Uchwała Nr xi/180/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 marca 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego wPobieranie 103.49 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar103.49 Kb.
Uchwała Nr XI/180/2004

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 03 marca 2004 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego w Krapkowicach
Stosownie do art.85 ust.2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717), na podstawie art.26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412, Nr 111 poz.1279, z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157, Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804, z 2002r.Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice dla terenów oznaczonych w planie symbolami A8 NU, A9 RPP, A10PI, A11 KS, A12KH, A13RZ, A14US, A15ZP, A22 PBS, 04 KK, A24 PS, A26KS, A27 KK, oraz części terenów o symbolach A4 RZ, A3 RP, A25 ZP, B34 ZP, 012KNIV, 016 KN IV, 018 KN IV w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego S.A. w Krapkowicach, obejmujące ustalenia planu i rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000.
§ 2

Zmienia się tereny oznaczone w dotychczasowym planie symbolami A8 NU, A9 RPP, A10PI, A11 KS, A12KH, A13RZ, A14US, A15ZP, A22 PBS, 04 KK, A24 PS, A26KS, A27 KK, oraz części terenów o symbolach A4 RZ, A3 RP, A25 ZP, B34 ZP, 012KNIV, 016 KN IV, 018 KN IV w sposób następujący:

- teren A8 NU oraz część terenu A4 RZ na 34 NU; 37 ZI; 38 ZI; 39 NO; 12a KD; 14 KD (część);

- część terenów A4 RZ i A9 RPP pomiędzy ulicą Opolską, a terenem A8NU na 31 RP; 32 MR; 36 RP; 14 KD(część); 15 KD

- część terenu A3 RP od ulicy Limanowskiego, pozostałą część terenu A9 RPP oraz tereny A10 PI, A11 KS, A16 KS na 15 MN; 16 MS; 17 ZD; 18 KS,ZP; 19 UA; 20 P; 21 EE; 22 ZP; 23 P, S; 24 P,B,S; 25 P,S; 26 P,S; 27 P,S; 28 P,S; 29 P,S; 30 P,S; 40 P,B,S; 41 P; 42 UA; 43 MS; 44 MS; 52 P; 53 MN; 54 UH,UR; 55 MS; 04 KL(część); 02 KZ; 03 KL; 07 KL; 08 KL; 09 KL; 10KD; 12 KD(część); 13 KD; 16 KD;

- teren A22 PBS na 8 P,S; 10 P,S; 11 UA,ZP,(MS); 12 MS,KS,ZP,U; 13 MN,UR; 14 P,S; 04 KL(część); 05 KL; 06 KL;

- teren A27 KK oraz 04 KK na 9 KK i 56 KK;

- część terenu B34 ZP na 6 P,S,UR;

- część terenu 12 KH na 45 WW;

- część terenu 12 KH, A13 RZ i A14 US na 46 ZP;

- część A13 i A14 US na 48 NO; 47 US; 49 KS;

- teren A15 ZP na 50 ZC; 51 MS;

- teren A24 P,S na 1 UA,KS,ZP; 2 P,B,S,UR; 3ZI; 4 B,S,UH,UR; 7 MS; 5 P,S,UR;

- część terenu 012 KN IV na 16 KZ;

- część terenu 016 KN IV na 01 KZ;

- teren 018 KN IV na 11 KL(część);

- część terenu A25 ZP na 57 MR,U; 58 ZP.

Dla wyodrębnionych terenów na rysunku planu wprowadza się następujące ustalenia:

-teren oznaczony symbolem 1UA,KS,ZP przeznacza się zasadniczo pod zabudowę administracji lokalnej i usług administracyjnych, (biura, siedziby firm) z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej wbudowanych usług handlu i gastronomii, parkingów samochodów osobowych oraz zieleni skwerowej i izolacyjnej.

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę, przy czym istniejące obiekty mogą ulegać przebudowie i rozbudowie poziomej; dopuszczalna likwidacja zabudowy,

 2. architektura zabudowy współczesna; budynki nie wyższe niż X kondygnacji nadziemnych o architekturze współczesnej; zalecane „szklane” elewacje w kolorach brązowym i niebieskim,

 3. wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 4. utrzymuje się istniejące place parkingowe o nawierzchni utwardzonej, wody opadowe z parkingów po ich podczyszczeniu (separacji) odprowadzić do kanalizacji deszczowej,

 5. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową), gazową, cieplną zdalaczynną,

 6. dopuszczalna przebudowa i modernizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej, realizacja obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej i funkcji uzupełniających wg aktualnych warunków technicznych,

 7. ogrzewanie obiektów z kotłowni wbudowanej, pracującej o niskoemisyjne źródła energii (olej opałowy, energia elektryczna lub gaz) lub w oparciu o nowoczesne systemy grzewcze pracujące na paliwie stałym albo w oparciu o ciepło zdalaczynne,

 8. utrzymuje się istniejącą zieleń wysoką od strony 01 KZ (ulicy Opolskiej),

 9. wzdłuż granicy z 2P,B,S,UR wprowadzić pas zieleni wysokiej o charakterze izolacyjnym.

-tereny oznaczone symbolem 2 P,B,S,UR; 5P,S,UR; 6 P,S,UR; 14P,S; 40 P,B,S przeznacza się pod istniejącą zabudowę przemysłową, produkcyjno-usługową, baz składowych, magazynów, rzemiosła. Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę, przy czym istniejące budynki mogą ulegać przebudowie i rozbudowie zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i z uwzględnieniem wymogów ochrony sanitarnej oraz konserwatorskiej; dopuszcza się lokalizację nowych budynków funkcji podstawowej i funkcji uzupełniających,

 2. dopuszcza się wtórny podział terenu; przy podziale wewnętrzną obsługę komunikacyjną przyjąć drogami dojazdowymi o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m;

 3. architekturę rozbudowywanych lub nowych obiektów dostosować do istniejącej zabudowy przemysłowo-składowej z uwzględnieniem współczesnych trendów architektonicznych; wysokość nowej zabudowy nie powinna przekraczać 12m; dopuszczalna lokalizacja obiektów i urządzeń punktowych wyższych od zabudowy (maszty anten komunikacyjnych, maszty reklamowe, urządzenia technologiczne, itp.),

 4. dla nowej zabudowy nieprzekraczalną linię zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu,

 5. wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,

 6. gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zakładając ich odzysk,

 7. na terenach 2P,B,S,UR i 40P,B,S utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia budownictwa dopuszcza się wprowadzanie nowych obiektów, a także ich modernizację i przebudowę,

 8. w obrębie wydzielonych terenów przewidzieć parkingi dla samochodów osobowych pracowników i osób korzystających z usług zakładu przyjmując wskaźnik 0,3 stanowiska na 1 zatrudnionego,

 9. wody opadowe z parkingów i placów manewrowych odprowadzić do kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu (separacji),

 10. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową), gazową, cieplną zdalaczynną,

 11. dopuszczalna przebudowa i modernizacja istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej,

 12. realizacja obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej i funkcji uzupełniających wg aktualnych warunków technicznych,

 13. ogrzewanie obiektów z kotłowni wbudowanych, pracujących w oparciu o niskoemisyjne źródła energii (olej opałowy, energia elektryczna lub gaz) lub wysokosprawne systemy grzewcze bazujące na paliwie stałym, albo w oparciu o ciepło zdalaczynne.

-teren oznaczony symbolem 4 B,S,UH,UR przeznacza się pod istniejącą zabudowę baz składowych, magazynów, usług handlu hurtowo-detalicznego, rzemiosła.

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:


 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę przy czym istniejące budynki mogą ulegać likwidacji, przebudowie i rozbudowie zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi; dopuszcza się lokalizację nowych budynków funkcji podstawowej i funkcji uzupełniających,

 2. architektura i ukształtowanie przebudowywanych i nowych budynków typu przemysłowego o współczesnym wyrazie architektonicznym; przy czym ich wysokość mierzona od średniego poziomu istniejącego terenu do gzymsów i innych poziomych elementów wieńczących budynki nie może przekroczyć 8 m, dopuszcza się wtórny podział terenu; przy podziale wewnętrzną obsługę komunikacyjną przyjąć drogami dojazdowymi o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m,

 3. dopuszcza się funkcje mieszane, wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 4. uciążliwość wydzielonych zakładów winna zamykać się w granicach terenu określonych tytułem prawnym właściciela,

 5. w obrębie terenu przewidzieć parking dla samochodów osobowych pracowników i osób korzystających z usług,

 6. gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zakładając ich odzysk,

 7. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową), gazową, cieplną zdalaczynną,

 8. ogrzewanie obiektów z kotłowni wbudowanej, pracującej o niskoemisyjne źródła energii (olej opałowy, energia elektryczna lub gaz) lub w oparciu o ciepło zdalaczynne,

 9. dopuszczalna przebudowa i modernizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej,

 10. realizacja obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej i funkcji uzupełniających wg aktualnych warunków technicznych,

- tereny oznaczone symbolem 7 MS, 16 MS, 44 MS, 43 MS, 55 MS, 51MS przeznacza się pod istniejącą zabudowę mieszkalną wielorodzinną.

Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania:


 1. dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkalnej,

 2. na terenach 43MS, 44MS, 55MS, 51MS wprowadza się zakaz rozbudowy istniejącej zabudowy mieszkalnej, zalecana na tych terenach zmiana funkcji zabudowy na niemieszkalną związaną z funkcją terenów sąsiednich 41P; 52P i włączenie jej w granice tych terenów,

 3. budynki o złym stanie technicznym nie podlegające ochronie konserwatorskiej przeznacza się do wyburzenia,

 4. wewnętrzna ulica dojazdowa na terenie 16 MS przewidziana do poszerzenia na min. 8m w liniach rozgraniczających, postuluje się dla niej ruch pieszo-jezdny z jezdnią szerokości min. 5m,

 5. utrzymuje się istniejącą zieleń wysoką na terenach 44MS i 55MS,

 6. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową), gazową, cieplną zdalaczynną,

 7. dopuszczalna przebudowa i modernizacja istniejącej sieci i obiektów infrastruktury technicznej, realizacja obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej i funkcji uzupełniających wg aktualnych warunków technicznych,

 8. ogrzewanie obiektów z kotłowni wbudowanej, pracującej o niskoemisyjne źródła energii (olej opałowy, energia elektryczna lub gaz) lub wysokosprawne systemy grzewcze bazujące na paliwie stałym, albo lub w oparciu o ciepło zdalaczynne,

 9. dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkalnej,

-teren oznaczony symbolem 9KK i 56 KK przeznacza się pod obiekty i urządzenia komunikacji i transportu kolejowego. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejącą linię kolejową o funkcji transportu lokalnego,

 2. przyjmuje się dla niej szerokość w liniach rozgraniczających wg stanu istniejącego, pozostałe parametry wg branżowych warunków normatywnych,

 3. utrzymuje się na terenie 9KK zabudowę dworca kolejowego i zabudowę mieszkalną; wymagana modernizacja zabudowy z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich,

 4. dopuszczalne wprowadzenie w sąsiedztwie dworca kolejowego na terenie 9KK obiektów małej gastronomii, małej architektury i urządzeń technicznych (ławki, znaki drogowe, szafki instalacyjne, lampy); elementy te winny tworzyć skoordynowaną sieć urządzeń dostosowanych do otoczenia,

 5. znajdujące się na terenie budynki gospodarcze w złym stanie technicznym nie objęte ochroną konserwatorską mogą podlegać likwidacji,

 6. ogrzewanie obiektów z kotłowni wbudowanej, pracującej o niskoemisyjne źródła energii (olej opałowy, energia elektryczna lub gaz) lub wysokosprawne systemy grzewcze bazujące na paliwie stałym,

 7. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową), gazową,

 8. w przypadku likwidacji linii kolejowej teren włączyć do terenów sąsiednich,

-tereny oznaczone symbolami 8P,S; 10 P,S; 24 P,B,S; 26 P,S; 27 P,S; 28 P,S przeznacza się pod projektowaną zabudowę przemysłową, baz składowych, magazynów. Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania: 1. dopuszcza się funkcje mieszane, wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,

 2. gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zakładając ich odzysk,

 3. dopuszczalny wtórny podział terenów; przy podziale wewnętrzną obsługę komunikacyjną przyjąć drogami dojazdowymi o szerokości w liniach rozgraniczających min. 12 m,

 4. uciążliwość wydzielonych zakładów powinna zamykać się w granicach określonych tytułem prawnym właściciela,

 5. dla zabudowy nieprzekraczalną linię zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu,

 6. architektura obiektów przemysłowych współczesna, ich wysokość mierzona od średniego poziomu istniejącego terenu do gzymsów i innych poziomych elementów wieńczących budynki nie może przekroczyć 10 m; dopuszczalna lokalizacja obiektów i urządzeń punktowych wyższych od zabudowy (maszty anten komunikacyjnych, maszty reklamowe, urządzeń technologiczne, itp.),

 7. na terenie 24 P,B,S w strefie ograniczonego użytkowania od linii 110 kV, wprowadzić zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi,

 8. na terenie 24 P,B,S dopuszcza się wprowadzenie obiektów i urządzeń budownictwa,

 9. w obrębie działek przewidzieć ogólnodostępne parkingi dla samochodów osobowych pracowników i osób korzystających z usług zakładu przyjmując wskaźnik 0,3 stanowiska na 1 zatrudnionego,

 10. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną (kablową), gazową, cieplną zdalaczynną.

 11. ogrzewanie obiektów z kotłowni wbudowanej, pracującej o niskoemisyjne źródła energii (olej opałowy, energia elektryczna lub gaz) lub wysokosprawne systemy grzewcze bazujące na paliwie stałym, albo w oparciu o ciepło zdalaczynne.

 12. dopuszczalne prowadzenie tranzytowych i zasilających naziemnych linii i sieci SN.

 13. dopuszcza się lokalizację elementów i obiektów proekologicznych układów kanalizacji deszczowej w tym stawów i otwartych suchych oczek wodnych kanalizacji burzowej,

-tereny oznaczone symbolami 11UA,ZP(MS), 19UA, 42UA przeznacza się zasadniczo pod zabudowę administracji lokalnej i usług administracyjnych, (biura, siedziby firm) z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zieleni skwerowej typu parkowego.

Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania:


 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę usług administracji, przy czym istniejące obiekty mogą ulegać przebudowie i rozbudowie poziomej z uwzględnieniem wymogów ochrony konserwatorskiej, z możliwością utrzymania funkcji mieszkalnej na wyższych kondygnacjach; dopuszcza się realizację nowej zabudowy związanej z funkcją terenu,

 2. architekturę i ukształtowanie przebudowywanych i nowych obiektów, o współczesnym wyrazie w nawiązaniu do zachowanej zabudowy,

 3. wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 4. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową), gazową, cieplną zdalaczynną,

 5. ogrzewanie obiektów z kotłowni wbudowanej, pracującej o niskoemisyjne źródła energii (olej opałowy, energia elektryczna lub gaz) lub wysokosprawne systemy grzewcze bazujące na paliwie stałym, albo w oparciu o ciepło zdalaczynne,

 6. dopuszczalna przebudowa i modernizacja istniejącej sieci infrastruktury technicznej, realizacja obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków technicznych,

 7. na terenie 11UA,ZP(MS) zaleca się utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, dodatkowe nasadzenia zieleni wprowadzić od strony 9KK i 10P,S; na tym terenie dopuszcza się przekształcenie istniejącej zabudowy na cele mieszkalne (zabudowę wielorodzinną), dla której przyjąć należy dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy wielorodzinnej,

-teren oznaczony symbolem 12MS,KS,ZP,U przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną, parking samochodów osobowych oraz skwerową zieleń izolacyjną. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkalną z możliwością jej przekształcenia na funkcje administracji, usług handlu, gastronomii, i in.,

 2. wprowadza się zakaz rozbudowy funkcji mieszkalnej,

 3. przy przekształcaniu zabudowy na cele usługowe dopuszcza się rozbudowę poziomą i pionową istniejącej zabudowy wg linii zabudowy określonych na rysunku planu,

 4. wysokość przebudowywanej i nowej zabudowy usługowej, nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych,

 5. dopuszczalna lokalizacja zabudowy usługowej od strony ulicy 05KL wg warunków pkt.2 i 3

 6. utrzymuje się istniejący ogólnie dostępny parking dla samochodów osobowych o nawierzchni utwardzonej,

 7. wyłącza się z wykorzystania na cele parkingowe 5m pas od strony istniejącej zabudowy mieszkalnej, który przeznacza się pod zieleń skwerową o charakterze izolacyjnym,

 8. wody opadowe z parkingów po ich podczyszczeniu (separacji) odprowadzić do kanalizacji deszczowej,

 9. wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 10. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową), gazową, cieplną zdalaczynną,

 11. ogrzewanie obiektów z kotłowni wbudowanej, pracującej o niskoemisyjne źródła energii (olej opałowy, energia elektryczna lub gaz) lub wysokosprawne systemy grzewcze bazujące na paliwie stałym, albo w oparciu o ciepło zdalaczynne.

 12. dopuszczalna przebudowa istniejącej sieci infrastruktury technicznej, realizacja obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków technicznych,

 13. dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla wydzielonych terenów mieszkaniowych przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkalnej,

- teren oznaczony symbolem 13 MN,UR, przeznacza się pod istniejącą zabudowę niską, mieszkalną jednorodzinną z dopuszczeniem usług rzemiosła. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkalną z możliwością jej przekształcenia na funkcję usług rzemiosła oraz zabudowę usług rzemiosła,

 2. istniejące budynki mogą ulegać likwidacji, przebudowie i rozbudowie,

 3. architektura zabudowy współczesna; wysokość zabudowy nie może przekraczać II kondygnacji nadziemnych;

 4. wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 5. uciążliwość obiektów i urządzeń powinna zamykać się w granicach określonych tytułem prawnym właściciela,

 6. gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zakładając ich odzysk,

 7. dopuszczalny wtórny podział terenu z uwzględnieniem wewnętrznej ulicy dojazdowej o szerokości min. 8 m w liniach rozgraniczających, o ruchu pieszo-jezdnym z jezdnią szerokości min. 5m,

 8. nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

 9. zaleca się zagospodarowanie niezabudowanej części terenu zielenią urządzoną,

 10. w wypadku wykonywania działalności gospodarczej na terenie działki należy min. przewidzieć min. 3 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych wykonane jako ogólnie dostępne,

 11. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną (kablową), gazową; dopuszczalna przebudowa i modernizacja istniejącej sieci infrastruktury technicznej,

 12. ogrzewanie obiektów z kotłowni wbudowanej, pracującej o niskoemisyjne źródła energii (olej opałowy, energia elektryczna lub gaz) lub wysokosprawne systemy grzewcze bazujące na paliwie stałym,

 13. dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkalnej.

- tereny oznaczone symbolem 15 MN; 53 MN, przeznacza się pod istniejącą zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkalną,

 2. istniejące budynki mogą ulegać przebudowie z uwzględnieniem zachowanego wystroju architektonicznego (kształt i pokrycie dachu, kształt i wielkość otworów okiennych, itp.), dopuszczalna termorenowacja,

 3. na działce o nr ewid. 50/15 dopuszcza się realizację nowej zabudowy mieszkalnej nawiązującej architektonicznie do zabudowy istniejącej; linie nowej zabudowy dowiązać do linii sąsiedniej istniejącej zabudowy,

 4. wewnętrzna ulica dojazdowa na terenie 15 MN postulowana do poszerzenia na min. 8m w liniach rozgraniczających, postuluje się dla niej ruch pieszo-jezdny z jezdnią szerokości min. 5m,

 5. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową), gazową, cieplną zdalaczynną.

 6. ogrzewanie obiektów z kotłowni wbudowanej, pracującej o niskoemisyjne źródła energii (olej opałowy, energia elektryczna lub gaz) lub wysokosprawne systemy grzewcze bazujące na paliwie stałym, albo w oparciu o ciepło zdalaczynne.

 7. dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkalnej.

- teren oznaczony symbolem 18 KS,ZP przeznacza się pod parking samochodów osobowych i ciężarowych ze skwerową zielenią izolacyjną,

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejący parking o nawierzchni utwardzonej,

 2. wody opadowe z parkingu po ich podczyszczeniu (separacji) odprowadzić do kanalizacji deszczowej,

 3. od strony terenu oznaczonego symbolem 17ZD i 15MN wprowadzić zieleń o charakterze izolacyjnym (w 50 % nasadzenia gatunków zimozielonych)

 4. utrzymuje się istniejącą zieleń wysoką,

 5. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną (kablową);

 6. dopuszczalna przebudowa istniejących obiektów i sieci infrastruktury technicznej, realizacja obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków technicznych,

-teren oznaczony symbolem 17 ZD przeznacza się pod istniejące ogrody działkowe.

Ustala się następujące warunki zabudowy i użytkowania:


 1. utrzymuje się istniejące kompleksy ogrodów wraz z ich zabudową,

 2. dopuszcza się realizację budynków i wiat gospodarczych, rekreacyjnych o powierzchni całkowitej do 25m2,

 3. dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci od 20 do 40o, poziom kalenicy nie wyższy niż 4,5 m od średniego poziomu terenu wokół obiektu,

 4. budynki gospodarcze i rekreacyjne o złym stanie technicznym przeznacza się do wyburzenia,

 5. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną; dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej tranzytowej,

 6. dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem.

-tereny oznaczone symbolami 20P; 41P; 52P przeznacza się pod zabudowę przemysłową, produkcyjno-usługową, oraz obiektów infrastruktury technicznej, a tereny oznaczone symbolami 23P,S; 25P,S; 29P,S; 30P,S przeznacza się pod zabudowę przemysłową, produkcyjno-usługową, składową oraz obiektów infrastruktury technicznej.Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę przy czym istniejące budynki mogą ulegać przebudowie i rozbudowie z uwzględnieniem obowiązujących warunków technicznych, wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

 2. dopuszcza się lokalizację nowych budynków funkcji podstawowej i funkcji uzupełniających, przy czym ich wysokość nie może być wyższa od istniejących budynków na terenach 41P i 52P;

 3. budynki o złym stanie technicznym nie podlegające ochronie konserwatorskiej przeznacza się do wyburzenia,

 4. architekturę rozbudowywanych lub nowych obiektów dostosować do istniejącej zabudowy przemysłowo-składowej z uwzględnieniem współczesnych trendów architektonicznych,

 5. dla nowej zabudowy nieprzekraczalną linię zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu,

 6. na terenie oznaczonym symbolem 23 P,S od strony 16MS zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjno-ochronnej (nasadzenia zieleni wysokiej, przy czym gatunki zimozielone powinny stanowić ok. 50% nowych nasadzeń), w pasie określonym na rysunku planu ,

 7. na terenach 23P,S i 24P,S w strefie ograniczonego użytkowania od linii 110 kV, wprowadzić zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi,

 8. w obrębie wyznaczonych terenów przewidzieć ogólnodostępne parkingi dla samochodów osobowych pracowników i osób korzystających z usług zakładu przyjmując wskaźnik 0,3 stanowiska na 1 zatrudnionego,

 9. na wszystkich terenach dopuszcza się prowadzenie skojarzonej działalności przemysłowej (Zakładów Papierniczych S.A.); dopuszcza się wtórny podział terenu; przy podziale wewnętrzną obsługę komunikacyjną przyjąć drogami dojazdowymi o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m,

 10. uciążliwość zakładu powinna zamykać się w granicach określonych tytułem prawnym właściciela,

 11. istniejąca i projektowana funkcja przemysłowa wymaga regulacji stanu formalno – prawnego w zakresie ochrony środowiska,

 12. gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zakładając ich odzysk,

 13. na terenie 41P utrzymuje się funkcję mieszkalnictwa zbiorowego oraz usług administracyjnych, gastronomicznych i handlowych w parterach budynkach zakładowych (zakładów papierniczych ) przy ul. Opolskiej, z zaleceniem przekształcenia funkcji mieszkalnej na administracyjną lub usługową,

 14. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową), gazową, cieplną zdalaczynną; dopuszczalna przebudowa i modernizacja istniejącej sieci infrastruktury technicznej,

 15. realizacja obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej i funkcji uzupełniających wg aktualnych warunków technicznych,

 16. ogrzewanie obiektów i ciepło do celów technologicznych z ciepłowni zakładowej,

-teren oznaczony symbolem 21 EE przeznacza się pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia elektroenergetycznego (Główny Punkt Zasilania – GPZ „Papiernia” 110/15).

Ustala się następujące warunki jego zabudowy i zagospodarowania:


 1. utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia z dopuszczeniem ich rozbudowy i przebudowy,

 2. powierzchnię terenu nie wykorzystaną pod obiekty elektroenergetyczne zagospodarować zielenią niską,

 3. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową),

 4. w obrębie terenu dopuszcza się lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych,

 5. dopuszczalna przebudowa i modernizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej, realizacja obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury oraz funkcji uzupełniających wg aktualnych warunków technicznych,

-tereny oznaczone symbolami 3ZI, 22ZP, 37ZI, 38ZI, 46ZP, 58ZP przeznacza się pod zieleń skwerową i izolacyjną typu parkowego, tereny 3ZI, 37ZI, 38ZI przeznacza się pod zieleń izolacyjną, a teren 22ZP, 46ZP, 58ZP pod zieleń parkową. Ustala się następujące warunki użytkowania: 1. utrzymuje się istniejącą zieleń wysoką, dopuszcza się sanitarne wycinki oraz wycinki wynikające z eksploatacji linii energetycznych (15 kV i 110kV),

 2. na terenie 58 ZP dopuszcza się dodatkowe nasadzenia zieleni ozdobnej; przy czym gatunki zimozielone powinny stanowić ok. 50% nowych nasadzeń,

 3. na terenie 22ZP zieleń wysoką wprowadzać jedynie od strony ulicy zbiorczej 02KZ,

 4. wprowadzenie zieleni izolacyjnej – wysokiej od strony oczyszczalni ścieków na terenach 37ZI i 38 ZI należy poprzedzić rekultywacją terenu,

 5. teren 46ZP stanowi łęg nadrzeczny; ze względu na walory przyrodnicze należy ograniczyć na terenie użytkowanie rekreacyjne,

-tereny oznaczone symbolem 31RP i 36RP przeznacza się pod użytki rolne. Ustala się następujące warunki ich użytkowania: 1. utrzymuje się istniejące grunty orne z docelowym zaleceniem ich przekształceń w kierunku użytków zielonych,

 2. w obrębie terenu wprowadza się zakaz realizacji budynków, wiat i obiektów budowlanych związanych z produkcją rolną,

 3. dopuszcza się ograniczone prowadzenie sieci infrastruktury technicznej z zaleceniem ich prowadzenia sieci jako podziemnych,

-teren oznaczony symbolem 32MR przeznacza się pod zabudowę gospodarczą. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania : 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę, przy czym istniejące budynki mogą ulegać przebudowie i rozbudowie z uwzględnieniem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

 2. lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funkcji uzupełniających winna odbywać się na zasadach plombowych i odtworzeniowych z uwzględnieniem istniejących linii zabudowy w dostosowaniu architektonicznym do istniejącej zabudowy,

 3. dopuszcza się realizację 1-kondygnacyjnych wolnostojących lub dobudowanych do budynku mieszkalnego obiektów gospodarczych i garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego,

 4. budynki o złym stanie technicznym nie podlegające ochronie konserwatorskiej przeznacza się do wyburzenia,

 5. wysokość przebudowywanej i nowej zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów zasadniczego dachu nie może przekroczyć 6 m a poziom kalenicy 10,0 m mierząc od średniego poziomu przy budynku,

 6. istniejące budynki o II kondygnacjach nadziemnych i dachu stromym wyklucza się z nadbudowy przy jednoczesnym dopuszczeniu przebudowy nieużytkowanych poddaszy na cele mieszkalne,

 7. dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy zalecana 1 kondygnacja użytkowa,

 8. wyklucza się na wszystkich terenach lokalizację usług i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest ustalenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 9. dopuszcza się inwestycje związane z gospodarką rolną (w tym z hodowlą zwierząt) nie zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest ustalenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przy spełnieniu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie,

 10. ogrzewanie obiektów docelowo przyjąć w oparciu o niskoemisyjne źródła energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opalane paliwem stałym,

 11. teren do docelowego uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną N/N kablową, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjną i gazową,

 12. dopuszczalne poziomy hałasu przyjąć jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,

-teren oznaczony symbolem 34NU przeznacza się pod składowisko odpadów (zakładów papierniczych ) Ustala się następujące warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

 1. utrzymuje się istniejące składowisko odpadów przemysłowych posiadające uregulowany stan formalny w zakresie ochrony środowiska,

 2. gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. wzdłuż ogrodzenia wprowadzić zieleń o charakterze izolacyjnym,

-tereny oznaczony symbolem 39NO; 48NO przeznacza się pod urządzenia i obiekty oczyszczania ścieków. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejące zagospodarowanie terenu; istniejące urządzenia i obiekty mogą podlegać rozbudowie i modernizacji z uwzględnieniem wymogów technicznych i ochrony sanitarnej,

 2. dopuszczalna realizacja nowych urządzeń i obiektów oraz rekultywacja odpadów związanych z funkcją terenu,

 3. uciążliwość obiektów i urządzeń powinna zamykać się w granicach określonych tytułem prawnym właściciela,

 4. w zagospodarowaniu terenu zaleca się nasadzenia zieleni ochronnej.

 5. w obrębie terenu dopuszcza się prowadzenie podziemnych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej,

-teren oznaczony symbolem 45WW przeznacza się pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę (ujecie wody odrzańskiej zakładów papierniczych ). Ustala się następujące warunki ich zabudowy i użytkowania: 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę obiektami i urządzeniami z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy,

 2. dopuszcza się realizację nowych obiektów i urządzeń przy czym ich wysokość nie powinna przekraczać 6,0m nad poziom przyległego terenu; lokalizacja wg ogólnych i branżowych warunków technicznych,

 3. prowadzona działalność produkcyjna i gospodarka ogólna winna uwzględniać rozwiązania proekologiczne.

- teren oznaczony symbolem 47US przeznacza się pod obiekty i urządzenia sportu i rekreacji z dopuszczeniem zabudowy funkcji towarzyszących. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie z dopuszczeniem jej przebudowy i rozbudowy,

 2. architektura zabudowy współczesna, o wysokości do II kondygnacji nadziemnych; poziom okapów zasadniczego dachu nie może przekroczyć 6,5m a poziom kalenicy 11 m mierząc od średniego poziomu przy budynku,

 3. utrzymuje się istniejące baseny otwarte z możliwości ich przekształcenia na baseny kryte,

 4. w programie urządzeń sportowych zaleca się m.in.: boiska do gier małych, korty tenisowe, urządzenia lekkoatletyczne oraz obiekty i urządzenia treningowe,

 5. w zagospodarowaniu terenu uwzględnić utwardzony parking,

 6. powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowę i inne urządzenia towarzyszące, z wyłączeniem terenu pod niezbędną komunikację wewnętrzną i parkingi, powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną typu parkowego z dopuszczeniem urządzeń rekreacyjnych,

 7. dopuszczalne sanitarne wycinki istniejącej zieleni,

 8. teren do docelowego uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjną i gazową,

 9. teren narażony na niebezpieczeństwo powodzi,

- teren oznaczony symbolem 49KS przeznacza się pod parking samochodów osobowych. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejący ogólnie dostępny parking dla obsługi 47US,

 2. nawierzchnia parkingu utwardzona; wody opadowe z parkingu po ich podczyszczeniu (separacji) odprowadzić do kanalizacji deszczowej,

 3. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową),

- teren oznaczony symbolem 50ZC przeznacza się pod cmentarz zamknięty. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejący zamknięty cmentarz (żydowski),

 2. znajdujące się na terenie pomniki i obiekty sakralne oraz zieleń cmentarna podlegają ochronie,

 3. cmentarz wymaga uporządkowania; prace modernizacyjne i porządkowe wymagają uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

-teren oznaczony symbolem 54UH,UR przeznacza się pod istniejącą zabudowę usług handlu i rzemiosła. Ustala się następujące warunki jego zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę przy czym istniejące budynki mogą ulegać likwidacji, przebudowie i rozbudowie zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi; dopuszcza się lokalizację nowych budynków funkcji podstawowej i funkcji uzupełniających,

 2. architektura i ukształtowanie przebudowywanych i nowych budynków o współczesnym wyrazie architektonicznym; przy czym ich wysokość mierzona od średniego poziomu istniejącego terenu do gzymsów i innych poziomych elementów wieńczących budynki nie może przekroczyć 8 m, dopuszcza się wtórny podział terenu,

 3. dla nowej zabudowy nieprzekraczalną linię zabudowy przyjąć wg istniejącej linii zabudowy,

 4. wyklucza się inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 5. uciążliwość obiektów i urządzeń powinna zamykać się w granicach określonych tytułem prawnym właściciela,

 6. gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zakładając ich odzysk,

 7. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową), gazową, cieplną zdalaczynną; dopuszczalna przebudowa i modernizacja istniejącej sieci infrastruktury technicznej,

 8. ogrzewanie obiektów z kotłowni wbudowanej, pracującej o niskoemisyjne źródła energii (olej opałowy, energia elektryczna lub gaz) lub w oparciu o ciepło zdalaczynne.

- teren oznaczony symbolem 57MR,U przeznacza się pod istniejącą zabudowę mieszkalną jednorodzinną z dopuszczeniem przekształceń części zabudowy na cele usług bytowych w (zakresie handlu i rzemiosła usługowego). Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejącą zabudowę, przy czym istniejące budynki mogą ulegać przebudowie i rozbudowie poziomej,

 2. budynki o złym stanie technicznym nie podlegające ochronie konserwatorskiej przeznacza się do wyburzenia,

 3. wyklucza się inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 4. uciążliwość obiektów i urządzeń dopuszczalnych usług bytowych powinna zamykać się w granicach określonych tytułem prawnym właściciela,

 5. gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zakładając ich odzysk,

 6. wysokość przebudowywanej i nowej zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, dachy strome o nachyleniu 35-45o kryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy zalecana 1 kondygnacja użytkowa,

 7. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną (kablową), telekomunikacyjną (kablową), gazową; dopuszczalna przebudowa i modernizacja istniejącej sieci infrastruktury technicznej, realizacja obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków technicznych,

 8. ogrzewanie obiektów z kotłowni wbudowanej, pracującej o niskoemisyjne źródła energii (olej opałowy, energia elektryczna lub gaz) lub wysokosprawne systemy grzewcze bazujące na paliwie stałym,

 9. dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów zabudowy jednorodzinnej,

-tereny oznaczone symbolami 01KZ, 02 KZ, 16KZ przeznacza się pod obiekty i urządzenia komunikacji i transportu samochodowego - ulice zbiorcze. Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania: 1. utrzymuje się istniejącą ulicę Opolską oznaczoną symbolem 01 KZ (drogę wojewódzką nr 415) dopuszczając jej przebudowę i rozbudowę, przyjmując istniejącą szerokość w istniejących liniach rozgraniczających, tj. 15,0m, szerokość jezdni i pozostałe parametry wg branżowych warunków technicznych,

 2. wprowadza się ulicę zbiorczą oznaczoną symbolem 02 KZ dla projektowanych terenów przemysłowych, łączącą ulice Limanowskiego z Opolską;

 3. szerokość projektowanej ulicy zbiorczej w liniach rozgraniczających min. 25m, szerokość jezdni i pozostałe parametry wg branżowych warunków technicznych,

 4. dopuszczalne wprowadzenie obiektów małej architektury, reklamy i urządzeń technicznych (znaki drogowe, tablice, szafki instalacyjne, lampy, słupy); elementy te winny tworzyć skoordynowaną sieć urządzeń dostosowanych do otoczenia,

 5. sieci i instalacje infrastruktury technicznej prowadzić jako podziemne,

 6. zaleca się, w miarę możliwości, obrzeżne wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej,

- tereny oznaczone symbolami 03 KL; 04 KL; 05 KL; 06 KL; 07 KL; 08 KL; 09 KL; 11 KL; przeznacza się pod obiekty i urządzenia komunikacji i transportu - ulice lokalne. Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

 1. utrzymuje się istniejące ulice o funkcji lokalnej, pod warunkiem ich przebudowy,

 2. dla ulic o symbolu 05 KL, 06 KL, 09 KL przyjmuje się szerokość w liniach rozgraniczających 20 m, dla pozostałych przyjmuje się szerokość w liniach rozgraniczających min.12 m, pozostałe parametry wg branżowych warunków technicznych, szerokość jezdni 6-7 m, obustronne chodniki szerokości min.2m,

 3. dopuszczalne wprowadzenie obiektów małej architektury, reklamy i urządzeń technicznych (ławki, znaki drogowe, tablice, szafki instalacyjne, lampy, słupy); elementy te winny tworzyć skoordynowaną sieć urządzeń dostosowanych do otoczenia,

 4. sieci i instalacje infrastruktury technicznej obsługujące ulicę należy prowadzić jako podziemne,

 5. dopuszcza się ograniczone wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej,

- tereny oznaczone symbolami 10KD, 12KD, 12aKD, 13KD, 14KD, 15KD, 16KD przeznacza się pod obiekty i urządzenia komunikacji i transportu - ulice dojazdowe. Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

 1. utrzymuje się istniejące ulice o funkcji dojazdowej, dopuszcza się ich przebudowę i modernizację;

 2. dla ulic dojazdowych przyjmuje się szerokość w liniach rozgraniczających min. 8 m (zalecane 10,5 m) na odcinkach zabudowy istniejącej oraz na min. 12m w obrębie terenów projektowanej zabudowy,

 3. na terenie 15 KD należy zachować istniejący starodrzew,

 4. szerokość jezdni ulic dojazdowych w granicach min. 5,0-5,5 m, (zalecane 7 m) pozostałe parametry wg branżowych warunków technicznych,

 5. w obszarach zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej zaleca się prowadzenie ruchu pieszo-jezdnego,

 6. dopuszczalne wprowadzenie obiektów małej architektury i urządzeń technicznych (ławki, znaki drogowe, szafki instalacyjne, lampy); elementy te winny tworzyć skoordynowaną sieć urządzeń dostosowanych do otoczenia,

 7. sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie mogą być prowadzone jako napowietrzne.

§ 3


Obszary wysokiej ochrony wód podziemnych i ochrony wód powierzchniowych, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

 1. Teren objęty planem położony jest w całości w granicach znajdującego się na obszarze miasta Głównego Zbiornika Wód Podziemnych –GZWP Nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie oraz w bezpośredniej bliskości granic GZWP Nr 332 Subniecka – Kędzierzyn-Głubczyce, stanowiącego obszar wysokiej ochrony wód podziemnych oraz w obszarze ochrony wód powierzchniowych zlewni rzeki Odry.
 2. Na terenie obowiązuje odprowadzenie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami do miejskich systemów kanalizacyjnych (bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej, a opadowych do kanalizacji deszczowej; przy czym odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych terenów ulic,placów,parkingów po ich podczyszczeniu - separacji).
 3. Gospodarkę ściekami przemysłowymi prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zapewniając zachowanie norm jakości wód.

 4. Na terenie prowadzić należy zorganizowaną gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami szczególnymi.

 1. Plan obejmuje obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, na którym obowiązują

zakazy określone w przepisach szczególnych.
§4

Ochrona krajobrazu kulturowego

1.Teren położony jest na w strefie obserwacji archeologicznej „strefie OW”; znajdujące się na

terenie 4 powierzchniowe stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku planu, obejmu

je się ochroną konserwarwatorską.

2.Roboty budowlane ziemne w ramach uzgodnionej inwestycji w rejonie stanowisk archeolo

gicznych mogą być wykonywane po uzyskaniu zezwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Kon

serwatora Zabytków po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych przez upraw

nioną instytucję.

3.Roboty budowlane ziemne na pozostałym obszarze objętym planem winny być prowadzone

pod nadzorem archeologicznym; w przypadku odkryć obiektów archeologicznych roboty na

leży wstrzymać i przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne, po uzyskaniu zezwole

nia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Wszelkie działania inwestycyjne na terenie zabytkowego zespołu przemysłowego zakładów

papierniczych wymagają uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§ 5

Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę procentową służącą rozliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

10 % - dla terenu określonego symbolem 6P,S,UR; 8P,S; 10P,S; 26P,S; 27P,S; 28P,S; 30P,S,

0 % - dla terenów pozostałych.

§ 6

Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/91/92 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 lutego 1992r. z późniejszymi zmianami w części obejmującej obszar objęty niniejszą uchwałą.§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.


§ 8


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Andrzej Kulpa

: download -> attachment
attachment -> Burmistrz leśnicy ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego star p 244l nazwa I siedziba sprzedającego
attachment -> Dotyczący dofinansowania zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd
attachment -> Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zamknij okno, rozpacz nadciąga
attachment -> Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
attachment -> Statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
attachment -> 05. Zaopatrzenie w energię elektryczną
attachment -> Formularz oferty

Pobieranie 103.49 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna