Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 354/XXII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2004 rPobieranie 150.08 Kb.
Strona3/3
Data27.04.2016
Rozmiar150.08 Kb.
1   2   3
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 354/XXII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2004 r.


Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§1


  1. Ustala się finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, a także finansowanie wykupu gruntów przeznaczonych do realizacji zadań celu publicznego i związanych z ustaleniami planu w kwocie około 36.413.000 zł.
  1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w ust. 1 będą:

  1. budżet miasta

  2. Program Unii Europejskiej ISPA

  3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  4. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

§ 2
Ustala się wykorzystanie innych źródeł finansowania nie wymienionych w § 1 ust. 2, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych, oraz KWK „Chwałowice” w zakresie związanym z nowym ukształtowaniem terenów z wykorzystaniem mas skalnych w rejonie ul. Prostej oraz budową drogi zastępującej czasowo odcinek ulicy Prostej.


§ 3
Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rybnika

Nr 354/XXII/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Lp.

Data wpływu

uwagi

Nazwisko i imię,

nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi


Treść uwagiOznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości,

której dotyczy uwaga

uwaga uwzglę-

dniona

uwaga nieuwzglę-dniona1

2

3

4

5

6

9

10

1.

5.03.2004 r.

Włodarska Henryka

Ul. Ptasia 12

44-200 Rybnik


Zwracają się z prośbą o poszerzenie terenów budowlanych o symbolu A100 MNU w kierunku północnym oraz utworzenie drogi dojazdowej do terenu A71 U z drogi o symbolu A42 KDX.

2470/346

Teren A126 ZL- tereny lasów

2.

16.03.2004 r.

Zimończyk Eryka

Ul. Ptasia 23

44-203 Rybnik


Nie zgadzają się z planowanym przebiegiem drogi lub ścieżki rowerowej przez działkę o numerze 1613/328. Wnosi o planowanie drogi lub ścieżki rowerowej poza granicami tej działki.

1613/328

Tereny o symbolach:

- A77 UP – tereny usług komercyjnych i publicznych

- A26 KDD i A27 KDD – tereny publicznych dróg dojazdowych


3.

23.03.2004r.

Szymura

Zofia i Benedykt

Ul. Stawowa 83

44-203 RybnikNie zgadzają się z planem ponieważ ich działka została utwardzona 32 lata temu, nie ma tam żadnej skarpy, terenów zalewowych i łęgowych.

W przyszłości chcą w ten teren zainwestować.2277/356

2275/278


Teren A111 MNU – tereny o niskiej intensywności zabudowy jednorodzinnej

A143 ZŁ – tereny zieleni niskiej4.

1.04.2004 r.

Zimończyk Eryka

ul. Ptasia 23

44-203 Rybnik


Uwaga ponowna. Wcześniej została wniesiona pod nr 2.

Zaproponowano przeprowadzenie projektowanej drogi poza działką

nr 1613/328


1613/328
5.

5.04.2004r.

Rej Marcin

Ul. Gierymskiego 39

44-207 Rybnik


Zwraca się z zapytaniem do Wydziału Architektury jak w świetle zmian objętych projektem urząd zaplanował rozwiązania komunikacyjne.

Stwierdza, że problem nadmiernych obciążeń komunikacyjnych nie jest rozwiązany w planie.-
6.

5.04.2004 r.

Szczerbik

Elżbieta i Edward

Ul. Stawowa 65

44-203 RybnikJako właściciele budynku przy ul. Stawowej 65 wyrażają sprzeciw w związku z budową drogi dojazdowej blisko ich budynku. Życzą sobie ,

aby droga przebiegała ulicą Ptasią.2140/343

1971/343

7

6.04.2004 r.

Fizia Monika

Ul. Orzepowicka 6b/31

44-217 Rybnik


Jest mieszkanką Rybnika i częstym uczestnikiem ruchu drogowego w kierunku Żor, Boguszowic ulicą Żorską oraz ulicą Prostą.

Stwierdza, że brak stosownych rozwiązań komunikacyjnych we wskazanym rejonie spowoduje pogłębienie się chaosu komunikacyjnego.

Brak rozwiązań komunikacyjnych w planie narusza jej zdaniem zasady planowania przestrzennego minimalizując interes mieszkańców Rybnika
8.

7.04.2004 r.

Wieczorek Zbigniew

Ul. Turystyczna 41/22

44-335 Jastrzębie Zdrój


Wnioskuje o poszerzenie przeznaczenia działek A86 MNU i A99 MNU

o możliwość zabudowy wielorodzinnej do czterech kondygnacji nadziem-nych. Wnioskuje o przeznaczenie terenów leśnych na działce

nr 2472/346 na tereny rekreacyjne i parkowe

Teren A 86 MNU, A99 MNU- zabudowa o niskiej intensywności jednorodzinna z usługami .

9.

9.04.2004 r.

Sawiccy

Bogusława i Krzysztof

Ul. Marynarska 12

44-200 RybnikOprotestowują rozwiązania komunikacyjne dotyczące ulicy Prostej ozna-czone symbolem B45 KDD i wnioskują o zmianę polegającą na wykonaniu prawoskrętu z ulicy Prostej. Proponują wydzielenie dodatkowego pasa ruchu na drodze B7 KDZ wzdłuż terenów B87 U, B88 U.

Wnioskuje również o zapis w terenie B 88 U usług komercyjnych podobnie jak w terenie B84 UC.794/36,

800/35


797/35

B45 KDD

B88 U


10.

20.04.2004r.

Buchalik Gabriel

Ul. Pelargonii 5

44-200 Rybnik
Śliwa Jan

Ul. Spokojna 44

44-264 Jankowice


Wnoszą, że zakupili parcelę nr 2344/56 z zamiarem budowy obiektów usługowych, handlowych lub produkcyjnych. Taki wniosek złożyli do Urzędu Miasta w 1977 r. i został on zakwalifikowany do uwzględnienia w planie.

W projekcie planu zakwalifikowano część działki jako teren B108 MNU przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i drobne usługi. W związku

z tym wnoszą o dokonanie zmian planu takich aby nie ograniczały one reali-

zacji działalności gospodarczej ich jako właścicieli terenu.2344/56

Teren B108 MNU – zabudowa wnioskowana i niskiej intensywności

i jednorodzinna z usługami


Pobieranie 150.08 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna