Uchwała Nr li/648/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 kwietnia 2006 r w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska KołobrzegPobieranie 238.96 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar238.96 Kb.
Uchwała Nr LI/648/06

Rady Miejskiej w Kołobrzegu

z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg.
Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach

uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ) Rada Miejska w Kołobrzegu uchwala:
TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA KOŁOBRZEG

§ 1. Dla Uzdrowiska Kołobrzeg ustanawia się Tymczasowy Statut Uzdrowiska Kołobrzeg obowiązujący w obszarze granic miasta Kołobrzeg .
§ 2. Na potrzeby niniejszej uchwały wprowadza się definicje następujących pojęć:

1) procentowy udział terenów zielonych – należy przez to rozumieć wyrażony

w procentach stosunek powierzchni wszystkich terenów zielonych tj. terenów

niezabudowanych i nieutwardzonych położonych w danej strefie ochronnej

do powierzchni całej strefy;

2) obiekty handlowe o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami towarzyszącymi-

należy przez to rozumieć obiekty, których łączna powierzchnia sprzedaży

w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) przekracza 400 m2;

3) parkingi -należy przez to rozumieć wydzielone miejsca postojowe, w tym również

zadaszone oraz w garażach otwartych.
§ 3. Na obszarze Uzdrowiska Kołobrzeg wydziela się następujące strefy ochronne:


 1. strefę ochronną „A” (o powierzchni 554,67 ha) podzieloną na dwie części: zachodnią „Az” (o powierzchni 56,77 ha) i wschodnią „Aw” (o powierzchni 497,90 ha), dla których ustala się granice o następującym przebiegu:

a) „Az” – począwszy od punktu granicznego działek nr 7/1 (ul. Zachodniej) i nr 2 obr. 1

(na zachodniej granicy administracyjnej miasta) - na północ a następnie na wschód

wzdłuż granicy administracyjnej miasta aż do punktu granicznego działek nr 1 obr. 2 i

nr 2 obr. 3; dalej na południowy wschód wzdłuż granicy pomiędzy obrębami

geodezyjnymi nr 2 i nr 3 aż do granicy z działką drogową nr 198 obr. 2 (ul. Wiosenną);

dalej na południowy zachód wzdłuż zachodniej granicy tej działki aż do granicy z

działką nr 7/1 obr. 2, dalej na południowy wschód i południe wzdłuż granic tej działki

aż do punktu granicznego z działką drogową nr 5 obr. 2 (ul. Arciszewskiego), następnie

na południowy wschód i południowy zachód wzdłuż granic tej działki aż do punktu

granicznego z działkami nr 10/2 i 12/1 obr. 2; dalej po południowej granicy działki nr

10/2 obr. 2 aż do granicy z działką nr 2 obr. 1; następnie na południowy zachód przez

działkę nr 2 obr. 1 aż do północnej granicy działki nr 3/3 obr. 1; dalej północnymi

granicami działek nr 3/3, 3/2, 3/1 i 7/1 obr. 1 aż do punktu granicznego działek nr 7/1 i 2

obr. 1.


b) „Aw” – począwszy od punktu granicznego działek nr 1/7 i 2/3 obr. 8 i działki drogowej nr

15 obr. 8 (ul. Koszalińskiej) - wzdłuż północnej granicy działki drogowej nr 15 obr. 8 (ul.

Koszalińskiej) aż do granicy z działką kolejową nr 4 obr. 15; dalej północną granicą

działek kolejowych nr 4 obr. 15 i nr 1 obr. 14 aż do wschodniej granicy działki nr 23 obr.

6; dalej na północ wzdłuż zachodniej granicy działki drogowej nr 15/8 obr. 6 (ul.

Wschodniej); następnie na południowy zachód południowymi granicami działek nr 21/2 i

19/1 obr. 6 aż do przecięcia z granicą działki nr 119 obr. 5; dalej na północ i zachód

północną granicą działki nr 119 obr. 5 aż do przecięcia z granicą działki drogowej nr

91/13 obr. 5 (ul. Fredry); następnie na północ granicami Parku im. A. Fredry tj. wzdłuż

granic działek nr 118 i 94/3 obr. 5 aż do przecięcia z granicą działki drogowej nr 91/12

obr. 5 (ul. Fredry), następnie przez tę działkę aż do punktu granicznego z działkami nr

89/4 i 47 obr. 5; następnie wzdłuż północnych granic działek nr 89/4, 89/3 i 89/1 obr. 5;

dalej na południe wzdłuż zachodniej granicy działki nr 89/1 obr. 5 aż do granicy z działką

drogową nr 90 obr. 5 (ul. Kasprowicza); następnie północnymi granicami działek

drogowych nr 90 obr. 5 (ul. Kasprowicza) i 63 obr. 4 (ul. Zdrojową) aż do punktu

granicznego z działkami nr 56 i 61 obr. 4; dalej przez działkę drogową nr 63 obr. 4 (ul.

Zdrojową) aż do punktu granicznego z działkami nr 118/1 i 119 obr. 4; następnie na

południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 118/1 obr. 4; dalej przez działkę nr 117

obr. 4 aż do punktu granicznego z działkami nr 116/2 i 120 obr. 4; następnie wschodnią

granicą działki nr 116/2 obr. 4 i zachodnią granicą działki kolejowej nr 103/7 obr. 12 aż

do granicy z działką drogową nr 136 obr. 4 (ul. Portową), następnie wzdłuż północnej

granicy tej działki aż do punktu na przedłużeniu wschodniej granicy działki nr 151 obr. 4;

następnie przez działkę drogową nr 136 obr. 4 (ul. Portową) aż do punktu granicznego z

działkami nr 151 i 152 obr. 4; następnie na południe, zachód i północ wzdłuż granic

działek nr 151 i 162/11 obr. 4; dalej przez działkę drogową nr 136 obr 4 (ul. Portową) aż

do punktu granicznego z działkami nr 133/2 i 135 obr. 4; dalej zachodnią granicą działki

nr 135 obr. 4; następnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki drogowej nr 122

obr. 4 (ul. Spacerowej), przez działkę drogową nr 48/2 obr. 4 (ul. Mickiewicza) aż do

punktu granicznego z działkami nr 109 i 41 obr. 4; następnie na południe i zachód

granicami działki nr 109 obr. 4; dalej południowymi granicami działek nr 107 i 105 obr.

4; dalej na północ i na wschód granicami działki nr 105 obr. 4 aż do granicy z działką nr

109 obr. 4; następnie przez działkę drogową nr 41 obr. 4 (ul. Spacerową); dalej wzdłuż

zachodniej granicy działki nr 40/2 obr. 4, przez działkę nr 40/1 obr. 4 i działkę drogową

39/1 obr. 4 (ul. Towarową); dalej zachodnią granicą działki nr 38 obr. 4 aż do północnej

granicy działki drogowej nr 19/3 obr. 4 (ul. Westerplatte); następnie na północny zachód i

na północ wzdłuż granic działki nr 5/8 obr. 4 (Parku im. St. Żeromskiego); następnie

wschodnią granicą działki nr 3/30 obr. 4 i dalej na północ przez działkę nr 1/3 obr. 4 na

przedłużeniu tej granicy aż do północnej granicy administracyjnej miasta; dalej na

wschód wzdłuż tej granicy aż do punktu na przedłużeniu wschodniej granicy działki nr

3/2 obr. 8; dalej na południe wschodnią granicą tej działki aż do punktu granicznego o nr

20.08-4; następnie przez działkę nr 3/2 obr. 8; dalej na południe zachodnią granicą działki

nr 1/7 obr. 8 aż do punktu granicznego działek nr 1/7 i 2/3 obr. 8 i działki drogowej nr 15

obr. 8 (ul. Koszalińskiej).

2) strefę ochronną „B” (o powierzchni 1315,68 ha) podzieloną na dwie części: zachodnią

„Bz” (o powierzchni 308,02 ha) i wschodnią „Bw” (o powierzchni 1007,66 ha), dla

których ustala się granice o następującym przebiegu: 1. „Bz” - począwszy od punktu granicznego działek nr 7/1 (ul. Zachodniej) i nr 2 obr. 1 (na zachodniej granicy administracyjnej miasta) - na wschód i północ wzdłuż granicy strefy „Az" aż do północnej granicy administracyjnej miasta; dalej na wschód wzdłuż tej granicy aż do przecięcia z granicą portu morskiego ustanowioną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kołobrzegu (Dz. U. Nr 144, poz. 1210); następnie na południe wzdłuż tej granicy aż do punktu granicznego działek nr 227/2 obr. 2, 4/31 obr. 3, 1/2 obr. 10; następnie na południowy zachód wzdłuż południowych granic działek nr 227/2, 226 obr. 2 i działki drogowej 354/2 obr. 2 (ulicy Wylotowej); następnie na południowy wschód południową granicą działki drogowej nr 56/1 obr. 10 (ul. Jedności Narodowej) aż do granicy z działką drogową nr 57 obr. 10 (ul. Rolną), następnie na południe zachodnią granicą tej działki aż do granicy z działką nr 116 obr. 10; dalej na wschód i południe po granicy tej działki aż do punktu granicznego z działkami nr 131/10 i 127 obr. 10; następnie na wschód, południe i zachód granicami działki nr 131/10 obr. 10 aż do punktu granicznego z działkami nr 131/9 i 131/11 obr. 10; dalej przez działkę 131/11 obr. 10 aż do wschodniej granicy działki nr 134/2 obr. 10; następnie na południowy zachód wschodnią granicą działek nr 134/2, 135, 136/1 obr. 10 aż do granicy z działką drogową nr 1 obr. 9 (ul. Bursztynową); następnie północną granicą tej działki aż do punktu na przedłużeniu zachodniej granicy działki drogowej nr 3 obr. 9 (ul. Koralowej), dalej zachodnią i północną granicą tej działki aż do punktu na przedłużeniu zachodniej granicy działki nr 13/8 obr. 9; dalej na południowy zachód zachodnią granicą działek nr 13/8, 13/11, 13/7 i 13/9 obr. 9; następnie na wschód wzdłuż południowej granicy działki nr 13/9 obr. 9; dalej na południe przez działki nr 413 i 414/1 obr. 9 i wschodnią granicą działki nr 414/3 obr. 9 aż do granicy administracyjnej miasta; następnie na północny zachód i północ wzdłuż granic administracyjnych miasta aż do punktu granicznego działek nr 7/1 (ul. Zachodniej) i nr 2 obr. 1.

 2. „Bw” – począwszy od punktu granicznego działek nr 1/3 obr. 4 i nr 1/7 obr. 3 (na przecięciu granicy portu morskiego ustanowionej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kołobrzegu (Dz. U. Nr 144, poz. 1210) z granicą administracyjną miasta) - na wschód wzdłuż granicy administracyjnej miasta aż do przecięcia z granicą strefy „Aw”; następnie na południe, wschód i na północ wzdłuż tej granicy aż do północnej granicy administracyjnej miasta, następnie na wschód i południowy wschód wzdłuż granic administracyjnych miasta; dalej na zachód, południowy zachód, południowy wschód, północny zachód i południe wzdłuż tej granicy aż do punktu granicznego działek drogowych nr 28 obr. 19 (ul. Janiska) i 47 obr. 19 (ul. Rzemieślnicza); dalej południową granicą działki nr 28 obr.19, przez działkę drogową nr 85 obr. 19 (ul. Krzywoustego); następnie na zachód wzdłuż południowej granicy administracyjnej miasta aż do granicy działki nr 418 obr. 11 (rzeki Parsęty); następnie na północ wzdłuż północno-wschodniej granicy rzeki Parsęty aż do przecięcia z granicą portu morskiego ustanowioną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kołobrzegu (Dz. U. Nr 144 poz. 1210) i dalej na północ wzdłuż tej granicy aż do punktu granicznego działek nr 1/3 obr. 4 i nr 1/7 obr. 3.

3) strefę ochronną „C” (o powierzchni 696,65 ha) podzieloną na dwie części : zachodnią „Cz”

(o powierzchni 662,77 ha) i wschodnią „Cw” (o powierzchni 33,88 ha), dla których ustala

się granice o następującym przebiegu:

a) „Cz” – począwszy od punktu granicznego działek nr 1/3 obr. 4 i nr 1/7 obr. 3 (na

przecięciu granicy portu morskiego ustanowionej rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w

Kołobrzegu (Dz. U. Nr 144, poz. 1210) z północną granicą administracyjną miasta) – na

południe wzdłuż zachodniej granicy strefy „Bw” aż do przecięcia z południową granicą

administracyjną miasta, dalej na południe i zachód wzdłuż tej granicy aż do przecięcia z

granicą strefy „Bz”, następnie na północ wschodnią granicą strefy „Bz” aż do przecięcia

z północną granicą administracyjną miasta, następnie na wschód wzdłuż tej granicy aż

do punktu granicznego działek nr /1 obr. 4 i nr 1/7 obr. 3. 1. „Cw” – począwszy od punktu granicznego działek drogowych nr 28 obr. 19 (ul. Janiska) i nr 47 obr. 19 (ul. Rzemieślniczej) (na południowej granicy administracyjnej miasta) - na południe, zachód i północ wzdłuż granic administracyjnych miasta aż do przecięcia z granicą strefy „Bw” i dalej na wschód wzdłuż tej granicy aż do punktu granicznego działek drogowych nr 28 obr. 19 (ul. Janiska) i 47 obr. 19 (ul. Rzemieślniczej).


§ 4.1. W strefie ochronnej „A” wyodrębnionej w celu kształtowania właściwych

warunków środowiskowych, pozwalających na prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego

zabrania się:

1) lokalizacji zakładów przemysłowych,

2) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem

modernizacji obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni

ich zabudowy,

3) uruchamiania nowych pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków

turystycznych i campingowych

4) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów

ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach

i miejscach wyznaczonych przez gminę,

5) trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ( Dz.U. z 2002r. Nr 207,

poz. 1762 z późn. zm.),

6) prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r.

o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),

7) organizacji rajdów samochodowych i motorowych,

8) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów

sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składów opału,

9) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10% miejsc

sanatoryjnych w obiekcie,

10) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać

lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności :

stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych,

stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetycznych,

11) organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.909), zakłócających

proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej

ciszę nocną w godz. 22.00 – 6.00, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się

w harmonogramie imprez gminnych,

12) lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie

z odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe,

wędzarnie ryb, garbarnie,

13) wszystkich czynności zabronionych, ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „B” i „C”.
2. W strefie ochronnej „B”, stanowiącej otoczenie strefy ochronnej „A” zabrania się:

1) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących uciążliwych obiektów budowlanych,

w tym zakładów przemysłowych , punktów skupu złomu, punktów skupu

produktów rolnych,

2) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami

towarzyszącymi,

3) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale

elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej

niż 500m od granicy obszaru strefy „A”, uruchamiania punktów dystrybucji

i składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów

uciążliwych dla środowiska,

4) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych,

5) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze,

6) prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę istniejących

stosunków gruntowo-wodnych,

7) lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów

osobowych, dostawczych i autobusów,

8) wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „C”.3. W strefie ochronnej „C”, stanowiącej otulinę ochronną dla strefy „A” i „B”

zabrania się:

1) nieplanowanego wyrębu drzew,

2) prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,

3) lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych

obiektów, w tym zakładów przemysłowych,

4) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia

przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu.4. W strefie ochronnej „A” ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A w dB powodowane przez:

1) drogi lub linie kolejowe:


 1. pora dnia od 06 godz. do 22 godz. (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom )-50

 2. pora nocy od 22 godz. do 06 godz. (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom )- 45

2) instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu:

a) pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom

dnia kolejno po sobie następującym ) – 45

b) pora nocy (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy)-40

3) starty, lądowania i przeloty statków powietrznych:

a) pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom) - 55

b) pora nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom) - 45

c) pora nocy (dopuszczalny poziom hałasu wyrażony ekspozycyjnym poziomem

dźwięku A w dB) – 83

4) linie elektroenergetyczne:

a) pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom) - 45

b) pora nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom ) - 405. W strefie ochronnej „A” w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów

usługowych oraz placówek kulturalnych:

1) zakazuje się lokalizowania stałych reklam wolnostojących, reklam wielko - formatowych

i banerów rozwieszanych w słupie powietrza ( tzn. między drzewami, słupami

oświetleniowymi, barierami bezpieczeństwa), wyjątek stanowią:

a) banery informujące o :

- koncertach, spektaklach i wystawach organizowanych

lub współorganizowanych przez miejskie lub państwowe ośrodki kulturalno –

oświatowe, lub posiadające patronat Prezydenta Miasta,

- imprezach sportowych, kulturalnych, promocyjnych i festynach rekreacyjnych

organizowanych dla mieszkańców,

- konferencjach, sympozjach, seminariach itp. o tematyce naukowej lub gospodarczej,

- imprezach targowo – wystawienniczych,

- sponsorach ww. imprez,

b) system identyfikacji miejskiej,

c) wolnostojące pylony umieszczone bezpośrednio przed budynkiem, na którym

nie istnieje możliwość zainstalowania reklam ( informacja na pylonach ma uwzględniać

interesy wszystkich podmiotów prowadzących działalność w danym budynku ),

d) reklamy wolnostojące informujące o uzdrowiskowo - leczniczym charakterze

prowadzonej działalności na terenie strefy uzdrowiskowej „A”( miejsce instalacji oraz

formę reklamy każdorazowo opiniuje architekt miejski ).

2) zakazuje się instalowanie reklam:

a) na balustradach balkonów i tarasów,

b) na mostach, wiaduktach i kładkach,

c) na ogrodzeniach parków, cmentarzy, i innych terenów zielonych,

d) na innych ogrodzeniach w sposób, który przesłaniałby widok poprzez części ażurowe

( oprócz reklam instalowanych wyłącznie w okresie wykonywania prac remontowo –

budowlanych ),

e) na urządzeniach infrastruktury technicznej, takich jak: szafki energetyczne, gazowe,

telekomunikacyjne, stacje transformatowe, itp.

f) na latarniach ulicznych,

g) na pomnikach przyrody i drzewach,

h) na terenach w promieniu 50 m wokół pomników,

i) w sposób powodujący przesłanianie okazałych drzew lub zgrupowań zieleni,

j) w szpalerach drzew,

k) w sposób powodujący przesłanianie charakterystycznych widoków, w szczególności

na: obiekty wpisane do rejestru zabytków, objęte ochroną konserwatorską lub będące

dobrem kultury współczesnej, rzeźby i miejsca pamięci.

3) zakazuje się umieszczania napisów reklamowych na parasolach gastronomicznych

poza powierzchnią lambrekinu.6. W strefie ochronnej „A” zakazuje się:

1) handlu obwoźnego;

2) handlu obnośnego.

7. W zakresie ochrony jakości i ilości naturalnych surowców leczniczych:

1) zabrania się realizacji wszelkich zamierzeń inwestycyjnych mogących pogorszyć jakość

wód podziemnych (dotyczy całego obszaru górniczego-strefa ochronna „A”, „B”, „C”);

2) zabrania się prowadzenia wszelkich prac ziemnych bez wcześniejszego rozpoznania

budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych realizowanego na podstawie

projektu prac geologicznych (dotyczy całego obszaru górniczego-strefa ochronna

„A”, „B”, „C”);

3) w obrębie obszaru górniczego „Mirocice” stanowiącego strefę ochronną dla złóż torfu

leczniczego (borowiny) zabrania się wszelkiej działalności inwestycyjnej, budowlanej,

organizowania imprez masowych oraz stosowania nawozów i środków ochrony roślin.§ 5. Przyjmuje się następujące procentowe udziały terenów zielonych:

 1. w strefie ochronnej„A” procentowy udział terenów zielonych, wynosi nie mniej niż 75% powierzchni strefy;

 2. w strefie ochronnej „B” procentowy udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 55% powierzchni strefy.


§ 6. Na terenie uzdrowiska Kołobrzeg znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze:

1) wody lecznicze

a) chlorkowo-sodowe :

- bromkowe, jodkowe, borowe,

- bromkowe, jodkowe, żelaziste, borowe

b) chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe

2) torf leczniczy ze złoża „Kołobrzeg”

§ 7. W uzdrowisku Kołobrzeg prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych:

1) choroby górnych dróg oddechowych;

2) choroby dolnych dróg oddechowych;

3) choroby reumatologiczne;

4) choroby ortopedyczno-urazowe;

5) choroby kardiologiczne i nadciśnienie;

6) cukrzyca;

7) choroby endokrynologiczne;

8) otyłość;

9) choroby skóry u dzieci.


§ 8. Załącznikami tekstowymi do uchwały są:

1) załącznik tekstowy nr 1- wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego;

2) załącznik tekstowy nr 2 - wykaz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;

3) załącznik tekstowy nr 3 - wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska.§ 9. Załącznikami graficznymi do uchwały są:
1) załącznik graficzny nr 1 – przebieg granic stref ochronnych A,B i C, naniesionych na

mapie topograficznej w skali 1:10 000;

2) załącznik graficzny nr 2 – przebieg granic stref ochronnych A,B i C, naniesionych na

mapie ewidencyjnej w skali 1:25 000;

3) załącznik graficzny nr 3 – przebieg granic obszaru i terenu górniczego, naniesionych na

mapie topograficznej w skali 1:25 000.


§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kołobrzegu
Janusz Gromek

Załącznik tekstowy nr 1

do uchwały Nr LI/648/06

Rady Miejskiej w Kołobrzegu

z dnia 26 kwietnia 2006 r.


WYKAZ ZAKŁADÓW LECZNICTWA
UZDROWISKOWEGO
WYKAZ ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

Lp.

Numer kolejny wpisu w rejestrze

Pełna i skrócona nazwa oraz siedziba zakładu

Podstawowe profile lecznicze oraz liczba łóżek

Organ lub inny przedmiot, który utworzył zakład oraz organ sprawujący władzę nad zakładem

Baza zabiegowa


z uwzględnieniem

balneoterapii1

Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko S.A.:

Ogółem: 1085 łóżek


Profile leczenia:

- choroby układu

oddechowego

- choroby układu

krążenia

- choroby narządu

ruchu

- choroby układuwydzielania

wewnętrznego i

przemiany materii (głównie cukrzyca)


Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

Spółka Akcyjna Skarbu Państwa

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY

NR 1 i NR 2 :
a)

- 2 baseny solankowe,

1 basen solankowy

dla dzieci w

Szpitalu

Uzdrowiskowym

„ SŁONECZKO”

- inhalacje solankowe

- kąpiel solankowa -

wanny


- zabiegi borowinowe-

pełen asortyment

b) kinezyterapia

c) fizykoterapia


1

Szpital Uzdrowiskowy „MEWA”, Kołobrzeg

ul. Ściegiennego 5296 łóżek


52

Szpital Uzdrowiskowy „MUSZELKA” Kołobrzeg,

ul. Słowackiego 6-8
161 łóżek


42

Sanatorium Uzdrowiskowe „KOMBATANT Kołobrzeg,

ul. Sikorskiego 3
400 łóżek


5Przychodnia Uzdrowiskowa Kołobrzeg, ul. Ściegiennego 5
2

Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „SŁONECZKO” Kołobrzeg,

ul. Rafińskiego 7


228 łóżek


Profile leczenia:

- choroby dróg

oddechowych

- choroby endokrynologiczne (tarczyca,cukrzyca, otyłość)

- alergiczne

choroby skóry

2

6

Sanatorium Uzdrowiskowe „RAWAR” Kołobrzeg,

ul. Konopnickiej 5


115 łóżek


Profile leczenia:

- choroby dróg

oddechowych

- choroby narządu

ruchu i

reumatologia

- choroby układu

krążenia


- choroby endokrynologiczne


CNPEP „RADWAR” S.A.

Warszawskie Zakłady Radiowe

ul. Poligonowa 30

04-051 Warszawa


a) - okłady borowinowe -

plastry

- inhalacje solankoweb) - kinezyterapia

c) fizykoterapia


3

8

Sanatorium Uzdrowiskowe „JANTAR” Sp. z o.o. Kołobrzeg,

ul. Rafińskiego 10-14


138 łóżek


Profile leczenia:

- choroby dróg

oddechowych

- choroby narządu

ruchu

- choroby układukrążenia

Spółka z o.o.
a) - okłady borowinowe -

plastry

- inhalacje solankoweb) - kinezyterapia z

basenem


rehabilitacyjnym

c) - fizykoterapia

4

11


Ośrodek Wczasowo-Leczniczy „WĘGIEL BRUNATNY” Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 8

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej


439 łóżek


Profile leczenia:

- choroby dróg

oddechowych

- choroby układu

krążenia

- choroby układu

ruchu i

reumatyczne
Spółka z o.o.a) - basen solankowy

- jaskinia solna

- kąpiel solankowa -

wanny

- inhalacje solankowe- okłady parafango

b) - kinezyterapia

c) - fizykoterapia
5

13


Sanatorium Uzdrowiskowe „POSEJDON

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kołobrzeg

ul. Spacerowa 38249 łóżek


Profile leczenia:

- choroby układu oddechowego

- choroby układu

krążenia


- choroby narządu

ruchu i


reumatologia

- diabetologia

- pulmonologiaOśrodek


Sanatoryjno – Wypoczynkowy „Posejdon” Sp. z o.o.

a) - okłady borowinowe -

plastry

- inhalacje solankoweb) - kinezyterapia

c) - fizykoterapia


6

14

Sanatorium Uzdrowiskowe „BAŁTYK

PPUH „DEKOM” Sp. z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Rodziewiczówny 1


546 łóżek


Profile leczenia:

- choroby dróg

oddechowych

- choroby układu

krążenia

- choroby narządu

ruchu i

reumatologia

- diabetologia


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DEKOM” Sp. z o.o. , ul. Czarny Dwór

48-365 Gdańsk

a) - basen solankowy

( sól ciechocińska)

- okłady borowinowe -

plastry

- inhalacje solankowe- okłady fango

b) - kinezyterapia z

basenem

rehabilitacyjnymc) - fizykoterapia7

15


Szpital Uzdrowiskowy „KOLEJARZ” Sp. z o.o.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kołobrzeg,

ul. Rafińskiego 3

99 łóżek
Profile leczenia:

- endokrynologia:

choroby tarczycy,

cukrzyca

- choroby układu

krążenia

- choroby układu

oddechowegoZarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Sp. z o.o.


a) - kąpiel borowinowa

( ekstrakt

borowinowy)

- kąpiel solankowa

( sól ciechocińska)

- inhalacje solankowe

b) - kinezyterapia

c) – fizykoterapia8

17

Ośrodek Sanatoryjno-Wczasowy „POZNANIANKA” Sp. z o.o. Kołobrzeg, ul. Norwida 1

93 łóżka
Profile leczenia:

- choroby układu

oddechowego

- choroby układu

krążenia


- choroby narządu

ruchu i


reumatologia

Sp. z o.o.
a) kinezyterapia

b) fizykoterapia
- okłady borowinowe -

plastry


- inhalacje solankowe9

18


Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „PODCZELE

Kołobrzeg, ul. Koszalińska 72

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej438 łóżek


Profile leczenia:

- choroby układu krążenia

- choroby narządu

ruchu i


reumatologia

- choroby dróg

oddechowych

- choroby endokrynologiczne
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „HOLTUR” Sp. z o.o. Kołobrzeg, ul. Koszalińska 72
a) - inhalacje solankowe

- kąpiel solankowa -

wanny


- okłady borowinowe – plastry

b) - kinezyterapia z

basenem

rehabilitacyjnymc) - fizykoterapia
10

23


Sanatorium Uzdrowiskowe „SAN” Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 29260 łóżek


Profile leczenia:

- choroby układu

krążenia

- choroby układu

oddechowego

- choroby narządu

ruchu

- rehabilitacja ortopedyczna i reumatologiczna


- choroby endokrynologiczne


Huta Stalowa Wola S.A

HSW „LASOWIAK” Sp. z o.o. w Stalowej Woli- oddział w Kołobrzegu

37-450 Stalowa Wola,

ul. 1-go Sierpnia 12


a) - basen solankowy

- kąpiel solankowa -

wanny


- inhalacje solankowe

- okłady borowinowe

- fasony borowinowe

- okłady parafango

b) - kinezyterapia

c) - fizykoterapia


11

25


INTERFERIE S.A.

Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „CHALKOZYN” Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 1


321 łóżek


Profile leczenia:

- choroby układu

krążenia

- choroby dróg

oddechowych

- choroby narządu

ruchu

- choroby endokrynologiczne
INTERFERIE S.A.- w trakcie przygotowania12

27

Sanatorium Uzdrowiskowe „KORAL live” Sp. z o.o. Kołobrzeg, ul. Kościuszki 23

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej


174 łóżkaProfile leczenia:

- choroby narządu

ruchu

- choroby układukrążenia

- choroby dróg

oddechowych

- choroby endokrynologiczne


Sp. z o.o.a) - kąpiel solankowa –

wanny (sól

ciechocińska )

- inhalacje solankowe

- okłady borowinowe –

- plastry

- okłady fango

b) - kinezyterapia

c) - fizykoterapia


13

30
60Zespół Sanatoryjno-Wczasowy „ARKA-MEGA” Sp. z o.o. Kołobrzeg, ul. Sułkowskiego 11

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Arka- 216 łóżek

Mega- 112 łóżek

Razem 328 łóżek


Profile leczenia:

- choroby narządu

ruchu i

reumatologia

- choroby układu

oddechowego
Sp. z o.o.a) - inhalacje solankowe

- okłady borowinowe –

plastry


- okłady fango

b) - kinezyterapia

c) - fizykoterapia

14

28

Sanatorium Uzdrowiskowe „KIELCZANKA” Kołobrzeg,

ul. Rodziewiczówny 15


125 łóżek


Profile leczenia:

- kompleksowo choroby górnych dróg oddechowych

- choroby układu krążenia

- choroby układu mięśniowo-stawowego

- zaburzenia wydzielania wewnętrznego i przemiany metabolicznej

NZOZ „KIELCZANKA” Spółka „ALBAX”, Sp. z o.o. w Kołobrzegua) - inhalacje solankowe

- okłady borowinowe –

plastry


b) - kinezyterapia

c) - fizykoterapia


15

36


Sanatorium Uzdrowiskowe „MESKO” Kołobrzeg,

ul. Chopina 15 A

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej182 łóżka


Profile leczenia:

- choroby dróg oddechowych

- choroby układu krążenia

- choroby endokrynologiczne: cukrzyca

- choroby narządu ruchu


Osoba fizyczna;

Adam Maciejewski, ul. Chopina 15a Kołobrzeg


a) - inhalacje solankowe

- okłady borowinowe

- fasony borowinowe

b) - kinezyterapia

c) - fizykoterapia
16

37

Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa „LECH”- Sanatorium Uzdrowiskowe

162 łóżka


Profile leczenia:

- choroby narządu ruchu i reumatologia

- choroby układu krążenia

- choroby górnych dróg oddechowych

- endokrynologia (choroby tarczycy, cukrzyca jako współistniejąca z innymi schorzeniami)

Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa „LECH”

Sanatorium Uzdrowiskowe

ul. Korzeniowskiego 1, Kołobrzeg


a) - kąpiel solankowa –

wanny ( sól

ciechocińska )

- inhalacje solankowe

- okłady borowinowe – plastry

- okłady fango

- okłady parafango

b) - kinezyterapia

c) - fizykoterapia
17

62

Zakład Leczniczo-Wypoczynkowy Sanatorium Uzdrowiskowe „IKAR” Sp. z o.o. Kołobrzeg,

ul. Rodziewiczówny 24


351 łóżek


Profile leczenia:

- choroby narządu ruchu i reumatologia

- choroby układu krążenia

- choroby górnych dróg oddechowych


„IKAR” Sp. z o.o.a) - inhalacje solankowe

- okłady borowinowe –

plastry


- okłady parafango

b) - kinezyterapia z

basenem

rehabilitacyjnymc) - fizykoterapia


18

48

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA Kołobrzeg

ul. Norwida 3
316 łóżek


Profile leczenia:

- choroby układu krążenia

- rehabilitacja narządu ruchu


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Warszawaa) - kąpiel solankowa –

wanny ( sól

ciechocińska )

- inhalacje solankowe

- kąpiel borowinowa

( ekstrakt

borowinowy )

- okłady fango

- zawijania fango

b) - kinezyterapia

c) - fizykoterapia
19

50


Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA Kołobrzeg

ul. Portowa 22340 łóżek


Profile leczenia:

- choroby przemiany materii

- choroby układu krążenia

- choroby narządu ruchu i reumatologia

- choroby górnych dróg oddechowych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


a) - basen solankowy

- kąpiel solankowa -

wanny


- inhalacje solankowe

- okłady borowinowe –

plastry

- okłady parafangob) - kinezyterapia

c) - fizykoterapia


20

47

Sanatorium Uzdrowiskowe „GLIWICZANKA” Kołobrzeg

ul. Wschodnia 35
181 łóżek


Profile leczenia:

- choroby układu krążenia

- choroby narządu ruchu i reumatologia

- choroby dróg oddechowych

- choroby laryngologiczne

„GPIE – GLIWICZANKA

Usługi Sanatoryjno – WczasoweSp. z o.o. Kołobrzeg, ul. Wschodnia 35

a) - inhalacje solankowe

- okłady borowinowe –

plastry


- okłady fango

b) - kinezyterapia

c) - fizykoterapia


Razem 6170 łóżekZałącznik tekstowy nr 2

do uchwały Nr LI/648/06

Rady Miejskiej w Kołobrzegu

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY NA OBSZARZE

UZDROWISKA KOŁOBRZEG 1. BUK STRZĘPOLISTNY - Fagus sylvatica „ Aspelinifolia”,


- odmiana paprotkowata, strzępolistna ,

- lokalizacja – Park 18 Marca.


2) BUK ZWYCZAJNY - Fagus sylvatica ,


- lokalizacja – Park 18 Marca.

3) KASZTANOWIEC CZERWONY - Aesculus xcarnea,


( Ae.hippocastanum x Ae.pavia),

 • lokalizacja – Park 18 Marca.

4) KORKOWIEC AMURSKI - Phellodendron amurense,


 • lokalizacja – teren szpitala

5) JODŁA KALIFORNIJSKA - Bies concolor,


- lokalizacja –

Park im. A. Fredry.6) CYPRYŚNIK BŁOTNY( 2 szt.) - Taxodium distichum,

- lokalizacja –

Park im. A. Fredry.

7) CYPRYŚNIK BŁOTNY - Taxodium distichum,


- lokalizacja –

Park im. S. Żeromskiego.


8) LIPA DROBNOLISTNA ( 2 szt.) - Tilia cordata,


- lokalizacja –

Bulwar im. Marynarzy Polskich.


9) BUK ZWYCZAJNY ( 7 szt.) - Fagus sylvatica,


- lokalizacja –

Park im. gen. Dąbrowskiego.


10) ALEJA PLATANÓW KLONOLISTNYCH - Platanu acerifolia,


- lokalizacja –

ul. E. Łopuskiego.


11) BINDAŻ GRABOWY IM.PROF. RYSZARDA SIWECKIEGO


- lokalizacja –

ul. Towarowa.
Załącznik tekstowy nr 3


do uchwały Nr LI/648/06

Rady Miejskiej w Kołobrzeguz dnia 26 kwietnia 2006 r.

WYKAZ URZĄDZEŃ LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

MIASTA KOŁOBRZEG :
 1. PARK,
 1. LECZNICZE I REHABILITACYJNE BASENY UZDROWISKOWE, 1. ŚCIEŻKI RUCHOWE,
 1. WYBRZEŻE MORSKIE.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna