Uchwała nr xliii/755/05 rady miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” I upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jegoPobieranie 0.75 Mb.
Strona1/12
Data28.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


UCHWAŁA Nr XLIII/755/05

RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI

z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” i upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jego realizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), Rada Miejska w Łodziuchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej”, określony dalej jako Plan Zintegrowany, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w zakresie dotyczącym zadań własnych Miasta Łodzi.


§ 2.1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Łódź a miastami i gminami ościennymi, zawiązanego w celu realizacji Planu Zintegrowanego. Treść projektu porozumienia międzygminnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zawarcia w imieniu Miasta Łodzi porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego.
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łodzi


Sylwester PAWŁOWSKI

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIII/755/05

Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 19 stycznia 2005 r.

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego

Aglomeracji Łódzkiej

Spis treści

Spis tabel……………………………………………………………………………………….2

Spis wykresów 3

Spis map 4

I. Założenia metody opracowania 5

II. Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie Łodzi i obszaru funkcjonalnie powiązanego
z Miastem 7


Charakterystyka stanu obecnego - Miasto PABIANICE 28

Charakterystyka stanu obecnego - gmina KSAWERÓW 29

Charakterystyka stanu obecnego - gmina KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 31

III. Synteza oceny – główne obszary problemowe 33

1.Zagospodarowanie przestrzenne Aglomeracji 33

2.Kierunki planowanych działań 34

IV. Zasięg terytorialny programu (wyznaczenie granic obszaru) i uzasadnienie 38

V. Organizacja i funkcjonowanie transportu pasażerskiego na terenie Aglomeracji 39

VI. Stan integracji transportu na terenie Aglomeracji 39

VII. Prognozy funkcjonowania transportu publicznego 44

VIII. Koncepcja rozwoju i integracji różnych form transportu na terenie Aglomeracji 50

IX. Podokresy programowania 51

X. Powiązanie planu z innymi działaniami 54

XI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć programu 55

XII. Plan finansowy na lata 2005 – 2010 55

XIII. System wdrażania 66

XIV. Rekomendacje z analizy wariantów: 71

Załącznik Nr 2 72

Porozumienie międzygminne 72

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 75


Spis tabel


Tabela 1: Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Łodzi wg rodzajów działalności i sektorów własności. 7

Tabela 2: Liczba podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w sektorach. 7

Tabela 3: Dane o ludności Łodzi w latach 2000-2003. 9

Tabela 4: Stopa bezrobocia w regionie łódzkim w latach 2000-2004. 9

Tabela 5: Sytuacja gospodarcza Łodzi na tle innych wielkich miast w Polsce – synteza - dane na koniec 2003r. 10

Tabela 6: Liczba i struktura podmiotów gospodarczych wg wielkości zatrudnienia – dane na rok 1998. 13

Tabela 7: Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Konstantynowie Łodzkim (stan na 31.12.1997 r.) 14

Tabela 8: Łódź - Podział dróg na kategorie administracyjne. 15

Tabela 9: Łódź - Długość dróg wymagających gruntownej przebudowy. 16

Tabela 10: Łódź - Długość dróg wymagających odtworzenia nawierzchni. 16

Tabela 11: Podstawowe dane eksploatacyjne oraz wiek taboru tramwajowego
i autobusowego MPK-Łódź Sp. z o.o. 18


Tabela 12: Struktura rodzajowa miejsc postojowych w Łodzi (stan na rok 2001). 20

Tabela 13: Wykorzystanie miejsc postojowych w Łodzi (stan na rok 2001). 21

Tabela 14: Liczba wypadków i zdarzeń w latach 2001-2003 na terenie miasta Pabianic. 28

Tabela 15: Lista porozumień komunalnych w obrębie Aglomeracji w zakresie wspólnej organizacji i finansowania transportu publicznego. 41

Tabela 16: Wielkości ruchu do obciążeń wariantów (stan istn. 2000 - liczba podróży). 45

Tabela 17: Wielkości ruchu do obciążeń wariantów - rok 2010, liczba podróży. 45

Tabela 18: Ruch pojazdów w godzinie szczytu porannego - rok 2010, wg liczby podróży. 46

Tabela 19: Ruch pasażerów transportu publicznego w godzinie szczytu porannego
- rok 2010, wg liczby podróży. 46


Tabela 20: Planowane zadania w ramach Planu Zintegrowanego Rozwoju Transportu Publicznego. 52

Tabela 21: Makieta planu finansowego sektora transportu publicznego Aglomeracji Łódzkiej. 56

Tabela 22: Szacunkowe koszty realizacji inwestycji ŁTR w mln zł (ceny stałe 2004r., netto) 60

Tabela 23: Przewidywany harmonogram płatności nakładów inwestycyjnych ŁTR
(ceny bieżące) w mln złotych. 61


Tabela 24: Proponowany podział finansowania udziału własnego w ramach
modernizacji infrastruktury torowo - sieciowej wg wartości tytułów własności poszczególnych miast/gmin w milionach zł netto. 63


Tabela 25: Założenia do szacunków wzrostu wydajności w Aglomeracji Łódzkiej. 64

Tabela 26: Plan finansowy sektora transportu publicznego w warunkach finansowania realizacji ŁTR przez MPK-Łódź sp. z o.o. z działań oszczędnościowych (w tys. zł) 64

Tabela 27: Warianty systemu wdrażania projektu ŁTR. 68

Tabela 28: Warianty funkcjonowania operatora ŁTR (założenie - spółka handlowa). 70


Pobieranie 0.75 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna