Uchwała nr 417 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i RolnictwaPobieranie 385.54 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar385.54 Kb.
Uchwała nr 417

Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z 06 lipca 2012 r.
w sprawie przyjęcia planu stacjonarnych Wydziałowych Studiów Doktoranckich
Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu studiów doktoranckich ZUT w Szczecinie oraz Uchwały nr 2 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT w Szczecinie dla rad wydziałów dotyczących planów i programów studiów doktoranckich, z późn. zmianami, Rada Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zatwierdza plan stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale KŚiR.
§ 1.
Plan stacjonarnych studiów doktoranckich stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Plan obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013.


Przewodniczący Rady Wydziału

DZIEKAN

prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 417 RW KŚiR z 06.07.2012
Plan stacjonarnych Wydziałowych Studiów Doktoranckich - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa


Lp.

w wykaziePrzedmiot

Suma godz.

ECTS

Forma

zaliczeniaRok I

Rok II

Rok III

Rok IV

Semestr 1

Semestr 2

Semestr 3

Semestr 4

Semestr 5

Semestr 6

Semestr 7

Semestr 8

1-8

E

Z

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

1

Techniki mowy i emisji głosu

15

2
1
15
2

2

Psychologia uczenia się

i nauczania w szkole wyższej15

2
3

152

3

Dydaktyka i metodyka nauczania w szkole wyższej*

20

3
1
20*
3

4

Pedagogika nauczania

w szkole wyższej*2

5

Filozofia*

30

3

4
303

6

Ekonomia*

7

Seminarium prowadzone przez kierownika SD

40

10
1,3,

5,7

10
2
10
3
10
2
10
3

8

Język obcy

60

3

4


30

130

2

9-14

Przedmioty podstawowe dla obszaru badań

9

Wyzwania ekonomiczne

i prawne współczesnego świata15

1
1
15
1

10

Statystyka matematyczna

w zastosowaniach20

2
2
20
2

11

Chemia żywności

15

2

2


15

2

12

Zmiany klimatu i ich skutki

15

1

315
1

13

Rolnictwo w Unii Europejskiej

20

1

520
1

14

Nowe kierunki produkcji roślinnej wynikające

z rozwoju biotechnologii20

2

620
2

Lp.

w wykaziePrzedmiot

Suma godz.

ECTS

Forma

zaliczeniaRok I

Rok II

Rok III

Rok IV

Semestr 1

Semestr 2

Semestr 3

Semestr 4

Semestr 5

Semestr 6

Semestr 7

Semestr 8

1-8

E

Z

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

15-62

Przedmioty kierunkowe szczegółowe dla 4 dyscyplin (do wyboru)

Przedmiot A

20

2
5
20
2

Przedmiot B

20

2
5
20
2

Przedmiot C

20

2
6
20
2

Przedmiot D

20

2
6
20
2

Przedmiot E

20

2
7
20
2

Przedmiot F

20

2
7
20
2

63

Metody pozyskiwania

i przetwarzania danychw badaniach naukowych

20

2

1
10
10

2

64

Metody badań naukowych

15

2
2
15
2

65

Nauka i etos nauczyciela akademickiego

10

2
5

102

66

Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego

z doktorantem60

10
2,4,

6,8
15

215

215

315

3

Ogółem

10

60

10

10
35

30

8

15

25

30

7

30
45

7

10

70
9
60

15

9
50
715

3

Godziny razem

510

6080
65
70
75
80
75
50
15
Prowadzenie zajęć dydaktycznych

80


10
10
10
10
10
10
10
10
Uczestnictwo w zajęciach

dydaktycznych160


20
20
20
20
20
20
20
20
Godziny łącznie

750


110
95
100
105
110
105
80
45Przedmioty obejmujące wiedzę, umiejętności dydaktyczne i zawodowe 120 20 * przedmiot do wyboru

Język obcy nowożytny 60 3

Przedmioty podstawowe dla obszaru badań 105 9

Przedmioty kierunkowe szczegółowe (dla każdej dyscypliny) 120 12

Przedmioty związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych 45 6

Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego z doktorantem 60 10


Wykaz przedmiotów realizowanych na Wydziałowych Studiach Doktoranckich WKŚiR

od roku akademickiego 2012/2013
Lp.Nazwa przedmiotu Godz. ECTS semestr Z/E

Przedmioty obejmujące wiedzę, umiejętności dydaktyczne i zawodowe

1 Techniki mowy i emisji głosu 15 2 1 Z

2 Psychologia uczenia się i nauczania w szkole wyższej 15 2 2 Z

3 Dydaktyka i metodyka nauczania w szkole wyższej* 20* 3 1 Z

4 Pedagogika nauczania w szkole wyższej* 2 Z

5 Filozofia* 30* 3 3 E

6 Ekonomia* 3 E

7 Seminarium prowadzone przez kierownika SD 40 10 1,3,5,7 Z

8 Język obcy 60 3 3,4 E

Przedmioty podstawowe dla obszaru badań

9 Wyzwania ekonomiczne i prawne współczesnego świata 15 1 1 Z

10 Statystyka matematyczna w zastosowaniach 15 2 2 Z

11 Chemia żywności 20 2 2 E

12 Zmiany klimatu i ich skutki 15 1 3 E

13 Rolnictwo w Unii Europejskiej 20 1 5 E

14 Nowe kierunki produkcji roślinnej wynikające z rozwoju biotechnologii 20 2 6 E

Przedmioty o charakterze szczegółowym (do wyboru po jednym z każdej grupy od A do F)

Agronomia

15 A Zrównoważona gospodarka nawozowa 20 2 5 Z

16 Pestycydy a środowisko

17 B Obszary przyrodnicze dla turystyki i rekreacji 20 2 5 Z

18 Użytki zielone w krajobrazach przyrodniczym, rolniczym

19 C Szkodliwe zjawiska atmosferyczne 20 2 6 Z

20 Różnorodność biologiczna agrofitocenoz a regulowanie zachwaszczenia

21 D Wykorzystanie mikroorganizmów w biologicznej ochronie roślin przed chorobami

i szkodnikami 20 2 6 Z

22 Ocena wpływu czynników siedliskowych i agrotechnicznych na właściwości ziarna

w oparciu o analityczne metody oceny jakości 20 2 7 Z

23 E Agronomiczne i techniczne aspekty nawadniania roślin rolniczych

24 Melioracje wodne we współczesnym rolnictwie 20 2 7 Z

25 F Produkcja nasienna traw

26 Nowoczesne technologie w przechowalnictwie

Inżynieria rolnicza

27 A Biogazownia jako nowoczesny system pozyskiwania energii 20 2 5 Z

28 Produkcja energii odnawialnej

29 B Systemy i techniki zarządzania eksploatacją agregatów rolniczych 20 2 5 Z

30 Wybrane problemy inżynierii rolniczej w produkcji roślinnej

31 C Systemy sterowania i diagnostyki pokładowej współczesnych pojazdów 20 2 6 Z

32 Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy

33 D Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne w technice 20 2 6 Z

34 Niekonwencjonalne silniki spalinowe

35 E Technologie i technika stosowana w gospodarce odpadami komunalnymi 20 2 7 Z

36 Wybrane zagadnienia utylizacji i zagospodarowania odpadów

37 F Trwałość i zużycie elementów pracujących w glebie 20 2 7 Z

38 Modelowanie systemów w inżynierii rolniczej

Ochrona i kształtowanie środowiska

39 A Podstawy chemometrii 20 2 5 Z

40 Hydrochemia

41 B Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w badaniach gleb i roślin 20 2 5 Z

42 Rośliny wodne w indykacji stanu ekologicznego wód i oczyszczaniu ścieków

43 C Bakterie w biosferze – do czego są potrzebne? 20 2 6 Z

44 Zmienność u procaryota

45 D Kształtowanie biosystemów dla poprawy jakości środowiska 20 2 6 Z

46 Restytucja zdegradowanych ekosystemów naturalnych

47 E Roślinność ekosystemów wodnych i lądowych w krajobrazie naturalnym

i antropogenicznym 20 2 7 Z

48 Warunki topoklimatyczne obszarów zurbanizowanych

49 F Sposoby uzyskiwania szczepów specjalnych wykorzystywanych w biotechnologii 20 2 7 Z

50 Filogenetyka – zasady i wykorzystanie filogenetycznej systematykiOgrodnictwo

51 A Właściwości zdrowotne i odżywcze owoców oraz ich przetworów 20 2 5 Z

52 Regulacja kwitnienia drzew owocowych

53 B Projektowanie i urządzanie terenów zieleni 20 2 5 Z

54 Konserwacja terenów zieleni

55 C Aktualne problemy współczesnego warzywnictwa 20 2 6 Z

56 Uprawa warzyw i ziół w badaniach naukowych

57 D Rośliny ozdobne w świetle współczesnych badań 20 2 6 Z

58 Stylizacja wnętrz roślinami ozdobnymi

59 E Drzewa, krzewy i rośliny ozdobne w ogrodach tematycznych 20 2 7 Z

60 Wybrane zagadnienia z dendrologii i roślin ozdobnych

61 F Horticulture in the World 20 2 7 Z

62 Zaburzenia wzrostu i rozwoju roślin ogrodniczych

Przedmioty związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych

63 Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowych 20 2 1 E

64 Metody badań naukowych 15 2 2 Z

65 Nauka i etos nauczyciela akademickiego 10 2 5 Z66 Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego doktorantem 60 10 2,4,6,8 Z


* przedmioty do wyboru

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna