Uchwała Nr 45/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013 r w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013Pobieranie 12.85 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.85 Kb.


Uchwała Nr 45/13

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku
i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,


z późn. zm.1)) oraz art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) – uchwala się, co następuje:
§ 1.


  1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa mazowieckiego pod uprawy maku niskomorfinowego w roku 2013 na 5,0 ha.

  2. Ustala się następującą rejonizację upraw maku niskomorfinowego w roku 2013 – Gmina Sanniki – 5,0 ha.

3. W roku 2013 w województwie mazowieckim nie ustala się powierzchni upraw maku innego niż niskomorfinowy.
§ 2.


  1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa mazowieckiego pod uprawy konopi włóknistych w roku 2013 na 0,025 ha.

  2. Ustala się następującą rejonizację upraw konopi włóknistych w roku 2013 - Miasto Płońsk - 0,025 ha.


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej


w województwie zadania realizowane przez Wojewodę wynikające z art. 28 ust. 2 oraz art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, od dnia 1 sierpnia 2009 r. realizowane są w ramach zadań należących do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw
w roku 2013 pozostaje w kompetencjach Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zatem konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2013 roku.

Zgodnie z powyższymi przepisami wielkość powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku oraz jej rejonizację ustalono w oparciu o zgłoszenie Urzędu Gminy Sanniki mając na względzie zapotrzebowanie wyłącznie na cele spożywcze, nasiennictwa oraz na zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw.

Odbiorcą będzie firma AGAdendron s.c. w Raszynie¸ która posiada zezwolenie Wojewody Mazowieckiego w zakresie skupu maku niskomorfinowego.

Rejonizacją uprawy konopi włóknistych w 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego objęto Miasto Płońsk, w którym uprawa konopi prowadzona będzie wyłącznie na cele reprodukcyjne materiału siewnego konopi.

Odbiorcą będzie Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, który posiada zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności
w zakresie skupu jednopiennych konopi włóknistych.

Zbiory upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych zabezpieczają umowy kontraktacyjne zawarte z podmiotami posiadającymi stosowane zezwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych.Projekt ww. uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego został zaakceptowany przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.


: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Zawiadomienie
mazovia -> Informacja prasowa 28 lipca 2015 r
mazovia -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
mazovia -> Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
mazovia -> Lista powiatów, które otrzymają dofinansowanie dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
mazovia -> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1392/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011 r. Ogłoszenie o konkursie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 2504/187/08
mazovia -> Lp. Podmiot wnioskujący Nazwa zadania
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr /13
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 717/227/09

Pobieranie 12.85 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna