu, przy czym:

 1. skrzyżowania ścieżek rowerowych z ulicami wykonane zostaną jako wydzielone pasy przy przejściach dla pieszych,

 2. ścieżki rowerowe jednokierunkowe będą miały szerokość 1,5 m, a dwukierunkowe 2,0 m.


§ 18
1. Dla terenów objętych planem ustala się zaopatrzenie w następujące media i sposoby ich odprowadzenia:

1) tereny o symbolach UP; MNU; MWU - z zastrzeżeniem ust. 2: woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, a dostawa ciepła ze źródła spełniającego aktualne normy ochrony środowiska w zakresie emisji gazu i pyłu do atmosfery,

2) tereny o symbolach U; UC; P - z zastrzeżeniem ust. 2 i 3: woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, a dostawa ciepła ze źródła spełniającego aktualne normy ochrony środowiska w zakresie emisji gazu i pyłu do atmosfery,


 1. tereny o symbolach ZP; KDG; KDZ; KDL; KDX; KDD; KS - energia elektryczna z zastrzeżeniem ust. 4 kanalizacja deszczowa,

2. Dopuszcza się możliwość inwestycji na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, pod warunkiem:

 1. posiadania zapewnienia dostawy wody i energii elektrycznej,

2) do czasu realizacji kanalizacji sieciowej gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami szczególnymi, z okresowym wywozem ścieków na oczyszczalnię.

 1. Ustala się konieczność odprowadzania ścieków sanitarnych z terenów o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 do kanalizacji, a w przypadku wystąpienia ścieków poprodukcyjnych konieczność ich podczyszczenia do parametrów ścieków komunalnych.

 2. Ustala się następujące sposoby odprowadzania wód opadowych z terenów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3:

1) z terenów o symbolach KDG; KDZ - do szczelnej kanalizacji deszczowej wyposażonej w instalację ją zamykającą na wypadek przedostania się do wód opadowych substancji niebezpiecznych,

 1. z terenów o symbolach ZP; KDL; KDD; KDX do kanalizacji deszczowej lub rowów otwartych.


§ 19
1. Przebiegi projektowanej sieci głównej infrastruktury technicznej ustala się w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszo-jezdnych.

2. Dopuszcza się prowadzenie sieci: 1. kanalizacyjnej i elektroenergetycznej poza liniami rozgraniczającymi dróg i ciągów pieszojezdnych pod warunkiem, że wymaga tego układ technologiczny,

 2. kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej przez tereny o symbolach ZP; ZI; ZŁ w przypadku konieczności zastosowania stref ochronnych.

3. Do sieci kanalizacyjnej, w tym studzienek oraz do stacji transformatorowych należy zapewnić możliwość dojazdu.
§ 20
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 adaptuje się następujące sieci i obiekty infrastruktury technicznej wraz z ich strefami uciążliwości przez tereny oznaczone na rysunku planu następującymi symbolami:

 1. wodociąg 800 przez tereny o symbolach: B17 ZŁ; B10 KDZ; B92 U; B172 ZŁ; B151 ZR; B91 U; B40 KDD; B29 KDL; B53 KDX; B159 ZI; B28 KDL; B149 ZP; B90 U; B100 MNU; B164 ZM; B36 KDD; B158 ZI; A64 KK; A8 KDL; A145 ZŁ; A156 WS; A146 ZŁ; A153 WS; A72 U;

 2. wodociąg 400 przez tereny o symbolach: B1 KDG; B77 UC; B170 ZŁ; B178 IT; B14 KDL; A2 KDZ; A58 KS; A143 ZŁ; A56 KDX; A29 KDD; A67 UP; A82 MWU; A8 KDL; A64 KK;

 3. gazociąg średnioprężny przez tereny:

 1. A77 U,P; A26 KDD; A95 MNU; A41 KDX; A42 KDX; A100 MNU; A126 ZL; A71 U; A125 ZL; A44 KDX; A86 MNU; A12 KDD; A11 KDD; A7 KDL; A58 KS; A163 IT; A140 ZŁ; A158 WS; A141 ZŁ; A152 WS; A142 ZŁ; A29 KDD; A61 KS; A118 UP,U; A162 IT; A60 KS; A3 KDZ; A4 KDZ; A64 KK; B40 KDD; B92 U; B172 ZŁ; B151 ZR; B91 U; B29 KDL; B53 KDX; B159 ZI; B28 KDL; B149 ZP; B158 ZI; B102 MNU; B35 KDD; B103 MNU; B78 U; B1 KDG; B25 KDL; B77 UC; B170 ZŁ; B75 U; B156 ZI; B14 KDL;

 2. A11 KDD; A9 KDD; A10 KDD; A24 KDD; A94 MNU; A22 KDD; A95 MNU; A15 KDD; A93 MNU; A21 KDD; A14 KDD; A20 KDD; A87 MNU; A16 KDD; A88 MNU; A36 KDX; A17 KDD; A83 MNU; A2 KDZ;

 1. ciepłociąg przez tereny o symbolach: B96 U,P; B20 KDL; B97 U,P;

 2. linii 110 kV przez tereny o symbolach:

 1. A77 U,P; A126 ZL; A7 KDL; A143 ZŁ; A153 WS; A146 ZŁ; A8 KDL; A155 WS; A64 KK;

 2. B77 UC; B170 ZŁ; B75 U; B14 KDL; B176 IT;

 1. linii 20 kV przez tereny o symbolach:

 1. B75 U; B170 ZŁ; B18 KDL; B171 ZŁ; B94 U,P; B13 KDZ; B154 ZR; B162 ZI; B5 KDZ; B163 ZI;

 2. B93 U,P; B24 KDL; B16 KDL; B19 KDL; B96 U,P; B22 KDL; B84 UC; B85 U; B7 KDZ; B8KDZ; B4 KDG;

 3. B175 ZŁ; B10 KDZ; B92 U; B172 ZŁ; B151 ZR; B91 U; B40 KDD;

 4. A64 KK; A4 KDZ; A131 ZI; A114 MNU; A29 KDD; A118 UP,U; A142 ZŁ; A152 WS; A56 KDX; A144 ZŁ; A157 WS; A143 ZŁ; A7 KDL;

 5. A86 MNU; A12 KDD; A85 MNU; A9 KDD; A99 MNU; A43 KDX; A24 KDD; A95 MNU; A22 KDD; A15 KDD; A21 KDD; A14 KDD; A87 MNU; A16 KDD; A88 MNU; A17 KDD; A83 MNU; A165 IT; A6 KDL;

 6. A142 ZŁ; A56 KDX; A145 ZŁ; A30 KDD; A117 MNU; A8 KDL; A64 KK;

 1. kolektor sanitarny 600 500 przez tereny o symbolach: A69 U; A68 UP; A57 KDX; A120 ZP; A121 ZP; A70 U; A134 ZM; A65 UP; A3 KDZ; A118 UP,U; A29 KDD; A67 UP; A81 MWU;

 2. stacje transformatorowe 20/04 kV w terenach o symbolach: B77 UC; B93 U,P; B95 U,P; B112 MNU; B18 KDL; B96 U,P; B97 U,P; B43 KDD; B101 MNU; B40 KDD; A81 MWU; A165 IT; A95 MNU; A163 IT;

 3. stacje redukcyjno-pomiarowe gazu w terenach o symbolach: A163 IT; A162 IT;

 4. Główny Punkt Zasilania elektroenergetycznego 110/20kV w terenie o symbolu B176 IT;

 5. obiekty zaopatrzenia w wodę w terenie o symbolu B178 IT.

2. Dopuszcza się możliwość przełożenia sieci, o której mowa w ust. 1 pkt. 17 pod warunkiem zachowania jej tranzytowego charakteru.

 1. Dopuszcza się na terenach o których mowa w ust. 1 pkt. 811 modernizację, przebudowę, zmianę przeznaczenia obiektu pod warunkiem zachowania funkcji komunalnej obsługi miasta.

 2. Zmiana wielkości strefy ochronnej, jak również sposobu jej zagospodarowania wymaga uzgodnienia z administratorem tej sieci.

 3. Projektuje się obiekty infrastruktury technicznej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 1. stację redukcyjno-pomiarową gazu w terenie o symbolu B93 U,P;

 2. stacje transformatorowe w terenach oznaczonych symbolami B31 KDL; A76 U,P.


§ 21


  1. W ramach terenów przewidywanych w planie dla realizacji usług komercyjnych ustala się możliwość budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

  2. Tereny, o których mowa w ust. 1 oznaczone są symbolami B77 UC i B81 UC.


Rozdział 7

Przepisy dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy

oraz zagospodarowanie terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów

i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 22


 1. Na terenach nie przewidywanych w planie do zabudowy oznaczonych symbolami KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX, KK, ZL, ZR, ZM, ZŁ, ZI, ZP ustala się następujące szczególne warunki i zasady ich zagospodarowania:

 1. na terenach o symbolach KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX:

 1. możliwość zadrzewień terenów poza pasem drogowym w miejscach nie kolidujących z istniejącym i planowanym uzbrojeniem,

 2. możliwość realizacji ekranów akustycznych na obrzeżach dróg, o ile stwierdzone zostanie ponadnormatywne oddziaływanie hałasu na przylegającą zabudowę,

 3. możliwość realizacji sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z organizacją ruchu drogowego.

 1. na terenach o symbolu KK:

 1. zachowanie istniejącego zagospodarowania otoczenia linii kolejowej bez możliwości realizacji nowych obiektów i zadrzewień,

 2. możliwość modernizacji zboczy skarp istniejących wzdłuż linii kolejowej.

 1. na terenach o symbolach ZL i ZR możliwość wykorzystania terenów dla celów turystyki rowerowej i pieszej bez możliwości realizacji obiektów kubaturowych,

 2. na terenach o symbolu ZM:

 1. z zastrzeżeniem lit. b możliwość zadrzewienia terenów lub utworzenia sadów owocowych bez możliwości realizacji obiektów kubaturowych, szklarni i folii ogrodniczych,

 2. możliwość realizacji urządzeń małej architektury oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

 1. na terenach o symbolu ZI:

 1. możliwość zadrzewień terenów,

 2. możliwość realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

 1. na terenach o symbolu :

 1. możliwość prowadzenia robót melioracyjnych,

 2. możliwość sytuowania tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i widowisk,

 3. możliwość realizacji ścieżek rowerowych i spacerowych,

 1. na terenach o symbolu ZP:

 1. możliwość realizacji nowych elementów zieleni parkowej oraz małej architektury,

 2. konieczności zachowania istniejącego obiektu pamięci narodowej na terenie o symbolu A166 ZP.

 1. Na terenach przewidywanych w planie do zabudowy lub zabudowanych oznaczonych symbolami: UP; U; UC; UP,U; P; U,P; MWU; MNU i IT ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

 1. dla wszystkich terenów zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych graficznie na rysunku planu,

 2. na terenach o symbolach UP; U; UC; UP,U:

 1. w ramach poszczególnych terenów zachowanie co najmniej 20% powierzchni terenu w użytkowaniu zielenią,

 2. nie przekraczanie wysokości zabudowy trzech kondygnacji nadziemnych,

 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,8

3) na terenach o symbolach UC,P:

 1. zachowanie co najmniej 20% powierzchni terenu w użytkowaniu zielenią, w tym co najmniej 10 % w użytkowaniu zielenią wysoką,

 2. nie przekraczanie wysokości zabudowy trzech kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem wyższej zabudowy związanej z technologią produkcji, przy czym zabudowa ta nie może być wyższa niż 20 m od poziomu terenu,

 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,8,

4) na terenach o symbolu MNU:

 1. zachowanie co najmniej 30% powierzchni poszczególnych działek w użytkowaniu zielenią (poza działkami już zabudowanymi lub wydzielonymi geodezyjnie),

 2. nie przekraczanie wysokości zabudowy 2,5 kondygnacji nadziemnych (parter, piętro i poddasze), co określa maksymalną wysokość zabudowy 10,0 m, przy czym linia oparcia połaci głównych dachu na ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 6,5 m od poziomu terenu, a maksymalna wysokość podmurówki nie może przekraczać 1,2 m,

 3. powierzchnia nowo wydzielanych działek dla lokalizacji nowych budynków nie może być mniejsza niż 700 m2 dla zabudowy wolnostojącej, 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej i 300 m2 dla zabudowy szeregowej,

 4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w przypadku realizacji nowych budynków nie może przekraczać 0,4 , przy czym dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy w granicach własności działek,

 5. konieczność stosowania dachów spadzistych dla nowo realizowanych budynków o kątach spadku połaci dachowych 300450. Od warunku tego można odstąpić, gdy w otoczeniu projektowanego obiektu istnieją budynki o innych spadkach dachów do których nawiązywanie byłoby uzasadnione pod względem kompozycji przestrzennej,

 6. stosowanie pokrycia dachów w kolorze ceglastym, bordowym lub brązowym z możliwością zastosowania dachówek ceramicznych i cementowych,

 7. możliwość realizacji jednokondygnacyjnych budynków towarzyszących, przy czym wysokość tych budynków nie może przekraczać 5,0 m, kąt spadku połaci dachowych powinien wynosić 200450, a pokrycie dachów stromych należy realizować z materiałów stosowanych dla budynków mieszkalnych,

 8. lokalizacja budynków towarzyszących na działkach niezabudowanych wyłącznie w formie dobudowanej do budynku mieszkalnego lub do budynku towarzyszącego na działce sąsiedniej, co w tym przypadku wymaga ich usytuowania w granicach własności działek.

5) na terenach o symbolu MWU:

 1. zachowanie dotychczasowej formy architektonicznej i wysokości zabudowy,

 2. możliwość modernizacji istniejących obiektów i ich adaptacji dla funkcji usługowych lub innych o nieuciążliwym oddziaływaniu na środowisko po uzgodnieniu ich zakresu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

6) na terenach o symbolu IT:

 1. wysokość zabudowy obiektów i urządzeń nie może przekraczać 6,0 m,

 2. uciążliwość oddziaływania obiektów i urządzeń na otoczenie nie może wykraczać poza obrys terenu oznaczonego symbolem IT.


Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe
§ 23


 1. Na terenach objętych planem zaleca się zapewnienie większym pracom ziemnym nadzoru archeologicznego.

 2. Poprzez większe prace ziemne, o których mowa w ust. 1 rozumie się prace związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych obiektów usługowych i produkcyjnych oraz prace związane z budową drogi KDG i rozbudowy lotniska.

 3. Przed przystąpieniem do prac, o których mowa w ust. 2 inwestor winien zwrócić się do osoby lub instytucji uprawnionej do prowadzenia prac archeologicznych.


§ 24


 1. Dla terenów objętych planem ustala się zerową stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

 2. W związku z ustaleniem, o którym mowa w ust. 1 w przypadkach, gdy właściciel zbywał będzie nieruchomości Prezydent Miasta nie będzie pobierał ustawowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.


§ 25
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta.
§ 26
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 27
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 stanowi mapa (do wglądu w Biurze Obsługi Rady lub w Wydziale Architektury)

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 354/XXII/2004

Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 czerwca 2004 r.
Stwierdzenie zgodności planu miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika”


Przedstawiony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika” przyjętego uchwałą Nr 818/XL/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2002 r.

Zgodność ta dotyczy zarówno decyzji strategicznych studium jak i ustalonych w nim obszarów polityki przestrzennej.

Decyzje strategiczne dotyczące terenów objętych planem to: • trasa drogi głównej ruchu przyspieszonego Pszczyna – Racibórz stanowiąca obszar kluczowy w rozwoju miasta (OK 5 – „Obszar przebiegu południowej obwodnicy miasta z terenami wskazanymi dla działalności usługowych),

 • rozbudowa lotniska w Gotartowicach w kierunku wschodnim i zachodnim.

Ustalone w studium obszary polityki przestrzennej, to obszary wskazane do:

 • zabudowy usługowej

 • zabudowy mieszkaniowej uzupełniającej

 • kształtowania systemu zieleni miejskiej z dopuszczeniem ekstensywnej zabudowy

 • obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy miasta.

W planie uwzględniono ustalone w studium możliwości zagospodarowania tych obszarów ustalając przepisy dotyczące zasad zagospodarowania i podziały na tereny o różnych przeznaczeniach.Pobieranie 150.08 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna