Uchwała Nr 54/2010Pobieranie 37.71 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar37.71 Kb.Uchwała Nr 54/2010


Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna

z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki TVP S.A., ustanowienia Likwidatorów niektórych jednostek organizacyjnych Spółki i Pełnomocników Zarządu Spółki do utworzenia jednostek organizacyjnych Spółki oraz zmian w innych aktach prawnych Spółki

Na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Spółki TVP S.A. uchwala się, co następuje:


§ 1
Z dniem 1 marca 2010 r. wprowadza się Regulamin Organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2
 1. Od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 28 lutego 2010 r. następujące jednostki organizacyjne, wymienione w dotychczasowym Regulaminie Organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki TVP S.A., stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 451/2009 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 lipca 2009 r., których funkcjonowania nie przewiduje Regulamin wprowadzany niniejszą uchwałą, otrzymują status jednostek organizacyjnych Spółki w „likwidacji”:

  1. Centrum Programów Wyspecjalizowanych i dla Odbiorców za Granicą,

  2. Agencja Informacji,

  3. Biuro Zarządzania Programem i Marketingiem,

  4. Biuro Technologii, Inwestycji i Zakupów,

  5. Biuro Strategii i Rozwoju,

  6. Biuro Współpracy Międzynarodowej i Handlu.
 1. Do przeprowadzenia prac mających na celu likwidację do dnia 26 lutego 2010 r. jednostek organizacyjnych ustanawia się Likwidatorów jednostek organizacyjnych Spółki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, a mianowicie:

 1. Centrum Programów Wyspecjalizowanych i dla Odbiorców za Granicą – w osobie Pana Dariusza Danilczuka,

 2. Agencji Informacji – w osobie Pana Jerzego Czerwieckiego,

 3. Biura Zarządzania Programem i Marketingiem - w osobie Pani Hanny Andrzejczyk,

 4. Biura Technologii, Inwestycji i Zakupów – w osobie Pana Andrzeja Kaźmierskiego.
  1. Do zakresu działania Likwidatorów, o których mowa w ust. 2, należy w szczególności:

   1. sporządzenie według stanu na dzień 25 lutego 2010 r. i przedłożenie w terminie do 26 lutego 2010 r. Zarządowi Spółki:

 1. wykazu spraw merytorycznych pozostających w załatwieniu, z określeniem aktualnego stanu ich realizacji, spraw zakończonych oraz planowanych,

 2. wykazu zaciągniętych zobowiązań, których skutki finansowe będą ponoszone w przyszłości,

 3. wykazu ewentualnych wymaganych należności oraz informacji na temat ich windykacji,

 4. informacji o stanie wykorzystania przyznanych środków finansowych w podstawowych rodzajach kosztów,

 5. wykazu spraw sądowych dotyczących działalności likwidowanej jednostki oraz uporządkowanie i przygotowanie prowadzonej dokumentacji do przekazania,

 6. spisów inwentaryzacyjnych środków trwałych i dokumentów likwidowanej jednostki oraz protokołów zdawczo – odbiorczych,

 7. wykazu (według listy imiennej) pracowników likwidowanej jednostki
  z projektem przesunięć kadrowych do właściwych jednostek organizacyjnych,

 8. wykazu zajmowanych pomieszczeń wraz z listą osób przyporządkowanych do każdego pomieszczenia,

 1. prowadzenie bieżących i pilnych spraw likwidowanej jednostki organizacyjnej na podstawie udzielonych pełnomocnictw,

 2. przedstawienie Zarządowi Spółki sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji jednostki organizacyjnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia likwidacji.

  1. Zadania, o których mowa w ust. 3, Likwidatorzy wykonują pod nadzorem Zarządu Spółki.

  2. Likwidatorzy, o których mowa w ust. 2 przestają pełnić swoją funkcję z chwilą przyjęcia przez Zarząd Spółki sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.

§ 3 1. Ustanawia się Pełnomocników Zarządu Spółki do przeprowadzenia prac mających na celu utworzenie w terminie do dnia 28 lutego 2010 r. następujących jednostek organizacyjnych:

 1. TVP Kultura - w osobie Pana Krzysztofa Koehlera,

 2. TVP Historia - w osobie Pana Tadeusza Doroszuka,

 3. TVP Sport - w osobie Pana Włodzimierza Szaranowicza,

 4. Programu Satelitarnego TV Polonia - w osobie Pana Bogdana Milczarka,

 5. Biura Koordynacji Programowej - w osobie Pani Hanny Andrzejczyk,

 6. Biura Marketingu - w osobie Pani Grażyny Strzelczak-Batkowskiej,

 7. Ośrodka Programów Regionalnych (TVP Info) - w osobie Pana Jacka Snopkiewicza,

 8. Agencji Produkcji Audycji Informacyjnych (APAI) - w osobie Pana Jerzego Czerwieckiego,

 9. Biura Technologii - w osobie Pana Andrzeja Kaźmierskiego,

 10. Biura Zakupów i Zamówień Publicznych - w osobie Pana Mariana Kubalicy,

 11. Ośrodka iTVP-HD – w osobie Pana Tomasza Sieniutycza,

 12. Biura Wymiany Krajowej i Międzynarodowej – w osobie Pani Marii Nadolnej.
 1. Do zakresu działania Pełnomocników, o których mowa w ust. 1, należy przeprowadzenie całokształtu działań związanych z utworzeniem i rozpoczęciem działalności nowotworzonych jednostek, a w szczególności:

  1. opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego jednostki i przedstawienia projektu Zarządowi Spółki TVP S.A., zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce,

  2. opracowanie projektu planu zatrudnienia przy zachowaniu zasady nie zwiększania poziomu zatrudnienia, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych,

  3. opracowanie projektu planu ekonomiczno-finansowego na 2010 r. w porozumieniu
   z Biurem Finansów celem przedstawienia Zarządowi Spółki,

  4. opracowanie planu organizacyjnego, w tym planu przemieszczeń pracowników,
   w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka Administracji,

  5. przeprowadzenie działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych z właściwych jednostek organizacyjnych do nowopowstałych jednostek organizacyjnych, zgodnie
   z nowym podziałem zadań, we współpracy z Dyrektorem Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych.
 1. Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 1 przestają pełnić swoją funkcję z chwilą zatrudnienia Dyrektorów właściwych jednostek organizacyjnych.

§ 4 1. W związku z nowym podziałem zadań, określonym w Regulaminie zobowiązuje się:

 1. Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju do:

  1. przygotowania do dnia 26 lutego 2010 r. protokołu zdawczo-odbiorczego dla Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych, według stanu na dzień 25 lutego 2010 r. przeprowadzenia działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych do Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych oraz Biura Finansów, we współpracy z Dyrektorem Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych,

 1. Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej i Handlu do:

   1. przygotowania do dnia 26 lutego 2010 r. protokołu zdawczo-odbiorczego dla Biura Reklamy i Handlu, Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych, Pełnomocnika do utworzenia Biura Wymiany Krajowej i Międzynarodowej oraz Ośrodka Emisji i Reemisji, według stanu na dzień 25 lutego 2010 r.,

  1. przeprowadzenia działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych do Biura Reklamy i Handlu, Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych, Biura Wymiany Krajowej i Międzynarodowej oraz Ośrodka Emisji i Reemisji, we współpracy z Dyrektorami tych jednostek oraz Dyrektorem Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych,

 1. Dyrektora Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych do:

  1. przygotowania do dnia 26 lutego 2010 r. protokołu zdawczo-odbiorczego dla Biura Koordynacji Programowej, według stanu na dzień 25 lutego 2010 r.,

  2. przeprowadzenia działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych do Biura Koordynacji Programowej, we współpracy z Dyrektorem tego Biura,

 2. Dyrektora Ośrodka Administracji do:

 1. przygotowania do dnia 26 lutego 2010 r. protokołu zdawczo-odbiorczego dla Biura Marketingu, według stanu na dzień 25 lutego 2010 r.,

 2. przeprowadzenia działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych do Biura Marketingu, we współpracy z Dyrektorem tego Biura oraz Dyrektorem Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych,

 1. Dyrektora Ośrodka Informatyki i Telekomunikacji do:

 1. przygotowania do dnia 26 lutego 2010 r. protokołu zdawczo-odbiorczego dla Biura Bezpieczeństwa, według stanu na dzień 25 lutego 2010 r.

 2. przeprowadzenia działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych do Biura Bezpieczeństwa we współpracy z Dyrektorem tego Biura oraz Dyrektorem Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych,

  1. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

 1. wykaz spraw merytorycznych pozostających w załatwieniu,
  z określeniem aktualnego stanu ich realizacji, spraw zakończonych oraz planowanych,

 2. informacje o stanie wykorzystania przyznanych środków finansowych
  w podstawowych rodzajach kosztów,

 3. wykaz zaciągniętych zobowiązań, których skutki finansowe będą ponoszone
  w przyszłości,

 4. wykaz (według listy imiennej) pracowników jednostki,

 5. wykaz zajmowanych pomieszczeń wraz z listą osób przyporządkowanych do każdego pomieszczenia,

 6. wykaz używanych środków trwałych.

  1. Zobowiązuje się Likwidatora Agencji Informacji do ścisłej współpracy z Dyrektorem Programu 1 (TVP1) i Programu 2 (TVP2), Pełnomocnikami do utworzenia Ośrodka Programów Regionalnych (TVP Info) i Agencji Produkcji Audycji Informacyjnych (APAI) w zakresie realizowanych zadań, a w szczególności przeprowadzenia działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych do Programu 1, Programu 2, Ośrodka Programów Regionalnych (TVP Info) i Agencji Produkcji Audycji Informacyjnych (APAI).

§ 5 1. Zobowiązuje się Dyrektorów właściwych jednostek organizacyjnych Spółki, Pełnomocników, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz Likwidatorów, o których mowa w § 2 ust. 2, do współpracy w zakresie przeprowadzanych działań wynikających
  z postanowień niniejszej Uchwały.
 1. Zobowiązuje się:

 1. Dyrektorów właściwych jednostek organizacyjnych Spółki do przedstawienia w terminie do 26 lutego 2010 r. Dyrektorowi Biura Finansów projektu planu ekonomiczno-finansowego podległej im jednostki organizacyjnej na rok 2010 r., wynikających z zapisów niniejszej Uchwały i Regulaminu, z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust. 2 pkt 3, przy zachowaniu zasady optymalizacji kosztów
  i zatrudnienia oraz w ramach wskaźników ekonomicznych określonych w planie ekonomiczno-finansowym na rok 2010,

 2. Dyrektora Biura Finansów do dokonania do dnia 26 marca 2010 r. niezbędnych korekt w planie ekonomiczno – finansowym Spółki na rok 2010 wynikających
  z postanowień niniejszej Uchwały i przedstawienia Zarządowi Spółki,

 3. Dyrektora Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych do dokonania do dnia
  26 lutego 2010 r. we współpracy z Dyrektorami właściwych jednostek organizacyjnych przesunięć kadrowych wynikających z postanowień niniejszej Uchwały i Regulaminu, z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust. 2 pkt 2, przy zachowaniu zasady nie zwiększania zatrudnienia w Spółce oraz w ramach limitu zatrudnienia w Spółce na rok 2010,

 4. Dyrektorów właściwych jednostek organizacyjnych Spółki, do dostosowania w terminie do 26 marca 2010 r. treści obowiązujących w Spółce procedur regulujących obszar związany z zakresem działania podległych im jednostek organizacyjnych, do zmian wynikających z niniejszej Uchwały i Regulaminu, w celu przedłożenia ich do zatwierdzenia Zarządowi Spółki TVP S.A., a w szczególności:

 1. Dyrektora Biura Finansów do przedstawienia Zarządowi Spółki projektu zmian w „Ekonomiczno-finansowych zasadach działania jednostek organizacyjnych”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 666/2006 Zarządu Spółki (z późn. zm.),

 2. Dyrektora Biura Zakupów i Zamówień Publicznych do przedstawienia Zarządowi Spółki projektu uchwały w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych w Spółce,

 3. Dyrektora Biura Koordynacji Programowej do przedstawienia Zarządowi Spółki projektu zmiany Uchwały Nr 306/2005 w sprawie określenia zadań oraz trybu pracy w procesie planowania programowego w Telewizji Polskiej S.A. (z późn. zm.),

 4. Dyrektora Biura Wymiany Krajowej i Międzynarodowej do przedstawienia Zarządowi Spółki projektu zmiany „Instrukcji współpracy jednostek organizacyjnych TVP S.A. w zakresie nabywania licencji programowych na rynku krajowym i zagranicznym”, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 510/2007 Zarządu Spółki,

 5. Dyrektora Agencji Produkcji Telewizyjnej, we współpracy z Dyrektorami właściwych jednostek organizacyjnych, do przedstawienia Zarządowi Spółki projektu zmiany „Zasad funkcjonowania wewnętrznego systemu producenckiego”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 56/2001 Zarządu Spółki (z późn. zm.),

 1. Dyrektorów właściwych jednostek organizacyjnych do przygotowania wykazu zmian niezbędnych do wprowadzenia w systemach informatycznych Spółki i przekazania ich do realizacji do dnia 31 marca 2010 r.

 2. Dyrektorów właściwych jednostek organizacyjnych Spółki do przygotowania projektów Regulaminów Organizacyjnych z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust. 2 pkt 1 lub dostosowania treści Regulaminów Organizacyjnych podlegających im jednostek do zmian wynikających z niniejszej Uchwały i Regulaminu stanowiącego do niej załącznik, z zachowaniem zasady optymalizacji struktury organizacyjnej, w tym zminimalizowania ilości stanowisk kierowniczych wewnętrznych komórek organizacyjnych i przedłożenia ich do zatwierdzenia Zarządowi Spółki TVP S.A., zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce.

§ 6
Kwestie sporne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wynikające z realizacji postanowień niniejszej Uchwały będą rozstrzygane zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu.

§ 7
Z dniem 1 marca 2010 r. w wydanych w Spółce wewnętrznych aktach prawnych oraz innych dokumentach Spółki, z wyjątkiem aktów, których treść wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi, użyte w różnym przypadku wyrazy:


 1. „Biuro Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych”- zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi”,

 2. „Biuro Polityki Bezpieczeństwa”- zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Biuro Bezpieczeństwa”,

 3. „Ośrodek Mediów Interaktywnych”- zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ośrodek iTVP-HD”,

 4. „Biuro Reklamy ”- zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Biuro Reklamy i Handlu”,

 5. „Ośrodek Emisji ”- zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ośrodek Emisji i Reemisji”.

§ 8
Z dniem 28 lutego 2010 r. tracą moc: 1. Uchwała Nr 451/2009 Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki TVP S.A., ustanowienia Likwidatorów jednostek organizacyjnych Spółki
  i Pełnomocników Zarządu Spółki do utworzenia jednostek organizacyjnych Spółki oraz zmian w innych aktach prawnych Spółki,

 2. Uchwała Nr 498/2009 Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/2009 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki TVP S.A., ustanowienia Likwidatorów jednostek organizacyjnych Spółki
  i Pełnomocników Zarządu Spółki do utworzenia jednostek organizacyjnych Spółki oraz zmian w innych aktach prawnych Spółki,

 3. Uchwała Nr 715/2009 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. z dnia 21 grudnia 2009 r.
  zmieniająca Uchwałę Nr 451/2009 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki TVP S.A., ustanowienia Likwidatorów jednostek organizacyjnych Spółki
  i Pełnomocników Zarządu Spółki do utworzenia jednostek organizacyjnych Spółki oraz zmian w innych aktach prawnych Spółki.

§ 9
Koordynowanie realizacji postanowień niniejszej Uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu TVP S.A. - Romuald Orzeł ......................................


Członek Zarządu TVP S.A. - Włodzimierz Ławniczak .......................................
Członek Zarządu TVP S.A. - Paweł Paluch .......................................

Członek Zarządu TVP S.A. - Przemysław Tejkowski .......................................
: repository -> attachment
attachment -> I. miejscowośĆ/gmina: Biecz Ciężkowice Dąbrowa Tarnowska
attachment -> Filmy tvp1 3 coś (the thing) 3
attachment -> Filmy tvp1 3 nawiedzony dwóR (the haunted mansion) 3
attachment -> Jesień w tvp kultura
attachment -> SKÓRA, w ktorej żYJĘ (la piel que habito) 4 SĄdny dzień
attachment -> Idealnie nieznajomi (perfect strangers) 3 ona to oni
attachment -> Filmy tvp1 4 death becomes her 4
attachment -> UKŁad ramówkowy tvp abc (luty-marzec 2014 r.)
attachment -> Święta, Sylwester I Nowy Rok w tvp abc w świąteczne dni krainę wyobraźni tvp abc odwiedzi m in.: Jedynkowe Przedszkole, Domisie, Tata Lew, Kot Filemon I Rodzina Rabatków
attachment -> Słuchalnia – muzyczne znaki czasu Spektakl. Elektronika Toruń, 30 maja –13 grudnia 2015 Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Megafon” Kurator: Małgorzata Burzyńska Partnerzy

Pobieranie 37.71 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna