Uchwała nr 65/14Pobieranie 43.19 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar43.19 Kb.
UCHWAŁA NR 65/14
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia kierunku „Dietetyka

w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

na rok akademicki 2014/2015.


Na podstawie art.169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.) Senat Uczelni stanowi, co następuje:

§ 1


 1. Ustala się warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2014/1015 dla kandydatów na studia pierwszego stopnia nowopowołanego kierunku „Dietetyka”, prowadzonego na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

 2. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego ujęte zostały treścią załączników nr 1 i 2 do uchwały.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SENATU


prof. dr hab. med. Jerzy SmorawińskiZałącznik nr 1

do uchwały nr 65/14 Senatu

AWF w Poznaniu

z dnia 24 czerwca 2014 r.

INFORMACJE OGÓLNE


 1. Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.

 2. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na studia niestacjonarne drugiego stopnia, osoby nieprzyjęte na studia stacjonarne z powodu braku miejsc, będą mogły ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne.

 3. Studia niestacjonarne są odpłatne, wysokość opłat reguluje odrębne zarządzenie Rektora AWF.

 4. Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 prowadzona będzie za pośrednictwem Internetu. Rejestracji można zatem dokonywać korzystając z dowolnego komputera posiadającego łączność z siecią internetową. Rejestrując się kandydat wypełnia elektroniczny formularz podania wpisując niezbędne dane osobowe oraz podaje stopień, kierunek i tryb studiów, na który zamierza zostać przyjęty.

 5. Link do rejestracji internetowej, będzie uruchomiony na stronie internetowej Uczelni www.awf.poznan.pl w Poznaniu.

 6. Oprócz rejestracji internetowej kandydat wnosi obowiązkową opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora.

 7. Z uwagi na specyfikę studiów - kandydat zobowiązany jest również do złożenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (Medycyny Pracy), o braku przeciwwskazań do studiów w AWF, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

 8. Maturzyści, którzy nie wyrazili zgody na umieszczenie wyników matury w Krajowym Rejestrze Matur dostarczą kserokopię świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu – by możliwe było wprowadzenie wyników do systemu.

 9. Wypełniony elektroniczny formularz rekrutacyjny, dane dotyczące wyników egzaminów maturalnych, a także dostarczone przez kandydata zaświadczenia stają się podstawą rekrutacji. W oparciu o nie - generowane są listy rankingowe.

 10. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji i przyjęcia na studia kandydat przesyła na adres Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu następujące dokumenty:

 1. formularz internetowy (karta ewidencyjna) - wydrukowany i podpisany stanowiący podanie o przyjęcie na studia;

 2. oryginał (lub odpis) świadectwa dojrzałości;

 3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;

 4. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni;

 5. osoby odbywające obowiązkowe praktyki w szkołach, szpitalach i klinikach, a także mające styczność z żywieniem zbiorowym, zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia o odbyciu szczepień ochronnych (żółtaczka), a także badań na nosicielstwo;

 6. 3 zdjęcia legitymacyjne – zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

 7. kserokopię dowodu osobistego;

 8. odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia);

 9. zaświadczenia wystawione przez odpowiednie Komitety Organizacyjne Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów przedmiotowych olimpiad stopnia centralnego);

 10. kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

 11. oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – „Prawo o szkolnictwie wyższym” – dotyczy kandydatów na studia stacjonarne.

Dokumenty winny być składane w białej teczce wiązanej i opisanej drukowanymi literami, z nazwiskiem i imieniem kandydata oraz wykazem przedmiotów do konkursu świadectw.

 1. Kandydaci obcokrajowcy:

 1. spoza państw członkowskich Unii Europejskiej będą przyjmowani na studia po złożeniu kompletu dokumentów i wniesieniu stosownych opłat; przed przystąpieniem do rekrutacji zobowiązani są do uzyskania zgody rektora na studia; zobowiązani są też posiadać wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. kandydaci z państw członkowskich Unii Europejskiej będą podejmować i odbywać studia na zasadach takich jak obywatele polscy lub na zasadach umów międzynarodowych, umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi, decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, decyzji rektora uczelni; kandydaci z państw członkowskich Unii Europejskiej zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody, niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania podczas studiów;

 3. dokumenty należy złożyć wraz ze świadectwem ukończenia kursu języka polskiego
  w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  lub przedstawić potwierdzenie tych jednostek, że ogólne przygotowanie tych kandydatów oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają im na podjęcie studiów.

 1. Nieprzystąpienie do egzaminu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AWF w Poznaniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia przez Komisję Wydziałową.

 3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w DS AWF - przy przyznawaniu zakwaterowania na czas egzaminów wstępnych bierze się pod uwagę przede wszystkim odległość od miejsca zamieszkania kandydata do siedziby Uczelni.

 4. Rejestracja internetowa i dostarczanie wymaganych dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015 trwać będzie, zgodnie z terminem określonym zarządzeniem Rektora.

Załącznik nr 2

do uchwały nr 65/14 Senatu

AWF w Poznaniu

z dnia 24 czerwca 2014 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU I REHABILITACJI W POZNANIU

KIERUNEK DIETETYKA

Studia pierwszego stopnia 3 – letnie, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe: 1. Badania lekarskie - obowiązują kandydatów na wszystkie kierunki i rodzaje studiów. Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć w Uczelni zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (medycyny pracy), o braku przeciwwskazań do studiów, w czasie których mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (przy uwzględnieniu pkt 10 lit. e załącznika nr 1 do uchwały). Badania lekarskie kandydatów przeprowadzać mogą wyłącznie lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. nr 69 poz. 332). Kandydaci nie zakwalifikowani przez Uczelnianą Komisję Lekarską zostają wyłączeni z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Skierowania na tego typu badania wydawane są w Dziale Obsługi Studenta AWF.

 2. Konkurs świadectw

Przyznanie punktów za oceny (przelicznik według tabeli nr 1) uzyskane na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego części pisemnej z:

- języka obcego,

- jednego przedmiotu do wyboru spośród – biologii, chemii, fizyki, matematyki,

zdawanych na poziomie podstawowym.„Nowa matura”

Przyznanie punktów za oceny z egzaminu maturalnego:

- na poziomie podstawowym – z przelicznikiem razy 1 (1%=1 pkt),

- na poziomie rozszerzonym – razy 1,5.„Stara matura”

Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości „starej matury” – stosuje się zasady przeliczania ocen na punkty według tabeli numer 1. Limit miejsc na studia dla tych kandydatów określony będzie proporcjonalnie w stosunku do ogólnej liczby kandydatów.

Tabela 1. Przeliczanie ocen na punkty


4-stopniowa skala ocen

6-stopniowa skala ocena

Ocena

Punkty

Ocena

Punkty

5

100

6

100

4

75

5

75

3

50

4

60
3

45

2

30
Matura międzynarodowa”

Kandydaci legitymujący się dyplomem „międzynarodowej matury” (IB) przyjmowani na zasadach określonych dla kandydatów z „nową maturą”.


Przeliczanie punktów uzyskanych z wymaganych przedmiotów na dyplomie „matury międzynarodowej” na skalę ocen „nowej matury” – tabela numer 2.
Tabela 2. „Matura międzynarodowa” (zgodnie z załącznikiem numer 4)


Matura międzynarodowa - punkty
Nowa matura - punkty

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

30

1

15

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna