Uchwała nr xliii/755/05 rady miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” I upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jego


X. Powiązanie planu z innymi działaniamiPobieranie 0.75 Mb.
Strona11/12
Data28.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

X. Powiązanie planu z innymi działaniami

Plan jest częścią konsekwentnie prowadzonych w wielu dziedzinach działań Miast Aglomeracji dla poprawy i rozwoju transportu publicznego. W okresie ostatnich lat zostały zweryfikowane i rozwinięte przedsięwzięcia w zakresie zarządzania transportem publicznym


i wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych i technicznych. W przegotowaniu są kolejne przedsięwzięcia, w tym nowa organizacja zarządzania transportem publicznym
w Aglomeracji. Część z tych przedsięwzięć znalazła już swoje finansowania w ramach WPI, część w planach MPK zaś część jest w przygotowaniu.

Jako najważniejsze obecnie realizowane projekty towarzyszące należy wymienić: 1. Remonty infrastruktury tramwajowej, zarówno jako przedsięwzięcia wydzielone, jak
  i jak komponenty projektów drogowych (WPI),

 2. Zakupy taboru autobusowego (MPK),

 3. Modernizacja taboru tramwajowego (MPK).

Projekty powiązane i przygotowywane do realizacji wiążą się głównie z systemem sterowania i organizacji ruchu.

 1. System sterowania ruchem w Łodzi poza obszarem oddziaływania ŁTR,

 2. Wyłonienie jednego podmiotu do organizowania i koordynacji przewozów
  w Aglomeracji, z czasem zmierzający do powołania aglomeracyjnego zarządu transportu,

 3. Skonstruowanie i przyjęcie wspólnej taryfy dla wszystkich przewoźników wraz
  z systemem biletowym opartym na tzw. karcie miejskiej,

 4. Program poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Projekty powiązane, spoza sektora komunalnego, a wzmacniające efekty Planu, dotyczą przede wszystkim kolei, spośród których najważniejsza jest:

 1. Modernizacja linii kolejowej do Warszawy.

XI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć programu


Wskaźnikiem podstawowym jest stopień użytkowania transportu zbiorowego
w przejazdach w obrębie Aglomeracji. Zgodnie z celem Planu dąży się co najmniej do utrzymania wysokiego udziału transportu publicznego w przewozach pasażerskich
w Aglomeracji. Podstawową miarą tego celu jest więc udział transportu publicznego
w przewozach,
który obecnie wynosi 52% w ruchu niepieszym. Wskaźnikiem do utrzymania jest poziom 50%.

Pośrednimi miarami osiągnięcia celu są średnie czasy podróży w transporcie zbiorowym – w skali Miasta, Aglomeracji oraz osiągalności Centrum. Miary te zostaną określone w studium wykonalności ŁTR.

Dodatkowe wskaźniki osiągnięcia celów Planu to:


 • poprawa parametrów ekonomicznych systemu transportu zbiorowego (w tym wzrost efektywności wydawanych środków publicznych) – wartości określono w Planie finansowym sektora transportu publicznego,

 • poprawa płynności ruchu samochodowego, mierzona wzrostem średniej prędkości
  w ruchu i skróceniem czasu podróży w skali Aglomeracji (lecz nie w dostępie do Centrum, gdzie zgodnie z Polityką Transportową Łodzi preferowanym jest transport publiczny);

 • ograniczenie emisji spalin i hałasu, mierzone stosownymi wartościami emisji,

 • ograniczenie wypadkowości.


XII. Plan finansowy na lata 2005 – 2010

Plan finansowania został oparty na projekcji finansów sektora transportu publicznego Aglomeracji Łódzkiej, która z kolei wynika z danych historycznych oraz szacunków zaangażowanych w Plan Partnerów. Zbiorcze zestawienie tych danych przedstawiono


w załączonej tabeli (wszystkie wielkości przeliczono na ceny stałe roku 2004).

Tabela 21: Makieta planu finansowego sektora transportu publicznego Aglomeracji Łódzkiej.

ceny stałe roku 2004 w tys. zł

dane historyczne
Miasta Łódź i Zgierz

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Dochody ze sprzedaży biletów

122 366,15

133 354,31

135 967,85

146 836,00

152 840,00

153 840,00

154 840,00

155 840,00

Łódź

115 960,60

127 135,70

130 128,90

140 996,00

147 000,00

148 000,00

149 000,00

150 000,00

Zgierz

6 405,55

6 218,61

5 838,95

5 840,00

5 840,00

5 840,00

5 840,00

5 840,00

Inne dochody

11 117,02

9 254,58

7 376,75

6 998,75

7 302,75

7 302,75

7 302,75

7 302,75

Łódź

10 348,10

8 373,90

6 368,00

6 013,40

6 317,40

6 317,40

6 317,40

6 317,40

Zgierz

768,92

880,68

1 008,75

985,35

985,35

985,35

985,35

985,35

Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę torową

8 704,09

13 753,93

9 746,47

13 152,73

14 552,73

18 452,73

24 222,73

23 252,73

Łódź

7 595,90

12 295,40

8 973,40

12 500,00

13 900,00

17 800,00

23 570,00

22 600,00

Zgierz

1 108,19

1 458,53

773,07

652,73

652,73

652,73

652,73

652,73

Kontrakty z przewoźnikami

280 780,09

281 356,02

267 406,12

278 818,07

278 155,07

276 155,07

270 155,07

268 155,07

Łódź

272 811,20

273 151,40

259 687,70

271 263,00

270 600,00

268 600,00

262 600,00

260 600,00

Zgierz

7 968,89

8 204,62

7 718,42

7 555,07

7 555,07

7 555,07

7 555,07

7 555,07

Koszty Organizatora Komunikacji1

2 487,00

2 510,03

2 544,47

2 490,00

2 440,00

2 440,00

2 440,00

2 440,00

Łódź

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 950,00

1 900,00

1 900,00

1 900,00

1 900,00

Zgierz

487,00

510,03

544,47

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

Inne wydatki

2 283,65

2 247,13

2 244,08

1 570,00

1 570,00

1 570,00

1 570,00

1 570,00

Łódź

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

Zgierz

283,65

247,13

244,08

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

Całkowite wydatki Miast na sektor komunikacyjny

294 254,83

299 867,11

281 941,14

296 030,80

296 717,80

298 617,80

298 387,80

295 417,80

Wydatki-Dochody

160 771,66

157 258,22

138 596,54

142 196,05

136 575,05

137 475,05

136 245,05

132 275,05

Wpłaty innych podmiotów do budżetu Miasta Łodzi

510,00

510,00

510,00

510,00

520,20

530,60

541,22

552,04

Ozorków

510,00

510,00

510,00

510,00

520,20

530,60

541,22

552,04

Rzeczywiste finansowanie sektora komunikacyjnego przez Miasto Łódź

157 588,40

153 427,20

135 654,20

139 593,60

133 962,40

134 852,00

133 611,38

129 630,56

Rzeczywiste finansowanie sektora komunikacyjnego przez Miasto Zgierz

2 673,26

3 321,02

2 432,34

2 092,45

2 092,45

2 092,45

2 092,45

2 092,45

Finansowanie sektora przez innych uczestników sektora

1 610,27

1 211,85

1 024,37

608,81

485,58

356,65

261,95

192,39

Pabianice

1 610,27

1 211,85

1 024,37

608,81

485,58

356,65

261,95

192,39

tys. zł

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Rzeczywiste finansowanie sektora komunikacyjnego przez Aglomerację Łódzką

161 871,93

157 960,07

139 110,91

142 294,86

136 540,43

137 301,10

135 965,78

131 915,40

Źródło: opracowanie eksperckie na podstawie danych otrzymanych z Miast i Gmin oraz jednostek sektora transportu publicznego Aglomeracji

Zasady przeliczenia na ceny bieżące zawiera poniższe zestawienie:


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

inflacja

10,1%

5,5%

1,9%

0,8%

2,6%

3,1%

3,0%

2,5%

2,9%

multiplikator

81,7%

91,8%

97,3%

99,2%

100,0%

102,6%

105,7%

108,7%

111,2%

Źródło: dla lat 2004-20008 ZPORR – wytyczne do przygotowywania studiów wykonalności w zakresie transportu publicznego; dla lat 2000-2003 - http://ww.stat.gov.pl/serwis/inflacja/wsk_c_50-00.htm

Wykres 4: Rzeczywiste finansowanie sektora komunikacyjnego przez Aglomerację Łódzką w cenach stałych roku 2004.Źródło: opracowanie eksperckie autorów Planu Zintegrowanego.

Wykres 5: Finansowanie sektora transportu publicznego w cenach bieżących (w mln zł).Źródło: opracowanie eksperckie autorów Planu Zintegrowanego.

Przy tak przyjętych założeniach dla lat 2003-2006 finansowanie sektora kształtuje się na w miarę stabilnym poziomie, wynoszącym w granicach 140 mln zł. Dla kolejnych lat poziom finansowania utrzymuje tendencję malejącą, osiągając w roku 2010 kwotę 128 mln zł. Z wykresu wynika, że mimo wzrostu wpływów ze sprzedaży biletów i wzrostu nakładów inwestycyjnych na sektor transportu publicznego faktyczne jego finansowanie w cenach stałych roku 2004 maleje. Jest to głównie spowodowane zmniejszaniem się wartości kontraktów, zawieranych z przewoźnikami, co należy uznać za zjawisko pozytywne. Rzeczywiste finansowanie sektora w cenach bieżących rośnie jednak i tak jest niższe od założonego poziomu stałego w wysokości około 140 mln zł w cenach roku 2004.Celem pokazania możliwości sfinansowania projektu ŁTR, a tym samym pokazania wkładu własnego przy aplikowaniu do ZPORR, założono, że poziom finansowania sektora komunikacyjnego Aglomeracji Łódzkiej będzie utrzymywał się poniżej poziomu roku 2004 i będzie wynosił około 130 - 140 mln zł. Przyjęto dodatkowo, że całość inwestycji, a tym samym wydatkowanie środków i rozliczenie projektu nastąpi do końca roku 2008. Koszty inwestycji (bez taboru) oszacowano na poziomie 196 mln zł netto (wraz z systemem sterowania ruchem). Zestawienie niezbędnych nakładów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli.

Tabela 22: Szacunkowe koszty realizacji inwestycji ŁTR w mln zł (ceny stałe 2004r., netto)

Odcinek

Suma w km toru pojedyn-czego

Dł. w km pojedyn-czego toru wbudowa-nego w jezdnię

Dł. w km pojedyn-czego toru wydzielone-go

Koszty razem modernizacji toru wbudowanego

Koszt razem modernizacji toru wydzielonego

Łączne nakłady inwestycyjne na remont torowisk

Łączne nakłady inwestycyjne na remont sieci trakcyjnej

Nakłady ogółem na modernizację torowisk i sieci trakcyjnej

Koszt podstacji
Pabianice / gr. miasta

9,616

4,196

5,420

12,588

9,756

22,344

8,654

30,998

28,000

Odcinek pabianicki

gr. Miasta / Ksawerów/ gr . Łodzi

4,710

0,000

4,710

0,000

8,478

8,478

4,239

12,717

ul. Pabianicka

7,606

0,274

7,332

0,822

13,198

14,020

6,845

20,865

Odcinek łódzki

Remont bieżący ul. Pabianicka 1900 m na odc. Leszczowa -most na Olechówce

1,900

0,000

1,900

0,000

1,900

1,900

1,710

3,610

ul. Piotrkowska

3,728

3,393

0,335

10,179

0,603

10,782

3,355

14,137

ul. Kościuszki

3,670

0,330

3,340

0,990

6,012

7,002

3,303

10,305

ul. Zachodnia

3,872

0,233

3,639

0,699

6,550

7,249

3,485

10,734

ul. Zgierska do gr. Łodzi

7,031

0,143

6,888

0,429

12,398

12,827

6,328

19,155

Remont bieżący ul. Zgierska 1708 m odc. od Dolnej do Pojezierskiej

1,707

0,000

1,707

0,000

1,707

1,707

1,536

3,243

Zgierz gr. Miasta do rozwidlenia Kurak

3,350

0,000

3,350

0,000

6,030

6,030

3,015

9,045

Odcinek zgierski

Stary Rynek - ul. Łęczycka

1,100

0,500

0,600

1,500

1,080

2,580

0,990

3,570

budowa nowego odcinka w Zgierzu od Kurak do nowej pętli na osiedlu 650-lecia

1,700

0,000

1,700

0,000

3,060

3,060

1,530

4,590

Razem

49,990

9,069

40,921

27,207

70,772

97,979

44,991

142,970

28,000
wraz z podstacjami

28,000

170,970

mln zł
wraz z systemem sterowania ruchem

25,000

195,970
Źródło: Opracowanie własne autorów Planu

Przy czym koszty modernizacji poszczególnych odcinków torowych na trasie ŁTR (w mln zł) policzono przy następujących założeniach: • koszt modernizacji toru wbudowanego w jezdnię: 3,0 mln zł/km

 • koszt modernizacji toru wydzielonego: 1,8 mln zł/km

 • koszt modernizacji sieci trakcyjnej: 0,9 mln zł/km

 • koszt remontu bieżącego fragmentów torowiska w ul. Pabianickiej i ul. Zgierskiej: 1,0 mln zł/km

 • modernizacja podstacji 2,7 mln zł x 9 obiektów

 • budowa 1 nowej podstacji 3,7 mln zł.


Tabela 23: Przewidywany harmonogram płatności nakładów inwestycyjnych ŁTR
(ceny bieżące) w mln złotych.


Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

Razem

odcinek zgierski

1,77

10,91

5,61

0,00

18,29

infrastruktura

1,77

10,91

5,61

0,00

18,29

odcinek łódzki

10,74

33,19

72,69

23,28

139,90

infrastruktura

8,42

26,02

35,68

18,25

88,37

podstacje

2,32

7,17

9,83

5,03

24,35

system sterowania27,18
27,18

odcinek pabianicki

0,00

0,00

26,69

27,31

54,00

infrastruktura

0,00

0,00

23,76

24,31

48,07

podstacje

0,00

0,00

2,93

3,00

5,93

Razem infrastruktura:

12,51

44,10

104,99

50,59

212,19

Tabor 16 sztuk48,92

83,40

132,32

Razem infrastruktura i tabor:

12,51

44,10

153,91

133,99

344,51

Razem infrastruktura i tabor wg wartości brutto

15,26

53,80

187,77

163,47

420,30

Źródło: opracowanie eksperckie autorów Planu Zintegrowanego.
Tabela 24: Proponowany podział finansowania udziału własnego w ramach
modernizacji infrastruktury torowo - sieciowej wg wartości tytułów własności poszczególnych miast/gmin w milionach zł netto.


Ceny bieżące

2005

2006

2007

2008

Razem
Łódź

5,37

16,59

36,35

11,64

69,95

przy 50% dofinansowaniu ze środków unijnych

Zgierz

0,88

5,46

2,81

0,00

9,15

Ksawerów

0,00

0,00

3,88

3,97

7,85

Pabianice

0,00

0,00

9,46

9,69

19,15

Razem:

6,25

22,05

52,50

25,30

106,10

Źródło: analiza ekspercka założeń ŁTR

Oszacowano, że dla potrzeb ŁTR niezbędnych jest 16 zestawów tramwajowych,


z czego w Etapie I (odcinki łódzki oraz zgierski) 10, w Etapie II (odcinek pabianicki) 6. Koszt jednego zestawu tramwajowego typy CityRunner, jakie obecnie eksploatuje MPK, wynosi ok. 7 mln zł.

W wariantach analiz sytuacji finansowej przyjęto, że poziom finansowania sektora będzie wynosił około 142 mln zł w cenach roku 2004, a zatem że nadwyżka finansowa, rozumiana jako różnica pomiędzy poziomem założonym a rzeczywistym będzie skierowana na realizację ŁTR.

W fazie sporządzania studium wykonalności projektu ŁTR przewiduje się zaprojektowanie takiego wariantu organizacji i zarządzania projektem, który będzie łączył
w sobie wzrost efektywności systemu ze zwiększonym zaangażowaniem finansowym sektora samorządowego. W poniższej tabeli zaprezentowano wariant założeń finansowych, który pokazuje niezbędne dodatkowe nakłady na sektor (oprócz wygenerowanej nadwyżki finansowej), przy założonym wzroście efektywności.

Wartość całego projektu wynosić będzie wówczas 344 mln zł, z czego połowa możliwa będzie do sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedstawiony plan zakłada: • podjęcie działań, zmierzających do zwiększenia ilości pasażerów oraz do zmiany taryfy przewozowej;

 • podjęcie decyzji przez odpowiednie władze Aglomeracji o finansowaniu sektora na poziomie nie mniejszym niż 142 mln zł w cenach stałych roku 2004;

 • podjęcie decyzji o przeznaczeniu dodatkowych środków na inwestycje na sektor.

Takie postępowanie zagwarantuje środki na projekt i umożliwi jego realizację.

Podsumowując przedstawione obliczenia należy stwierdzić, że po uwzględnieniu wszystkich „za i przeciw” zbadanych wariantów przyszłej sytuacji finansowej sektora transportu publicznego Aglomeracji Łódzkiej pod kątem możliwości realizacji Łódzkiego Tramwaju Regionalnego zarekomendowano wariant, który zakłada wprowadzenie działań podnoszących efektywność sektora, wyrażoną poprzez wzrost ilości pasażerów i średni przychód ze sprzedaży biletów na pasażera. Przyjęto ponadto kwotę 2,2 mln zł, przeznaczoną w WPI Łodzi na realizację ŁTR w latach 2004-2006 oraz wyznaczono poziom niezbędnego finansowania dodatkowego sektora. W wyniku realizacji tego wariantu możliwe będzie pozyskanie ze środków ZPORR kwoty 172 mln zł, a tym samym zgromadzenie środków na realizację inwestycji w kwocie 344 mln zł.

Realizacja tego wariantu wymagać będzie podjęcia stosownych decyzji przez władze jednostek samorządu terytorialnego, które zgłosiły wolę uczestniczenia w projekcie. Będą one zobowiązane do zaplanowania w budżetach oraz planach inwestycyjnych stosownych zapisów, pozwalających na osiągnięcie efektów przedstawionych w wariancie rekomendowanym. Przede wszystkim będzie to przeznaczenie kwoty wolnej Aglomeracji na realizację zadania ŁTR, przy czym nie przesądza się w tym dokumencie rozkładu tej kwoty na poszczególne jednostki samorządowe. Będzie to stanowić przedmiot oddzielnej dyskusji, w wyniku której powinno zostać podpisane stosowne porozumienie.

Należy również dodać, że wszelkie szacunki zostały dokonane w kwotach netto, przy założeniu, że wdrożone zostaną rozwiązania pozwalające na zwrot podatku VAT.


Tabela 25: Założenia do szacunków wzrostu wydajności w Aglomeracji Łódzkiej.

Założenia

2004

2005

2006

2007

2008

liczba pasażerów w mln/rok

249,7

254,7

261,1

268,1

276,1

tempo przyrostu liczby pasażerów

 

2,00%

2,50%

2,70%

3,00%

średni przychód z taryfy na pasażera w zł/osobę w cenach bieżących

0,59

0,61

0,62

0,63

0,64

tempo nominalnego wzrostu przychodu na pasażera

 

3,00%

2,00%

2,00%

1,00%

Źródło: opracowanie eksperckie autorów Planu Zintegrowanego.
Tabela 26: Plan finansowy sektora transportu publicznego w warunkach finansowania realizacji ŁTR przez MPK-Łódź sp. z o.o. z działań oszczędnościowych (w tys. zł)


Treść

2005

2006

2007

2008

Nadwyżka finansowa Aglomeracji z działań oszczędnościowych (w cenach stałych)

5 459,57

4 698,90

6 034,22

10 084,60

Z tego nadwyżka finansowa Miasta Łodzi z działań oszczędnościowych (w cenach stałych)

5 400,00

4 600,00

5 900,00

9 900,00

Nakłady na lokalny transport zbiorowy w Łodzi na lata 2006-2008 w przypadku realizacji ŁTR przez MPK-Łódź sp. z o.o. (w cenach stałych)

272 000,00

273 930,00

273 930,00

273 940,00
Nadwyżka finansowa Aglomeracji (w cenach bieżących)

6 909,52

5 871,05

7 199,88

12 300,08

Z tego nadwyżka finansowa Miasta Łodzi z działań oszczędnościowych (w cenach bieżących)

6 800,00

5 800,00

7 100,00

12 000,00

Nakłady na lokalny transport zbiorowy w Łodzi na lata 2006-2008 w przypadku realizacji ŁTR przez MPK-Łódź sp. z o.o.(w cenach bieżących)
289 540,00

297 760,00

304 620,00

Źródło: obliczenia eksperckie


Pobieranie 0.75 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna