Uchwała Nr xii/82/2015 Rady Powiatu TczewskiegoPobieranie 8.48 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar8.48 Kb.
Uchwała Nr XII/82/2015
Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 listopada 2015 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2019

Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339) Rada Powiatu Tczewskiegouchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Wieloletni Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tczewskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego


mgr Barbara Kamińska

Załącznik


do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/82/2015


Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.

Możliwość uregulowania wieloletniej współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepis ten daje możliwość organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wieloletniego programu współpracy. Konsultacje powyższego dokumentu przebiegały zgodnie z uchwałą Nr LII/328/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r.

Dokument ten stanowi fundament dla budowy systemu współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi skupiającymi mieszkańców powiatu tczewskiego i działającymi dla ich dobra. Reguluje on długofalowe kierunki współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi, w tym przede wszystkim rozwiązania systemowe w obszarze finansowych i pozafinansowych form współpracy. Program jest dokumentem wyznaczającym kierunki i ramy współpracy samorządu powiatowego i organizacji na lata 2016-2019, tworząc warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Przyjmując ten program Rada Powiatu Tczewskiego deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi, we wszystkich zakresach, w których jest to możliwe.Id: CEC0DA7E-99A6-4961-A652-B3854081071E. Podpisany

Strona

Pobieranie 8.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna