Uchwała nr 468 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i RolnictwaPobieranie 391.24 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar391.24 Kb.
Uchwała nr 468

Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z 30 stycznia 2015 r.
w sprawie korekty przedmiotów w planie stacjonarnych Wydziałowych Studiów Doktoranckich

Na podstawie § 24, ust. 2, pkt. 8 Statutu ZUT w Szczecinie, Rada Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w planie stacjonarnych Wydziałowych Studiów Doktoranckich przyjętym uchwałą nr 244 Rady Wydziału KŚiR ZUT w Szczecinie z 20 września 2013 r.:
§ 1.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych (łącznie 60 godzin) z podziałem na:

1 semestr 10 godzin

2 semestr 5 godzin

3 semestr 10 godzin

4 semestr 5 godzin

5 semestr 10 godzin

6 semestr 5 godzin

7 semestr 10 godzin

8 semestr 5 godzin
zastępuje
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć (łącznie 60 godzin) z podziałem na:

1 semestr 0 godzin

2 semestr 15 godzin

3 semestr 0 godzin

4 semestr 15 godzin

5 semestr 0 godzin

6 semestr 15 godzin

7 semestr 0 godzin

8 semestr 15 godzin
§ 2.
Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych
zastępuje
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach
§ 3.
Punkty ECTS za:

prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, semestr 2, 1 ECTS

prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, semestr 4, 1 ECTS

prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, semestr 6, 1 ECTS

prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, semestr 8, 1 ECTS
zastępuje

Punkty ECTS za:

praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć, semestr 2, 1 ECTS

praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć, semestr 4, 1 ECTS

praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć, semestr 6, 1 ECTS

praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć, semestr 8, 1 ECTS
§ 4.
Praktyka zawodowa (prowadzenie zajęć i uczestnictwo) 180 4 1-8 Z
zastępuje
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć 60 4 2,4,6,8 Z

Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach 180 0 1-8 Z
§ 5.
Tekst jednolity planu stacjonarnych Wydziałowych Studiów Doktoranckich stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje doktorantów, którzy rozpoczęli I i II rok studiów w roku akademickim 2014/2015.

Przewodniczący Rady Wydziału

DZIEKAN

prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 468 RW KŚiR z 30.01.2015 r.

Plan stacjonarnych Wydziałowych Studiów Doktoranckich - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Lp.

w wykaziePrzedmiot

Suma godz.

ECTS

Forma

zaliczeniaRok I

Rok II

Rok III

Rok IV

Semestr 1

Semestr 2

Semestr 3

Semestr 4

Semestr 5

Semestr 6

Semestr 7

Semestr 8

1-8

E

Z

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

1

Dydaktyka szkoły wyższej

i nowoczesne techniki kształcenia30

3

2
11
11

2

4
4

1

2

Psychologiczne

i aksjologiczne podstawy procesu kształceniaw szkole wyższej

25

2

2
6
11

1

4
4

1

3

Pedagogika szkoły wyższej

27

2

3
12
15

2

4

Techniki mowy i emisja głosu

8

1
3

4
4

1

5

Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiego (fakultatywny)

15

5
3

15
5


6

Ogólna metodologia nauki (fakultatywny)

7

Zachowania społeczne

i etykieta zawodu nauczyciela akademickiego (fakultatywny)8

Język obcy

70

3

6


20

120

130

1

9-14

Przedmioty podstawowe dla obszaru badań

9

Statystyka matematyczna

w zastosowaniach20

3
2
20
3

10

Zmiany klimatu i ich skutki

14

2

3
142

11

Ekonomia (fakultatywny)

15

2
4

152

12

Filozofia (fakultatywny)

13

Rolnictwo w Unii Europejskiej

10

1

5
101

14

Nowe kierunki produkcji roślinnej wynikające

z rozwoju biotechnologii14

2

6
142

15

Seminarium prowadzone przez kierownika SD

30

3
1,4,7
10
1
10
1
10
1

Lp.

w wykaziePrzedmiot

Suma godz.

ECTS

Forma

zaliczeniaRok I

Rok II

Rok III

Rok IV

Semestr 1

Semestr 2

Semestr 3

Semestr 4

Semestr 5

Semestr 6

Semestr 7

Semestr 8

1-8

E

Z

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

W

K

C

ECTS

16-63

Przedmioty kierunkowe szczegółowe dla 4 dyscyplin (do wyboru)

Przedmiot A

12

1
5
12
1

Przedmiot B

12

1
5
12
1

Przedmiot C

12

1
6
12
1

Przedmiot D

12

1
6
12
1

Przedmiot E

12

1
7
12
1

Przedmiot F

12

1
7
12
1

64

Metody pozyskiwania

i przetwarzania danychw badaniach naukowych

20

3

1
10
10

3

65

Metody badań naukowych

15

2
3
15
2

66

Nauka i etos nauczyciela akademickiego

10

1
4

101

67

Indywidualne zajęcia opiekuna z doktorantem

601-88


7


8


7


8


7


8


7
Ogółem

27

10

40

7

20

20

30

7

33

15

12

10

25

10

27

5

10

24

28

4

14

24

37

5
34

8

37
Godziny razem

455


77
70
60
62
62
75
42
7
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć

60

4

15

115

115

115

1

Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach

180


20
25
20
25
20
25
20
25
Godziny łącznie

695

4597
110
80
102
82
115
62
47Godziny ECTS

Przedmioty obejmujące wiedzę, umiejętności dydaktyczne i zawodowe 105 13 * przedmiot do wyboru

Język obcy nowożytny 75 3

Przedmioty podstawowe dla obszaru badań 98 13

Przedmioty kierunkowe szczegółowe (dla każdej dyscypliny) 72 6

Przedmioty związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych 45 6

Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego z doktorantem 60 0Wykaz przedmiotów realizowanych na Wydziałowych Studiach Doktoranckich WKŚiR

od roku akademickiego 2013/2014
Lp.Nazwa przedmiotu Godz. ECTS semestr Z/E

Przedmioty obejmujące wiedzę, umiejętności dydaktyczne i zawodowe

1 Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia 30 3 1,2 E

2 Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższej 25 2 1,2 E

3 Pedagogika szkoły wyższej 27 2 2 E

4 Techniki mowy i emisji głosu 8 1 3 Z

5 Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiego 15* 5 3 Z

6 Ogólna metodologia nauki 15* Z

7 Zachowania społeczne i etyka zawodu nauczyciela akademickiego 15* Z

8 Język obcy 70 3 4,5,6 E
Przedmioty podstawowe dla obszaru badań

9 Statystyka matematyczna w zastosowaniach 20 3 2 Z

10 Zmiany klimatu i ich skutki 14 2 3 E

11 Filozofia* fakultatywny 15* 2 4 E

12 Ekonomia* fakultatywny * * * E

13 Rolnictwo w Unii Europejskiej 10 1 5 Z

14 Nowe kierunki produkcji roślinnej wynikające z rozwoju biotechnologii 14 2 6 E

15 Seminarium prowadzone przez kierownika SD 30 3 1,4,7 Z


Przedmioty o charakterze szczegółowym (do wyboru po jednym z każdej grupy od A do F)

Agronomia

16 A Zrównoważona gopodarka nawozowa 12 1 5 Z

17 Pestycydy a środowisko

18 B Obszary przyrodnicze dla turystyki i rekreacji 12 1 5 Z

19 Użytki zielone w krajobrazach przyrodniczym, rolniczym

20 C Szkodliwe zjawiska atmosferyczne 12 1 6 Z

21 Różnorodność biologiczna agrofitocenoz a regulowanie zachwaszczenia

22 D Wykorzystanie mikroorganizmów w biologicznej ochronie roślin przed chorobami 12 1 6 Z

i szkodnikami

23 Ocena wpływu czynników siedliskowych i agrotechnicznych na właściwości ziarna

w oparciu o analityczne metody oceny jakości
24 E Agronomiczne i techniczne aspekty nawadniania roślin rolniczych 12 1 7 Z

25 Melioracje wodne we współczesnym rolnictwie


26 F Produkcja nasienna traw 12 1 7 Z

27 Nowoczesne technologie w przechowalnictwieInżynieria rolnicza

28 A Biogazownia jako nowoczesny system pozyskiwania energii 12 1 5 Z

29 Produkcja energii odnawialnej

30 B Systemy i techniki zarządzania eksploatacją agregatów rolniczych 12 1 5 Z

31 Wybrane problemy inżynierii rolniczej w produkcji roślinnej

32 C Systemy sterowania i diagnostyki pokładowej współczesnych pojazdów 12 1 6 Z

33 Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy

34 D Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne w technice 12 1 6 Z

35 Niekonwencjonalne silniki spalinowe

36 E Technologie i technika stosowania w gospodarce odpadami komunalnymi 12 1 7 Z

37 Wybrane zagadnienia utylizacji i zagospodarowania odpadów

38 F Trwałość i zużycie elementów pracujących w glebie 12 1 7 Z

39 Modelowanie systemów w inżynierii rolniczej

Ochrona i kształtowanie środowiska

40 A Podstawy chemometrii 12 1 5 Z

41 Hydrochemia

42 B Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w badaniach gleb i roślin 12 1 5 Z

43 Rośliny wodne w indykacji stanu ekologicznego wód i oczyszczaniu ścieków

44 C Bakterie w biosferze - do czego są potrzebne? 12 1 6 Z

45 Zmienność u procaryota

46 D Kształtowanie biosystemów dla poprawy jakości środowiska 12 1 6 Z

47 Restytucja zdegradowanych ekosystemów naturalnych

48 E Roślinność ekosystemów wodnych i lądowych w krajobrazie naturalnym 12 1 7 Z

i antropogenicznym

49 Warunki topoklimatyczne obszarów zurbanizowanych

50 F Sposoby uzyskiwania szczepów specjalnych wykorzystywanych w biotechnologii 12 1 7 Z

51 Filogenetyka - zasady i wykorzystanie filogenetycznej systematykiOgrodnictwo

52 A Właściwości zdrowotne i odżywcze owoców oraz ich przetworów 12 1 5 Z

53 Regulacja kwitnienia drzew owocowych

54 B Projektowanie i urządzanie terenów zieleni 12 1 5 Z

55 Konserwacja terenów zieleni

56 C Aktualne problemy współczesnego warzywnictwa 12 1 6 Z

57 Uprawa warzyw i ziół w badaniach naukowych

58 D Rośliny ozdobne w świetle współczesnych badań 12 1 6 Z

59 Stylizacja wnętrz roślinami ozdobnymi

60 E Drzewa, krzewy i rośliny ozdobne w ogrodach tematycznych 12 1 7 Z

61 Wybrane zagadnienia z dendrologii i roślin ozdobnych

62 F Horticulture in the World 12 1 7 Z

63 Zaburzenia wzrostu i rozwoju roślin ogrodniczych

Przedmioty związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych

64 Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowych 20 3 1 E

65 Metody badań naukowych 15 2 3 Z

66 Nauka i etos nauczyciela akademickiego 10 1 4 Z

67 Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego z doktorantem 60 0 1-8 Z
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć 60 4 2,4,6,8 Z

Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach 180 0 1-8 Z* przedmioty do wyboru
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna