Uchwała Nr vii/58/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 marca 2011 rPobieranie 0.7 Mb.
Strona1/5
Data10.05.2016
Rozmiar0.7 Mb.
  1   2   3   4   5


Uchwała Nr VII/58/11

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 3 ust.1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna przyjętego Uchwałą Nr XLVI/280/97 Rady Miejskiej


w Pszczynie z dnia 12 marca 1997 r.
Rada Miejska w Pszczynie uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice
Rozdział I

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem regulacji przepisami planu są tereny o łącznej powierzchni około
2167 ha obejmujące obszar sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice.

2. Regulacje, o których mowa w ust. 1 wyrażone są przepisami określającymi sposoby zagospodarowania i zabudowy terenów, przepisami określającymi zasady ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych oraz przepisami określającymi zasady rozwoju i modernizacji systemów kanalizacyjnych i infrastruktury technicznej.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:2000

o nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w zakresie:  1. ustalonych granic opracowania planu,

  2. ustalonych linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

  3. ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i użytkowania podstawowego terenów,

  4. ustalonych obiektów o wartościach kulturowych wymagających zachowania,

  5. ustalonych nieprzekraczalnych linii zabudowy,

  6. ustalonych granic obszarów i terenów górniczych,

  7. ustalonych granic strefy „B” częściowej ochrony wartości kulturowych oraz krajobrazowych,

  8. terenów, dla których ustalono 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej
   z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

4. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust. 3 symbole cyfrowe i literowe oznaczają:

   1. oznaczenie literowe na początku symbolu – oznaczenie sołectwa,

 1. oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w zbiorze przeznaczenia podstawowego wydzielonego liniami rozgraniczającymi w ramach sołectwa objętego planem,

 2. oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.

5. Integralnymi częściami uchwały są również załączniki:

 1. Nr 2 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,

 2. Nr 3 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

6. Oznaczenia literowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oznaczają:

 1. A – sołectwo Ćwiklice,

 2. B – sołectwo Rudołtowice.

7. Oznaczenia literowe, o których mowa w ust. 4 pkt 3 oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:

 1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 2. MNZ – tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej,

 3. U – tereny zabudowy usługowej,

 4. UP – tereny zabudowy usług publicznych,

 5. US – tereny usług sportu i rekreacji,

 6. P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

 7. RP – tereny obiektów i urządzeń produkcji i przetwórstwa rolniczego,

 8. R – tereny rolnicze,

 9. – tereny zieleni łęgowej i niskiej,

 10. ZL – tereny lasów,

 11. ZP – tereny zieleni parkowej,

 12. ZC – tereny cmentarza,

 13. WS – tereny wód powierzchniowych,

 14. IT – tereny infrastruktury technicznej,

 15. KD – tereny dróg, w tym:

   1. KDG – drogi publiczne klasy „główna”,

   2. KDZ – drogi publiczne klasy „zbiorcza”,

   3. KDL – drogi publiczne klasy „lokalna”,

   4. KDD – drogi publiczne klasy „dojazdowa”,

   5. KDX – ciągi pieszo-jezdne,

   6. KDW – drogi wewnętrzne,

   7. Kg – drogi gospodarcze dla obsługi terenów rolnych,

8. Oznaczenia na rysunku planu nie wymienione w ust. 3 pkt 1÷8 są elementami informacyjnymi i nie obowiązują, jako ustalenia planu.

§ 2. Ustala się następujące definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały:

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. budynkach o dachach spadzistych – należy przez to rozumieć budynki, na których nachylenie połaci dachowych jest równe lub większe niż 30°,

 2. dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego nachylenie połaci dachowych jest większe niż 20o,

 3. dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w osi (osiach) głównej bryły budynku,

 4. infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne i anteny, oraz inne podobne,

 5. kącie nachylenia połaci – należy przez to rozumieć kąt mieszczący się w zakresie ustalonym w tekście uchwały, jednakowy dla poszczególnych połaci dachu,

 6. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

 7. nieprzekraczalnej linii zabudowy – linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,

 8. nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolno stojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji,

 9. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty wymienione
  w ustawie „prawo budowlane”,

 10. planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Ćwiklice i Rudołtowice w gminie Pszczyna,

 11. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków
  w obrysie murów zewnętrznych, mierzonych przy gruncie,

 12. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć istniejące lub dopuszczane
  w planie użytkowania i przeznaczenia części terenów lub obiektów, które towarzyszą użytkowaniu i przeznaczeniu podstawowemu terenów i obiektów ustalonych w planie, przy czym łączny program użytkowań i przeznaczeń dopuszczalnych nie może przekraczać 50 % powierzchni terenu wyznaczonemu liniami rozgraniczającymi w planie lub w ramach danej inwestycji lub więcej niż 50 % powierzchni całkowitej obiektów zlokalizowanych na tych terenach,

 13. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejące lub ustalone
  w planie użytkowania i przeznaczenia terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi w planie lub w ramach danej inwestycji, które obejmują więcej niż 50 % powierzchni tych terenów lub więcej niż 50 % powierzchni całkowitej obiektów zlokalizowanych na tych terenach i którym muszą być podporządkowane inne użytkowania przeznaczenia terenu określone, jako dopuszczalne,

 14. przeznaczeniu zabronionym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenów, które jest kolizyjne lub wykluczające się z przeznaczeniem podstawowym ustalonym na danym terenie w planie,

 15. rehabilitacji – należy przez to rozumieć proces przywracania wartości poprzez działanie
  w sferach: przestrzennej, społecznej i ekonomicznej prowadzące do zatrzymania występujących procesów destrukcyjnych i uzyskanie polepszenia sytuacji w tych sferach,

 16. rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały
  w skali 1:2000,

 17. strefie „B” częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego – należy przez to rozumieć obszar strefy ochrony konserwatorskiej wydzielony na rysunku planu w granicach, w których obowiązują szczegółowe ustalenia konserwatorskie,

 18. terenach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć tereny wyznaczone do lokalizacji kubaturowych i terenowych obiektów służących uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce i krajoznawstwu, w tym także stanowiące bazę gastronomiczną, wraz
  z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz funkcjami uzupełniającymi pozwalającymi
  na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników,

 19. terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i opisany symbolem,

 20. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Pszczynie,

 21. uciążliwości oddziaływania – należy przez to rozumieć zjawisko lub stan dokuczliwy dla otoczenia lub utrudniający życie, a polegający na emitowaniu hałasu, drgań, zanieczyszczeń, nieprzyjemnych zapachów i podobnych,

 22. usługach publicznych – należy przez to rozumieć tereny i obiekty przeznaczone do pełnienia funkcji administracji publicznej, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i kultu religijnego,

 23. użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,

 24. wolno stojących obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże i wszelkiego rodzaju obiekty usługowe (typu: stragany, kioski, małe pawilony handlowe), które towarzyszą obiektom o funkcji podstawowej usługowej i mieszkaniowej,

 25. wskaźniku zabudowy działki – należy przez to rozumieć wartości określające procentowy udział powierzchni zabudowy budynków znajdujących się na danej działce lub terenie do całkowitej powierzchni działki lub terenu,

 26. zabudowie ekstensywnej – należy przez to rozumieć zabudowę, w której powierzchnia zabudowy działki lub terenu nie jest większa niż 30 %,

 27. zabudowa zagrodowa - jest to zabudowa obejmująca budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych,

 28. zespole zabudowy – należy przez to rozumieć więcej niż 2 budynki wolno stojące lub zblokowane (mieszkalne, usługowe, produkcyjne, garaże, gospodarcze) zlokalizowane na tej samej działce budowlanej.


Rozdział II

Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem
§ 3.1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

  1. forma architektury nowej zabudowy musi nawiązywać do cech architektury występującej
   na obszarze objętym planem,

  2. na terenach o symbolach U, US, UP, P, ZP, ZC, IT nie ustala się formy dachu
   z zastrzeżeniem, że forma ta musi być jednolita w ramach jednej inwestycji,

  3. na pozostałych terenach, nie wymienionych w pkt 2 zabudowa winna być realizowana
   z zastosowaniem dachów spadzistych, których spadki połaci dachowych muszą mieścić się
   w przedziale 200÷450, oraz 200÷750 w przypadkach realizacji dachu mansardowego, przy czym dopuszcza się realizację zabudowy z dachami płaskimi, o ile ten typ zabudowy realizowany będzie lub przeważa na całym terenie wydzielonym na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi,

  4. kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu
   i grafitu,

  5. ustala się kolorystykę ścian zewnętrznych budynków w kolorach stonowanych z wyłączeniem kolorów niebieskich, zielonych i różowych, z możliwością stosowania okładzin kamiennych
   i drewnianych,

  6. nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) dopuszcza się zachowanie budynków istniejących w mniejszej odległości od krawędzi dróg niż ustalona nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

b) w przypadkach zabudowy szeregowej oraz zwartej, dla której nie ustalono w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków


w granicach własności działek.

  1. dopuszcza się sytuowanie ściany budynku w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy.

2. Zabrania się realizacji:

 1. dachów budynków z przesunięciem poziomu połaci w kalenicy,

 2. ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych.

3. Ustala się następujące zasady sytuowania nośników reklamowych i innego rodzaju reklam:

 1. nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w sposób utrudniający widoczność kierowcom pojazdów na drogach,

 2. reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być umieszczane
  na ścianach budynków na wysokości ich parterów.


§ 4.1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 1. obowiązek racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, utrzymania równowagi przyrodniczej, ochronę walorów krajobrazowych,

 2. nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,

 3. konieczność zapewnienia pasów terenów o szerokości minimum 5 m dla możliwości prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych wzdłuż istniejących cieków wodnych
  i potoków i oraz zakaz lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i potoków,

 4. zakaz zabudowy w strefie do 20 m od granicy lasów,

 5. konieczność ochrony terenów o symbolach przed zabudową oraz przedsięwzięciami zmieniającymi istniejące ukształtowanie (poza tworzeniem zbiorników wodnych i stawów oraz ich przebudową).

 1. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych, przy czym:

 1. tereny o symbolach MN i MNZ należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 2. tereny o symbolach US należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

 3. tereny o symbolach A1 UP, B1 UP i B2 UP należy traktować jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci lub młodzieży.


§ 5. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków poprzez:

 1. zachowanie, ochronę i pielęgnację następujących obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

 1. Kościół Parafialny pod wezwaniem Św. Marcina, z końca XVI wieku i początku XVII wieku, drewniany wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem wnętrza – nr rejestru A/432/60,

 2. Zespół Pałacowy – nr rejestru A/505/65 wraz z dekoracją architektoniczną elewacji –
  nr rejestru B/330/72,

 3. dawna kuźnia dworska z XIX wieku – nr rejestru A/506/65.

 1. objęcie strefą „B” - częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego obiektów
  i terenów w granicach pokazanych na rysunku planu.

 1. W granicach stref, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obowiązuje:

 1. bezwzględne zachowanie obiektów zabytkowych oznaczonych graficznie na rysunku planu,

 2. ochrona konserwatorska otoczenia obiektów oraz ich ekspozycji.

 1. W obszarze, o którym mowa w ust.1 pkt 3 prace ziemne wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych.


§ 6.1. W zakresie wymogów wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się, że przestrzeń publiczną obszaru opracowania stanowią tereny opisane na rysunku planu następującymi symbolami:

 1. A1 ZP÷A11 ZP, B1 ZP – zieleń parkowa,

 2. A1 KDG, A1 KDZ÷A3 KDZ; B1 KDZ; A1 KDL÷A3 KDL; B1 KDL÷B3 KDL; A1 KDD÷A13 KDD; B1 KDD÷ B5 KDD; A1 KDX÷A12 KDX; B1 KDX÷B3 KDX – drogi i ciągi
  pieszo-jezdne,

 3. otoczenie budynków użyteczności publicznej na terenach o symbolu A1 U÷A22 U; B1 U; B2 U; A1 UP÷A3 UP; B1 UP; B2 UP oraz tereny sportowo – rekreacyjne o symbolu A1 US.

 1. Rozmieszczenie elementów małej architektury i nośników reklamy na terenach wymienionych
  w ust. 1 pkt 2 musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie tych terenów dla komunikacji drogowej.

 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 1 ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamy.

 3. Na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 3 dopuszcza się możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo – handlowych.


§ 7. W zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości ustala się:

 1. Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

 2. Dopuszcza się scalania i podziały oraz podziały dla uzyskania minimalnej powierzchni działek budowlanych:

 1. na terenach o symbolach MN:

 1. dla zabudowy wolno stojącej 600 m²,

 2. dla zabudowy bliźniaczej 500 m²,

 3. dla zabudowy zwartej 300 m²,

 1. na terenach o symbolach MN minimalna szerokość frontu działek budowlanych:

 1. dla zabudowy wolno stojącej 22,0 m,

 2. dla zabudowy bliźniaczej 18,0 m,

 3. dla zabudowy zwartej 7,2 m,

 1. ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych na terenach symbolach MNZ - 1000 m²,

 2. ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale
  50° - 90°.


§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

 1. W zakresie systemu komunikacji kołowej:

 1. zachowanie istniejącej drogi o symbolu A1 KDG dla publicznej drogi klasy „główna”,

 2. zachowanie istniejących dróg o symbolach A1 KDZ÷A3 KDZ; B1 KDZ dla publicznej drogi klasy „zbiorcza”,

 3. zachowanie istniejących dróg o symbolach A1 KDL÷A3 KDL; B1 KDL÷B3 KDL dla publicznej drogi klasy „lokalna”,

 4. zachowanie i modernizacja istniejących dróg o symbolach A1 KDD÷A6 KDD; A10 KDD; A11 KDD; B2 KDD÷B5 KDD dla publicznych dróg klasy „dojazdowa”,

 5. zachowanie i modernizację istniejących dróg o symbolach A1 KDX÷A12 KDX;
  B1 KDX÷B3 KDX
  dla ciągów pieszo-jezdnych,

 6. dopuszczenie realizacji nowych dróg o symbolach A7 KDD, A8 KDD; A12 KDD;
  A13 KDD; B1 KDD
  dla publicznych dróg dojazdowych oraz ciągów pieszo-jezdnych,

 7. dopuszczenie realizacji nowych dróg oraz przebudowa, modernizacja i zachowanie istniejących dróg wewnętrznych o symbolach A1 KDW-A66 KDW oraz B1 KDW – B20 KDW.

 8. możliwość przebudowy i zachowania istniejących dróg gospodarczych o symbolach
  A1 Kg÷A22 Kg oraz B1 Kg÷B11 Kg dla obsługi terenów rolnych.

 1. Z zastrzeżeniem ust.3 ustala się następujące minimalne szerokości terenów w liniach rozgraniczających dróg:

 1. dla dróg o symbolach KDG – 30,0 m

 2. dla dróg o symbolach KDZ – 20,0 m

 3. dla dróg o symbolach KDL – 12,0 m

 4. dla dróg o symbolach KDD – 10,0 m

 5. dla ciągów pieszo-jezdnych o symbolach KDX – 6,0 m

 6. dla dróg wewnętrznych o symbolach KDW – 4m.

 1. Zachowuje się powiązania wewnętrznego układu komunikacyjnego z drogą wojewódzką
  nr 933 poprzez skrzyżowania w poziomie terenu oraz z drogą krajową nr 1 poprzez skrzyżowanie zlokalizowane poza granicami opracowania planu.

 2. Ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc parkingowych:

 1. dla usług handlu – 30 miejsc na 1 000 m² powierzchni użytkowej,

 2. dla obiektów gastronomii i rozrywki – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,

 3. dla hoteli i moteli – 30 miejsc na 100 miejsc noclegowych,

 4. dla biur – 30 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej.

 1. Ustala się możliwość realizacji miejsc parkingowych, o których mowa w ust. 5 w formie parkingów wielopoziomowych, podziemnych i nadziemnych pod warunkiem, że ich wysokość nie będzie większa niż dopuszczona w planie wysokość zabudowy w przeznaczeniu podstawowym terenu.

 2. W zakresie komunikacji rowerowej ustala się zachowanie istniejących tras i ścieżek rowerowych, możliwość budowy nowych tras i ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg.


§ 9. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

 1. W zakresie przebiegu i lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się:

 1. na obszarze objętym planem możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także dróg dojazdowych potrzebnych do obsługi infrastruktury technicznej nad
  i podziemnej,

 2. na obszarze planu uwzględnienie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami izolacyjnymi i sanitarnymi określonymi odrębnymi przepisami,

 3. dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń,

 4. przebudowę sieci oraz budowę nowych sieci ustala się zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. przebieg sieci winien być projektowany w liniach rozgraniczających dróg,

 2. inny przebieg dopuszcza się jedynie ze względów technologicznych,

 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

 1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

 2. dopuszcza się uzupełniający pobór wody ze studni przydomowych pod warunkiem zachowania jakości wody odpowiadającej przepisom sanitarnym,

 3. utrzymuje się przebieg wodociągu magistralnego Ø1800 przez tereny objęte planem.

 1. W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych ustala się:

 1. z zastrzeżeniem pkt 2 odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej a wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników wód,

 2. do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków
  w osadnikach z czasowym ich opróżnianiem.

 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

 1. utrzymanie zaopatrzenia terenów objętych planem w gaz ziemny dostarczany sieciowo,

 2. uzupełniające zaopatrzenia w gaz płynny,

 3. zachowanie przebiegu gazociągu wysokoprężnego DN 300 PN2,5 MPa relacji Oświęcim – Świerklany przez tereny objęte planem wraz ze strefą ochronną, zgodnie
  z przepisami odrębnymi,

 4. zachowanie lokalizacji stacji redukcyjno pomiarowej pierwszego stopnia ”Ćwiklice” na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A1 IT,

 5. dla odcinka gazociągu: Oświęcim – Ćwiklice wraz z terenami stacji redukcyjno – pomiarowej oznaczonej na rysunku planu symbolem A1 IT ustala się strefę ochronną 15 m od osi gazociągu i od granicy ogrodzenia stacji.

 1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną ustala się:

 1. przebiegi istniejących linii wysokich napięć 220 kV i 110 kV przez tereny objęte planem,

 2. zaopatrzenie w energię elektryczną z linii napowietrznych 15 kV i 20 kV poprzez stacje transformatorowe,

 3. utrzymanie istniejących lokalizacji stacji transformatorowych,

 4. pokrycie zwiększającego się zapotrzebowanie w energię elektryczną poprzez:

 1. zamianę istniejących transformatorów na jednostki o większej mocy,

 2. budowę nowych stacji transformatorowych zasilanych z nowych odcinków linii średniego napięcia,

 1. dla napowietrznych linii elektroenergetycznych obowiązujące strefy technologiczne ograniczające zabudowę i stały pobyt ludzi i wynoszące dla:

 1. linii 2 x 400 + 220 kV - pas 70 m,

 2. linii 220 kV - 25 m od osi,

 3. linii 110 kV - 15 m od osi skrajnego przewodu,

 4. linii 20 i 15 kV - 8 m od osi linii,

 5. linii niskiego napięcia - 2 m od osi linii.
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna