Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w ŻarachPobieranie 35.2 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar35.2 Kb.
Uchwała nr X/129/07

Rady Miejskiej w Żarach

Z dnia 30 sierpnia 2007r.
w sprawie: zasad zarządu mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:


Ustala się następujące zasady zarządu mieniem gminy w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.

§ 1


 1. Najem lokali użytkowych może być dokonywany w trybie publicznego przetargu ustnego lub pisemnego przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

 2. Bez przetargu najem lokalu użytkowego może być dokonany za zgoda Burmistrza Miasta:

 1. po przeprowadzeniu dwóch bezskutecznych przetargów,

 2. na rzecz jednostek oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, a także organizacji społeczno-zawodowych, politycznych, stowarzyszeń oraz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego.

 1. Podnajem przez najemcę lokalu lub jego części wymaga zgody Burmistrza Miasta Żary.

 2. Lokale wynajęte w drodze bezprzetargowej nie mogą być podnajmowane, za wyjątkiem:

a) podnajmu dokonywanego przez podmioty prowadzące działalność społeczną, sportową, turystyczno-

krajoznawczą i opieki społecznej lub na rzecz tych podmiotów, 1. zaadaptowania pomieszczeń nie mających dotychczas charakteru lokalu użytkowego albo mieszkalnego

(np. piwnica, szopa, garaż).

 1. Umowy najmu lokali użytkowych, w imieniu Gminy Żary o statusie miejskim, zawiera podmiot wykonujący w imieniu gminy czynności związane z wynajmem i gospodarowaniem lokalami użytkowymi.

Ustala się następujące strefy czynszowe w mieście.
§ 2

 1. Strefa I – centralna – obejmująca ulice: Rynek, B. Chrobrego, Pl. Przyjaźni, M. Buczka, Podchorążych z wyłączenie budynków nr 21, nr 22, nr 23.

 2. Strefa II – śródmieście – zamykająca się w obrębie: Broni Pancernej, Artylerzystów, Ułańskiej, Długosza, 1 - Maja, Podwale, Pl. Łużycki, Al. Jana Pawła II, Pl. Inwalidów, czyli łącznie następujące ulice i place: Artylerzystów, Kaczy Rynek, Broni Pancernej, Browarna Cicha, Długosza, Jagiełły, 9 – Maja, Emilii Plater, Pl. Inwalidów, Pl. Łużycki, Mieszka 1 – go, Myśliwska, Ogrodowa, Osadników Wojskowych, Pańska, 1 Maja, Pocztowa, Ratuszowa, Podwale, Strzelców, Al. Warszawska, Wrocławska, Traugutta, Zamkowa, Kąpielowa, Legionistów Lotników, a także Budynki nr 21, 22, i 23 przy Podchorążych.

 3. Strefa III – pośrednia obejmująca ulice: Akacjowa, Al. Woj. Polskiego, Bohaterów Getta, Brzozowa, Chłopickiego, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, Domańskiego, St. Żeromskiego, Częstochowska, Głogowska, Gnieźnieńska, Górnośląska, Huculska, Hutnicza, Jagiellońska, Kasprzaka, Kaszubska, Katowicka, Kazimierza Wielkiego, Konopnickiej, Kopernika, Brata Alberta, Baczyńskiego, Krasińskiego, Kraszewskiego, Krótka, Kujawska, Kwiatowa, Lubelska, Męczenników Oświęcimskich, Mickiewicza, Śląska, Młynarska, Moniuszki, Nadrzeczna, 11 Listopada, Obrońców, Okrzei, Owsiana, Paderewskiego, Partyzantów, Piastowska, Pokoju, Pomorska, Poznańska, Prusa, Przepiórek, Pszenna, Reymonta, Miła, Skarbowa, Słowackiego, Słowiańska, Serbska, Staszica, Szkolna, Szpitalna, Ściegiennego, Średnia, Tatrzańska, O. Rafała Kalinowskiego, Warsztatowa, Wieniawskiego, Witosa, Wolności, Zakopiańska, Zielona, Zielonogórska, Zwycięzców, Żabikowska, Żagańska, Żurawia, Żytnia oraz w dzielnicy Kunice, Joachima Lelewela, Grunwaldzka, Sikorskiego.

 4. Strefa IV – pozostałe ulice.

Ustala się następujące minimalne wysokości stawek czynszowych w poszczególnych strefach dla lokali wynajętych w drodze przetargu oraz bezprzetargowo, bez podatku VAT.
§ 3

Lp.

Rodzaj działalności

Strefa czynszowa

Stawka w zł/m2

1.

Lokalne handlowe, biurowe, magazyny, zakłady, apteki oraz lokale, w których prowadzona jest sprzedaż usług turystycznych, handlowych, medycznych, prawnych

Strefa I

21,45

Strefa II

14,85

Strefa III

10,21

Strefa IV

6,39

2.

Księgarnie, sklepy papiernicze, zakłady gastronomiczne, usługi złotnicze, poligraficzne

Strefa I

11,86

Strefa II

9,60

Strefa III

7,74

3.

Usługi bytowe, skup złomu i innych surowców wtórnych, piwnice i inne pomieszczenia zajmowane przez placówki handlowe

Strefa I

5,36

Strefa II

3,82

Strefa III

2,79

4.

Lokale zajmowane przez związki, stowarzyszenia społeczne, zawodowe i polityczne oraz urzędy

Strefa I - IV

2,16

5.

Lokale zajmowane na kantory wymiany walut

Strefa I

48,77

Strefa II

39,09

6.

Zakłady produkcyjne

Strefa I

13,92

Strefa II

11,55

7.

Lokale zajmowane wyłącznie na działalność statutową organizacji pożytku publicznego

Strefa I – IV

1,76

8

Pomieszczenia przeznaczone na garaże lub o podobnym przeznaczeniu

Strefa I - IV

3,53

§ 4


 1. Stawka czynszu najmu podlega rocznej rewaloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, podawanych przez GUS za poprzedni rok.

 2. Pierwsza rewaloryzacja nastąpi z dniem 1 lutego 2008r. według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2007.

 3. Kolejne rewaloryzacje stawek czynszu następować będą z dniem 1 lutego każdego roku.

§ 5


 1. Bazową stawką w przetargu jest minimalna stawka określona w § 3.

 2. Po pierwszym bezskutecznym przetargu stawkę bazową obniża się o 20%.

 3. Jeżeli stawka czynszu za lokal użytkowy, wynikająca z przetargu będzie niższa od stawki obwiązującej, podlegać ona będzie rewaloryzacji na ogólnych zasadach, od ceny osiągniętej w przetargu.

 4. Jeżeli stawka czynszu za lokal użytkowy, wynikająca z przetargu będzie wyższa od stawki obowiązującej, podlegać będzie rewaloryzacji na ogólnych zasadach, od momentu gdy wysokości obu stawek wyrównają się.

 5. W przypadku przeprowadzenia dwóch bezskutecznych przetargów wynajmujący może obniżyć czynsz, ale nie więcej niż o 50% stawki określonej w § 3. Zgodę w tej sprawie wyraża wynajmujący.

 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w sytuacjach losowych, pożar, powódź, wybuch itp. lub innych uzasadnionych ze względu na zasady współżycia społecznego) Burmistrz Miasta może w odmienny sposób ustalić wysokość czynszu.

§ 6


1. Ustala się bonifikatę 20% ustalonej w umowie stawki zasadniczej dla lokali, których usługi są jedynymi

usługami w mieście.

2. Obniża się o jedną strefę stawki czynszu za lokal, jeżeli jest on zlokalizowany w oficynie, suterenie lub

piwnicy. Obniżki nie podlegają sumowaniu dla jednego lokalu.

3. Obniża się stawkę czynszu o 5% za każdego szkolonego ucznia nie więcej jednak niż o 20%.

Obniżka ta dotyczy tylko zakładów usługowych i produkcyjnych.

4. Decyzję w sprawie bonifikat i zwyżek stawek czynszu podejmuje wynajmujący.

5. W przypadku prowadzenia w lokalu użytkowym kilku rodzajów działalności gospodarczej, stawkę czynszu

nalicza się proporcjonalnie do powierzchni przeznaczonej dla danego rodzaju działalności.

6. Za część komunalnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na działalność gospodarczą przez najemców

lub inne osoby z nim wspólnie zamieszkujące, pobiera się czynsz w wysokości jak za lokale użytkowe.

7. Upoważnia się administratora do rekompensaty poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego

udokumentowanych nakładów na modernizację swojego lokalu, która w sposób trwały podnosi jego standard

lub poprawia estetykę całego obiektu.

Wysokość rekompensaty będzie ustalana w umowach z najemcami.

§ 7


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.
§8

Treść uchwały powinna być podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
: system -> obj
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz
obj -> Dla gminy kietrz

Pobieranie 35.2 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna