Uchwała Nr xix/311/2003Pobieranie 7.59 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar7.59 Kb.

Uchwała Nr XIX/311/2003


Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 29 października 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez m. st. Warszawę wieloletniego zobowiązania finansowego w związku z realizacją niektórych zadań w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej w Aglomeracji Warszawskiej oraz zmiany uchwały Nr XVI/228/2003 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez m. st. Warszawę wieloletniego zobowiązania finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa I linii metra”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez m. st. Warszawę zobowiązania finansowego na wykonanie w latach 2003-2004 studium wykonalności projektów wraz z tłumaczeniem dokumentacji na język angielski:

— odcinka B20 – A23 wraz z węzłem komunikacyjnym Młociny,

— przejścia podziemnego łączącego stację metra A13 „Centrum” z Dworcem PKP Warszawa Śródmieście,

— przejścia podziemnego łączącego stację metra A17 „Dworzec Gdański” z Dworcem PKP Warszawa Gdańska.

§ 2

Wyraża się zgodę na zaangażowanie środków finansowych z budżetu m. st. Warszawy na realizację zadań, o których mowa w § l, w roku 2004 do kwoty 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).§ 3

Zobowiązanie określone w § 1 zostanie pokryte z następujących dochodów m. st. Warszawy:

1) opłaty skarbowej,

2) podatku od czynności cywilno-prawnych,

3) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 4


W uchwale Nr XVI/228/2003 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez m.st. Warszawę wieloletniego zobowiązania finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa I linii metra” skreśla się § 1 pkt 4 oraz § 2 pkt 4.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący

Rady m. st. Warszawy


Karol Karski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna