Uchwała Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia r w sprawie poparcia dla zamiaru budowy lotniska lokalnego w SuwałkachPobieranie 25.13 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar25.13 Kb.
Uchwała Nr ............

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia ........... 2007r.

w sprawie poparcia dla zamiaru budowy lotniska lokalnego w Suwałkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 278, poz.327 2007 r.wiietlenia Seżu jezioraną i Zieloną) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:§ 1. W celu rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Olecko oraz poprawy dostępności komunikacyjnej regionu Polski północno-wschodniej Rada Miejska w Olecku wyraża poparcie dla zamiaru budowy lotniska lokalnego w Suwałkach.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do utrzymywania stałych kontaktów z Prezydentem Miasta Suwałk i samorządem Miasta Suwałki w sprawie budowy lotniska lokalnego w Suwałkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Sobczak

UZASADNIENIE


Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach jest jednym z ważniejszych zadań dla wielofunkcyjnego rozwoju Polski północno-wschodniej. Przedsięwzięcie to niewątpliwie przyczyni się więc również do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Olecko.

Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach przewidziana jest na bazie istniejącego lotniska sportowego Aeroklubu Suwalskiego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i ma na celu przystosowanie go do potrzeb komunikacji lotniczej w tym w szczególności obsługi turystycznej oraz usług lotniczych i biznesowych. Rzeczowa realizacja przedmiotowej inwestycji, mogłaby się rozpocząć już w 2008 r. - trwają końcowe prace nad opracowaniem kompletnej dokumentacji technicznej, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedsięwzięcie obejmuje m.in.: budowę drogi startowej o długości 1320 metrów i szerokości 30 m wraz z drogami kołowania, budowę obiektów kubaturowych portu lotniczego, tj. terminala pasażerskiego o powierzchni 770 m2, wieży kontroli lotów, budynku lotniskowej straży pożarnej, budynku technicznego, ciągów komunikacyjnych i manewrowych oraz pozostałej niezbędnej infrastruktury technicznej i nawigacyjnej.

Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu jest niezwykle istotna dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski północno-wschodniej. Usprawnienie szlaków drogowych w tym regionie Polski z uwagi na cenne obszary przyrodnicze może być procesem bardzo trudnym i długotrwałym. Dlatego też istniejące problemy związane ze złym stanem dróg, brakiem modernizacji linii kolejowej , znacznymi odległościami od dużych ośrodków miejskich powodują, iż Gmina Olecko będące niejako w izolacji komunikacyjnej upatruje szanse poprawy tej sytuacji w krótkim okresie czasu jedynie poprzez budowę lotniska lokalnego w Suwałkach.

Region Polski północno-wschodniej jest szczególnie atrakcyjny turystycznie posiadający szereg cennych przyrodniczo i krajobrazowo walorów takich jak: Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, Kanał Augustowski, Puszcza Augustowska, szlaki wodne rzek Czarna Hańcza i Rospuda, a także rejon Mazur Garbatych. Stworzenie możliwości dotarcia drogą lotniczą do tych terenów bez wątpienia wpłynie korzystnie na rozwój regionu i umożliwi w większym stopniu niż dotychczas jego dostępność dla jeszcze większego kręgu turystów. Szacuje się, iż rocznie region Polski północno-wschodniej odwiedza ok. 1,4 mln turystów.

Tereny Województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego stają się również coraz bardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, a budowa lotniska lokalnego przyczyni się do większego zainteresowania potencjalnych inwestorów i ożywienia gospodarczego obszaru Polski północno-wschodniej w tym Gminy Olecko.

Uruchomienie w Suwałkach lokalnego lotniska z możliwością obsługi małych samolotów czarterowych umożliwi też wielu osobom z regionu, które wyemigrowały w celach zarobkowych do krajów UE bliższych więzi i kontaktów ze swoimi rodzinami, co może uchronić ich od stałej emigracji.Dlatego też mając na względzie wyżej przytoczone argumenty konieczne jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do jak najszybszej budowy lokalnego lotniska w Suwałkach, co samorząd Gminy Olecko w pełni popiera.
: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy

Pobieranie 25.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna