Uchwała nr xliii/755/05 rady miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” I upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jegoPobieranie 0.75 Mb.
Strona10/12
Data28.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12Prognoza wyżej pokazana sporządzona była na podstawie danych z roku 2000, będzie ona zweryfikowana w ramach studium wykonalności ŁTR. Niemniej można stwierdzić, iż w warunkach łódzkich istnieje zapotrzebowanie na transport publiczny na poziomie, gwarantującym racjonalne funkcjonowanie rozwiniętego transportu publicznego.

Plan sieci transportu zbiorowego według Wariantu 1 (tramwajowego) przedstawia załączony rysunek.


VIII. Koncepcja rozwoju i integracji różnych form transportu na terenie Aglomeracji


Rozwój systemu transportu publicznego Aglomeracji oparty jest na zasadzie modernizacji i rozwoju istniejącego systemu, poprzez:

 • poprawę parametrów eksploatacyjnych sieci, szczególnie w zakresie infrastruktury tramwajowej oraz systemu zarządzania i sterowania ruchem,

 • wprowadzenie czynników rynkowych do funkcjonowania przedsiębiorstw przewozowych, a przez to dążenie do podniesienia jakości świadczonych usług przy zachowaniu racjonalnych kosztów,

 • ścisłą integrację zarządzania transportem zbiorowym z zarządzaniem drogami
  i ruchem drogowym.

Miarą rozwoju będzie poprawa parametrów funkcjonalnych usług – dostępność, jakość, bezpieczeństwo, minimalizacja oddziaływań na otoczenie.

Plan przewiduje integrację w planowaniu i zarządzaniu systemem transportu zbiorowego Aglomeracji. Jako poziomy i instrumenty integracji są przewidziane: • zawarcie Porozumienia Komunalnego zainteresowanych samorządów (rozwinięcie poprzedniej umowy intencyjnej, zawartej w roku 2000) co do zakresu wspólnych przedsięwzięć, sposobu działania dla integracji, zasad finansowania i monitorowania oraz rozliczeń między Partnerami,

 • opracowanie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Zbiorowego Aglomeracji,
  z wyróżnieniem działań poszczególnych uczestników Porozumienia,

 • upoważnienie Miasta Łódź do reprezentowania Porozumienia, w tym – do przygotowania stosownych koncepcji realizacyjnych (studium wykonalności),

 • zawarcie stosownych porozumień z innymi niż gminy Partnerami zewnętrznymi (samorząd województwa, przewoźnicy),

 • podjęcie przez rady poszczególnych gmin uchwał o akceptacji Planu oraz
  o ustanowieniu uzgodnionego systemu wdrażania i zarządzania (pkt XII),

 • dążenie do wprowadzenia zintegrowanej taryfy przewozowej, opartej na nowoczesnym systemie informacyjnym i powiązanej z aktywną promocją transportu zbiorowego.

Zasięg projektu ŁTR

Projekt obejmuje terytorialnie gminy: Zgierz, Łódź, Pabianice, Ksawerów. Do dalszych rozważań, w szczególności co do efektywności ekonomicznej i funkcjonalnej, pozostawiono kwestię linii tramwajowej Zgierz – Ozorków.

Projekt ma za zadanie wykreowanie zwiększonego popytu na komunikację publiczną na trasie Zgierz – Łódź – Pabianice poprzez:


 • stworzenie nowej jakości przewozów pasażerskich poprzez przebudowę elementów infrastruktury tramwajowej oraz uprzywilejowanie komunikacji publicznej przez wdrożenie nowoczesnego systemu sterowania ruchem ulicznym w mieście,

 • wyłonienie (w drodze procedury konkurencyjnej) operatora linii tramwaju regionalnego dysponującego nowoczesnym taborem,

 • włączenie nowej linii w system transportu publicznego, w szczególności: (i) powiązanie z już funkcjonującym sprawnym połączeniem wschód – zachód Retkinia – Rokicińska, (ii) zintegrowanie z połączeniami kolejowymi i autobusowymi
  i o znaczeniu regionalnym, (iii) oraz z połączeniem kolejowym Łódź – Warszawa
  w Łodzi Fabrycznej, (iv).

Zakres projektu:

 • Długość trasy 28 km

 • Liczba przystanków 50

 • Min. częstotliwość kursowania 3 - 4 kursów w godzinie szczytu

 • Szacunkowa liczba pociągów 16

Zakres robót w infrastrukturze:

 • Odcinek zgierski - przebudowa torów i sieci trakcyjnej na całej długości,

 • Odcinek łódzki - przebudowa torów i sieci na nie remontowanych w ostatnich latach odcinkach,

 • Odcinek pabianicki - przebudowa torów i sieci trakcyjnej na całej długości,

 • Modernizacja 9 i budowa jednej podstacji trakcyjnej na trasie przebiegu ŁTR,

 • Budowa nowoczesnego systemu sterowania ruchem na całej długości trasy.

System sterowania ruchem - obejmować powinien korytarz Regionalnego Tramwaju, ale również, szczególnie w śródmieściu Łodzi obszar znacznie większy usprawniający ruch uliczny, a w szczególności nadanie bezwzględnego priorytetu dla tramwaju.

Szacunkowy koszt systemu obejmujący modernizację ok. 64 skrzyżowań wraz okablowaniem obszaru wyniesie ok. 20 mln zł.IX. Podokresy programowania

Plan został przygotowany na okres programowania: 2004 – 2006, z uwzględnieniem możliwości finansowania części zadań w latach 2007 i 2008. Podział ten z punktu widzenia budżetu Partnerów wymaga dostosowania do przepisów polskich w postaci stosownych zapisów w budżetach lub uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego w standardach ustawy o finansach publicznych.

Składniki planu dobrano tak, aby włączyć wszystkie działania Partnerów Aglomeracji, związane z transportem publicznym, w jeden Plan, gwarantujący osiągnięcie celów polityki rozwojowej Aglomeracji.

Poniższa tabela zawiera szczegóły podziału Planu na poszczególne przedsięwzięcia.

Tabela 20: Planowane zadania w ramach Planu Zintegrowanego Rozwoju Transportu Publicznego.

Nazwa planowanego działania

Kryteria kolejności realizacji

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji

Oczekiwane rezultaty

Zgodność z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Nakłady do poniesienia, w podziale na lata (w tys. zł)

2004

2005

2006

po 2006

1. Program modernizacji infrastruktury tramwajowej (poza trasą przebiegu ŁTR)

Priorytet 1-go stopnia: realizowany równolegle z projektem ŁTR

Pełna zgodność ze Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego

Faza I: 2005 – 2008

przewidywane dofinansowanie w ramach ZPORRKompleksowa modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na terenie Łodzi, umożliwi w pełni efektywną integrację trasy ŁTR z pozostałą siecią tramwajową na terenie Łodzi

Uwzględniony w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (WPI) Miasta Łodzi

Miasto Łódź lub spółka celowa

0

700

+ 2.100

(ZPORR)

8.000 +24.000

(ZPORR)

10.050

+ 30.150(ZPORR)

Faza II: 2007

przewidywane dofinansowanie w ramach ZPORR0

0

0

23.500 +70.500 (ZPORR)

Faza III: 2008 – 2010

0

0

0

125.000

2. Łódzki Tramwaj Regionalny

Priorytet 1-go stopnia

Projekt obecny w planach zagospodarowania w różnych formach od lat 80-ych

Etap I: prace przygotowawcze 2003 – 2004

Etap II : prace w infrastrukturze 2005 - 2008

Etap III : zakup taboru - 2006, dostawa

2007 – 2008; kontrakt przewozowy z operatorem  • Skrócenie czasu podróży

  • Poprawa komfortu i niezawodności

  • Zwiększenie przewozów w transporcie zbiorowym oraz zmniejszenie zatłoczenia i poprawa płynności w układzie ulicznym

Uwzględniony w WPI Miasta Łodzi. Z uwagi na wskazanie MPK jako podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie projektu i jako Beneficjenta środków ZPORR – nie będzie konieczności zwiększania limitu środków w WPI

Miasta i Gminy Porozumienia Aglomeracyjnego

MPK Sp. z .o.o.,
164

(wykonanie)12.510
1.000 (WPI)

44.100
2.000 (WPI)

287.900

3. Zintegrowany system taryfowy

Realizacja w II kolejności, po wynegocjowaniu zasad oraz zamówieniu systemu biletowego

Nie dotyczy

Etap I - Porozumienie komunalne lub związek

Etap II – zamówienie systemu biletowego opartego na „Karcie miejskiej”

Etap III – wybór operatora

(wariant – etapy II i III w jednym jako zamówienie usługi z systemem) 1. Uproszczenie systemu taryfowego

 2. Możliwość rozliczeń z wieloma przewoźnikami

 3. Poszerzenie katalogu usług miejskich

Do uwzględnienia w następnych wersjach WPI, z uwagi na możliwość pozyskania środków w ramach poddziałania 1.1.2 ZPORR

Miasta Porozumienia Aglomeracyjnego

przewoźnicyFinansowanie w ramach kontraktów przewozowych, wliczone w koszty transportu publicznego; koszt systemu biletowania elektronicznego szacuje się na około 20 mln PLN. Koszt ten może być znacząco zredukowany poprzez zastosowanie dzierżawy systemu

4.Zintegrowany system informacji dla pasażera

Realizacja w II kolejności

Nie dotyczy

Etap I: opracowanie systemu przetwarzania i dystrybucji danych o usługach transportu zbiorowego w Aglomeracji

Etap II – wybór lub utworzenie podmiotu/jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu informacji dla pasażera1. wykreowanie systemu informacji dla pasażerów o czasie, częstotliwości i trasach linii autobusowych i tramwajowych w ramach usług lokalnego transportu zbiorowego, dostępnych na terenie całej aglomeracji

2. Zastosowanie elektronicznych rozwiązań w zakresie dystrybucji informacji dla pasażera (m. in. Internet, elektroniczna informacja przystankowa)

3. Poszerzenie zakresu usług publicznych, świadczonych mieszkańcom


Do uwzględnienia w następnych wersjach WPI, z uwagi na możliwość pozyskania środków w ramach działania 1.5 ZPORR

Miasta Porozumienia Aglomeracyjnego

przewoźnicySzacunek kosztów stworzenia systemu zostanie sporządzony po zawarciu porozumienia. Istnieje potencjalna możliwość (w zakresie e – usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli) wsparcia przedsięwzięcia środkami Europejskiego Funduszu Regionalnego, w ramach działania 1.5 ZPORR (budowa społeczeństwa informacyjnego) w wysokości do 75 % kosztów kwalifikowanych

Pobieranie 0.75 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna