Uchwała Nr v-109/2015 Zarządu Powiatu WołomińskiegoPobieranie 40.44 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar40.44 Kb.

Uchwała Nr V-109/2015

Zarządu Powiatu Wołomińskiego


z dnia 12 maja 2015r.
w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Wołomiński imprez organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z poźn. zm.), Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1.

Ustala się zasady, na podstawie których Powiat Wołomiński będzie współorganizatorem imprez organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne.§ 2.

 1. Powiat Wołomiński może być współorganizatorem imprez, które posiadają zasięg, rangę lub znaczenie powiatowe, regionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe.

 2. Organizator składa wniosek o współorganizację imprezy do Zarządu Powiatu Wołomińskiego w terminie do 15 września roku  poprzedzającego rok planowanej imprezy.

 3. W  uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w trakcie  roku budżetowego w terminie jednak nie krótszym niż 60 dni kalendarzowych przed planowaną  imprezą (liczy się data rejestracji wniosku w Kancelarii Starostwa).

 4. Wnioski złożone po terminie, określonym w ust. 3, nie będą rozpatrywane.

 5. Wzór  wniosku  określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 6. Wniosek o współorganizację imprezy należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe
  w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin lub złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa (Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3).

 7. Wnioski złożone w terminie, o których mowa w ust. 2 i 3, rozpatrywane są przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

 8. Zarząd Powiatu Wołomińskiego może wyrazić zgodę na udzielenie wsparcia organizatorowi poprzez np.: ufundowanie nagród, współfinansowania kosztów organizacyjnych, pomocy organizacyjnej.

 9. W  przypadku złożenia wniosku w terminie określonym w ust. 3, udział  Powiatu Wołomińskiego we współfinansowaniu imprezy nie może przekroczyć kwoty 5000 zł.

 10. Po wyrażeniu przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego zgody na udzielenie wsparcia, o którym mowa w pkt. 8, Powiat Wołomiński zawrze z głównym organizatorem imprezy porozumienie, którego wzór określa załącznik nr 2 do uchwały.

 11. Organizator imprezy, wskazany we wniosku, zostaje powiadomiony o wyrażeniu zgody na współorganizację przez Powiat Wołomiński imprezy lub odmowie jej współorganizacji w terminie nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia imprezy.

 12. Odmowa współorganizacji imprezy nie wymaga uzasadnienia.

 13. Imprezy współorganizowane przez Powiat na podstawie niniejszej uchwały, nie mogą być dodatkowo współfinansowane przez Powiat Wołomiński w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały …………….……

WNIOSEK O WSPÓŁORGANIZACJĘ IMPREZY


1.

NAZWA IMPREZY
2.

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY
3.

GŁÓWNY ORGANIZATOR


4.

AKTUALNY ADRES,

KONTAKT (TEL., E-MAIL)5.

OPIS IMPREZY I CELE6.

ZASIĘG TERYTORIALNY

(DO KOGO ADRESOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE ORAZ PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW)7.

OCZEKIWANA POMOC

(W PRZYPADKU WSPARCIA FINANSOWEGO: CO? JAKIE KWOTY?)
 1. …………………………………
 1. …………………………………
 1. …………………………………

Razem: …………………………………
8.

KOSZT CAŁKOWITY IMPREZY

Koszt całkowity: ……………………………

Kosztorys (w rozbiciu na poszczególne rodzaje kosztów):


 1. ……………………………………………………..

 2. ……………………………………………………..

 3. ……………………………………………………..

 4. ……………………………………………………..

9.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

(W TYM: SPRZEDAŻ BILETÓW, CEGIEŁEK, WPŁATA WPISOWEGO, SPONSORZY)10.

CZY IMPREZA BYŁA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ POWIAT WOŁOMIŃSKI?

(JEŚLI TAK, PROSZĘ WSPISAĆ ROK DOFINANSOWANIA I KWOTĘ DOFINANSOWANIA)
11.

PATRONI12.

OPINIA WYDZIAŁU MERYTORYCZNEGO


13.


DECYZJA ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGOZałącznik nr 2 do Uchwały ……………………………

POROZUMIENIE

w sprawie współorganizacji imprezy pn.:
…………………………………………………..
Zawarte w …………………………………. w dniu ……………………………

pomiędzy:


Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, NIP 125-09-40-609, reprezentowanym przez:

 1. ………………………………….. – starostę wołomińskiego

 2. ………………………………….. – wicestarostę wołomińskiego

zwanym dalej Powiatem
a

……………………………………………………………………………………………………..,

reprezentowanym/ą przez:


 1. ……………………………..

 2. …………………………………

zwanym dalej Organizatorem.

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest:


………………………………………………..................................................................
………………………………………………..................................................................
w ..……………………… w dniu ………………………………………………………
§ 2.

 1. Organizator zobowiązuje się do:

 1. koordynowania działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem imprezy;

 2. zamieszczenia we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych informacji o Powiecie Wołomińskim, jako współorganizatorze imprezy oraz herbu Powiatu Wołomińskiego;

 3. informowania o Powiecie Wołomińskim, jako współorganizatorze imprezy, poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców podczas imprezy oraz we wszystkich relacjach z imprezy, które ukażą się w prasie, radiu, telewizji, internecie, itp.;

 4. przesłania do akceptacji właściwego wydziału ds. kultury Starostwa Powiatowego w Wołominie projektów graficznych wszelkich materiałów promocyjnych dotyczących imprezy (ulotki, plakaty, zaproszenia, banery, itp.);

 5. umieszczenia w widocznych miejscach (np. scena, główne wejście, miejsce wręczania nagród) materiałów promocyjnych Powiatu Wołomińskiego, w tym: roll-upów, banerów, stojaków – przy czym organizator jest zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu udostępnionych materiałów po zakończeniu imprezy;

 6. przesłania sprawozdania o charakterze informacyjno-prasowym wraz z fotorelacją w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia imprezy na adres mailowy: …………………………………………………………….

 1. Organizator oświadcza, że zobowiązuje się do zapewnienia środków finansowych wymaganych do zorganizowania imprezy.


§ 3.


 1. Powiat zobowiązuje się do:

 1. umieszczenia - w swoim serwisie internetowym - informacji zapowiadającej imprezę;

 2. pokrycia następujących kosztów związanych z imprezą:

- …………………………………………..

- ……………………………….…………..

- …………………………………………...

- …………………………………………... 1. …………………………………………….

 2. …………………………………………….

 1. Powiat oświadcza, że na zobowiązania opisane w pkt. 1 b) zabezpieczył środki finansowe w budżecie w wysokości: ……..…………………………..……….. zł brutto.


§ 4.


 1. Powiat zobowiązuje się pokryć koszty, o których mowa w § 3 pkt. 1 b) na podstawie dostarczonych przez Organizatora faktur / rachunków wystawionych na: Powiat Wołomiński, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, NIP 125-09-40-609.

 2. Płatność nastąpi w terminie ………… dni od daty otrzymania faktur / rachunków.

 3. Powiat może obciążyć Organizatora karą umowną w wysokości 10% wartości określonej w § 3. pkt. 2, wówczas gdy Organizator odstąpi od porozumienia z własnej winy lub woli bądź nie wykona, nienależycie wykona lub nie dopełni zapisów porozumienia określonych w § 2.


§ 5.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 6.
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.

Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.


POWIAT ORGANIZATOR

Pobieranie 40.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna