Uchwała Nr iii/15/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I innych stałych komisji Rady m st. WarszawyPobieranie 21.18 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar21.18 Kb.
Uchwała Nr III/15/2006

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady m.st. Warszawy.§ 2

Powołuje się następujące stałe komisje Rady m.st. Warszawy: 1. Komisja Budżetu i Finansów

 2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji

 3. Komisja Polityki Rozwoju Gospodarczego

 4. Komisja Ładu Przestrzennego

 5. Komisja Ochrony Środowiska

 6. Komisja Edukacji i Rodziny

 7. Komisja Kultury i Promocji Miasta

 8. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 9. Komisja Zdrowia

 10. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom

 11. Komisja Sportu i Turystyki

 12. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej

§ 3

Tryb działania stałych komisji Rady miasta stołecznego Warszawy określają regulaminy pracy poszczególnych komisji, zatwierdzone przez Radę m.st. Warszawy.

§ 4

Zakres działania komisji, o których mowa w § 1 i §2 uchwały określa załącznik do uchwały.§ 5

Składy osobowe komisji zostaną ustalone odrębną uchwałą.

§ 6

Upoważnia się Przewodniczącego Rady do rozstrzygania sporów pomiędzy komisjami


co do zakresu ich działania oraz przydzielania właściwej merytorycznie komisji spraw nie należących do zakresu działania żadnej komisji.

§ 7


Traci moc uchwała nr II/5/2002 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady m.st. Warszawy, z późn. zm.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

dr Lech Jaworski

Załącznik do uchwały Nr III/15/2006

Rady m.st. Warszawy

z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy

Zakres działania stałych komisji Rady m.st. Warszawy
Do zakresu działania stałych komisji należą w szczególności następujące sprawy:


 1. Komisja Rewizyjna

  1. opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej Miasta i występowanie do Rady
   z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Prezydentowi
   m.st. Warszawy

  2. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli
 1. Komisja Budżetu i Finansów

  1. opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej Miasta

  2. opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat

  3. proponowanie wysokości sumy, do której Prezydent m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania

  4. opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
 1. Komisja Infrastruktury i Inwestycji

  1. drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego

  2. wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, urządzenia komunalne, wysypiska
   i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz

  3. lokalny transport zbiorowy

  4. gminne budownictwo mieszkaniowe

  5. cmentarze komunalne
 1. Komisja Polityki Rozwoju Gospodarczego

 1. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

 2. opiniowanie spraw związanych z prywatyzacją mienia komunalnego

 3. opiniowanie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 4. targowiska i hale targowe

 5. opiniowanie projektów programów gospodarczych

 6. opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych Miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu

 7. opiniowanie projektów uchwał dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej

 8. opiniowanie zasad współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku

 9. opiniowanie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad zarządu mieniem gminy
 1. Komisja Ładu Przestrzennego

  1. ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami

  2. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  3. administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany

  4. geodezja i kartografia
  1. Komisja Ochrony Środowiska

    1. ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna

    2. zieleń komunalna i zadrzewienie

    3. Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
 1. Komisja Edukacji i Rodziny

    1. oświata, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze

    2. polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
     i prawnej
 1. Komisja Kultury i Promocji Miasta

    1. kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury

    2. promocja Miasta

    3. opiniowanie projektów uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników
 1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

  1. porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

  2. ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa

  3. opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego
 1. Komisja Zdrowia

  1. ochrona zdrowia
 1. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom

  1. polityka społeczna, w tym ośrodki pomocy społecznej i zakłady opiekuńcze oraz program „Warszawa bez barier”

  2. opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w art. 12 ustawy
   z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) oraz innych projektów uchwał wynikających
   z tej ustawy
 1. Komisja Sportu i Turystyki

  1. kultura fizyczna

  2. tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
 1. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej

  1. opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki

  2. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych

  3. opiniowanie wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa m.st. Warszawy

  4. problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi
   i regionalnymi innych państw

  5. analiza skarg i wniosków mieszkańców

  6. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej

  7. współpraca z organizacjami pozarządowymi

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna