Uchwała nr 683/13 rady miasta toruniaPobieranie 163.76 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar163.76 Kb.
UCHWAŁA NR 683/13

RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.1)) Rada Miasta Torunia uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie s
portowym, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Traci moc uchwała nr 937/2010 r. Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 189, poz. 2535).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta Torunia

Marian Frąckiewicz

Załącznik

do uchwały Nr 683/13

Rady Miasta Torunia

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania

oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

§ 1. Stypendium sportowe finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń, przeznacza się dla zawodników i ich trenerów, uprawiających sport w toruńskich klubach sportowych i osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 2. 1. Okresowe stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium", mogą otrzymać w dyscyplinie olimpijskiej:

 1. zawodnicy szczególnie uzdolnieni w kategorii: młodzik, kadet, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior będący medalistami Mistrzostw Polski, Pucharu Europy w klasyfikacji generalnej, Mistrzostw Europy, Pucharu Świata w klasyfikacji generalnej, Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;

 2. zawodnicy szczególnie uzdolnieni uprawiający dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Paraolimpijskich, będący medalistami Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk Paraolimpijskich;

 3. zawodnicy, trenerzy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe oraz sportowe spółki akcyjne w grach zespołowych;

 4. zawodnicy, trenerzy uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe oraz sportowe spółki akcyjne w konkurencjach drużynowych;

 5. trenerzy którzy:

 1. prowadzili w dyscyplinach indywidualnych w każdym z kolejnych trzech lat poprzedzających przyznanie stypendium szkolenie co najmniej jednego zawodnika otrzymującego stypendium sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Torunia;

 2. prowadzili szkolenie młodzieżowych drużyn, które w dyscyplinach zespołowych w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium zdobyły medal w zawodach określonych w pkt 1 niniejszego ustępu.

2. Stypendium, o którym mowa w ust. l, może być przyznane:

 1. na pisemny wniosek klubu sportowego, zwanego dalej „wnioskodawcą”, mającego siedzibę i działającego na terenie miasta Torunia;

 2. z własnej inicjatywy Prezydenta Miasta Torunia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, stypendium może zostać przyznane zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodników, trenerów w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych może być przyznane najkorzystniejsze stypendium za najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku.

§ 3. 1. Stypendium może być przyznane na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

2. Wnioski o stypendium składa się w roku, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany, do dnia 15 grudnia każdego roku kalendarzowego na rok następny, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu i § 9 ust. 3 oraz ust. 4.

3. Wnioski o stypendia za osiągnięcia w roku 2013 winny być złożone najpóźniej w terminie 14 dni po wejściu w życie niniejszej uchwały.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad należy składać w Urzędzie Miasta Torunia, w wydziale właściwym ds. sportu.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium, organ przyznający stypendium wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.

6. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

  1. złożenia wniosku po terminie;

  2. nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 4;

  3. cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.

7. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, iż w roku 2014 wypłata stypendium za styczeń, luty, marzec nastąpi najpóźniej do końca pierwszego kwartału.
§ 4. 1. Stypendium przyznaje oraz pozbawia Prezydent Miasta Torunia, po zasięgnięciu opinii komisji ds. stypendiów sportowych powołanej przez Prezydenta Miasta Torunia.

2. Do decyzji Prezydenta Miasta Torunia w sprawie przyznania oraz pozbawienia stypendium nie stosuje się trybu odwoławczego.

3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
§ 5. 1. Podstawą wyliczenia miesięcznej kwoty stypendium oraz ustalenia wysokości nagrody, zwana dalej „podstawą” stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca na dzień 1 stycznia, roku w którym wypłacane jest stypendium lub nagroda.

2. Wysokość każdego stypendium ustala się w stosunku do osiągniętego wyniku sportowego.

3. Kwotę przyznanego stypendium zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 6. 1. W przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 wysokość stypendium może wynosić miesięcznie brutto:

 1. dla seniorów, którzy zdobyli:

 1. złoty medal w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich do 700% podstawy,

 2. srebrny medal w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich do 600% podstawy,

 3. brązowy medal w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijski do 500% podstawy,

 4. kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich do 450% podstawy,

 5. złoty medal w Mistrzostwach Świata do 450% podstawy,

 6. srebrny medal w Mistrzostwach Świata do 400% podstawy

 7. brązowy medal w Mistrzostwach Świata do 350% podstawy,

 8. od 4 do 8 miejsca w Mistrzostwach Świata do 300%, podstawy

 9. złoty medal w Mistrzostwach Europy do 400% podstawy,

 10. srebrny medal w Mistrzostwach Europy do 350% podstawy

 11. brązowy medal w Mistrzostwach Europy do 300% podstawy,

 12. od 4 do 6 miejsca w Mistrzostwach Europy do 250% podstawy,

 13. złoty medal w Pucharze Świata do 350% podstawy,

 14. srebrny medal w Pucharze Świata do 300% podstawy,

 15. brązowy medal w Pucharze Świata do 250% podstawy,

 16. złoty medal w Pucharze Europy do 300% podstawy,

 1. srebrny medal w Pucharze Europy do 250 % podstawy,

 2. brązowy medal w Pucharze Europy do 200% podstawy,

 3. złoty medal w Mistrzostwach Polski do 200% podstawy,

 4. srebrny medal w Mistrzostwach Polski do 150% podstawy,

 1. brązowy medal w Mistrzostwach Polski do 100% podstawy;

 1. dla młodzieżowców i juniorów, którzy zdobyli:

 1. złoty medal w Mistrzostwach Świata do 100% podstawy,

 2. srebrny medal w Mistrzostwach Świata do 90 % podstawy

 3. brązowy medal w Mistrzostwach Świata do 80 % podstawy,

 4. od 4 do 8 miejsca w Mistrzostwach Świata do 75%, podstawy

 5. złoty medal w Mistrzostwach Europy do 80 % podstawy,

 6. srebrny medal w Mistrzostwach Europy do 70% podstawy,

 7. brązowy medal w Mistrzostwach Europy do 65% podstawy,

 8. od 4 do 6 miejsca w Mistrzostwach Europy do 60%, podstawy

 9. złoty medal w Pucharze Świata do 70% podstawy,

 10. srebrny medal w Pucharze Świata do 60 % podstawy,

 11. brązowy medal w Pucharze Świata do 55 % podstawy,

 12. złoty medal w Pucharze Europy do 60 % podstawy,

 13. srebrny medal w Pucharze Europy do 50 % podstawy,

 14. brązowy medal w Pucharze Europy do 45 % podstawy,

 15. złoty medal w Mistrzostwach Polski do 35% podstawy,

 16. srebrny medal w Mistrzostwach Polski do 20% podstawy

 1. brązowy medal w Mistrzostwach Polski do 15 % podstawy;

 1. dla młodzików, kadetów, juniorów młodszych, którzy zdobyli:

 1. złoty medal w Mistrzostwach Świata do 80 % podstawy,

 2. srebrny medal w Mistrzostwach Świata do 70% podstawy

 3. brązowy medal w Mistrzostwach Świata do 65% podstawy,

 4. od 4 do 8 miejsca w Mistrzostwach Świata do 60%, podstawy

 5. złoty medal w Mistrzostwach Europy do 70 % podstawy,

 6. srebrny medal w Mistrzostwach Europy do 60 % podstawy,

 7. brązowy medal w Mistrzostwach Europy do 55 % podstawy,

 8. od 4 do 6 miejsca w Mistrzostwach Europy do 50% podstawy

 9. złoty medal w Pucharze Świata do 60 % podstawy,

 10. srebrny medal w Pucharze Świata do 50 % podstawy,

 11. brązowy medal w Pucharze Świata do 45 % podstawy,

 12. złoty medal w Pucharze Europy do 50 % podstawy,

 13. srebrny medal w Pucharze Europy do 40 % podstawy,

 14. brązowy medal w Pucharze Europy do 35 % podstawy,

 15. złoty medal w Mistrzostwach Polski do 20 % podstawy,

 16. srebrny medal w Mistrzostwach Polski do 15 % podstawy,

 1. brązowy medal w Mistrzostwach Polski do 10 % podstawy.

2. W przypadku trenerów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 stypendium może wynosić miesięcznie do 200 % podstawy.
§ 7. Stypendium może być przyznane w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 w następujących sportach mających znaczenie dla Gminy Miasta Toruń:

  1. piłka koszykowa mężczyzn, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 13 osób;

  2. piłka koszykowa kobiet, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole, łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 13 osób;

  3. piłka siatkowa kobiet, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 13 osób;

  4. piłka nożna mężczyzn, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 19 osób;

  5. hokej na lodzie mężczyzn, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 23 osób;

  6. hokej na trawie mężczyzn, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 19 osób.


§ 8. 1. W przypadkach określonych w § 7 wysokość stypendium dla zawodnika, trenera miesięcznie może wynosić do 300 % podstawy, o której mowa w § 5.

2. Stypendium dla zawodnika, trenera, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może być zwiększone dwukrotnie pod warunkiem, że maksymalna kwota stypendiów, o jaką może w danym roku kalendarzowym wnioskować klub, nie spowoduje zwiększenia puli stypendiów, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszych zasad.

3. W przypadku dwóch i więcej drużyn występujących w rozgrywkach danej dyscypliny sportu pula stypendiów dla drugiej i kolejnej drużyny wynosi 25 % kwoty wskazanej w załączniku nr 2 do niniejszych zasad.
§ 9. 1. Prezydent Miasta Torunia może pozbawić zawodnika stypendium na wniosek klubu sportowego lub z własnej inicjatywy, w przypadku:

 1. nie realizowania przez osobę otrzymującą stypendium programu szkolenia sportowego;

 2. wystąpienia przez zawodnika z dotychczasowego klubu i nie wstąpienia do nowego klubu realizującego program szkolenia na terenie miasta Torunia w dyscyplinie olimpijskiej lub paraolimpijskiej;

 3. nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przewidzianej w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem;

 4. skazania osoby pobierającej stypendium za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;

 5. naruszenia przez osobę otrzymującą stypendium ogólnie przyjętych norm moralnych;

 6. utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu przez okres powyżej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.

2. Pozbawienie stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności określonej w ust. 1.

3. W przypadku pozbawienia stypendium wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie stypendium innej osobie spełniającej warunki do przyznania stypendium, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 3 i 4.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, można składać do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 10. Wykaz osób otrzymujących stypendium, wysokość przyznanego im stypendium podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia.
§ 11. Określa się szczegółowe zasady przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla osób fizycznych oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 12. 1. Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych zwane dalej nagrodami lub wyróżnienia, mogą być przyznane zawodnikom w kategorii młodzieżowej i kategorii seniorów zrzeszonym w klubach sportowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Toruń oraz trenerom i działaczom funkcjonującym na terenie Gminy Miasta Toruń w dziedzinie kultury fizycznej.

2. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej.

3. Wyróżnienia przyznawane są w formie statuetek, pucharów, medali, dyplomów i listów gratulacyjnych.
§ 13.1. Nagroda dla zawodników za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich może być przyznana w wysokości:

  1. do 10 - krotności podstawy za:

 1. ustanowienie rekordu świata,

 2. zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach świata;

  1. do 8 - krotności podstawy za:

 1. ustanowienie rekordu Europy,

 2. zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy,

 3. zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach świata;

  1. do 6 - krotności podstawy za:

 1. ustanowienie rekordu Polski,

 2. zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy,

 3. zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata,

 4. zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski;

  1. do 4- krotności podstawy za:

 1. zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy,

 2. zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski;

  1. do 2 - krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski.

2. Nagroda dla zawodników za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich oraz dla zawodników niepełnosprawnych może być przyznana w wysokości:

  1. do 5 - krotności podstawy za:

 1. ustanowienie rekordu świata,

 2. zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach świata;

  1. do 4 - krotności podstawy za:

 1. ustanowienie rekordu Europy,

 2. zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy,

 3. zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach świata;

  1. do 3 - krotności podstawy za:

 1. ustanowienie rekordu Polski,

 2. zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy,

 3. zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata,

 4. zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski;

 1. do 2- krotności podstawy za:

 1. zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy,

 2. zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski.

3. Zawodnikom, występującym na igrzyskach olimpijskich może być przyznana nagroda w wysokości:

 1. do 15– krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca na igrzyskach olimpijskich;

 2. do 12– krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca na igrzyskach olimpijskich;

 3. do 10- krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich;

 4. do 8 – krotności podstawy za udział w igrzyskach olimpijskich.

4. Zawodnikom, za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, w tym z tytułu odbycia samotnego rejsu żeglarskiego dookoła świata lub zdobycia trudnego szczytu górskiego, może być przyznana nagroda w wysokości do 6 – krotności podstawy.

5. Trenerom lub działaczom w dziedzinie kultury fizycznej, za przyczynienie się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych, o których mowa w uchwale, może być przyznana nagroda w wysokości do 10 – krotności podstawy.
§ 14. W przypadku osiągnięcia przez zawodników w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych w czasie zawodów, o których mowa w § 13, może być przyznana jedna nagroda za jedno najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku.
§ 15. 1. Zawodnikom i trenerom może być przyznana nagroda zbiorowa dla zespołu lub drużyny w wysokości:

 1. do 250 000 zł za udział w Pucharach Europejskich lub Światowych;

 2. do 250 000 zł za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski;

 3. do 200 000 zł za awans do wyższej klasy rozgrywek;

 4. do 150 000 zł za udział w play off. Za udział w play off uważa się również udział w rozgrywkach po rundzie zasadniczej, w której wyłonione zostały nie więcej niż osiem drużyn walczących o medal w Mistrzostwach Polski.

2. Nagrodę zbiorową, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przekazuje się na konto klubu sportowego.
§ 16. 1. Prezydent Miasta Torunia przyznaje wyróżnienia i nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom w dziedzinie kultury fizycznej, o których mowa w niniejszej uchwale z własnej inicjatywy, na wniosek komisji Rady Miasta Torunia właściwej ds. sportu lub na pisemny wniosek klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Toruń.

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody składa się w roku, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika, z zastrzeżeniem, iż wnioski za osiągnięcia w roku 2013 winny być złożone najpóźniej w terminie 14 dni po wejściu w życie niniejszej uchwały.

3. Wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych zasad należy składać
w Urzędzie Miasta Torunia, w wydziale właściwym ds. sportu.

§ 17.1. Właściwy wydział ds. sportu dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem spełnienia wymogów określonych w niniejszej uchwale i następnie przedkłada wniosek Prezydentowi Miasta Torunia w celu podjęcia decyzji o przyznaniu nagród i wyróżnień.

2. Wysokość nagród uzależniona jest od :

  1. środków zabezpieczonych na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Gminy Miasta Toruń;

  2. osiągniętego wyniku sportowego;

  3. znaczenia danego sportu dla Gminy Miasta Toruń.


§ 18. Wnioskodawcom, których wnioski nie zostały uwzględnione, nie przysługuje prawo odwołania.


Załącznik nr 1 do zasad

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

DLA ZAWODNIKA, TRENERA

1. zawodnik medalista,
2. zawodnik uczestniczący w rozgrywkach ligowych,
3. trener określony § 2 ust. 1 pkt 5 załącznika Nr 1 do uchwały,

4. trener określony w § 2 ust.1 pkt 3 i 4 załącznika Nr 1 uchwały.

Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym komputerowo lub maszynowo.

Wnioski nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane.


I. Dane wnioskodawcy:
1. Pełna nazwa: ……………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………...
2. Adres: ………………………………………………………………………………………..
3. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie wniosków:
Imię i nazwisko ……………………………………… tel. komórkowy ………………...........
II. Dane osobowe zawodnika lub trenera, który ubiega się o stypendium:
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………..
3. Adres zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość):
…………………………………………………………………………………………………...
4. Adres do korespondencji (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość):
…………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................
5. Telefon kontaktowy: ………………………………… kom. ………………………............

III. Uzasadnienie wniosku:
1. Medalista OOM, MP, PE, PŚ, ME, MŚ, IO lub IPar:
a) Zajęte miejsce, zdobyty medal, kat. wiekowa …………………………………………………………………...................................................

…………………………………………………………………………………………………...

b) Dokładna nazwa zawodów ……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

c) Miejsce i data zawodów …………………………………………………………………………………….......................

.......................................................................................................................................................


2. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach ligowych

a) Dyscyplina sportu …………………………………………………….…………………………………………...

b) Miejsce uzyskane po zakończeniu sezonu w rozgrywkach ligowych seniorów w danej klasie rozgrywkowej:


Klasa rozgrywkowa

Lokata na koniec ostatniego sezonu rozgrywkowego

Ekstraklasa

…………..

I liga

…………..

II liga

…………..

III liga

…………..


3. Trener :
a) Dyscyplina ..………………….…………………………………………………………........

b) Posiadane uprawnienia ………………………………………………………………………

c) Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

...............…………………………………………………………………………………………


4. Informacja o powołaniach do kadry Polski

…………………………………………………………………………………………………...

.............…………………………………………………………………………………………
5. Wnioskowana kwota dla zawodnika/ trenera w zł (miesięcznie):
...……………………............ (słownie: ....................................................................................)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
o przyznanie stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Toruń, dnia …………………….. ………………………………….

(czytelny podpis stypendysty)


Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyznawania stypendiów sportowych. Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.


Toruń, dnia ………………………… ……………………………………………

(podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania klubu)


Załączniki:
1. Oświadczenia wnioskodawcy dot. zawodnika, trenera potwierdzające przynależność zawodnika do klubu.

Wzór oświadczenia Nr 1 do wniosku;

2. Komunikat końcowy lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy zawodnika, trenera podpisany przez wnioskodawcę;

3. Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania organu przyznającego stypendium o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium dla zawodnika, trenera.

Wzór oświadczenia Nr 2 do wniosku;

4. Oświadczenie wnioskodawcy o uczestnictwie zawodnika w rozgrywkach ligowych w danej dyscyplinie sportu w okresie pobierania stypendium (w przypadku sportów zespołowych).

Wzór oświadczenia Nr 3 do wniosku;

5.Oświadczenie wnioskodawcy o uczestnictwie zawodnika w zawodach w danej dyscyplinie sportu w okresie pobierania stypendium (w przypadku sportów indywidualnych/ drużynowych ).

Wzór oświadczenia Nr 4 do wniosku;

6. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje przez trenera uprawniające do otrzymania stypendium.

OŚWIADCZENIE Nr 1

do wniosku o stypendium


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE ZAWODNIKA*, TRENERA*

O PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBU SPORTOWEGO

I. Oświadczam/y, że ………………………………………………, ur. ……………………

(imię i nazwisko zawodnika/trenera) (data ur.)


zameldowany
………………………………………………………………….………………………………

(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)


1) jest zawodnikiem/trenerem klubu ………………………………………………………….……………………………………..…

(pełna nazwa klubu, adres klubu)
2) był zawodnikiem/ trenerem klubu w dniu zdobycia/ uzyskania ………………………………………………………....................... medalu/ miejsca na/w …………………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa mistrzostw, rozgrywek ligowych, dyscyplina, miejscowość, data)

3) realizuje program szkolenia sportowego na terenie Gminy Miasta Toruń.

Toruń, dnia …………………………...

……………………………………… …………………………………………...

(pieczątka klubu) (podpis/y osoby/osób upoważnionych)

do reprezentowania klubu)


*- niepotrzebne skreślić


OŚWIADCZENIA Nr 2

do wniosku o stypendium


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE ZAWODNIKA*, TRENERA *

……………………………..……………. Toruń, dnia ……………………...

(pieczątka klubu)

Zobowiązujemy się do informowania Prezydenta Miasta Torunia o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium sportowego.

……………………………………..….. …………………………………….

(czytelny podpis zawodnika/trenera/) (podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania klubu)

*- niepotrzebne skreślićOŚWIADCZENIE Nr 3

do wniosku o stypendium

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

O UCZESTNICTWIE ZAWODNIKA W ROZGRYWKACH LIGOWYCH

W SEZONIE ……………………………..
……………………………..……………. Toruń, dnia ……………………...

(pieczątka klubu)


Oświadczamy, że zawodnik ……………………………………………........... w okresie

(imię i nazwisko zawodnika)


pobierania stypendium będzie brał udział w rozgrywkach ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

(klasa rozgrywek, np. Ekstraklasa, I liga, II liga, III liga, itp.)


w ………………………………………………………………………….…………. w sezonie

(dyscyplina)


……………………………….………………….. .

Jednocześnie klub zobowiązuje się do dostarczenia dokumentu potwierdzającego fakt uczestnictwa zawodnika w rozgrywkach ligowych w terminie przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych.

………………………………………………….

(podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania klubu)

OŚWIADCZENIE Nr 4

do wniosku o stypendium

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

O UCZESTNICTWIE ZAWODNIKA W ZAWODACH SPORTOWYCH

W ROKU ……………………………..

(dotyczy sportów indywidualnych konkurencji drużynowych)

……………………………..……………. Toruń, dnia ……………………...

(pieczątka klubu)

Oświadczamy, że zawodnik ……………………………………………........... w okresie

(imię i nazwisko zawodnika)
pobierania stypendium będzie brał udział w zawodach sportowych organizowanych przez
…………………………………………………………………………………………………
w ………………………………………………………………………….…………. w sezonie

(dyscyplina)


……………………………….………………….. .

na podstawie karty zgłoszenia/ licencji/……...…………………………………………………

(inny dokument uprawniający do udziału w zawodach)

Jednocześnie klub zobowiązuje się do dostarczenia dokumentu potwierdzającego fakt uczestnictwa zawodnika w zawodach sportowych w terminie przed rozpoczęciem sezonu sportowego.


…………………………………….

(podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania klubu)
Załącznik nr 3 do zasad

............................................... ...............................................

Wnioskodawca (pieczęć klubu) miejsce i data

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA*

za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym

współzawodnictwie sportowym
wnioskuję o przyznanie nagrody*/ wyróżnienia* dla zawodnika*/ trenera*/ działacza*:

Imię i Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
NIP
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny
Numer telefonu; e-mail
Nazwa szkoły/ uczelni /miejsca pracy
Uprawiana dyscyplina sportu
Kategoria wiekowa
Klub Sportowy (adres ,telefon, e-mail)
Nazwisko i imię aktualnego trenera klubowego
Wykształcenie, tytuł zawodowy w kulturze fizycznej, staż pracy

(dotyczy trenera/ działacza)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem nagrody. Jednocześnie wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wysokości przyznanej mi nagrody.

………………………………… ……………………………………

data podpis i pieczęć wnioskodawcy


* niepotrzebne skreślić
NAJWYŻSZE OSIĄGNIĘCIA

UPRAWNIAJĄCE DO WNIOSKOWANIA O NAGRODĘ/WYRÓŻNIENIE DLA ZAWODNIKA


Ranga zawodów sportowych :
.......................................................................................................................................


Lp.

Uzyskane miejsce

Kategoria

wiekowa *Nazwa i miejsce imprezy

dyscyplina

termin

* należy wpisać kategorię: senior lub młodzieżowa
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

UPRAWNIAJĄCE DO WNIOSKOWANIA O NAGRODĘ/ WYRÓŻNIENIE DLA TRENERA/ DZIAŁACZA


OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...
UZASADNIENIE I OPINIA KLUBU SPORTOWEGO

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………...……………………..
.............................................................

pieczątka, data i podpis Prezesa/Wiceprezesa
Załącznik:

Dokument potwierdzający zdobyte osiągnięcie uprawniające do uzyskania nagrody lub potwierdzenie wydane przez Polski Związek Sportowy.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490, z 2013 r., poz. 829.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna