Uchwała Nr xix/182/12 Rady Miasta I Gminy GołańczPobieranie 305.93 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar305.93 Kb.
Uchwała Nr XIX/182/12
Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 22 października 2012 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala co następuje: 

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się, że pierwszą deklaracje właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do 15 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, osobiście lub pocztą, albo u sołtysów poszczególnych wsi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz 


Józef Ryłko

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ* / W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE*
*-właściwe podkreślićWYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(proszę zaznaczyć znak „X” w odpowiednim polu)

□ Złożenie pierwszej deklaracji □ Zmiana danych zawartych w deklaracji
 1. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ

(proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu)


osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej


imię


nazwisko
PESEL:

pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
REGON:


nr telefonu:

 1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
gmina

ulica

nr domu
nr lokalumiejscowość

kod pocztowy

poczta

nr ewidencyjny działki


 1. IMIĘ I NAZWISKO OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


 1. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘadres zamieszkania składającego deklarację jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja

(w takim przypadku proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu F)
gmina

ulica

nr domu
nr lokalumiejscowość

kod pocztowy

poczta


 1. OŚWIADCZENIE

(proszę zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone w sposób selektywny
TAK

NIE 1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(proszę zaznaczyć znakiem „X” lub – w przypadku więcej niż 5 osób – wpisać ilość cyframi w kratkach)
Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących* nieruchomość, której dotyczy deklaracja

jedna dwie trzy cztery pięć
więcej tj.: □□□
* Miejscem zamieszkania jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania.
Wysokość opłaty od jednego mieszkańca
Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, stawka od 1 mieszkańca na miesiąc, wynosi:

8,00 zł

Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny, stawka od 1 mieszkańca na miesiąc, wynosi:

12,00 zł


Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Odpowiednia stawka opłaty x ilość osób zamieszkujących nieruchomość = □□□,□□

zadeklarowana powyżej
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i uiszczona zostaje samodzielnie przez właściciela nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz aktualną uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.


 1. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

……………………………………… ……………………………………….

(miejscowość i data) (czytelny podpis)


 1. POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r., poz. 391)

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.”

 1. OBJAŚNIENIA

 1. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do 15 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, osobiście lub pocztą, albo u sołtysów poszczególnych wsi.

 2. W przypadku nieruchomości zamieszkałych po 31 marca 2013 r., właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

 3. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391) gmina, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełnienia i pouczeniem, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Ponadto uchwała zawiera informacje o terminie i miejscu składania deklaracji. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz 


Józef RyłkoId: 479A8488-7306-41A4-A321-C1D367F0FE14. Podpisany

Strona

Pobieranie 305.93 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna